conflict - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

conflict

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"conflict" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 52 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
conflict f. çekişmek
conflict f. anlaşmazlığa düşmek
conflict i. çekişme
conflict i. çatışma
conflict i. anlaşmazlık
General
conflict f. anlaşmazlığa düşmek
conflict f. tutmamak
conflict f. bağdaşmamak
conflict f. çatışmak
conflict f. uyuşmamak
conflict f. savaşmak
conflict f. birisiyle ters düşmek
conflict f. çakışmak
conflict f. ihtilafa düşmek
conflict f. zıtlaşmak
conflict i. çatışma (silahlı)
conflict i. mübayenet
conflict i. zıtlık
conflict i. çarpışma
conflict i. yasal anlaşmazlık
conflict i. mücadele etme
conflict i. zıtlaşma
conflict i. çakışma
conflict i. fikir ayrılığı
conflict i. uyuşmazlık
conflict i. çelişki
conflict i. aykırılık
conflict i. mücadele
conflict i. harp
conflict i. kavga
conflict i. savaş
conflict i. keşmekeş
Trade/Economic
conflict yasalar arası uyuşmazlık
conflict uyuşmazlık
conflict ihtilaf
conflict çatışma
Law
conflict çarpışma
conflict çatışma
conflict münazaa
conflict anlaşmazlık
conflict kavga
conflict mücadele
conflict ihtilaf
Politics
conflict çatışma
Technical
conflict karmaşa
conflict çatışkı
conflict çelişmek
Medical
conflict konflik
Psychology
conflict çatışma
Military
conflict uyuşmazlık
conflict çatışma
Ottoman Turkish
conflict tearuz

"conflict" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 239 sonuç

İngilizce Türkçe
General
be in a state of inner conflict f. iç çatışma içinde bulunmak
be in conflict f. çatışmak
be in conflict with f. ihtilafa düşmek
come into conflict f. ihtilafa düşmek
come into conflict with f. ters düşmek
conflict one's interest f. çıkarlarına ters düşmek
conflict with f. ile uyuşmamak
conflict with f. ile çatışmak
conflict with f. ile çelişmek
conflict with f. çelişmek
conflict with one's interests f. çıkarlarına ters düşmek
conflict with the system f. düzenle çatışmak
create conflict f. zıtlık yaratmak
settle a conflict by peaceful means f. sulh yolu ile çözmek
settle a conflict by peaceful means f. sulh yoluyla çözmek
settle the conflict f. anlaşmazlığı çözüme kavuşturmak
settle the conflict f. anlaşmazlığı gidermek
a conflict in terms i. iki zıt anlamdaki sözcüğün bir araya gelerek farklı anlama gelen bir sözcük oluşturması
a conflict in terms i. iki zıt anlamdaki sözcüğün bir araya gelip oluşturdukları sözcük
avoidance conflict i. kaçınma çatışması
class conflict i. sınıf çatışması
class conflict i. sınıf mücadelesi
conflict cycle i. çatışma döngüsü
conflict cycle i. uyuşmazlık çevrimi/döngüsü
conflict detection i. çatışma algılaması
conflict diamond i. savaş bölgelerinde çıkarılan ve savaş düzenini finanse etmekte kullanılan elmas
conflict escalation i. ihtilafın/uyuşmazlığın artması
conflict management i. çatışma yönetimi
conflict management i. çatışmanın yönetimi
conflict of generations i. kuşak çatışması
conflict of interest i. çıkar çatışması
conflict of interests i. menfaatlerin ihtilafı
conflict of interests i. çıkar çekişmesi
conflict of judicial decisions i. adli kararlarda uyuşmazlık
conflict of judicial decisions i. adli kararlarda çatışma
conflict of law i. yasalar çatışması
conflict of laws i. kanuni ihtilaf
conflict of laws i. kanunlar ihtilafı
conflict of laws i. yasalar çatışması
conflict resolution system i. uyuşmazlık çözüm sistemi
conflict situation i. ihtilaf durumu
conflict-disagreement-dispute between generations i. nesiller arası ihtilaf
cultural conflict i. kültürel çatışma
culture conflict i. kültür çatışması
culture conflict in literature i. edebiyatta kültür çatışması
direct conflict i. doğrudan çatışma
external conflict i. harici çatışma
external conflict i. dış çatışma
group identity conflict i. gruplar arası çatışma
group identity conflict i. grup kimliği çatışması
high-conflict divorce i. şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma
internal conflict i. iç çatışma
interparental conflict i. aile içi geçimsizlik
interpersonal conflict i. kişilerarası çatışma
issue of conflict i. tartışma/çatışma konusu
legal conflict i. yasal anlaşmazlık
literature and the conflict i. edebiyat ve çatışma
marital conflict i. evlilik içi geçimsizlik
marital conflict i. aile içi geçimsizlik
motion pictures and the conflict i. sinema ve çatışma
music and the conflict i. müzik ve çatışma
organizational conflict i. örgütsel uyuşmazlık
organizational conflict i. örgüt çatışması
organizational disagreement-conflict i. örgüt çatışması
organizational disagreement-conflict i. örgütsel uyuşmazlık
perpetual conflict i. ebedi çatışma
perpetual conflict i. ebedi uzlaşmazlık
personality conflict i. benlik çatışması
philosophical conflict i. felsefi çatışma
severe conflict i. şiddetli geçimsizlik
social conflict i. sosyal çatışma
territorial conflict i. bölgesel çatışma
vertical conflict i. dikey çatışma
vietnamese conflict i. vietnam çatışması
vietnamese conflict i. vietnam savaşı
violent conflict i. şiddetli çatışma
violent conflict i. şiddetli çekişme
conflict-avoiding s. çatışmadan kaçınan
conflict-ridden s. çatışma/anlaşmazlık dolu
in conflict s. uyuşmazlık içinde
in conflict with ed. ile uyuşmazlık içinde
Idioms
stand in stark conflict with -e tam bir tezat teşkil etmek
Trade/Economic
channel conflict kanal anlaşmazlığı
conflict of interest çıkar çatışması
conflict of interest menfaat çatışması
conflict of interests çıkar çelişkisi
conflict of interests çıkarlar arasında çelişki bulunması
conflict of tax vergi ihtilafı
conflict theory çatışma teorisi
industrial conflict işçi-işveren anlaşmazlığı
no conflict çelişki olmaması
right conflict hak uyuşmazlığı
tax conflict vergi ihtilafı
vertical conflict düşey çatışma
work-family conflict iş aile çatışması
Law
affirmative conflict of venue yetkide icabı ihtilaf
affirmative conflict of venue olumlu yetki uyuşmazlığı
armed conflict silahlı çatışma
conflict of authority yetki çakışması
conflict of interest çıkar çatışması
conflict of interest suit çıkar davası
conflict of interest suit çıkar çatışması davası
conflict of judgment hüküm uyuşmazlığı
conflict of jurisdiction vazife uyuşmazlığı
conflict of laws kanunlar arasındaki çatışma
conflict of laws kanunlar ihtilafı
conflict of laws yasal anlaşmazlık
conflict of laws kanunlar arası çelişki
conflict of laws kanunlar ihtilafı
conflict of laws devletler özel hukuku
conflict of laws kanuni ihtilaf
conflict of legal rules yasal kuralların çelişmesi
conflict of treaties antlaşmaların çatışması
conflict resolution uyuşmazlığın çözümü
conflict resolution uyuşmazlık çözümlenmesi
inaffirmative conflict of venue yetkide olumsuz uyuşmazlık
land conflict arazi anlaşmazlığı
lengthy conflict between families aileler arasında uzun süredir süregelen anlaşmazlık
Politics
arab-israeli conflict arap-israil çatışması
armed conflict silahlı çatışma
boundary conflict hudut ihtilafı
boundary conflict sınır anlaşmazlığı
boundary conflict hudut anlaşmazlığı
boundary conflict sınır ihtilafı
conflict diamond kanlı/kirli elmas
conflict diamond savaş elması
conflict management çatışma yönetimi
conflict of interest çıkar çatışması
conflict of jurisdiction yargı yetkisi ihtilafı
conflict of religions dinler çatışması
conflict prevention çatışmanın önlenmesi
conflict regions çatışma bölgeleri
conflict resolution çatışmaların çözümlenmesi
conflict resolution çatışmaların çözümü
conflict zones çatışma alanları
conflict-affected area çatışmalardan etkilenen bölge
conflict-resolution diplomacy sorun çözücü diplomasi
constitutional conflict anayasal uyuşmazlık
core of conflict çatışmanın özü
de-conflict zone çatışmasızlık bölgesi
dynamics of conflict çatışma dinamikleri
escalation of conflict çatışma tırmanışı
ethnic conflict etnik çatışma
frozen conflict dondurulmuş ihtilaf
frozen conflict donmuş ihtilaf
high-intensity conflict yüksek yoğunlukta çatışma
hot conflict sıcak çatışma
in the event of conflict ihtilaf halinde
inter-communal conflict toplumlararası çatışma
internal conflict ülke içi çatışma
interstate conflict devletlerarası çatışma
intrastate conflict devlet içi çatışma
low-intensity conflict düşük yoğunluklu çatışma
low-intensity conflict düşük yoğunlukta çatışma
mid-intensity conflict orta yoğunlukta çatışma
osce-conflict prevention centre agit-çatışmaları önleme merkezi
post-conflict countries çatışma sonrası ülkeler
post-conflict elections çatışma sonrası seçimler
post-conflict reconstruction çatışma sonrası yeniden yapılanma
potential zones of conflict olası ihtilaf bölgeleri
regional conflict bölgesel çatışma
sectarian conflict mezhep çatışması
theory of the conflict of statutes statülerin çatışması kuramı
Technical
auto-style conflict otomatik biçem çakışması
load conflict yükleme çakışması
Computer
conflict forms çakışma formları
conflict history çakışma geçmişi
conflict information çakışma bilgisi
conflict resolution çakışma çözümü
conflict tables çakışan tablolar
conflict viewer çakışma görüntüleyicisi
conflict warning çakışma uyarısı
device conflict aygıt çakışması
disk conflict warning disk çakışması uyarısı
dma conflict detected dma çakışması algılandı
ignore conflict çakışmayı yoksay
name conflict ad uyuşmazlığı
name conflict ad çakışması
resource conflict kaynak çakışması
resource conflict notification kaynak çakışma uyarısı
resource conflict warning kaynak çakışma uyarısı
show conflict history çakışmaların geçmişini göster
start conflict troubleshooter çakışma sorun gidericisini başlat
version conflict sürüm çakışması
write conflict yazma çakışması
Aeronautic
aircraft conflict uçak karşılaşmaları
conflict alert çakışma ikazı
conflict alert çatışma ikazı
conflict data uyuşmazlık verileri
conflict detection çatışma deteksiyonu
conflict resolution çatışma çözümü
conflict resolution çatışma çözümlenmesi
conflict resolution çakışma çözümlenmesi
conflict search çatışma araştırma
Mining
conflict minerals çatışma mineralleri
Medical
conflict test zıtlaşma testi
Psychology
approach-approach conflict yanaşma yanaşma çatışması
approach-approach conflict yaklaşma-yaklaşma çatışması
approach-avoidance conflict yaklaşma uzaklaşma çatışması
avoidance-avoidance conflict kaçınma-kaçınma çatışması
basic conflict temel çatışma
conflict management çatışma yönetimi
double approach-avoidance conflict çifte yaklaşma-uzaklaşma çatışması
inner conflict iç çatışma
interpersonal conflict bireylerarası çatışma
interpersonal conflict kişilerarası çatışma
intrapsychic conflict içruhsal çatışma
mixed-motive conflict karma güdülü çatışma
neurotic conflict nevrotik çatışma
realistic conflict theory gerçekçi çatışma teorisi
role conflict rol çatışması
role conflict rol karmaşası
root conflict dip çatışma
social conflict sosyal çatışma
value conflict değer çatışması
Marine Biology
gear conflict araç çatışması
Social Sciences
conflict of interpretation yorum uyuşmazlığı
ethno-religious conflict etnik-dini çatışma
gender approaches in conflict and post-conflict situations çatışma ve çatışma sonrası durumlarda cinsiyet yaklaşımları
inter- personal conflict bireyler arası çatışma
personal conflict kişisel çatışma
point of conflict çatışma noktası
role conflict rol karmaşası
social conflict sosyal çatışma
social conflict toplumsal çatışma
Education
international conflict analysis uluslararası ihtilaf analizi
Military
armed conflict silahlı çatışma
conflict of interest çıkar çatışması
conflict prevention çatışmayı önleme
conflict prevention centre çatışma önleme merkezi
consultative committee of the conflict prevention centre çatışma önleme merkezi danışma komitesi
high density conflict yüksek yoğunluklu çatışma
high intensity armed conflict yüksek yoğunluklu silahlı çatışma
high intensity conflict yüksek yoğunluklu çatışma
low intensity conflict düşük yoğunluklu çatışma
low intensity conflict alçak yoğunluklu çatışma
medium intensity conflict orta yoğunluklu çatışma
mid intensity conflict orta yoğunluklu çatışma
mid intensity conflict orta yoğunluklu gerginlik