trace - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

trace

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "trace" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 47 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
trace v. izlemek
trace v. iz sürmek
trace v. izini sürmek
trace n. işaret
trace n. iz
General
trace v. keşfetmek
trace v. bulmak
trace v. ortaya çıkmak
trace v. çizmek
trace v. üzerine şeffaf bir kağıt koyup kopyasını çıkarmak
trace v. izini takip etmek
trace v. izinden gitmek
trace v. kopya etmek
trace v. kalke etmek
trace v. çizimi aktarmak
trace v. dayandırmak
trace v. safha safha vermek (bir olayın tarihini belirli bir süre boyunca)
trace v. oymak
trace v. dayanmak
trace v. tasarlamak
trace n. koşum kayışı
trace n. telem
trace n. ufacık bir miktar
trace n. yer
trace n. patika (orman)
trace n. iz
trace n. eser
trace n. belirti
trace n. karine
trace n. ipucu
trace n. zerre
trace n. tarihçe
Trade/Economic
trace bulup çıkarmak
trace yerine ulaşmayan sevkıyatlarla ilgili yapılan soruşturma
Technical
trace eser (miktar)
trace kalıntı
trace işlemek
trace izlemek
trace tarihçe
trace geçirmek
trace iz
Computer
trace izleme
trace izle
Medical
trace eser
Food Engineering
trace iz
trace eser
Meteorology
trace trase

Bedeutungen, die der Begriff "trace" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 189 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
leave a trace v. iz bırakmak
General
bear the trace v. izi taşımak
bear the trace v. izini taşımak
bear trace v. izini taşımak
bear trace v. izi taşımak
bear trace v. iz taşımak
disappear without a trace v. hiçbir iz bırakmadan kaybolmak
disappear without a trace v. izini kaybettirmek
lose all trace of v. izini kaybetmek
lose trace of someone v. izini kaybetmek
obliterate one's trace v. izini kaybettirmek
remove one's trace v. izini kaybettirmek
sink without a trace v. sırra kadem basmak
trace back v. kaynağını bulmak
trace back v. başlangıç noktasını bulmak
trace back v. kökenini taramak
trace back v. geçmişe doğru izini sürmek
trace back v. kökeninin izini sürmek
trace out v. planını çizmek
trace over v. kopya etmek
trace the shape of v. taslağını yapmak
trace to v. uzanmak (geçmişte belirli bir zamana kadar)
trace to v. bazı ipuçlarını kullanarak (bir olayı) (belirli bir nedene) bağlamak
trace to v. bazı ipuçlarını izleyerek birinin yerini saptamak
trace to v. saptamak (silsileyi geçmişte belirli bir zamana kadar)
vanish without a trace v. hiç iz bırakmadan kaybolmak
vanish without a trace v. sırra kadem basmak
vanish without a trace v. izini kaybettirmek
vanish without a trace v. hiçbir iz bırakmadan kaybolmak
electric trace heating n. elektrikli yüzey ısıtma
forward trace n. ileri doğru izleme
macro trace n. makro iz
trace amount n. eser miktar
trace program n. takip programı
trace to n. bırakılan izlerin birini belirli bir yere kadar götürmesi
trace/track management system n. iz yönetim sistemi
a trace of adj. az miktarda
a trace of adj. az miktar
having a trace adj. izli
trace-dependent adj. ize bağlı
with every trace adv. bütün izleriyle birlikte
Phrasals
trace around something şeklini kağıda çizmek
trace around something şablonunu/kalıbını çıkarmak/kağıda dökmek
trace around something dış hatlarını veya silüetini (kağıda) çizmek
trace back to geriye doğru takip etmek
trace back to -ye kadar izini sürmek/kökenini bulmak
trace back to geriye doğru izini sürmek
Phrases
without a trace iz bırakmadan
Idioms
sink without trace tamamen unutulmak
sink without trace unutulmak
Law
leave no trace of evidence hiçbir kanıt bırakmamak
leave no trace of evidence hiçbir delil bırakmamak
leave trace evidence delil bırakmak
leave trace evidence kanıt bırakmak
Technical
dark trace screen karanlık izli ekran
data base trace veri tabanı izi
determination of trace elements eser elementlerin tayini
determination of trace elements eser elementlerin belirlenmesi
determination of trace elements using atomic absorption spectrometry with graphite furnace grafit fırınlı atomik absorpsiyon spektrometrisi kullanılarak eser elementlerin belirlenmesi
determination of trace quantities of water soluble chloride and sodium ions suda çözünebilen eser derişimdeki klorür ve sodyum iyonlarının tayini
determination of trace-element content by electrothermal atomic absorption spectrometric method elektrotermal atomik absorpsiyon spektrometrik yöntemle eser element içeriğinin belirlenmesi tayini
diagnostic trace routine hata bulucu izleme yordamı
electrical resistance trace heating elektriksel ısı izleme direnci
instruction trace komut izleme
ray-trace ışın izlemek
return trace resim başı
scratch trace çizik dağlama izi
selective trace seçimli izleme
statement trace deyim izlemesi
statement trace açıklama izlemesi
subroutine trace altyordam izlemesi
terminal trace terminal izleme
time oriented trace zamana yönelik izleme
trace accessibility iz erişilebilirliği
trace element eser öğe
trace element eser element
trace element iz element
trace log izleme günlüğü
trace metal eser metal
trace metals eser metalleri
trace of a matrix matrisin izi
trace off strap pattern izleyici şerit dizini
trace program izleme programı
trace quantity eser miktar
trace statement izleme deyimi
trace the error hatayı izlemek
trace the error hatayı takip etmek
trace-driven simulator iz sürümlü simülatör
track and trace system takip ve izleme sistemi
variable trace değişken iz
variable trace değişken izleme
Computer
data base trace veri tabanı izi
data trace veri izleme
diagnostic trace routine hata bulucu izleme yordamı
execution trace yürütüm izi
instruction trace komut izleme
macro trace makro izleme
macro trace makro iz
memory trace belleği gözden geçirme
stack trace yığın izleme
start trace izlemeyi başlat
statement trace açıklama izlemesi
statement trace deyim izlemesi
subroutine trace altyordam izlemesi
terminal trace terminal izleme
time oriented trace zamana yönelik izleme
trace dependents etkilenenleri izle
trace destructor iz silici
trace edges kenarlara iz koy
trace error hata izle
trace file izleme kütüğü
trace file izleme dosyası
trace file name izleme dosyası adı
trace guid izleme guid'si
trace level izleme düzeyi
trace log izleme günlüğü
trace logs izleme günlükleri
trace mask iz maskesi
trace messages iletileri izle
trace options izleme seçenekleri
trace precedents etkileyenleri izle
trace program izleme programı
trace settings izleme ayarları
trace statement izleme deyimi
trace table izleme çizelgesi
trace tags iz etiketleri
trace tags izleme etiketleri
trace to com2 com2'yi izle
trace to file dosyayı izle
trace version izleme sürümü
variable trace değişken izleme
variable trace değişken iz
when to trace izleme zamanı
Informatics
data trace veri izi
event trace olay izi
execution trace yürütüm izi
stack trace yığın izleme
system trace sistemdeki olayların izi
system trace sistem izi
trace file tarihçe dosyası
trace log izleme günlüğü
Telecom
data trace veri izi
Electric
dark trace screen karanlık izli ekran
Television
return trace resim başı
Construction
electric trace heating elektrikli yerden ısıtma
Aeronautic
pilot’s trace pilot tatbik krokisi
trace detector iz detektörü
trace detector operator iz detektörü operatörü
Marine
trace of tsunami height tusunami yüksekliği işareti
uneven trace of dredging düzgün olmayan tarama
Medical
trace element eser element
trace element oligoelement
trace elements eser elementler
Psychology
accessibility of a trace iz erişilebilirliği
activation of a trace bellek izi aktivasyonu
availability of a trace izin ulaşılabilirliği
trace conditioning izli şartlandırma
trace-dependent forgetting ize bağlı unutma
Food Engineering
determination of trace elements eser elementlerin tayini
Math
trace of a matrix matrisin izi
Statistics
trace correlation iz korelasyonu
Chemistry
extraction of trace elements eser elementlerin özütlenmesi
trace determination of free ethylene oxide eser halde serbest etilen oksit tayini
trace element azrak element
trace element az rastlanan element
trace element az rastlanan eleman
trace element azrak eleman
trace elements eser elementler
Biochemistry
trace element iz öğeleri
Marine Biology
trace element iz ögeleri
trace element iz element
trace elements eser elementler
trace elements tatlısu ve tuzlu su akvaryumlarında gerekli olan elementlere verilen genel isim
trace elements iz ögeler
Agriculture
trace elements boron, cobalt, copper, iron, manganese, molybdenum and zinc contained in fertilizers gübrelerin bor, kobalt, bakır, demir, manganez, molibden ve çinko eser element içerikleri
Philosophy
archi-trace doğuştan gelen iz
archi-trace kadim iz
archi-trace temel ayırıcı iz
Environment
determination of trace elements and phosphorus eser elementler ve fosfor tayini
trace metals iz elementler
Geography
trace gas atmosferdeki küçük miktardaki gaz karışımları
Meteorology
trace of rain çok az yağmur
Geology
axial trace eksen izi
trace element distribution iz element dağılımı
trace minerals iz mineraller
Military
ground trace yer izdüşümü
trace of forward elements ileri unsurların bulunduğu hat
trace program izleme programı
Painting
trace of brush fırça izleri