ordinary - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

ordinary

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"ordinary" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 37 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
ordinary s. sıradan
ordinary s. adi
ordinary s. basit
ordinary s. alelade
ordinary s. olağan
General
ordinary i. yetkili makam
ordinary i. lokanta
ordinary i. olağan şey
ordinary i. alışılmış şey
ordinary i. tabldot lokanta
ordinary s. basbayağı
ordinary s. düzeysiz
ordinary s. her zamanki
ordinary s. normal
ordinary s. alışılagelmiş
ordinary s. tipik
ordinary s. alelade
ordinary s. ahım şahım olmayan
ordinary s. alışılagelen
ordinary s. basit
ordinary s. alışılmış
ordinary s. bayağı
ordinary s. olağan
ordinary s. adi
ordinary s. sıra işi
ordinary s. mutat
ordinary s. harcıalem
Trade/Economic
ordinary s. adi
ordinary s. alelade
ordinary s. alışılmış
ordinary s. ayrıcalığı olmayan
ordinary yetkili merci
ordinary mutat
ordinary doğal (hak)
Technical
ordinary yalın
ordinary olağan
ordinary sıradan

"ordinary" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 271 sonuç

İngilizce Türkçe
General
become ordinary f. sıradanlaşmak
go beyond the ordinary f. alışılmışın dışına çıkmak
go beyond the ordinary f. ezber bozmak
ordinary science i. olağan bilim
ordinary working hours i. normal çalışma saatleri
ordinary ray i. adi ışın
ordinary partnership i. adi ortaklık
ordinary letter i. adi mektup
professor in ordinary i. ordinaryüs
ordinary crime i. adi suç
ordinary interest i. adi faiz
ordinary general assembly i. olağan genel kurul
ordinary check i. adi çek
ordinary meeting of the general assembly i. olağan genel kurul toplantısı
ordinary pitch i. normal eğim
ordinary rent i. adi kiralama
ordinary people i. halk
ordinary people i. sıradan kişiler
ordinary diligence i. normal dikkat
ordinary diligence i. normal ilgi ve dikkat
an ordinary human being i. normal bir insan
ordinary pet i. normal (sıradan) evcil hayvan
ordinary care i. asgari özen
ordinary care i. normal dikkat/özen
ordinary care i. olması gereken/doğal dikkat/özen
ordinary care i. makul dikkat/özen
ordinary hero i. sıradan kahraman
ordinary passport i. umuma mahsus pasaport
ordinary person i. sıradan insan
ordinary person i. sıradan kişi
ordinary person i. sıradan kimse
ordinary person i. alelade insan
ordinary citizen i. sade vatandaş
ordinary matter i. sıradan madde
ordinary house i. sıradan ev
out of ordinary s. olağan dışı
out of the ordinary s. olağanüstü
out of the ordinary s. olağandışı
out of the ordinary s. olağan dışı
out of the ordinary s. alışılmamış
above the ordinary s. olağanüstü
out of the ordinary s. sıradışı
in the ordinary course of things zf. normal olarak
in ordinary zf. devamlı
in the ordinary course of things zf. usulen
contrary to ordinary zf. alışılmışın aksine
in an ordinary day zf. sıradan bir günde
Colloquial
an ordinary girl sıradan bir kız
ordinary people sıradan insanlar
Idioms
out of the ordinary zf. alışılmışın dışında
out of the ordinary expr. alışılmadık
out of the ordinary garip
out of the ordinary tuhaf
out of the ordinary nadir
out of the ordinary ender
out of the ordinary farklı
out of the ordinary olağandışı
Speaking
I'm an ordinary man expr. ben sıradan bir adamım
we are all ordinary people hepimiz sıradan insanlarız
Trade/Economic
ordinary stock i. adi hisse senedi
ordinary rent i. adi rant
ordinary shares i. adi hisse senedi
ordinary shareholders i. adi hisse senedi hamilleri
ordinary partnership agreement i. adi ortaklık anlaşması
ordinary stock i. ayrıcalıksız hisse senedi
ordinary share i. adi pay senedi
ordinary lease i. adi icar
ordinary expenditures i. adi kamu masrafları
ordinary revenue i. adi varidat
ordinary stock i. adı hisse senedi
ordinary rate i. adi telgraf ücreti
ordinary interest i. adi faiz
ordinary share i. adi hisse senedi
ordinary shares i. adi hisse senetleri
ordinary share i. alelade hisse senedi
ordinary share capital i. adi hisse sermayesi
ordinary shares i. alelade hisse senedi
ordinary bill i. adı fatura
ordinary partnership i. adı ortaklık
ordinary shares i. adi aksiyon
ordinary creditor i. adi alacaklı
ordinary debt i. adi borç
ordinary budget i. adi bütçe
ordinary bill i. adi fatura
ordinary income i. adi gelir
ordinary revenue i. adi gelir
ordinary general meeting i. adi genel kurul toplantısı
ordinary share i. adi hisse
ordinary share i. adi hisse
ordinary stock holder i. adi hisse sahibi
ordinary shareholder i. adi hisse sahibi
ordinary guarantee i. adi kefalet
ordinary surety i. adi kefil
ordinary lease i. adi kira
ordinary rent i. adi kira
ordinary bill i. adi konşimento
ordinary partner i. adi ortak
ordinary partnership i. adi ortaklık
ordinary appropriation i. adi ödenek
ordinary bill i. adi senet
ordinary partnership i. adi şirket
ordinary company i. adi şirket
ordinary partnership i. adi şirket
ordinary assets i. alelade aktifler
ordinary bill i. alelade fatura
ordinary lease i. alelade kira
ordinary rent i. alelade kira
ordinary credit i. alelade mahsup
ordinary liquidation i. alelade tasfiye
ordinary annuity i. alelade yıllık gelir
ordinary annuity i. alelade yıllık taksit
ordinary interest i. basit faiz
ordinary hazards olağan tehlikeler
ordinary course of business olağan iş süreci
ordinary partnership kollektif şirket
ordinary profit or loss olağan kar veya zarar
ordinary interest 360 gün üzerinden hesaplanan basit faiz
ordinary least squares en küçük kareler yöntemi
dilutive potential ordinary shares sulandırılmış yeni adi hisse senetleri
ordinary income olağan gelir
potential ordinary share olası adi hisse senedi
ordinary share rüçhanlı olmayan hisse senedi
ordinary annuity dönem sonunda elde edilen yıllık gelir
in the ordinary course of business işlerin normal seyri çerçevesinde
ordinary activities olağan faaliyetler
tax on profit on ordinary activities olağan faaliyet karına ilişkin vergiler
profit or loss on ordinary activities after taxation vergiden sonraki olağan faaliyet zararı
ordinary lease hizmet kiralaması
profit or loss on ordinary activities after taxation vergiden sonraki olağan faaliyet karı veya zararı
ordinary hazards riskler
dilutive potential ordinary shares sulandırma etkisi olan potansiyel hisse senetleri
ordinary course of business olağan iş alanı
potential ordinary share potansiyel adi hisse senedi
ordinary profit or loss olağan kar ve zararlar
extra ordinary gain olağan dışı gelir
ordinary income normal gelir
ordinary depreciation normal amortisman
extra ordinary budget olağanüstü bütçe
ordinary course of business işin olağan gidişatı
ordinary member tabii üye
ordinary partnership kolektif ortaklık
ordinary interest normal faiz
ordinary agent daimi temsilci
ordinary average hususi avarya
ordinary budget olağan bütçe
ordinary ability normal kapasite
ordinary annuity olağan yıllık
ordinary expenditures olağan harcamalar
ordinary capacity normal kapasite
ordinary average özel avarya
ordinary bill ticari senet
ordinary life insurance ölüme bağlı hayat sigortası
ordinary bill ticari belge
other ordinary expenses and losses diğer gider ve zararlar
ordinary meeting of the board yönetim kurulu olağan toplantısı
ordinary general meeting olağan genel kurul toplantısı
two-class ordinary shares farklı temettü oranına sahip adi hisse senetleri
profit or loss on ordinary activities after taxation vergiden sonraki olağan faaliyet karı
other ordinary expenses and loses diğer olağan gider ve zararlar
profit on ordinary activities after taxation vergiden sonraki olağan faaliyet karı
ordinary revenue olağan gelir
ordinary course olağan gidişat
ordinary depreciation normal aşınma
ordinary expenditures olağan kamu harcamaları
ordinary expenditures olağan kamu masraflar
ordinary negligence olağan ihmal
ordinary expenditures olağan kamu masrafları
ordinary depreciation olağan amortisman
ordinary depreciation olağan aşınma
ordinary capital tabii sermaye
ordinary income and profits olağan gelir ve karlar
gains on disposal of tangible fixed assets in the ordinary course of business işin normal seyri sırasında maddi duran varlıkların tasfiyesinden haynaklanan kazançlar
losses on disposal of tangible fixed assets in the ordinary course of business maddi duran varlıkların işin normal seyrinde kullanımından kaynaklanan zararlar
income and profit from other ordinary operations diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar
other ordinary income and profits diğer olağan gelir ve karlar
ordinary meeting of the board of directors yönetim kurulu olağan toplantısı
expenses and losses from other ordinary operations diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar
Law
ordinary court i. adli mahkeme
ordinary creditor i. adi alacaklı
ordinary loan i. adi ikraz
ordinary suretyship i. adi kefalette
ordinary surety i. adi kefil
ordinary rent i. adi kira
ordinary share i. adi ortaklık
ordinary offence i. adi suç
ordinary partnership i. adi şirket
ordinary partnership i. adi şirket
ordinary prisoner i. adli tutuklu
ordinary justice i. adli yargı
ordinary surety i. alelade kefil
ordinary rent i. alelade kira
ordinary general meeting olağan genel kurul
ordinary private law contract olağan özel hukuk sözleşmesi
ordinary court umumi mahkeme
lord of appeal in ordinary yüksek mahkeme istinaf dairesi hakimi
court of ordinary vesayet ve miras davaları mahkemesi
ordinary jurisdiction normal yargı yetkisi
ordinary jurisdiction olağan yargı görevi
ordinary legislative procedure olağan yasama yöntemi
ordinary legislative procedure olağan yasama usulü/prosedürü
ordinary care gereken özen
Politics
ordinary life assurance i. adi hayat sigortası
ordinary resolution i. adi çoğunlukla alınmış karar
ordinary partnerships i. adi ortaklıklar
ordinary citizen ortalama yurttaş
ordinary citizen sıradan yurttaş
ordinary citizen sıradan vatandaş
ordinary congress olağan kongre
ordinary meeting olağan kurultay
ordinary session olağan oturum
Insurance
ordinary hazards olağan tehlikeler
ordinary hazards olağan riskler
Technical
ordinary differential equation i. adi diferansiyel denklem
ordinary masonnary wall i. adi kargir duvar
ordinary clay i. adi kil
ordinary masonary wall i. bayağı yığma duvar
ordinary ray i. bayağı ışın
ordinary ray kırılmanın bilinen yasalarına uyan bir ışın
ordinary large container normal büyük kap
ordinary-portland cement normal portland çimentosu
ordinary-portland cement normal portlant çimentosu
ordinary pitch normal eğim
ordinary wear normal eskime
ordinary wear normal yıpranma
ordinary ray olağan ışın
ordinary light olağan ışık
ordinary rectangular waveguide normal dikdörtgen dalga kılavuzu
ordinary hazard group orta tehlike yangın sınıfı
Computer
ordinary differential equation i. bayağı türevsel denklem
ordinary mode olağan mod
ordinary image olağan görüntü
Textile
ordinary wear and tear normal eskime ve yıpranma
Construction
ordinary-portland cement normal portland çimentosu
ordinary-portland cement normal portlant çimentosu
ordinary beam normal kemere
Lighting
ordinary luminaire sıradan ışıklık
Automotive
ordinary metals sıradan metaller
ordinary sheet glass normal levha camlar
ordinary engine doğal emişli motor
ordinary oil now normal yağ akışı
Marine
low water of ordinary spring tides i. bahar gel-gitiyle oluşan minimum su seviyesi
high water of ordinary spring tides i. bahar gel-gitleri ile denizin yükseldiği seviye
ordinary seamen gemici
ordinary seaman gemici
ordinary berm tipik banket
ordinary differential equation tipik diferansiyel denklem
Medical
ordinary impurities olağan safsızlıklar
Food Engineering
ordinary virgin olive oil natürel ikinci zeytinyağı
Math
ordinary differential equation (ode) i. adi diferansiyel denklem
ordinary differential equation i. adi diferansiyel denklem
ordinary differential equation i. adi diferensiyel denklem
ordinary differential equations i. adi türevsel denklemler
ordinary differential equation i. bayağı türevsel denklem
ordinary differential equation i. bayağı türetik denklem
ordinary point i. bayağı nokta
ordinary differential equation i. bayağı diferansiyel denklem
ordinary point düzenli nokta
ordinary least squares method sıradan en küçük kareler yöntemi
Physics
ordinary ray i. adi ışın
ordinary ray olağan ışın
Education
ordinary grade i. eski iskoç eğitim sertifikası sisteminde temel seviye
ordinary grade i. bir dersi standart not ile geçme durumu
ordinary level i. eski ingiliz eğitim sertifikası sisteminde temel seviye
ordinary level i. ingiliz ortaokul eğitiminde uygulanan iki standart sınavdan birincisi
ordinary level i. bir dersi temel düzey notu ile geçme durumu
professor-in-ordinary ordinaryüs profesör
Linguistics
ordinary language gündelik dil
Military
ordinary priority normal öncelik
ordinary transport normal nakliye
ordinary track normal iz
Photography
ordinary ray olağan ışın