program - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

programSens de "program" dans le Dictionnaire Turc-Anglais : 20 résultat(s)

Anglais Turc
Common Usage
program v. programlamak
program n. program
General
program v. planlamak
program v. programa bağlamak
program v. yazılım yazmak
program n. yazılım
program n. plan
program n. gösteri
program n. izlence
Technical
program program
program izlence
program programlamak
Computer
program program yapmak
program izlence
program program
Informatics
program programlamak
program izlence
program program
Automotive
program program
Education
program müfredat programı

Sens de "program" dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 25 résultat(s)

Turc Anglais
Common Usage
program programme n.
program schedule n.
program program n.
General
program broadcast n.
program card n.
program routine n.
program timetable n.
program lineup n.
program schedule n.
program plan n.
program line-up n.
program calendar [old-fashioned] n.
Trade/Economic
program schedule
program itinerary
program programme
Politics
program programme
Technical
program program
program schedule
Computer
program software
program program
program programme
Informatics
program program
program programme
Automotive
program program
Aeronautic
program syllabus

Sens de "program" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 500 résultat(s)

Turc Anglais
General
program vb kaydetmek transcribe v.
yüklemek (internet üzerinden bilgisayara program) download v.
program geliştirmek develop a program v.
program yazmak write a computer program v.
(bir program vb) televizyonda kesmek cut away on tv v.
program kurmak set up a program v.
program kurmak install a program v.
program hazırlamak prepare a program v.
program kullanmak use a program v.
program izlemek watch a programme v.
program seyretmek watch a programme v.
program izlemek watch a program v.
program seyretmek watch a program v.
yeniden yerleştirilebilir program relocatable program n.
belli zaman dilimlerine ayrılmış program timetable n.
siyasi program political program n.
ulusal program national programme for the adoption of acquis n.
gelecek program trailer n.
program yardımı program aid n.
bağımlı program dependent program n.
yeniden kullanılabilir program reusable program n.
kendini yok eden program self destructing program n.
program bütçeleme program budgeting n.
yönetici program executive program n.
ilgi çekici program drawing card n.
konserve program canned program n.
yerdeğişir program relocatable program n.
program satırı program line n.
özel bir program special n.
canlı program live programme n.
doğrusal program linear program n.
haftalık program weekly program n.
kısa program (çamaşır makinesinde) short spin n.
naklen program live programme n.
sezgisel program heuristic program n.
program metni continuity n.
düşük öncelikli program low priority program n.
program saatleri timeline n.
program paketi software suite n.
yeniden kullanılır program reusable program n.
teknik program technical program n.
(program) önişlemleri housekeeping n.
yoğun program heavy schedule n.
program tahsisleri allotment n.
hayalet program demon n.
özel program special program n.
güncel program up-to-date program n.
program izleyicisi progress chaser n.
program taslağı program draft n.
tüm program whole program n.
program arası break n.
izleyicilerin veya dinleyicelerin telefonla katılabildikleri program phone-in n.
çevirici program translator programme n.
yetinmeci program minimalist program n.
tamamlanmış program completed program n.
program yönetimi programme management n.
program yönetimi program management n.
program koordinatörü program coordinator n.
aktüel program kameramanı actual programme cameraman n.
yepyeni bir program a brand-new program n.
yoğun program tight schedule n.
yoğun program busy schedule n.
sıkışık program tight schedule n.
sıkışık program busy schedule n.
ön program curtain raiser n.
program değişikliği program change n.
program yönetmeni program director (pd) n.
program yöneticisi program director n.
günlük program daily program n.
taslak program draft programme n.
program sonunda yapılan kısa açıklama tag n.
ekranda vücudunun sadece omuzundan üstü görünen program sunucusu talking head n.
program dışı nonscheduled adj.
program niteliğinde programmatic adj.
program dışı non-scheduled adj.
program ile ilgili schedular adj.
program ile ilgili calendarial adj.
program ile ilgili calendary adj.
Trade/Economic
program kredileri program credits
kıdemli program yöneticisi senior programme officer
mali program budget
program etkinlik ölçümü programme effectiveness measurement
ayarlanmış program hedefi adjusted program floor
program değerlendirme ve gözden geçirme teknikleri program evaluation and review techniques
program değerlendirme ve denetleme tekniği program evaluation and revievv technique
program bütçesi program budgeting
program kredisi programme credit
program bütçesi performance budget
hedef program target schedule
ayarlanmış program hedefi adjusted program ceiling
program değerlendirme ve gözden geçirme yöntemleri program evaluation and review techniques
program yardımı block grant
değişken program flexible schedule
program bütçe sistemi program(me) budgetings system
program bütçesi program(me) budget
program kredisi program(me) credit
program bütçeleme program budgeting
ekonomik program economic program
serbest program free program
bağımlılık program yönetimi kılavuzu guide to dependability programme management
gerçek, geçerli proje, program, plan bona fide scheme
program değerlendirme programme evaluation
maliyet ve program yönetimi cost and schedule management
orta vadeli program medium term program
yıllık program annual programme
program kredisi programme credit
orta vadeli program medium-term programme
ulusal program national programme
Law
bağlayıcı program binding schedule
Politics
program yetkilendirme görevlisi programme authorising officer
yayımlanan program broadcast
program komiteleri program committees
özel program specific programme
program hazırlayıcılar programme makers
program çizelgesi programme schedule
hedeflenen program target program
işletmeler ve müteşebbislik için çok yıllı program multi annual programme for enterprise and entrepreneurship
program alanı programme area
program görevlisi programme officer
program bütçesi programme budget
program bileşenleri programme components
program yönetimi programme management
siyasi program platform
bağımsız avrupa program grubu independent european program group
bağımsız avrupa program grubu independent european programme group
önerilen program proposed program
önerilen program recommended program
çok yıllık program multi-year program
program sonrası izleme post-program monitoring
istatistik program komitesi statistical programme committee (spc)
program gözden geçirme çalışması program review
ekonomik program economic program
program koşulsallığı program conditionality
operasyonel program operational programme
televizyon filmleri yoluyla program değişimlerini içeren avrupa sözleşmesi european agreement concerning programme exchanges by means of television films
katılım öncesi ekonomik program pre-accession economic programme
nükleer program nuclear program
unesco iletişimin geliştirilmesine ilişkin uluslararası program unesco international programme for the development of communication
Institutes
ab müktesebatının benimsenmesi için ulusal program national programme for the adoptation of the acquis
bağımsız avrupa program grubu independent european program group
bilgi işlem alanında çok uluslu program multinational programme in the field of data processing
çocuk işçilerin işgücü piyasasından çıkarılmasına ilişkin uluslararası program international programme on the elimination of child labour
yenileme ve teknoloji transferi stratejik programı-buluşlar ve teknoloji transferi için stratejik program strategic programme for innovation and technology transfer
unesco ınternational hydrology program unesco uluslararası hidroloji programı (unesco-ıhp)
uluslararası program ve projeler dairesi department of international programs and projects
comenius program koordinatörlüğü comenius programme coordination office
erasmus program koordinatörlüğü erasmus programme coordination office
grundtvig program koordinatörlüğü grundtvig programme coordination office
leonardo program koordinatörlüğü leonardo programme coordination office
Insurance
emeklilik maaşlarının cari gelirden ödenmesini içeren program unfunded scheme
Media
televizyon yayını (program vb) television broadcast
gerçeği yansıtan (program vb) reality check
program nakil aracı mobile unit
kaydedilmiş program recorded program
sponsorlu program sponsored program
canlı yayın/program/haber live feed
bir program yerine başka bir programı yayına sokmak pre-empt
Technical
hedef program target program
yetkili program authorized program
program deneme program testing
belli bir makinaya özgü program ya da özellik machine dependent
program uyarlığı program compatibility
program performans endeksi schedule performance index
paylaşılmış program shared program
program geçici düzeltmesi program temporary fix
program akış çizeneği program flowchart
program denetimi program control
program birimi program module
program belirtimi program specification
program öbeği program group
bağımsız program detached program
üretici program generating program
program değiştirme program modification
program adımı program step
önceliksiz program background program
program sıralayıcı program sequencer
referans program tablosu reference program table
kalıcı program resident program
derleyici program compiler program
depolanmış program bilgisayarı stored program computer
program koşumu program run
mavi şeritli program blue ribbon program
program denetçisi program controller
program kartları program cards
çok aşamalı program multiphase program
ardışıl program sequential program
renkli program colour programme
program sistemi program system
program durum sözcüğü program status word
rapor program üreteci report program generator
başlangıç program yükleyici initial program loader
program seviyesi program level
ana program dosyası master program file
program denemesi program test
etkileşimli program interactive program
sıralayıcı program üreteci sort generator
program tasarımı program design
program kitaplığı program library
program belgelemesi program documentation
program analizi schedule analysis
program seçme düğmesi program select button
program dizgesi program system
test program sistemi test program system
modüler program akış diyagramlaması modular program flowcharting
bekletici program daemon
program testi program test
ana program kütüğü master program file
program kontrol edicisi program controller
program adres sayacı program address counter
program birimi program unit
amaç program target program
program şeridi program tape
kesimlenmiş program segmented program
program denetim birimi program control unit
kaynak program listelemesi source program listing
çok program işletimi multiprogramming
program bakım prosedürleri program maintenance procedures
program dili program language
program çiftleri kite of programs
öncelikli program foreground program
program kesimlemesi program segmentation
program tekerleği star wheel
program geliştirme zamanı program development time
bağımsız program standalone program
hata belirleyici program diagnostic program
program test sistemi program test system
program sayıcı program counter
canlı program live program
rapor program üreteci dili report program generator language
yerleşik program resident program
özel program specific program
program referans tablosu program reference table
naklen program live program
yeniden kullanılır program reusable program
program seçici program selector
program derleme program compilation
program ayarlayıcısı programme controller
değişmez program bilgisayarı fixed program computer
renkli program colour program
program akış diyagramı program flowchart
program komutu program instruction
program deneme zamanı program testing time
çekirdek bellekte sürekli kalıcı program core memory resident
tamlayıcı program diagnostic program
program geliştirme program development
program spesifikasyonu program specification
program bağdaşırlığı program compatibility
program geliştirme schedule development
program sağlaması program checkout
zamansal program olabilirliği schedule feasibility
program değişimi program modification
program belleği program storage
program gerçeklemesi program verification
program parametresi program parameter
program bakımı program maintenance
ortak program common program
aynı anda yayınlamak (program) simulcast
kaynak program source program
askılı program suspended program
program durdurma komutu program stop instruction
paket program package
kaynak program belgeliği source program library
program bölümlemesi program segmentation
tamamlanmamış program incomplete program
ardçıl program background program
program eşleri kite of programs
yardımcı program utility program
program deneme dizgesi program test system
program bindirmesi program overlay
geçici program alanı transient area
program denetimi program check
destek program utility program
depolanmış program stored program
program dokümantasyonu program documentation
program akış çözümleyicisi program flow analyzer
program denetleyicisi program controller
program değerlendirme program evaluation
tamamlanmış program completed programme
tamlayıcı program diagnostic programme
deneysel program experimental programme
üretici program generator program
kullanıcının hazırladığı program home-grown software
genel amaçlı program general-purpose program
açık uçlu program open-ended program
öz-örgütlü program self-organizing program
özuyumlu program self-adapting program
program tanımlı veri program-described data
program tanımlı dosya program-described file
yeniden girilir program re-entrant program
kendini tetikleyen program self-triggering program
program algılamalı hata program-sensitive error
program algılamalı hata program-sensitive fault
kendini yok eden program self-destructing program
program kontrolörü programme controller
program yapmak schedule
nesneye yönelik program object oriented programming
program analizi programme analysis
tepe program seviye ölçeri peak programme meter
enerji yönetim sistemi uygulama program arayüzü energy management system application program interface
çok program işletimi multiprograming
program sunucusunun mikrofon başında program sunarken söylediklerinin anlaşılması için arka planda üretilen sesi belli bir oranda kısması ducking
sunucunun mikrofon başında program sunarken söylediklerinin anlaşılması için arka planda üretilen sesi belli bir oranda kısması ducking
program terminali program terminal
Computer
başka bir uygulamaya ait kodları kullanarak yeni bir program yazmak reskin v.
program başlat start a program
program paylaştır share program
windows xp işletim sisteminde bluetooth ile çalışan cihazlarla iletişim kurmaya olanak tanıyan program bluesoleil
kaynak program source code
program başlatma starting a program
bitince yerleşik kalan program terminate and stay resident program
program tarafından sağlanan makrolar supplied macros
yönetici program kipi supervisor mode
yapısal program structured program
zamanlanmış ilk program yükleme timed ipl
yönetici program supervisory program
askıdaki program suspended program
yönetici program çağrısı supervisor call
windows registry düzenlemesinde kullanılan program regedit
kendi kaynak kodunu yazan program quine
yönetici program supervisor
yönetici program denetim durumu supervisor state
kendi kaynak kodunu ekrana çıktı olarak veren program quine
gelip geçici program alanı transient area
gelip geçici program transient routine
çevirici program translator program
windows program başlatıcısı windows program starter
windows program yöneticisi uygulaması dosyası windows program manager application file
yardımcı program utility
sağlayıcı şirket adı altında pazarlanan program vendor logo program
program hatası runtime error
uygunsuz içeriği engellemek için kulanılan bir program websense
yerdeğiştirebilir program relocatable program
program parçası routine
bir sistemdeki program kullanıcılarını, verileri ve sunucuları birbirine bağlama interoperability
elektronik program rehberi epg [electronic program guide]
program tanımlaması pid
yeni program grubu group
deneme program pilot program
kullanıcı arayüzünü kontrol eden program bölümü front end
lisanslı program program product
küçük program script
bir program çalıştır run a program
program çalıştır run program
çalıştırılacak program run program
elektronik program rehberi electronic program guide
program çıktısı output program
ardışık program sequential program
dağıtıcı program server
program seç select program
uygulama isteğini karşılayan program application server
uygulama isteğinde bulunan program application requester
program yöneticisi hakkında about program manager
çalışmakta olan program active program
aktif program active program
program ekleyin add a program
hata düzeltme program abend recovery program
program ekle add program
gelişmiş program ayarları advanced program settings
program parçalarında kullanılan parametreler arguments in scripts
virusönler program antiviral product
çevirici program assembler
dizilim bildirimi program array declaration
ilişkili program associate with
program seç choose program
hayalet program daemon
program seç choose programs
kopyalanmaya korunmuş program copy protected program
kopyalanacak program öğesi copy program item
virüs temizlemeyici program disinfection utility
tanılayıcı program diagnostic program
hayalet program demon
tanılayıcı program diagnostic programme
hata bulucu program debugging program
program sonu end of program
yürütülebilir program executable program
program başlatma hatası error starting program
yürütülebilir program parçası executable segment
dış program çalıştırmak için ana makineyi başlatma hatası error starting console to run external program
yürütücü program executive program
program dışı tanımlanan kütük externally described file
program dışı tanımlanan veri externally described data
eski program grubu from program group
ana program dili host language sql
ana program dili host language
program önişlemleri housekeeping
üretici program generator program
ibm adı altında pazarlanan program ibm logo program
etkin olmayan program inactive program
askıdaki program inactive program
kesinti işleyici program interrupt handler
lisanslı program licensed program
uyumsuz program incompatible program
virüslü program infected program
başlatılmamış program inactive program
makine arızası işleyici program machine check handler
ana program main program
bellekte yerleşik program memory resident program
microsoft program grubu microsoft program group
program öğesini taşı move program item
yeni program nesnesi new program object
program yok no programs
yürütülür program phase
amaç program object program
yerpaylaşan program overlay program
nesneye yönelik program object oriented programming
amaç program object code
program önişlemleri overhead operation
açılacak program open in
program önişlemleri overhead operations
paket program packaged software
program bilgi dosyası program information file
geçici program düzeltmesi program temporary fix
küçük program progy
program üreteci program generator
program öğesi özellikleri program item properties
program bağlama program linking
program dizini program directory
program türleri program types
program yöneticisi grup dönüştürücüsü program manager group converter
elektronik program rehberi epg (electronic program guide)
program notları program notes
program verisi program data
program üretici program generator
kaldırmak (program) uninstallation
program simgesi program icon
bilgisayar sisteminden program kaldırmak uninstallation
program akışı program flow
program bilgi dosyası yönetim hizmetleri program information file management services
program olayları program events
program nesnesi program item
program adı program name
program sihirbazı program wizard
program grubu program group
program yöneticisi program manager
program yapmak program
çalıştırılacak program program to run
program sayacı program counter
program grubu özellikleri program group properties
program kimliği prog id
program hatası program error
program dili programming language
program kimliği program id
program dosyası program file
program ayarları program setup
yer değiştirebilir program relocatable program
program tür no program type id
program ekle/kaldır add/remove programs
program belgeleme program documentation
program türü program type
program öğesi program item
program grupları program groups
yineli girilebilen program reentrant program
doğrusal program linear programme
program modülü program module
program başlığı program title
program uyarısı program warning
sözde program pseudo code
program no program id
bilgisayar program dili computer program language
bilgisayar program dilleri computer program languages
bağlı program thin client
ardçıl program background program
önceliksiz program background program
mavi şeritli program blue ribbon program
yetkili program authorized program
derleyici program compiler program
ortak program common program
hedef program target program
test program sistemi test program system
amaç program target program
çekirdek bellekte sürekli kalıcı program core memory resident
program dizgesi program system
program durum sözcüğü program status word
program deneme zamanı program testing time
program adres sayacı program address counter
program kitaplığı program library
program adımı program step
program belirtimi program specification
program bölümlemesi program segmentation
program geliştirme program development
program parametresi program parameter
program bağdaşırlığı program compatibility
program koşumu programrun
program denetçisi program controller
program tasarımı program design
program denetimi program check
program dili program language
program sistemi program system
program birimi program module
program belgelemesi program documentation
program denetleyicisi program controller
program deneme dizgesi program test system
program referans tablosu program reference table
program değiştirme program modification
program derleme program compilation
program bakım prosedürleri program maintenance procedures
program denetimi program control
program spesifikasyonu program specification
program sıralayıcı program sequencer
program belleği program storage