simple - Turco Inglés Diccionario
Historia

simple

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Significados de "simple" en diccionario turco inglés : 37 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
simple adj. sade
simple adj. yalın
simple adj. basit
General
simple n. kocakarı ilacı
simple adj. yalınç
simple adj. saf
simple adj. yapması kolay
simple adj. geri zekalı
simple adj. kolayca aldatılabilen
simple adj. budala
simple adj. alçakgönüllü
simple adj. süssüz
simple adj. yapmacıksız
simple adj. ahmak
simple adj. ahmakça
simple adj. temel
simple adj. halis
simple adj. sıradan (kimse)
simple adj. önemsiz
simple adj. iradesiz
simple adj. bayağı
simple adj. anlaması kolay
simple adj. sade ve basit
simple adj. gösterişsiz
simple adj. tam
simple adj. ehemmiyetsiz
simple adj. bunak
simple adj. düz
simple adj. tek
simple adj. acemi
simple adj. alık
simple adj. kolay
simple adj. kendi halinde
simple adj. temiz kalpli
simple adj. bir şeyin tekliğini vurgulamak için kullanılır
simple adj. basit
Ottoman Turkish
simple sehil

Significados de "simple" con otros términos en diccionario inglés turco: 359 resultado(s)

Inglés Turco
General
become simple v. basitleşmek
become simple v. sadeleşmek
simple white embroidery n. beyaz iş
simple staining n. basit boyama
simple equation n. basit denklem
simple microscope n. basit mikroskop
simple simon n. saf
simple word n. basit sözcük
simple simon n. budala
simple fraction n. basit kesir
simple sentence n. basit cümle
simple random sampling n. basit gelişigüzel örnekleme
finite simple groups n. sonlu basit gruplar
simple job n. çok kolay
simple job n. çocuk oyuncağı
simple job n. basit iş
simple job n. kolay iş
simple-mindedness n. alçakgönüllülük
simple hypothesis n. basit varsayım
simple hypothesis n. basit hipotez
simple fact n. yalın gerçek
simple logic n. düz mantık
keep it simple stupid n. kiss prensibi
keep it simple stupid n. basit yap prensibi
keep it simple stupid n. (bir şeyi) basit tut prensibi
a simple image n. basit bir görüntü
a simple fact n. basit bir gerçek
plain/simple thanks n. kuru teşekkür
a simple ceremony n. basit bir tören
a simple ceremony n. sade bir tören
a simple set of instructions n. bir dizi basit talimat
a simple misunderstanding n. basit bir yanlış anlama
a simple misunderstanding n. basit bir yanlış anlaşılma
simple talking n. basit konuşma
a simple task n. basit bir görev
simple phrases n. basit tabirler
a simple lighter n. çakaralmaz
a simple pistol n. çakaralmaz
the simple life n. teknolojiden ve fazla eşyadan uzak hayat
the simple life n. köy hayatı
pure and simple adj. bal gibi
simple minded adj. cahil
pure and simple adj. tek
pure and simple adj. yalnız
pure and simple adj. sadece
simple-hearted adj. safdil
simple-hearted adj. saf
simple-hearted adj. kendi halinde
simple-hearted adj. temiz kalpli
simple-hearted adj. kolay inanan
simple-hearted adj. alçakgönüllü
simple-hearted adj. tecrübesiz
simple-structured adj. basit yapılı
simple-structured adj. basit yapılmış
plain and simple adj. sade ve basit
simple-minded adj. ahmak
simple-minded adj. akılsız
simple-minded adj. kısır görüşlü
simple-minded adj. yetersiz idrak sahibi
in simple terms adv. basitçe
in simple terms adv. açıkça
as simple as possible adv. mümkün olduğunca basit/sade
Phrases
from simple to complex basitten karmaşığa
to put it all in simple terms basitçe söylemek gerekirse
think simple live simple basit düşün basit yaşa
Colloquial
simple citizen sade vatandaş
pure and simple bu kadar basit
plain and simple bu kadar basit
Idioms
simple simon n. ağzı açık ayran budalası
pure and simple adj. açıkça
simple as abc adj. çok kolay
simple as abc adj. çocuk oyuncağı
simple as abc adj. basit/kolay iş
pure and simple su katılmamış
Speaking
it's a simple matter işten bile değil
the simple truth gerçeğin ta kendisi
it's very simple çok basit
it's that simple bu kadar basit
it's not that simple o kadar basit değil
it is as simple as that bu kadar basit!
it is just that simple bu kadar basit
that's a bit too simple bu biraz fazla kolay/sade
things get simple işler kolaylaşıyor
it's not that simple o kadar basit değil
Trade/Economic
simple guarantee n. adi garanti
simple debts n. adi borçlar
simple obligation n. adi borç
simple trust n. alelade kredi
simple interest n. alelade faiz
simple average method basit ortalama yöntemi
simple regression analysis basit regresyon analizi
simple contract basit sözleşme
gross simple interest brüt basit faiz
simple contract yazılı fakat noterden onaylı olmayan sözleşme
simple average basit ortalama
simple quantity theory of money paranın basit miktar teorisi
simple random sampling basit tesadüfi örnekleme
simple diversification basit çeşitlendirme
simple production techniques yalın üretim teknikleri
simple ownership çıplak mülkiyet
simple multiplier basit çoğaltan
simple pressure vessels basit basınçlı kaplar
simple journal basit yevmiye defteri
fee simple gayri mahdut mülkiyet hakkı
simple average küçük avarya
simple economy basit ekonomi
simple-sum monetary aggregates basit toplamlı para arzı
simple-average method basit ortalama yöntemi
simple journal iki sütunlu yevmiye
simple debenture teminatsız tahvil
simple arbitrage basit arbitraj
simple entry basit madde
simple letter of credit basit akreditif
simple interest basit faiz
simple entry bookkeeping tek hesap muhasebesi
simple labor basit emek
simple trust basit tröst
simple entry basit usül
simple trust basit kredi
simple aggregative index basit toplam indeks
simple obligation şartsız borç
fee simple mutlak ayni hak
commercial earnings acquired on simple earnings basis basit usülde ticari kazanç
simple interest basit faiz
Law
simple offence n. adi suç
simple surety n. alelade kefil
simple smuggling n. adi kaçakçılık
simple defamation n. adi hakaret
simple obligation n. adi borç
simple robbery n. alelade soygunculuk
simple partnership n. adi şirket
simple contract n. adi akit
simple assault n. adi taarruz
simple assault n. alelade saldırı
on the basis of the simple interest rate basit faiz oranı üzerinden
simple majority salt çoğunluk
simple contract yazılı ancak mühürsüz akit
simple majority vote basit oy çokluğu
simple confession yazılı ancak imzasız itirafname
simple contract resmi olmayan akit
simple blockade basit abluka
simple larceny basit hırsızlık
simple sexual assault basit cinsel saldırı
simple majority basit çoğunluk
Technical
simple surge tank yalın denge bacası
simple gas turbine basit gaz türbini
stability analysis of simple structures basit yapıların stabilite analizi
simple correlation basit korelasyon
simple equation basit eşitlik
simple pole yalın kutup
simple key basit anahtar
simple network basit ağ
simple pendulum basit sarkaç
simple shear basit kesme
simple span bir açıklık
simple harmonic motion yalın harmonik devinim
simple distillation basit damıtma
simple root yalın kök
simple network basit şebeke
simple twisting basit burulma
simple harmonic motion basit harmonik hareket
simple transformer basit transformatör
simple beam yalın kiriş
simple binds yalın bağlantılar
simple pendulum yalın sarkaç
simple pendulum matematiksel sarkaç
simple chain basit zincir
simple arc basit ark
simple harmonic motion harmonik hareket
simple query wizard yalın sorgu sihirbazı
simple span tek açıklıktan
simple carburetor basit karbüratör
simple correlation yalın bağıntı
simple buffering kolay tamponlama
simple twisting yalın burulma
simple flexure basit eğilme
simple shear yalın kesme
simple equation birinci dereceden denklem
simple impulse turbine basit aksiyon türbini
simple bending yalın eğilme
simple flexure yalın eğilme
simple decomposition basit ayrışma
simple surge tank basit denge bacası
simple bending basit eğilme
simple machine basit makine
simple pressure vessels basit basınçlı kaplar
simple-solution basit çözüm
simple-solution yalın çözüm
simple-gear pump basit dişli pompa
simple-slide valve basit sürgülü valf
simple-solution kolay çözüm
simple mail transfer protocol basit posta iletim protokolü
simple network management protocol yalın ağ yönetimi iletişim kuralı
simple sample basit örnek
simple unfired serially made pressure vessel basit alev almayan seri olarak üretilen tank
simple lens ince mercek
simple microscope tek mercekli mikroskop
simple microscope tek mercekli gözetleç
simple eyepiece tek mercekli göz merceği
simple cut basit dekor
simple equation birinci derece denklem
simple harmonic motion basit harmonik devinim
simple fracture basit kırık
simple flow yalın akış
simple lens yalın mercek
simple cubic crystal yalın küp kristal
simple lattice yalın kafes
simple harmonic motion yalın uyumlu devinim
simple cell yalın göze
simple bending yalın eğme
simple polyhedron yalın çokyüzlü
simple eyepiece yalın gözmerceği
simple orthorombic structure yalın ortorombik yapı
simple curve yalın uyumcul devinim
simple tetragonal structure yalın kare prizma yapı
simple algebraic extension yalın cebirsel genişleme
simple cubic structure yalın küp yapı
simple cubic crystal yalın küp örüt
simple fraction yalın kesir
simple empirical test tecrübeye dayalı basit deney
simple cycle basit çevrim
simple impulse steam turbine tek basamaklı aksiyon türbini
simple graph basit çizge
Computer
simple: ledger basit: defter
simple xy scatter chart basit xy dağılım grafik
simple area chart basit alan grafiği
simple text basit metin
simple column chart basit sütun grafik
simple list yalın liste
simple pie chart basit pasta grafik
simple bar chart basit çubuk grafik
simple files basit dosyalar
simple: box basit: kutu
simple line chart basit çizgi grafiği
simple volume basit birim
simple chinese temel çince
simple radar chart basit radar grafik
simple doughnut chart basit halka grafik
simple list basit liste
simple: column basit: sütun
simple password basit parola
simple harmonic motion yalın uyumcul devinim
simple: band basit: bant
table simple tablo basit
simple 3-d surface chart basit 3-b yüzey grafiği
simple 3-d pie chart basit 3-b pasta grafik
simple area chart with 3-d markers 3-b imli basit alan grafiği
simple file transfer service basit dosya transfer hizmeti
simple network time protocol basit ağ zaman protokolü
Informatics
simple buffering yalın arabellek yöntemi
simple harmonic motion yalın harmonik devinim
simple closed curve basit kapalı eğri
simple root yalın kök
simple-mail transfer protocol smtp protokolü
simple target noktasal hedef
simple document structure basit döküman yapısı
Telecom
simple mail transfer protocol basit posta aktarma protokolü
simple buffering basit arabellek
simple network management protocol basit ağ yönetim protokolü
really simple syndication çok basit birleştirme
international simple resale uluslararası basit yeniden satış
simple segment basit bölüm
simple object access protocol basit nesne erişim protokolü
Electric
simple circuit basit devre
Textile
simple satin n. adi saten
simple heald wire basit gücü teli
Construction
simple beam basit kiriş
Automotive
simple intelligent park assist basit akıllı park desteği
Traffic
simple slab bridge basit plak köprü
simple beam bridge basit kiriş köprü
Marine
simple clinch rigavo
simple revised basit düzeltme
Medical
simple protein holoprotein
simple asphyxiant basit asfiksant
simple monster üniter yaratık
simple fracture basit kırık
simple dosing regimens basit dozaj rejimleri
simple hyperplasia basit hiperplazi
simple febrile seizure basit febril konvulsiyon
simple serous cyst basit seröz kist
simple medical treatment basit tıbbi tedavi
simple intestinal obstruction basit intestinal obstrüksiyon
simple pulmonary cyst basit akciğer kisti
simple hand lacerations basit el kesileri
simple snoring and obstructive sleep apnea syndrome basit horlama ve obstrüktif uyku apnesi sendromu
simple appendicitis basit apandisit
Anatomy
simple muscles basit kaslar
Psychology
simple phobia basit fobi
Optics
simple hypermetropic astigmatism basit hipermetrop astigmatizm
simple myopic astigmatism basit miyop astigmatizm
simple hypermetropic anisometropia basit hipermetrop anizometropi
simple astigmatic anisometropia basit astigmat anizometropi
simple myopic anisometropia basit miyop anizometropi
simple episcleritis basit episklerit
Food Engineering
simple staining basit boyama
Math
simple moving average basit hareketli ortalama
simple fraction bayağı kesir
simple root basit kök
simple module basit modül
simple extension of a field basit cisim genişlemesi
simple point bayağı nokta
simple function basit fonksiyon
simple closed curve basit kapalı eğri
simple module yalınç modül
simple algebraic extension basit cebirsel genişleme
simple curve yalınç eğri
simple group basit grup
simple curve kapalı eğri
simple root yalın kök
simple transcendental extension yalın aşkın genişleme
simple equation yalın denklem
simple curve yalın eğri
simple function yalın işlev
non-isomorphic simple submodules izomorf olmayan basit alt modüller
Statistics
simple random sampling basit rastgele örnekleme
simple random sample basit tesadüfi örnek
simple table basit tablo
simple abnormal curve basit olağandışı eğri
simple hypothesis basit hipotez
simple random sampling basit rasgele örnekleme
simple lattice design basit kafes tasarımı
simple structure basit yapı
simple sample basit örnek
simple random sampling basit seçkisiz örnekleme
Chemistry
simple substance basit cisim
simple synthetic procedure basit sentetik yöntem
Biology
simple branched tubular gland dallı borumsu bez
Zoology
simple eye sade göz
simple epithelium tek sıralı epitel
simple-eye sade göz
Botanic
simple leaf basit yaprak
Apiculture
simple eye basit göz
Linguistics
simple past tense geçmiş zaman
simple sentence yalın cümle
simple present tense geniş zaman
the simple present tense geniş zaman
simple tense yalın zaman
simple tone yalın ton
simple perfect yalın bitmişlik
simple sentence yalın tümce
simple form yalın biçim
simple vowel yalın ünlü
simple form yalın sözcük
simple past di’li geçmiş
simple noun yalın ad
noun simple condition isim yalın hali
past perfect simple mişli geçmiş zaman
simple sign basit işaret
simple future gelecek zaman
simple future basit gelecek
Geology
simple stock basit stok
simple sill basit sil
simple-complex convolute structures basit-karma büklümlü yapılar
Military
simple network management protocol tek şebekeli yönetim protokolü
simple alert basit alarm
stage of simple alert basit alarm safhası
simple box trail basit tek kollu kundak
simple mail transfer protocol basit posta aktarma
Hunting
simple blowback kilitsiz sürgülü otomatik doldurma sistemi