birlik - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

birlikSens de "birlik" dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 80 résultat(s)

Turc Anglais
Common Usage
birlik association n.
birlik unity n.
birlik union n.
General
birlik fraternity n.
birlik conjunction n.
birlik sameness n.
birlik verein n.
birlik conference n.
birlik unison n.
birlik solidarity n.
birlik ensemble n.
birlik corporation n.
birlik troop n.
birlik gild n.
birlik establishment n.
birlik concomitance n.
birlik alliance n.
birlik outfit n.
birlik collaboration n.
birlik similarity n.
birlik confederacy n.
birlik consolidation n.
birlik oneness n.
birlik company n.
birlik brother n.
birlik coalescence n.
birlik contingent n.
birlik concurrence n.
birlik corps n.
birlik legion n.
birlik syndicate n.
birlik communion n.
birlik brotherhood n.
birlik concert n.
birlik league n.
birlik posse n.
birlik body n.
birlik force n.
birlik fellowship n.
birlik confederation n.
birlik combination n.
birlik union n.
birlik combine n.
birlik guild n.
birlik gemeinschaft n.
birlik unicity n.
birlik collectiveness n.
birlik unity n.
birlik block n.
birlik concord n.
birlik consortium n.
birlik federation n.
birlik party n.
birlik unit n.
birlik assoc (association) n.
birlik adunation n.
birlik accord n.
Trade/Economic
birlik pool
birlik party
birlik union
birlik association
birlik corporate body
birlik combination
Law
birlik league
birlik unity
Politics
birlik consortium
birlik bloc
birlik association
birlik league
birlik confederacy
birlik union
Technical
birlik collective
Computer
birlik association
Biology
birlik synapsis
Astronomy
birlik reseau
Philosophy
birlik unity
Geology
birlik assembly
Military
birlik troop
birlik unit
Latin
birlik collegium

Sens de "birlik" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 408 résultat(s)

Turc Anglais
General
birlik olmak collaborate v.
birlik olmak unionize v.
birlik olmak gang up v.
birlik yapmak unionize v.
bir birlik oluşturmak team up v.
birlik olmak gang together v.
birlik olmak align oneself with v.
birlik kurmak syndicate v.
birlik olmak team up v.
birlik olmak unite v.
birlik olmak conspire v.
birlik olmak aline oneself with v.
birlik oluşturmak için para koymak pool v.
korkakça geri çekilmek (askeri birlik vb) exfiltrate v.
birlik olmak league together against v.
birlik oluşturmak league together against v.
birlik olamamak be unable to unite v.
-e karşı birlik olmak align against v.
düşmanla birlik olmak collaborate v.
birlik yapmak unionise v.
birlik olmak unionise v.
onda birlik vergi koymak tithe [obsolete] v.
birlik olmak hang together v.
erkek üniversite öğrencilerine ait birlik fraternity n.
dörtte birlik bölüm quarter n.
sosyal birlik togetherness n.
birlik olma alliance n.
ekonomik ve parasal birlik economic and monetary union n.
birlik bayrağı union flag n.
öncü birlik scout n.
birlik felsefesi monism n.
dalların bir araya gelmesiyle oluşan birlik phylum n.
sosyal birlik social unity n.
zırhlı birlik squadron n.
mekanize birlik mechanized unit n.
birlik durumda yaşayan aynı türden organizmaların oluşturduğu topluluk colony n.
sosyal birlik alliance n.
ekonomik birlik economic union n.
biyolojide takımlardan oluşan birlik class n.
bir grup içindeki birlik ruhu esprit de corps n.
yönetime el koyan askeri birlik junta n.
öncü birlik vanguard n.
onda birlik decile n.
parlementolar arası birlik inter-parliamentary union n.
top ateşiyle ölmesi kuvvetle muhtemel birlik cannon fodder n.
top ateşiyle ölmesi kuvvetle muhtemel birlik fresh fish n.
kültürel birlik cultural unity n.
istatistiki birlik statistical unit n.
birlik/bütünlük eksikliği/yoksunluğu lack of unity n.
birlik askerleri union troops n.
birlik ve beraberlik fraternity n.
birlik ve beraberlik greek life n.
barış, sevgi, birlik ve saygı plur (peace, love, unity, and respect) n.
alay (askeri birlik) regiment n.
çekirdek birlik skeleton force n.
demokrasi ve milli birlik günü democracy and national unity day n.
mesleki birlik order n.
otuz sekizde birlik kısım thirty-eighth n.
otuz beşte birlik kısım thirty-fifth n.
otuz birde birlik kısım thirty-first n.
otuz dörtte birlik kısım thirty-fourth n.
otuz dokuzda birlik kısım thirty-ninth n.
otuz ikide birlik kısım thirty-second n.
otuz yedide birlik kısım thirty-seventh n.
otuz altıda birlik kısım thirty-sixth n.
otuz üçte birlik kısım thirty-third n.
şahsi birlik personal union n.
yirmi ikide birlik parça twenty-second n.
birlik olan solid adj.
birlik olan solidary adj.
birlik olan allied adj.
birlik olmuş corporate adj.
kollektif birlik halinde corporate adj.
yüzde birlik centesimal adj.
kiliseye verilmesi gereken (onda birlik vergi) tithe adj.
birlik içinde in concert adv.
beşte birlik kesim by quintile adv.
birlik ve beraberlik içinde in unity adv.
Phrasals
(birine veya bir şeye) karşı (bir şeyle) birlik oluşturmak combine (something) against (someone or something) v.
birine veya bir şeye karşı bir şeyle birlik oluşturmak combine something against someone or something v.
birlik içinde çalışmak pull together
Proverb
nerde birlik orda dirlik united we stand divided we fall
birlik olmadan dirlik olmaz united we stand divided we fall
Colloquial
birlik olmak join hands
birlik kuvvet getirir union makes strength
Idioms
birlik oluşturmak align oneself with
birlik beraberlik içinde olamamak break ranks
eski roma'da en küçük askeri birlik contubernium
birlik ruhu esprits de corps
birlik duygusu a common spirit of comradeship
birlik ruhu a common spirit of comradeship
birlik duygusu esprits de corps
günü birlik yaşamak take each day as it comes
günü birlik yaşamak take it one day at a time
birlik olmak join hands with somebody
birlik olmak close ranks with someone
Speaking
hadi hepimiz birlik olalım let us all unite
Slang
(cezaevinde çıkan ayaklanmaları bastırmak amacıyla görevlendirilen) özel birlik goon squad
(cezaevinde çıkan ayaklanmaları bastırmak amacıyla görevlendirilen) özel birlik ssu (special services unit)
Trade/Economic
aynı malı üreten birden fazla firmanın oluşturdukları birlik horizontal merger n.
iktisadi birlik economic union
bir çok kurumdan oluşan birlik federation
ticari birlik association
işverenlerin oluşturdukları birlik employers' association
birkaç büyük firmanın rekabeti sınırlandırmak ve yüksek fiyat uygulamak üzere bir araya gelip oluşturdukları birlik business trust
yatay birlik horizontal merger
parasal birlik monetary union
birlik ilkesi unity principle
federal birlik federal union
ticari birlik trade association
ekonomik birlik economic union
ekonomik birlik economic unity
birlik işareti collective mark
kooperatif birlik cooperative association
kooperatif birlik cooperative union
uluslararası birlik international union
birlik ruhu team spirit
değerlemede birlik ilkesi valuation-unity principle
kısa vadeli bir amaç için şirketlerin birlik oluşturması corporate alliance
ekonomik ve parasal birlik economic and monetary union
Law
ticari birlik cartel
tüzel kişiliği olmayan birlik unincorporated association
eser sahipleri arasındaki birlik unity of the joint authors
Politics
askeri birlik troop n.
akdeniz için birlik union for the mediterranean n.
üye devletlerin birlik oluşturduğu ancak iç işlerinde bağımsız kaldıkları bir hükümet şekli state
ikinci dünya savaşı'ndan sonra belçika, hollanda ve lüksemburg arasında kurulan ekonomik birlik benelux
sağda birlik alliance in the right
birlik vatandaşı citizenship of the union
ulusal birlik national unity
solda birlik alliance in the left
birlik sağlamak secure uniformity
bölgesel birlik regional union
büyük birlik partisi grand unity party
devletlerin oluşturduğu birlik veya ittifak confederation
birlik dışişleri bakanı union minister for foreign affairs
birlik ve beraberlik unity and solidarity
birlik beraberlik unity and solidarity
milli birlik national solidarity
yasadışı birlik unlawful combination
birlik ilkesi unity principle
parlamentolararası birlik inter parliamentary union
birlik zirvesi alliance summit
(hindistan'da) birlik bölgesi union territory
siyasal birlik political association
milli birlik projesi national unity project
milli birlik national unity
parasal birlik monetary union
çok üyeli birlik multi-membered union
siyahi insanların gelişmesi için ulusal birlik national association for the advancement of colored people (naacp)
sanayi ve ticarette istihdam için mesleklerarası ulusal birlik unedic (union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce) (national professional union for employment in industry and trade)
(ingiltere'de kurulmuş) buğday vergilerine karşı birlik anti-corn law league
(suriye) demokratik birlik partisi democratic union party (pyd)
parlamentolararası birlik inter-parliamentary union
birlik teorisi assemblage theory
hristiyan demokrat birlik partisi christian democratic union
politik birlik political unity
siyasal birlik political unity
Institutes
avrupa için birlik grubu union for europe n.
el sanatlarının veya zanaatkarların üye olduğu küçük sendikalardan oluşan birlik amalgamated union n.
akdeniz için birlik parlamenter asamblesi parliamentary assembly of the union for the mediterranean n.
ulusal birlik hükümeti government of national unity
parlamentolararası birlik türk grubu turkish delegation to the inter-parliamentary union
Technical
üçlü (birlik) trinity
binde birlik permillage
dörtte birlik quartile
Computer
onda birlik decentile
yüzde birlik percentile
Informatics
onda birlik decentile
dörtte birlik quartile
Aeronautic
havada taşınabilir birlik air transportable unit
Psychology
ruhsal birlik psychic unity
Math
on ikide birlik kısım twelfth part n.
Statistics
yüzde birlik percentile
onda birlik decile
Biology
birlik içi avcılık intraguild predation
Marine Biology
besinsel birlik trophic guild
besinsel birlik feeding guild
Social Sciences
dört kentin birleşiminden oluşan siyasal birlik tetrapolis n.
Education
akademiler arası birlik interacademy panel n.
amerika'nın en iyi sekiz üniversitesinin oluşturduğu birlik ivy league n.
ulusal akademik birlik national academic union
birlik tüzüğü union charter
Linguistics
grup veya birlik anlamı katan son ek -ad suf.
birlik adı union language
History
antik yunanda politik birlik sympoliteia n.
antik yunanda politik birlik sympolity n.
abd'deki iç savaş sırasında birlik ordularının tıbbi kanadıyla işbirliği yapmak ve onu desteklemek üzere kuzeylilerin oluşturduğu bir örgüt the united states sanitary commission n.
bir arazinin kiracısı öldüğünde derebeyine verilen üçte birlik hasat payı thirdings n.
kırsal kesimde onda birlik arazi tithing n.
kiliseye verilen onda birlik vergi tithing n.
ortaçağ alman kentlerinin oluşturduğu siyasi ve ticari birlik hanseatic league
eskiden iskoçya'da bulunan silahlı birlik wappenshaw
Religious
tanrısal ruhun evreni yönettiğini savunan metafiziksel birlik felsefesi theomonism n.
abd'deki iç savaş sırasında birlik askerlerine maddi destek sağlayan, savaş alanlarında ve hastanelerde dini hizmetler sunan, kuzeyliler arasındaki bir örgütlenme the united states christian commission n.
Environment
askeri birlik eşdeğer dozu troop equivalent dose n.
özel birlik arındırması detailed troop decontamination
en yoksul beşte birlik kesim poorest quintile
Meteorology
küresel birlik reseau mondial
Places
hindistan'da pencap ve haryana eyaletlerinin ortak başkenti ve birlik bölgesi chandigarh n.
güneybatı hindistan'da laccadive, minicoy ve amindivi adaları'nı kapsayan birlik bölgesi lakshadweep n.
güneybatı hindistan'da laccadive, minicoy ve amindivi adaları'nı kapsayan birlik bölgesi lakshadweep islands n.
Military
amfibi birlik amphibious unit n.
acil sıhhi birlik emergency medical unit n.
ana birlik parent unit n.
askeri birlik troop unit n.
askeri birlik military unit n.
alay (birlik) regiment n.
askeri birlik brigade n.
askeri birlik contingent n.
azaltılmış mevcutlu birlik reduced strength unit n.
askeri birlik troop n.
öncü birlik advance force n.
öncü birlik ikinci kısmı advance guard reserve n.
öncü birlik advance party n.
önden konuşlanmış yüzer birlik afloat pre-positioning force n.
uçar birlik kuvveti airmobile forces n.
uçar birlik harekatı airmobile operation n.
hafif zırhlı askeri birlik cavalry n.
iki kanadın ortasına yerleştirilmiş birlik center of an army n.
(türk ordusunda) yedek birlik redif n.
birlik hattı ya da tahkimatta düşmanın tersi yöne girinti yapan açı reentering angle n.
birlik hattı ya da tahkimatta düşmanın tersi yöne girinti yapan açı reentrance n.
birlik hattı ya da tahkimatta düşmanın tersi yöne girinti yapan açı reentrant n.
hızlı manevralar için eğitilmiş asker/askeri birlik chasseur n.
birlik veya er ihtiyat personelinin eğitim kapsamında ilk faal görevini tamamlamaması durumunda eğitim, emekli veya ihtiyat asli teşkillerine atandığı karar nondeployable account n.
abd ulaştırma komutanlığı dışında bir kurum tarafından taşınması gereken birlik, personel ve yük nonorganic transportation requirement n.
bir donanmanın parçası olan askeri birlik naval unit n.
ağır silahlı birlik heavy brigade n.
birlik dışı kayıt non-unit record adj.
birlik ile ilgili olmayan kargo ve personel için oluşturulan zaman safhalı kuvvet ve dağıtım veri dosyası girişi non-unit record adj.
birlik dışı kayıt non-unit-related cargo adj.
birlik ile ilgili olmayan kargo ve personel için oluşturulan zaman safhalı kuvvet ve dağıtım veri dosyası girişi non-unit-related cargo adj.
taktik birlik tactical unit
tasdik edilmiş birlik stok listesi authorized stockage list
üstün birlik rozeti distinguished unit emblem
üstün birlik hizmet takdirnamesi meritorious unit commendation
temel taktik birlik basic tactical unit
uçar birlik kuvveti air-mobile force
zırhlı birlik armoured unit
uçak birlik baş makinisti airplane flight chief
yarı seyyar birlik semi-mobile unit
üstün birlik nişanı distinguished unit citation
uçar birlik harekatı air-mobile operation
zırhlı birlik muharebesi armoured combat
uçar birlik destek grubu air-mobile support party
uçar birlik keşif kolu air-mobile patrol
tümen kuruluşunda olmayan birlik nondivisional unit
uçar birlik harekat trafiği air mobility traffic
zırhlı birlik taarruzu mechanized attack
teşkil edilmiş birlik organized unit
zırhlı birlik harekatı armoured operation
temel birlik eğitimi basic unit training
üst birlik higher unit
uçar birlik harekatı air cavalry operation
muvakkat birlik provisional unit
muharip birlik combat element
muadil birlik adjacent unit
müşterek birlik harekatı combined arms operation
mekanize birlik mobile unit
müşterek karma birlik taarruzu joint composite raid
muharebeye sokulmamış birlik uncommitted unit
motorlu birlik mobile unit
nükleer silah sistemine sahip birlik veya destek unsuru nuclear certified delivery unit
motosikletli birlik motorcycle troop
omuzda taşınan birlik işareti shoulder patch
müfrez birlik detached unit
muharip birlik combatant unit
motorize birlik motorized unit
müfrez birlik detachment
motorlu birlik motorized unit
mekanize birlik mechanized unit
öncü birlik advanced guard
özel karma birlik cellular unit
sıhhiye birlik eratı medical troops
paraşütlü birlik paratroop
rapor edilen birlik reported unit
özel birlik special unit
seyyar cerrahi birlik mobile surgical unit
ön birlik lead formation
büyük birlik large unit
çevik birlik mobile unit
denizaşırı birlik değiştirme sistemi overseas unit replacement system
çevik birlik mechanized unit
çakılı birlik fixed unit
destekleyen birlik supporting unit
emre verilmiş birlik attached unit
faal birlik active unit
esas birlik base unit
esnek birlik flexible unit
esas taktik birlik basic tactical unit
emre verilen birlik attached unit
faal vazifeye hazır birlik effective unit
geçici birlik provisional unit
hava yoluyla taşınan birlik air transported force
ıslah merkezlerinde kurulan birlik honour company
havadan taşınabilir birlik air transportable unit
ihtiyat sınıfına bağlı birlik affiliated unit
kolda taşınan birlik işareti shoulder sleeve insignia
komşu birlik adjacent unit
kara kuvvetleri seyyar birlik ve kurum komutanlıkları army field commands
kurulu birlik organized unit
birlik bakımı operational maintenance
birlik tanıtma kodu unit identification code
birlik teçhizat listesi organizational equipment list
birlik teçhizatı organization equipment
birlik bakımı organizational maintenance
birlik trafik kontrol subayı internal control officer
birlik bakımı unit maintenance
birlik eğitim safhası unit training phase
birlik eğitim teçhizat yeri unit training equipment site
birlik muharebe raporu unit report
birlik ikmal maddeleri accompanying supplies
birlik teçhizat denetlemesi showdown inspection
birlik ateşi troop battery fire
birlik dağıtımı unit distribution
birlik değerli hizmet nişanı meritorious unit commendation
birlik gönderme numarası unit marking
birlik teçhizat denetlemesi organizational equipment inspection
birlik taahhüt durumu unit commitment status
birlik eğitim kılavuzu unit training guide
bağlı birlik subordinate unit
birlik ruhu esprit de corps
birlik yemekhanesi unit mess
birlik düzeyinde bakım first level maintenance
birlik karargah heyeti unit staff
birlik trafik kontrolü organizational control
birlik uçakları unit aircraft
birlik eğitim standartları unit training standards
birlik ikmal subayı unit supply officer
birlik teçhizat dosyası organizational equipment file
birlik gücü unit strength
birlik hava ikmali unit air supply
birlik ağırlıkları organizational impedimenta
birlik personel ve tonaj çizelgesi unit personnel and tonnage table
birlik nişanı unit decoration
birlik eğitim merkezi unit training centre
birlik sansürü unit censorship
birlik kategorileri unit categories
birlik posta eri organizational mail clerk
birlik ikmali organizational supply
birlik ve personel çizelgesi troop list
birlik komutanı commanding officer
birlik değerli hizmet plaketi meritorious service unit plaque
birlik trafik kontrolü organizational traffic control
birlik takımı platoon
birlik malzemesi organization equipment
birlik hizmet işareti unit award
birlik mili unit mile
birlik kbr unit cbr officer
birlik malzeme listesi organization equipment list
birlik hava ikmal sahası unit air supply phase
birlik teçhizatı organizational equipment
birlik tekamül eğitimi advanced unit training
birlik personel çizelgesi manning table
birlik kbr unit cbr non-commissioned officer
birlik eğitim devresi unit training cycle
birlik gaz astsubayı unit gas non-commissioned officer
birlik teçhizatı unit equipment
birlik harekat planı unit plan
birlik tabldotu unit mess
birlik yüklemesi unit loading
birlik hava ikmali organizational air supply
birlik takdirnamesi unit award
birlik eğitimi zaman çizelgesi unit training schedule
birlik teşhis kodu unit identification code
birlik harp ceridesi unit journal
birlik muharebe hazırlık derecesi unit combat readiness
birlik takdirnamesi unit citation
birlik eğitim kuruluşu unit training assembly
birlik teçhizat denetlemesi noksanları showdown shortages
birlik içi destek internal support
birlik karargah heyeti unit headquarter staff
birlik yedek ikmal maddeleri unit reserves
birlik dağıtım listesi allied disposition list
birlik kıdemli astsubayı command master chief
birlik motorlu araç parkı administrative motor pool
birlik değerli hizmet sembolü meritorious unit emblem
birlik ikmali unit supply
birlik seferberlik numarası unit reserves number
birlik genel eğitim programı unit training programme
birlik bindirme ve yükleme subayı unit loading officer
birlik hava indirme kılavuzu unit pathfinder
birlik-beraberlik unity
birlik malzeme dosyası organization equipment file
birlik için zaruri teçhizat unit essential equipment
birlik eğitimi unit training
birlik nevileri unit categories
birlik dağıtım maddesi troop issue
birlik takımı squadron
birlik tanıtma kodu unit designator code
birlik gaz subayı unit gas officer
birlik teçhizat denetlemesi noksan raporu showdown
başkanlık birlik savaş nişanı presidential unit citation
birlik kuvveti unit strength
birlik konvoy yüklemesi convoy unit loading
birlik hava intikal planlama subayı unit emplaning officer
öncü birlik avant-garde
öncü birlik advance guard
öncü birlik vanguard
öncü (asker/birlik) take point
öncü (asker/birlik) be on point
öncü (asker/birlik) walk point
öncü (asker/birlik) point man
milli birlik komitesi national unity committee
Art
üç birlik kuralı three unities
Music
birlik nota semibreve
birlik sus semibreve rest