ordinary - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

ordinary

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Sens de "ordinary" dans le Dictionnaire Turc-Anglais : 37 résultat(s)

Anglais Turc
Common Usage
ordinary adj. sıradan
ordinary adj. adi
ordinary adj. basit
ordinary adj. alelade
ordinary adj. olağan
General
ordinary n. yetkili makam
ordinary n. lokanta
ordinary n. olağan şey
ordinary n. alışılmış şey
ordinary n. tabldot lokanta
ordinary adj. basbayağı
ordinary adj. düzeysiz
ordinary adj. her zamanki
ordinary adj. normal
ordinary adj. alışılagelmiş
ordinary adj. tipik
ordinary adj. alelade
ordinary adj. ahım şahım olmayan
ordinary adj. alışılagelen
ordinary adj. basit
ordinary adj. alışılmış
ordinary adj. bayağı
ordinary adj. olağan
ordinary adj. adi
ordinary adj. sıra işi
ordinary adj. mutat
ordinary adj. harcıalem
Trade/Economic
ordinary ayrıcalığı olmayan
ordinary adi
ordinary alışılmış
ordinary yetkili merci
ordinary alelade
ordinary mutat
ordinary doğal (hak)
Technical
ordinary yalın
ordinary olağan
ordinary sıradan

Sens de "ordinary" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 267 résultat(s)

Anglais Turc
General
become ordinary v. sıradanlaşmak
go beyond the ordinary v. alışılmışın dışına çıkmak
go beyond the ordinary v. ezber bozmak
ordinary science n. olağan bilim
ordinary interest n. adi faiz
ordinary partnership n. adi ortaklık
ordinary letter n. adi mektup
professor in ordinary n. ordinaryüs
ordinary crime n. adi suç
ordinary ray n. adi ışın
ordinary check n. adi çek
ordinary general assembly n. olağan genel kurul
ordinary working hours n. normal çalışma saatleri
ordinary meeting of the general assembly n. olağan genel kurul toplantısı
ordinary pitch n. normal eğim
ordinary rent n. adi kiralama
ordinary people n. halk
ordinary people n. sıradan kişiler
ordinary diligence n. normal dikkat
ordinary diligence n. normal ilgi ve dikkat
an ordinary human being n. normal bir insan
ordinary pet n. normal (sıradan) evcil hayvan
ordinary care n. asgari özen
ordinary care n. makul dikkat/özen
ordinary care n. olması gereken/doğal dikkat/özen
ordinary care n. normal dikkat/özen
ordinary hero n. sıradan kahraman
ordinary passport n. umuma mahsus pasaport
ordinary person n. sıradan insan
ordinary person n. sıradan kişi
ordinary person n. sıradan kimse
ordinary person n. alelade insan
ordinary citizen n. sade vatandaş
ordinary matter n. sıradan madde
ordinary house n. sıradan ev
out of the ordinary adj. olağan dışı
out of the ordinary adj. olağanüstü
out of the ordinary adj. olağandışı
out of the ordinary adj. alışılmamış
out of ordinary adj. olağan dışı
above the ordinary adj. olağanüstü
out of the ordinary adj. sıradışı
in the ordinary course of things adv. usulen
in the ordinary course of things adv. normal olarak
in ordinary adv. devamlı
contrary to ordinary adv. alışılmışın aksine
in an ordinary day adv. sıradan bir günde
Colloquial
an ordinary girl sıradan bir kız
ordinary people sıradan insanlar
Idioms
out of the ordinary tuhaf
out of the ordinary alışılmışın dışında
out of the ordinary garip
out of the ordinary alışılmadık
out of the ordinary ender
out of the ordinary farklı
out of the ordinary nadir
out of the ordinary olağandışı
Speaking
i'm an ordinary man ben sıradan bir adamım
we are all ordinary people hepimiz sıradan insanlarız
Trade/Economic
ordinary course of business olağan iş süreci
extra ordinary budget olağanüstü bütçe
ordinary bill adı fatura
ordinary partnership adı ortaklık
ordinary hazards riskler
ordinary interest 360 gün üzerinden hesaplanan basit faiz
ordinary partnership kollektif şirket
dilutive potential ordinary shares sulandırılmış yeni adi hisse senetleri
ordinary profit or loss olağan kar veya zarar
ordinary activities olağan faaliyetler
ordinary shares adi hisse senetleri
ordinary hazards olağan tehlikeler
ordinary interest basit faiz
potential ordinary share olası adi hisse senedi
ordinary share rüçhanlı olmayan hisse senedi
ordinary income olağan gelir
in the ordinary course of business işlerin normal seyri çerçevesinde
ordinary annuity dönem sonunda elde edilen yıllık gelir
tax on profit on ordinary activities olağan faaliyet karına ilişkin vergiler
profit or loss on ordinary activities after taxation vergiden sonraki olağan faaliyet zararı
ordinary lease hizmet kiralaması
ordinary course of business olağan iş alanı
potential ordinary share potansiyel adi hisse senedi
dilutive potential ordinary shares sulandırma etkisi olan potansiyel hisse senetleri
ordinary shares adi hisse senedi
ordinary lease adı kira
ordinary income normal gelir
ordinary partnership agreement adi ortaklık anlaşması
ordinary depreciation normal amortisman
ordinary shareholders adi hisse senedi hamilleri
profit or loss on ordinary activities after taxation vergiden sonraki olağan faaliyet karı veya zararı
ordinary profit or loss olağan kar ve zararlar
ordinary least squares en küçük kareler yöntemi
ordinary stock adı hisse senedi
ordinary bill adi senet
extra ordinary gain olağan dışı gelir
ordinary course of business işin olağan gidişatı
ordinary member tabii üye
ordinary creditor adi alacaklı
ordinary stock holder adi hisse sahibi
ordinary partnership adi şirket
ordinary partnership adi ortaklık
ordinary general meeting adi genel kurul toplantısı
ordinary interest adi faiz
ordinary credit alelade mahsup
ordinary debt adi borç
ordinary appropriation adi ödenek
ordinary income adi gelir
ordinary lease adi icar
ordinary budget adi bütçe
ordinary surety adi kefil
ordinary stock adi hisse senedi
ordinary interest normal faiz
ordinary partnership kolektif ortaklık
ordinary agent daimi temsilci
ordinary average hususi avarya
ordinary ability normal kapasite
ordinary annuity olağan yıllık
ordinary capacity normal kapasite
ordinary expenditures olağan harcamalar
ordinary budget olağan bütçe
ordinary life insurance ölüme bağlı hayat sigortası
ordinary average özel avarya
ordinary bill ticari belge
ordinary bill ticari senet
ordinary bill adi konşimento
ordinary share adi pay senedi
other ordinary expenses and losses diğer gider ve zararlar
ordinary partner adi ortak
ordinary meeting of the board yönetim kurulu olağan toplantısı
ordinary guarantee adi kefalet
ordinary general meeting olağan genel kurul toplantısı
ordinary liquidation alelade tasfiye
two-class ordinary shares farklı temettü oranına sahip adi hisse senetleri
profit on ordinary activities after taxation vergiden sonraki olağan faaliyet karı
other ordinary expenses and loses diğer olağan gider ve zararlar
profit or loss on ordinary activities after taxation vergiden sonraki olağan faaliyet karı
ordinary revenue olağan gelir
ordinary rate adi telgraf ücreti
ordinary shareholder adi hisse sahibi
ordinary course olağan gidişat
ordinary share adi hisse senedi
ordinary share alelade hisse senedi
ordinary shares alelade hisse senedi
ordinary shares adi aksiyon
ordinary lease adi kira
ordinary expenditures olağan kamu harcamaları
ordinary depreciation normal aşınma
ordinary revenue adi varidat
ordinary revenue adi gelir
ordinary expenditures olağan kamu masraflar
ordinary annuity alelade yıllık taksit
ordinary annuity alelade yıllık gelir
ordinary share adi hisse
ordinary bill adi fatura
ordinary stock ayrıcalıksız hisse senedi
ordinary expenditures adi kamu masrafları
ordinary negligence olağan ihmal
ordinary expenditures olağan kamu masrafları
ordinary rent alelade kira
ordinary lease alelade kira
ordinary rent adi rant
ordinary rent adi kira
ordinary depreciation olağan aşınma
ordinary depreciation olağan amortisman
ordinary bill alelade fatura
ordinary capital tabii sermaye
ordinary income and profits olağan gelir ve karlar
ordinary company adi şirket
ordinary share capital adi hisse sermayesi
losses on disposal of tangible fixed assets in the ordinary course of business maddi duran varlıkların işin normal seyrinde kullanımından kaynaklanan zararlar
gains on disposal of tangible fixed assets in the ordinary course of business işin normal seyri sırasında maddi duran varlıkların tasfiyesinden haynaklanan kazançlar
ordinary assets alelade aktifler
income and profit from other ordinary operations diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar
other ordinary income and profits diğer olağan gelir ve karlar
ordinary meeting of the board of directors yönetim kurulu olağan toplantısı
expenses and losses from other ordinary operations diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar
ordinary partnership adi şirket
ordinary share adi hisse
Law
ordinary prisoner adli tutuklu
ordinary share adi ortaklık
ordinary general meeting olağan genel kurul
ordinary private law contract olağan özel hukuk sözleşmesi
ordinary creditor adi alacaklı
ordinary court umumi mahkeme
lord of appeal in ordinary yüksek mahkeme istinaf dairesi hakimi
court of ordinary vesayet ve miras davaları mahkemesi
ordinary rent adi kira
ordinary rent alelade kira
ordinary surety adi kefil
ordinary jurisdiction normal yargı yetkisi
ordinary jurisdiction olağan yargı görevi
ordinary surety alelade kefil
ordinary justice adli yargı
ordinary loan adi ikraz
ordinary suretyship adi kefalette
ordinary partnership adi şirket
ordinary legislative procedure olağan yasama usulü/prosedürü
ordinary legislative procedure olağan yasama yöntemi
ordinary care gereken özen
ordinary court adli mahkeme
ordinary offence adi suç
ordinary partnership adi şirket
Politics
ordinary partnerships adi ortaklıklar
ordinary citizen ortalama yurttaş
ordinary citizen sıradan yurttaş
ordinary citizen sıradan vatandaş
ordinary resolution adi çoğunlukla alınmış karar
ordinary life assurance adi hayat sigortası
ordinary congress olağan kongre
ordinary meeting olağan kurultay
ordinary session olağan oturum
Insurance
ordinary hazards olağan riskler
ordinary hazards olağan tehlikeler
Technical
ordinary masonary wall bayağı yığma duvar
ordinary ray bayağı ışın
ordinary differential equation adi diferansiyel denklem
ordinary masonnary wall adi kargir duvar
ordinary ray kırılmanın bilinen yasalarına uyan bir ışın
ordinary clay adi kil
ordinary large container normal büyük kap
ordinary-portland cement normal portlant çimentosu
ordinary-portland cement normal portland çimentosu
ordinary pitch normal eğim
ordinary wear normal yıpranma
ordinary wear normal eskime
ordinary light olağan ışık
ordinary ray olağan ışın
ordinary rectangular waveguide normal dikdörtgen dalga kılavuzu
ordinary hazard group orta tehlike yangın sınıfı
Computer
ordinary mode olağan mod
ordinary image olağan görüntü
ordinary differential equation bayağı türevsel denklem
Textile
ordinary wear and tear normal eskime ve yıpranma
Construction
ordinary-portland cement normal portlant çimentosu
ordinary-portland cement normal portland çimentosu
ordinary beam normal kemere
Lighting
ordinary luminaire sıradan ışıklık
Automotive
ordinary sheet glass normal levha camlar
ordinary engine doğal emişli motor
ordinary metals sıradan metaller
ordinary oil now normal yağ akışı
Marine
ordinary berm tipik banket
ordinary differential equation tipik diferansiyel denklem
ordinary seaman gemici
ordinary seamen gemici
high water of ordinary spring tides bahar gel-gitleri ile denizin yükseldiği seviye
low water of ordinary spring tides bahar gel-gitiyle oluşan minimum su seviyesi
Medical
ordinary impurities olağan safsızlıklar
Food Engineering
ordinary virgin olive oil natürel ikinci zeytinyağı
Math
ordinary differential equations adi türevsel denklemler
ordinary differential equation adi diferensiyel denklem
ordinary point bayağı nokta
ordinary differential equation bayağı diferansiyel denklem
ordinary differential equation bayağı türevsel denklem
ordinary differential equation bayağı türetik denklem
ordinary point düzenli nokta
ordinary least squares method sıradan en küçük kareler yöntemi
ordinary differential equation adi diferansiyel denklem
ordinary differential equation (ode) adi diferansiyel denklem
Physics
ordinary ray adi ışın
ordinary ray olağan ışın
Education
professor-in-ordinary ordinaryüs profesör
Linguistics
ordinary language gündelik dil
Military
ordinary priority normal öncelik
ordinary transport normal nakliye
ordinary track normal iz
Photography
ordinary ray olağan ışın