capital - Turkish English Dictionary
History

capital

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "capital" in Turkish English Dictionary : 48 result(s)

English Turkish
Common Usage
capital n. sermaye
capital n. kapital
capital n. büyük harf
capital n. başkent
General
capital n. kar
capital n. kazanç
capital n. sütun başı
capital n. başşehir
capital n. anamal
capital n. başmal
capital n. çıkar
capital n. başkent
capital n. büyük harf
capital n. sütun başlığı
capital n. sermaye
capital n. kapital
capital n. en önemli kent
capital n. para
capital adj. sermaye ile ilgili
capital adj. büyük (harf)
capital adj. ciddi
capital adj. mühim
capital adj. idamlık
capital adj. önemli
capital adj. majüskül
capital adj. ana
capital adj. büyük
capital adj. kusursuz
capital adj. cezası ölüm olan
capital adj. baş
capital adj. ölüm
capital adj. mükemmel
capital adj. sermayeye ait
capital adj. önde gelen
capital adj. (harf) büyük
Trade/Economic
capital fon
capital ana para
capital mali sermaye
capital anapara
capital anamal
capital kapital
capital sermaye
Technical
capital sermaye
capital birinci derecede
capital anaakçe
Informatics
capital büyük harf
Architecture
capital başlık
Archaeology
capital sütun başlığı

Meanings of "capital" with other terms in English Turkish Dictionary : 500 result(s)

English Turkish
Common Usage
circulating capital n. döner sermaye
General
be of capital importance v. çok önem taşımak
make capital of v. kendi çıkarına kullanmak
make capital of v. istismar etmek
be of capital importance v. çok önemli olmak
invest capital v. sermaye koymak
raise the capital v. sermayeyi arttırmak
increase the capital v. sermayeyi arttırmak
attract foreign capital v. yabancı sermaye çekmek
draw foreign capital v. yabancı sermaye çekmek
call up capital v. sermaye talebinde bulunmak
be the capital to european culture v. avrupa kültürüne başkentlik yapmak
be the capital to european culture v. avrupa kültürüne başkentlik etmek
be the european capital of culture v. avrupa kültürüne başkentlik yapmak
be the european capital of culture v. avrupa kültürüne başkentlik etmek
invest capital v. kapital bağlamak
invest capital v. sermaye bağlamak
make something capital v. başkent yapmak
abolish the capital punishment v. idam cezasını kaldırmak
abolish the capital punishment v. ölüm cezasını kaldırmak
irish capital n. irlanda'nın başkenti
capital expenditure n. sermaye masrafı
italian capital n. italya'nın başkenti
iranian capital n. iran'ın başkenti
original capital n. ana sermaye
variable capital n. değişken sermaye
jamaican capital n. jamaikanın başkenti
capital assets pricing model n. sermaye aktifleri fiyatlama modeli
capital budget n. kamu bütçesi
capital investments n. sermaye yatırımları
social capital n. sosyal sermaye
floating capital n. döner sermaye
trading capital n. döner sermaye
belgian capital n. belçikanın başkenti
egyptian capital n. mısırın başkenti
easing of the capital market n. sermaya piyasasının rahatlaması
australian capital n. avustralya başkenti
algerian capital n. cezayir başkenti
bulgarian capital n. bulgaristan başkenti
capital improvement plan n. kamu iyileştirme planı
canadian capital n. kanada'nın başkenti
national capital n. başkent
haitian capital n. haiti başkenti
capital ship n. büyük savaş gemisi
capital town n. başkent
french capital n. fransa'nın başkenti
capital crime n. failini ölüm cezasına çarptırabilen suç
indian capital n. hindistanın başkenti
capital punishment n. idam cezası
provincial capital n. eyalet başkenti
intellectual capital n. entelektüel sermaye
capital accumulations n. fon biriktirme yöntemi
founding capital n. kuruluş sermayesi
german capital n. alman sermayesi
danish capital n. danimarkanın başkenti
impairment capital of health n. sağlığın bozulması
capital levy n. sermaye vergisi
authorised capital n. izin verilmiş sermaye
capital tax n. varlık vergisi
state capital n. eyalet başkenti
fixed capital establishments n. sabit sermayeli kuruluşlar
albanian capital n. arnavutluk başkenti
capital improvement program n. kamu iyileştirme programı
hawaiian capital n. hawai'nin başkenti
turkish capital n. türk başkenti
dutch capital n. hollandanın başkenti
active capital n. aktif sermaye
idle capital n. atıl sermaye
capital punishment n. ölüm cezası
capital dividend n. sermaye karı
capital rent n. arazi geliri
capital and capitol n. başkent ve eyalet meclisi binası
block capital n. büyük harf
capital accumulations n. fon sistemi
greek capital n. yunan başkenti
capital city n. payitaht
hungarian capital n. macaristanın başkenti
brazilian capital n. brezilya başkenti
capital assets pricing models n. sermaye aktifleri fiyatlama modeli
capital letter n. majüskül
capital stock n. sermaye birikimi
finnish capital n. finlandiya başkenti
capital budgeting n. anapara bütçelemesi
operating invested capital n. yatırım sermayesinin operasyonu
austrian capital n. avusturya başkenti
venture capital n. risk sermayesi
social overhead capital n. sosyal sabit sermaye
human capital n. insan kaynakları
capital market n. sermaye piyasaları
capital movements n. sermaye hareketleri
workin capital n. mütedavil sermaye
capital market performance n. sermaye piyasası performansı
capital owner n. sermaye sahibi
capital market instruments n. sermaye piyasası araçları
capital of n. -in başkenti
labor capital formation-accumulation n. işçi elinde varlık teşkili
labor capital formation-accumulation n. tasarrufa teşvik programları
capital letter n. büyük harf
the capital of cultures n. kültür başkenti
capital of the country n. ülkenin başkenti
capital city of the country n. ülkenin başkenti
european capital of culture n. avrupa kültür başkenti
capital city n. başkent
capital city n. baş şehir
our nation's capital n. ulusumuzun başkenti
financial and cultural capital of the world n. dünyanın finans ve kültür başkenti
capital mistake n. büyük hata
capital sin n. ölümcül günah
Phrases
ankara is the capital of turkey ankara türkiye'nin başkentidir
Colloquial
crime capital suç başkenti
Idioms
make capital out of istifade etmek
make capital out of çıkar sağlamak
make capital out of birinden faydalanmak
make capital out of basamak olarak kullanmak
make capital out of -den yararlanmak
make capital out of -den çıkar sağlamak
with a capital letter (A etc) vurgulayarak
with a capital letter (A etc) ilgili harf ile başlayan kelime veya ifadenin vurgulanması
with a capital letter (A etc) altını çizerek
with a capital letter (A etc) üstüne basarak
Speaking
the capital city of turkey is ankara türkiye'nin başkenti ankaradır
what is the capital of france? fransa'nın başkenti neresi?
Trade/Economic
total core capital ana sermaye toplamı
the upper limit of registered capital of corporations where the registered capital system is accepted kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı
working capital ratio cari aktiflerin cari borçlara oranı
social overhead capital sosyal sabit sermaye yatırımları
capital commitments sermaye taahhütleri
capital value sermaye değeri
issued capital çıkartılmış sermaye
capital rationing tayınlaması
capital share sermaye hissesi
capital adequacy standard ratio sermaye yeterliliği standart rasyosu
venture capital investment trust risk sermayesi yatırım ortaklığı
capital market line etkin bir portföyün verimi ile riski arasındaki ilişkiyi gösteren tablo
regulatory capital standard ratio yasal özkaynak standart oranı
capital goods üretimde kullanılan ekonomik varlıklar
capital markets law sermaye piyasası kanunu
capital commitments for subsidiaries bağlı ortaklık sermaye taahhütleri
capital stock esas sermaye hisse senedi
flight of capital sermayenin ülke dışına kaçması
mixed capital karma sermaye
capital contribution kapital katkıda bulunma
movement of capital sermayenin hareketli olması
capital in kind mal şeklindeki sermaye
capital bonus hisse senedi olarak verilen temettü
international capital flows uluslararası sermaye akımları
issued share capital ihraç edilmiş ve hisse senetlerine bölünmüş sermaye
capital adequacy sermaye yeterliliği
net working capital cari pasiflerden cari aktiflerin çıkartılması ile bulunur
capital dividend sermayeden ödenen temettü
declining marginal efficiency of capital sermayenin azalan marjinal etkinliği
cost of capital sermaye maliyeti
capital markets sermaye piyasaları
capital controls sermaye kısıtlamaları
authorised capital stock şirketin kurulmasına izin verilmiş sermaye tutarı
subscribed capital stock taahhüt edilmiş sermaye
concentration of capital sermayenin merkezileşmesi
capital costs yatırım maliyetleri
capital intensive sermaye yoğun
american capital amerikan sermayesi
total assets deducted from capital sermayeden indirilen değerler toplamı
working capital fund işletme sermayesi fonu
share capital subscriptions to affiliated companies bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri
concentration of capital sermayenin az sayıdaki kişi veya işletme elinde toplanması
working capital loan işletme kredisi
venture capital mutual funds risk sermayesi yatırım fonları
capital account sermaye hesabı
outside capital yabancı sermaye
association of capital market intermediary institutions sermaye piyasası aracı kuruluşları birliği
productive capital üretken sermaye
total supplementary capital katkı sermaye toplamı
capital consumption allowance sermaye amortismanı
other capital reserves diğer sermaye yedekleri
reducing of capital sermayenin azaltılması
real capital reel sermaye
capital increase sermaye artışı
owners or shareholders who hold more than 0% of the capital işletme sahibinin veya sermayesinin %0 ve daha fazlasına sahip ortaklar
risk capital risk sermayesi
profit capital ratio özsermaye karlılığı oranı
capital readjustment sermaye yapısını yeniden düzenleme
capital loss sermaye kaybı
share capital hisseli sermaye
capital gain tax sermaye kazanç vergisi
share capital reserves sermaye yedekleri
equity capital özkaynak
serious capital punishment büyük maddi ceza
capital bonus hisse senedi getirişi
capital dividend ödenmiş sermaye üzerinden ödenen temettü
principal capital ana sermaye
capital expenditure items sermaye sarf kalemleri
capital market law sermaye piyasası kanunu
short term capital movements kısa vadeli sermaye hareketleri
capital loss değer kaybı
capital movement sermaye hareketleri
capital leverage sermaye kaldıracı
subscribed capital nominal sermaye
capital export sermaye ihracı
repayment of capital sermayenin geri ödenmesi
capital assets uzun süre kullanılacak varlıklar
uncalled capital çağrısı yapılmamış
producer's capital üretim sermayesi
capital expenditure sermaye harcaması
pooling of capital sermayenin birleşmesi
capital gain duran varlık satış karı
stipulated capital taahhüt edilen sermaye
capital efficiency sermaye verimliliği
capital requirements sermaye yeterliliği
perfect capital mobility tam sermaye hareketliliği
subscribe to the capital sermayeye iştirak
capital structure piyasaya çıkartılan menkul değerlerin tümü
issued capital ihraç edilmiş sermaye
companies with share capital sermayesi paylara bölünmüş şirket
capital account surplus sermaye bilançosu fazlası
capital liability uzun süreli borç
registered capital kayıtlı sermaye
capital gain sermaye kazancı
composite cost of capital karma sermaye maliyeti
financial capital finansal sermaye
share capital hisse senetleriyle temsil olunan sermaye
allowance for the decline in the value of the share capital subscriptions to the share capital subscriptions to affiliated companies bağlı ortaklıklar sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı
labor/capital ratio emek/sermaye oranı
bank capital bankanın net varlık değeri
subscription of share capital şirketin kurulması
issued capital şirket hisse senetlerinin temsil ettiği sermaye
capital turnover sermayenin devri
physical capital fiziki sermaye
paid in capital ödenmiş sermaye
amount of share capital issued in current period cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı
principal capital esas sermaye
premium on capital stock hisse senetleri ihraç primi
capital widening sermayenin genişlemesi
loan capital borç sermaye
capital levy sermaye üzerinden alınan vergi
net capital movement net sermaye akımı
labor capital ratio emek sermaye oranı
capital risk sermaye riski
excess capital artık sermaye
capital gains hisse senedi ve tahvillerin satışından elde edilen kar
capital account deficit sermaye bilançosu açığı
capital levy varlık vergisi
capital stock sermaye karşılığı alınan hisse senedi
capital adequacy ratio sermaye yeterlik oran
capital market legislation sermaye piyasası yasal mevzuatı
capital loss sermaye zararları
capital stock sermaye stoku
profit from divestments to be added to capital sermayeye eklenecek iştirak hissesi ve gayrimenkul satışı kazançları
premiums on capital stock emisyon primi
investment capital yatırım sermayesi
capital commitments for subsidiaries bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri
capital commitments for participations iştiraklere sermaye taahhütleri
rental price of capital sermayenin kirası
capital appropriation sabit varlık alımı için ayrılan ödenek
capital appreciation sermaye kazancı
amortization of capitalized capital increase costs sermayeye ekli sermaye artış giderleri amortismanı
loan capital borç kaynak
fixed capital investments sabit sermaye yatırımları
capital rationing yatırım için ayrılan ödeneğin sınırlandırılması
capital turnover sermaye devri
capital market transactions losses sermaye piyasası işlemleri zararları
capital formation sermaye oluşumu
fixed capital sabit varlık yatırımları
capital maintenance adjustment sermaye koruma düzeltmesi
working capital ratio cari oran
issued capital ihraç edilen sermaye
pooling of capital şirketler arası birleşmeler
share capital increase sermaye artırımı
capital gains tax sermaye değerindeki artış vergisi
capital inflow sıcak sermaye
property capital taşınabilir mal biçimindeki sermaye
capital deepening sermayenin derinleşmesi
capital maintenance sermayenin korunması
share capital sermaye
income on redemption of capital stock hisse seneti iptal karları
capital asset pricing model sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli
producers capital üretici sermaye üretim
capital requirement sermaye koşulu
outstanding capital stock şirket tarafından çıkartılan ve şirket dışındaki kimselerin elinde bulunan hisse senetleri
capital appreciation sermayenin değerlenmesi
capital formation sermaye birikimi
capital accumulation sermaye birikimi
impairment of capital sermayenin azalması
capital goods ana mal
capital reserve yedek akçe
foreign capital yabancı sermaye
capital increase through rights issues bedelli sermaye artırımı
capital mobilization sermaye hareketlendirilmesi
capital resources sermaye kaynakları
share capital subscriptions to participations iştiraklere sermaye taahhütleri
nonassessable capital stock tamamen ödenmiş sermaye
called up capital hissedarlardan talep edilen sermaye taahhütleri
subscribed capital unpaid ödenmemiş sermaye
long term capital movements uzun vadeli sermaye hareketleri
capital utilization rate ekonomide mevcut sermayenin kullanılan oranı
currency capital döner sermaye
borrowed capital borçlanılmış sermaye
unproductive capital üretici olmayan sermaye
capital appreciation sermayedeki değer artışı
user cost of capital sermayenin kullanım maliyeti
capital increase sermaye artırımı
capital expenditure yatırım harcaması
original capital asıl sermaye
capital stock tax menkul kıymetler vergisi
foreign capital enterprises yabancı sermaye işletmeleri
share capital hisselere bölünmüş sermaye
money capital parasal sermaye
capital productivity kapital prodüktivitesi
equity capital özsermaye
circulating capital bir işletmenin işini sürdürebilmesi için gerekli olan nakit
capital expenditures sermaye malı satın almak veya sermaye malının değerini artırmaya yönelik harcamalar
assets deducted from capital sermayeden indirilen değer
capital subscription sermaye taahhüdü
return on capital sermaye karlılığı
capital reserve ihtiyat
invested capital yatırılmış sermaye
capital utilization rate sermaye kullanım oranı
capital market semaye piyasası
declared capital esas sermaye
real capital fiziki sermaye
assessable capital stock tamamen ödenmemiş sermaye
capital investment manager mali yatırım müdürü
theory of human capital insan sermayesi teorisi
partner's capital account ortakların sermaye hesabı
money capital mali fon
capital expenditure maddi duran varlıklara yapılan ek yatırım harcamaları
capital goods sermaye malları
invested capital yatırılan sermaye
capital contribution sermaye artırımı
borrowed capital borç sermaye
outflow of capital sermaye ihracı
capital requirements sermaye yükümlülükleri
allowance for the decline in the value of the share capital subscription to participations iştirakler sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı
balance on the capital account sermaye hesabı bilançosu
operational capital işletme sermayesi
capital inflow sermaye girişi
private foreign capital özel yabancı sermaye
stated capital nominal sermaye
financial capital yatırıma hazır durumdaki parasal fonlar
capital sum özsermaye toplamı
capital acquired satın alınan sermaye
other share capital reserves diğer sermaye yedekleri
human capital investment beşeri sermaye yatırımı
venture capital investment trusts girişim sermayesi yatırım ortaklıkları
working capital management işletme sermayesi yönetimi
capital controls sermaye kontrolü
invested capital işletmeye konan sermaye
contributed capital ödenmiş sermaye
subscribed capital ödenmiş sermaye
risk capital riskli işlere yatırılan sermaye
fixed capital sabit sermaye
declared capital şirkete konulan sermaye
capital reduction sermaye indirimi
assessable capital stock işletmenin henüz ödenmemiş sermayesi
minimum capital asgari sermaye
watered capital ihraç edilmiş hisse senetlerinin özvarlıkların değerini aşan kısmı
rolling capital işletme sermaye
registered capital tescilli sermaye
positive distinction from share capital adjustment sermaye düzeltmesi olumlu farkları
fixed capital goods sabit sermaye malları
issued capital ödenmiş sermaye
impairment of capital sermayenin zedelenmesi
capital dividend ana paradan ödenen temettü
declared capital şirketin itibari sermayesi
capital structure sermaye yapısı
foreign capital framework decree yabancı sermaye çerçeve kararnamesi
capital increase sermaya arttırma
capital flight sermaye kaçışı
capital maintenance adjustment sermayenin korunması ile ilgili düzeltme
capital stock sermaye
tangible capital maddi sermaye
capital gains tax değer artış vergisi
capital import sermaye ithali
decrease in capital sermayede azalışı
capital investment sermaye yatırımı
issued capital ödenmiş veya ödenmemiş sermayenin tümü
provision for capital investments iştirakler sermaye payları ddk
capital rationing sermayenin sınırlı dağıtımı
camouflaged capital örtülü sermaye
domestic capital formation yurt içi sermaye birikimi
flight of capital sermaye kaçışı
capital reserves due to inflation accounting ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkı
quasi equity capital özsermaye benzeri fonlar
enlarged share capital artırılmış sermaye
capital cost yatırım maliyeti
portfolio capital portföy sermayesi
capital assets sabit varlıklar
capital recovery anaparanın geri kazanımı
capital structure işletmenin sermaye yapısı
outflow of capital ülkeden yurt dışına sermaye çıkışı
subscribed capital ihraç edilmiş sermaye
subscribed capital yükümlenilen sermaye
negative distinction from share capital adjustment sermaye düzeltmesi olumsuz farkları
capital liability sermaye malları alımı için yapılan borçlanma
capital structure bir işletmenin farklı kaynaklardan oluşan sermaye yapısı
authorized capital stock nominal sermaye
capital reserve anonim şirketlerde biriken borçlar
venture capital investment companies risk sermayesi yatırım ortaklıkları
working capital iş sermayesi
elasticity of substitution of capital for labor sermayenin emek yerine ikame esnekliği
return on capital sermaye getirişi
full paid capital stock ödenmiş sermaye
overhead capital sabit sermaye
capital market line sermaye piyasası doğrusu
weighted average cost of capital sermayenin ağırlıklı ortalama maliyeti
capital assets sermaye malları
money capital yatırım veya işletme sermayesi olarak kullanılabilecek olan fonlar
capital expenditures sermaye harcamaları
head of capital planning mali planlama başkanı
in an environment of cautious capital spending by our customers müşterilerimizin yatırım harcamalarına dikkat ettiği bir ortamda
capital surplus account sermaye fazlası hesap
capital budgeting yatırım bütçelemesi
capital asset pricing model finansal varlık fiyatlandırma modeli
capital outflow sermaye çıkışı
capital stock sermaye karşılığı alman hisse senedi
capital budgeting sermaye bütçelemesi
capital expenditures aktifleştirilecek masraflar
capital losses power sabit varlıkların satışından oluşan zarar
capital liability özvarlık
capital redemption fund sermaye itfa fonu
return on working capital çalıştırılan sermaye geliri
human capital insana yapılan yatırım eğitim öğretim ve yetişme masrafları vb
registered capital esas sermaye
legal capital kanun gereği konulması gerekli sermaye
increase of capital sermaye artırımı
money capital kısa süreli parasal fon
agricultural capital tarımsal sermaye
capital market sermaye piyasası
uncalled capital henüz istenmemiş sermaye
total capital base to ratio orana esas sermaye toplamı
balance on the capital account bir yıl içinde dış dünyadan ülkeye giren veya ülkeden dış dünyaya giden kısa ve uzun vadeli tüm sermaye akımları arasındaki fark
social rate of return to human capital investment beşeri sermaye yatırımının sosyal getirisi
capital sum öz sermaye toplamı
capital levy servet vergisi
capital flow sermaye akışı
capital in cash mali sermaye
capital bonus temettü
capital market transactions profits sermaye piyasası işlemleri karları
cash received from share capital increase sermaye artışlarından sağlanan nakit
subscription of share capital şirket sermayesine iştirak taahhüdü
domestically owned capital ülke içinde sahip olunan sermaye
capital reserve sermaye yedek akçesi
paid capital increase bedeli ödenmiş sermaye artırımı
capital and reserves sermaye ve ihtiyatlar
capital loss sermaye zararı
capital increase through bonus issues bedelsiz sermaye artırımı
borrowed capital borç alınan para
commissions on capital increases and dividend distributions sermaye artırımı ve temettü dağıtımı aracılık komisyonları
capital budgeting firmanın sabit varlıklarının yönetimi
issued capital ihraç edilmiş hisse senetli sermaye
marginal efficiency of capital sermayenin marjinal etkinliği
preferred capital stock imtiyazlı hisse senedi
company capital şirket kapitali
financial capital mali sermaye
optimal capital structure optimum sermaye yapısı
capital subscription sermaye katılma taahhüdü
increase of capital sermayenin yükseltilmesi
marginal product of capital sermayenin marjinal verimi
list of share certificates which represent the capital sermayeyi temsi eden hisse senetlerinin dökümü
producer's capital üretici sermaye
issued capital stock ihraç edilen hisse senetlerinin oluşturduğu sermaye toplamı
gross fixed capital formation gayri safi sabit sermaye oluşumu
donated capital stock bağışlanmış hisse senedi
capital markets menkul kıymetler piyasası
underwriting capital birkaç kişi tarafından taahhüt edilen sermaye
capital account balance sermaye hesabı dengesi
contributions to the capital sermayeye iştirak
capital assets sabit aktifler
capital maintenance satınalma gücü açısından sermayenin sürdürülmesi
capital budget yatırım bütçesi
outstanding capital ödenmemiş sermaye
capital market board sermaye piyasası kurulu
capital growth portföy değer artışı
capital outflow sermaye ihracı
capital goods yatırım malları
capital formation net ekleme
capital in cash nakdi sermaye
capital increase sermaye arttırımı
capital account sermaye bilançosu
capital levy sermayeden alınan vergi
capital account sermaye hareketleri hesabı
loan capital borç alınan para
regulatory capital yasal özkaynak
capital contribution ayni sermaye
unpaid share capital ödenmemiş sermaye
capital increase through rights issues bedelli sermaye arttırımı
subscription to capital stock çıkartılacak hisse senetlerine alıcı olarak kaydolmak
operation capital işletme sermayesi
capital flows sermaye akımları
capital gains tax sermaye kazançları vergisi
capital gains sermaye kazançları
investment in human capital beşeri sermaye yatırımları
risk capital portföye yatırılan sermaye
outstanding capital stock halkın satın almış olduğu hisse senetleri
uncalled capital apel yapılmamış sermaye
instrumental capital sermaye malı üreten sermaye
capital gain değer artışı
capital yields tax dağıtılan kar paylarından kesilen vergi
capital budget sermaye bütçesi
related co. capital investments bo sermaye payları ddk
capital investment anamal yatırımı
capital formation esas sermayeye yapılan ilave