trace - Turkish English Dictionary
History

trace

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "trace" in Turkish English Dictionary : 48 result(s)

English Turkish
Common Usage
trace v. iz sürmek
trace v. izini sürmek
trace v. izlemek
trace n. işaret
trace n. iz
General
trace v. ortaya çıkmak
trace v. izinden gitmek
trace v. kopya etmek
trace v. dayanmak
trace v. dayandırmak
trace v. oymak
trace v. tasarlamak
trace v. çizmek
trace v. izini takip etmek
trace v. üzerine şeffaf bir kağıt koyup kopyasını çıkarmak
trace v. safha safha vermek (bir olayın tarihini belirli bir süre boyunca)
trace v. çizimi aktarmak
trace v. kalke etmek
trace v. keşfetmek
trace v. bulmak
trace n. zerre
trace n. ipucu
trace n. belirti
trace n. karine
trace n. patika (orman)
trace n. telem
trace n. ufacık bir miktar
trace n. yer
trace n. iz
trace n. eser
trace n. tarihçe
trace n. koşum kayışı
Trade/Economic
trace bulup çıkarmak
trace yerine ulaşmayan sevkıyatlarla ilgili yapılan soruşturma
Technical
trace işlemek
trace izlemek
trace tarihçe
trace geçirmek
trace iz
trace kalıntı
trace eser (miktar)
Computer
trace izle
trace izleme
Automotive
trace sızıntı belirleme boyası
Medical
trace eser
Food Engineering
trace iz
trace eser
Meteorology
trace trase

Meanings of "trace" with other terms in English Turkish Dictionary : 192 result(s)

English Turkish
Common Usage
leave a trace v. iz bırakmak
General
vanish without a trace v. sırra kadem basmak
trace to v. bazı ipuçlarını kullanarak (bir olayı) (belirli bir nedene) bağlamak
trace over v. kopya etmek
trace the shape of v. taslağını yapmak
sink without a trace v. sırra kadem basmak
vanish without a trace v. hiç iz bırakmadan kaybolmak
trace to v. bazı ipuçlarını izleyerek birinin yerini saptamak
trace to v. saptamak (silsileyi geçmişte belirli bir zamana kadar)
trace out v. planını çizmek
remove one's trace v. izini kaybettirmek
obliterate one's trace v. izini kaybettirmek
disappear without a trace v. hiçbir iz bırakmadan kaybolmak
disappear without a trace v. izini kaybettirmek
vanish without a trace v. hiçbir iz bırakmadan kaybolmak
vanish without a trace v. izini kaybettirmek
trace to v. uzanmak (geçmişte belirli bir zamana kadar)
lose all trace of v. izini kaybetmek
trace back v. kaynağını bulmak
trace back v. başlangıç noktasını bulmak
trace back v. geçmişe doğru izini sürmek
trace back v. kökenini taramak
trace back v. kökeninin izini sürmek
bear trace v. izini taşımak
bear trace v. iz taşımak
bear the trace v. izini taşımak
bear trace v. izi taşımak
bear the trace v. izi taşımak
lose trace of someone v. izini kaybetmek
macro trace n. makro iz
trace to n. bırakılan izlerin birini belirli bir yere kadar götürmesi
forward trace n. ileri doğru izleme
trace program n. takip programı
trace amount n. eser miktar
electric trace heating n. elektrikli yüzey ısıtma
trace/track management system n. iz yönetim sistemi
having a trace adj. izli
trace-dependent adj. ize bağlı
a trace of adj. az miktarda
a trace of adj. az miktar
with every trace adv. bütün izleriyle birlikte
Phrasals
trace around something dış hatlarını veya silüetini (kağıda) çizmek
trace around something şablonunu/kalıbını çıkarmak/kağıda dökmek
trace around something şeklini kağıda çizmek
trace back to geriye doğru takip etmek
trace back to -ye kadar izini sürmek/kökenini bulmak
trace back to geriye doğru izini sürmek
Phrases
without a trace iz bırakmadan
Idioms
sink without trace unutulmak
sink without trace tamamen unutulmak
Law
leave trace evidence delil bırakmak
leave no trace of evidence hiçbir kanıt bırakmamak
leave no trace of evidence hiçbir delil bırakmamak
leave trace evidence kanıt bırakmak
Technical
terminal trace terminal izleme
diagnostic trace routine hata bulucu izleme yordamı
instruction trace komut izleme
variable trace değişken iz
trace log izleme günlüğü
electrical resistance trace heating elektriksel ısı izleme direnci
trace accessibility iz erişilebilirliği
selective trace seçimli izleme
statement trace açıklama izlemesi
trace of a matrix matrisin izi
dark trace screen karanlık izli ekran
time oriented trace zamana yönelik izleme
data base trace veri tabanı izi
variable trace değişken izleme
return trace resim başı
statement trace deyim izlemesi
subroutine trace altyordam izlemesi
trace off strap pattern izleyici şerit dizini
trace program izleme programı
trace statement izleme deyimi
trace-driven simulator iz sürümlü simülatör
trace quantity eser miktar
trace metals eser metalleri
ray-trace ışın izlemek
trace metal eser metal
trace element iz element
trace element eser öğe
scratch trace çizik dağlama izi
trace element eser element
trace the error hatayı izlemek
trace the error hatayı takip etmek
determination of trace quantities of water soluble chloride and sodium ions suda çözünebilen eser derişimdeki klorür ve sodyum iyonlarının tayini
track and trace system takip ve izleme sistemi
determination of trace elements using atomic absorption spectrometry with graphite furnace grafit fırınlı atomik absorpsiyon spektrometrisi kullanılarak eser elementlerin belirlenmesi
determination of trace elements eser elementlerin tayini
determination of trace elements eser elementlerin belirlenmesi
determination of trace-element content by electrothermal atomic absorption spectrometric method elektrotermal atomik absorpsiyon spektrometrik yöntemle eser element içeriğinin belirlenmesi tayini
trace addition eser miktarda ekleme
Computer
start trace izlemeyi başlat
trace precedents etkileyenleri izle
trace mask iz maskesi
trace tags izleme etiketleri
trace version izleme sürümü
trace guid izleme guid'si
trace options izleme seçenekleri
trace tags iz etiketleri
trace file name izleme dosyası adı
trace error hata izle
trace file izleme kütüğü
trace logs izleme günlükleri
trace settings izleme ayarları
trace table izleme çizelgesi
trace file izleme dosyası
trace level izleme düzeyi
trace dependents etkilenenleri izle
trace edges kenarlara iz koy
trace to file dosyayı izle
trace messages iletileri izle
trace to com2 com2'yi izle
when to trace izleme zamanı
memory trace belleği gözden geçirme
data trace veri izleme
execution trace yürütüm izi
trace destructor iz silici
terminal trace terminal izleme
data base trace veri tabanı izi
diagnostic trace routine hata bulucu izleme yordamı
variable trace değişken izleme
variable trace değişken iz
macro trace makro izleme
instruction trace komut izleme
macro trace makro iz
time oriented trace zamana yönelik izleme
trace program izleme programı
trace statement izleme deyimi
statement trace açıklama izlemesi
subroutine trace altyordam izlemesi
statement trace deyim izlemesi
trace log izleme günlüğü
stack trace yığın izleme
memory trace bellek izi
Informatics
event trace olay izi
execution trace yürütüm izi
data trace veri izi
system trace sistemdeki olayların izi
trace file tarihçe dosyası
system trace sistem izi
trace log izleme günlüğü
stack trace yığın izleme
Telecom
data trace veri izi
Electric
dark trace screen karanlık izli ekran
Television
return trace resim başı
Construction
electric trace heating elektrikli yerden ısıtma
Automotive
red dye trace solution kırmızı boyalı kaçak belirleme solüsyonu
Aeronautic
pilot’s trace pilot tatbik krokisi
trace detector iz detektörü
trace detector operator iz detektörü operatörü
Marine
uneven trace of dredging düzgün olmayan tarama
trace of tsunami height tusunami yüksekliği işareti
Medical
trace element eser element
trace element oligoelement
trace elements eser elementler
Psychology
trace conditioning izli şartlandırma
availability of a trace izin ulaşılabilirliği
activation of a trace bellek izi aktivasyonu
accessibility of a trace iz erişilebilirliği
trace-dependent forgetting ize bağlı unutma
Food Engineering
determination of trace elements eser elementlerin tayini
Math
trace of a matrix matrisin izi
Statistics
trace correlation iz korelasyonu
Chemistry
trace elements eser elementler
trace element azrak eleman
trace element azrak element
trace element az rastlanan eleman
trace element az rastlanan element
trace determination of free ethylene oxide eser halde serbest etilen oksit tayini
extraction of trace elements eser elementlerin özütlenmesi
Biochemistry
trace element iz öğeleri
Marine Biology
trace elements eser elementler
trace element iz ögeleri
trace elements tatlısu ve tuzlu su akvaryumlarında gerekli olan elementlere verilen genel isim
trace elements iz ögeler
trace element iz element
Agriculture
trace elements boron, cobalt, copper, iron, manganese, molybdenum and zinc contained in fertilizers gübrelerin bor, kobalt, bakır, demir, manganez, molibden ve çinko eser element içerikleri
Philosophy
archi-trace kadim iz
archi-trace temel ayırıcı iz
archi-trace doğuştan gelen iz
Environment
trace metals iz elementler
determination of trace elements and phosphorus eser elementler ve fosfor tayini
Geography
trace gas atmosferdeki küçük miktardaki gaz karışımları
Meteorology
trace of rain çok az yağmur
Geology
axial trace eksen izi
trace element distribution iz element dağılımı
trace minerals iz mineraller
Military
ground trace yer izdüşümü
trace of forward elements ileri unsurların bulunduğu hat
trace program izleme programı
Painting
trace of brush fırça izleri