relief - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

relief

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"relief" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 54 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
relief i. rahatlama
General
relief i. avuntu
relief i. rölöve
relief i. teselli
relief i. imdat
relief i. nöbeti devralan kimse
relief i. hafifletme
relief i. ferah
relief i. ferahlama
relief i. ara verme
relief i. iç rahatlaması
relief i. dindirme
relief i. ferahlık
relief i. yardım
relief i. rahatlama
relief i. rahatlatma
relief i. ilaç
relief i. destek
relief i. bağış
relief i. rölyef
relief i. çare
relief i. sıkıntıdan kurtulma
relief i. hafiflik
relief i. nöbeti alan kimse
relief i. nöbet değiştirme
relief i. yardım (devletin afetzedelere/işsizlere yaptığı)
relief i. kabartma
relief i. kurtarma
relief i. yükünü alma
relief i. boşaltma
relief i. yardım (parası)
relief i. yedek
relief i. dublör
relief i. iç rahatlığı
Trade/Economic
relief vergi borcunun veya bir cezanın affedilmesi
relief borç taksidi gibi erteleme
relief indirimler
relief sadaka
relief kurtarma
relief indirim
relief bağış
Law
relief iane
relief tahsisat
relief yardım
relief dava yoluyla iddia olunan şey
relief telafi
relief mağduriyetin giderilmesi
relief haksızlığın telafisi
relief sadaka
Politics
relief muafiyet
Technical
relief tahliye
relief boşaltma
Archaeology
relief kabartma
Cinema
relief dublör

"relief" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 332 sonuç

İngilizce Türkçe
General
throw into relief f. dikkat çekmesini sağlamak
bring into relief f. açığa çıkarmak
give a sigh of relief f. oh demek
throw into relief f. ortaya çıkarmak
stand out in relief f. göze çarpmak
heave a sigh of relief f. derin bir nefes almak
heave a sigh of relief f. derin bir oh çekmek
heave a sigh of relief f. oh çekmek
heave a sigh of relief f. rahat bir nefes almak
breathe a sigh of relief f. derin bir oh çekmek
breathe a sigh of relief f. rahat bir nefes almak
stand out in relief f. dikkati çekmek
stand out in relief f. kontrast oluşturmak
public relief i. aynı yardım
sickness relief i. hastalık yardımı
social relief i. kamu yardımı
relief work i. kakmacılık
disaster relief i. afet yardımı
relief well i. boşaltma kuyusu
international relief i. uluslararası yardım
relief action i. yardım eylemi
public relief i. kamusal sosyal yardım
relief map i. yükseltileri basit çizgiler yerine farklı renklerle gösteren harita
social relief i. kamusal sosyal yardım
relief map i. rölyef haritası
public relief i. ayni yardım
relief food i. yardım amaçlı yiyecek
relief road i. trafiği sıkışık bir alanın etrafından dolaştıran yol
public relief i. kamu yardımı
in relief i. kabartma
relief map i. yükseklikleri gösteren harita
disaster relief law i. afetler kanunu
low relief i. hafif kabartma
sigh of relief i. rahat bir nefes alma
relief road i. ikinci yol
paupers relief i. yoksul yardımı
poor relief i. yoksul yardımı
relief works i. insani yardım çalışmaları
relief works i. yardım çalışmaları
relief works i. insani yardımlar
war relief i. savaş yardımı
pain relief i. acıyı giderme
disaster relief material i. felaketzedelere yardım malzemesi
relief map i. kabartma harita
relief model i. kabartma model
relief map i. rölyef harita
bas-relief i. yarım kabartma
relief-fund i. atiyye-i seniyye
famine relief i. açlıkla savaşım
relief road i. yan yol
relief fund i. yardım fonu
relief in place i. yerinde değiştirme
relief organization i. yardım kuruluşu
relief supply kit i. yardım paketi
sigh of relief i. rahatlama (hissi/duygusu)
marble relief i. mermer kabartması
relief period i. rahatlama/ferahlama dönemi
relief phase i. rahatlama/ferahlama dönemi
effective relief i. etkili rahatlama
high relief i. yüksek kabartma
disaster relief personnel i. afet yardım personeli
interim relief i. geçici yardım/destek
prime minister's disaster relief agency i. başbakanlık afet ve acil durum yönetimi başkanlığı
relief effort i. yardım girişimi/çabası
relief worker i. yardım görevlisi
relief crew i. kurtarma ekibi
comic relief i. dramatik bir hikaye içinde yer alan mizahi içerik veya karakterler
a sigh of relief ünl. oh
Phrases
to my great relief allahtan ki (olması beni müthiş derecede rahatlattı)
Colloquial
what a relief! hele şükür!
that's a relief! hele şükür!
Idioms
light relief rahatlama
throw something into sharp relief keskin biçimde görünür kılmak
throw something into sharp relief bir şeyi net/bariz bir biçimde ortaya koymak
put/throw something into (sharp/stark) relief iyice belirginleştirmek
Speaking
what a relief! dünya varmış!
we need some kind of relief bir şekilde rahatlamalıyız
i breathed a sigh of relief derin bir oh çektim
i breathed a sigh of relief rahatladım
what a relief! oh be dünya varmış!
that's a relief dünya varmış
that's a relief çok şükür
Trade/Economic
taper relief i. kademeli vergi indirimi
public relief sosyal yardımlar
tax relief vergi indirimi
duty relief arrangement gümrük muafiyet düzenlemesi
debt relief borç yardımı
debt relief borç ertelemesi
basic relief temel indirim
child relief vergiye tabi gelirden yapılan çocuk indirimi
temporary relief geçici muafiyet
social relief sosyal yardım
tax relief vergiye tabi gelirden yapılan indirim
payment for group relief grup vergi indirimi ödemesi
debt relief borcun hafiflemesi
unemployment relief işsizlik tazminatı
debt relief borç erteleme
partial relief kısmi muafiyet
start-up relief kuruluş istisnası
marginal relief marjinal indirim
relief works kurtarma işleri
group relief grup vergi indirimi
work-relief iş yardımı
work-relief iş hafiflemesi
work-relief mali ihtiyaçları dolayısıyla kendilerine iş verilen kişiler
troubled asset relief program sorunlu varlıkları kurtarma programı
tax relief vergi tenzilatı
claim for relief vergi indirimi talebi
tax relief vergi ıskontosu
monetary relief parasal rahatlama
monetary relief finansal rahatlama
life insurance relief hayat sigortasının ücret dışı olan kısmı
relief of debtors borçluların ibrası
relief agencies yardım kuruluşları
troubled asset relief program (tarp) sorunlu varlıkları kurtarma programı
Law
equitable relief parasal olmayan tedbir
ancillary relief tedbir nafakası
claim relief muafiyet iddiasında bulunmak
injunctive relief ihtiyati tedbir
tax relief vergi indirimi
social relief sosyal yardım
prayer for relief davacının talebi
petitioner's prayer for alternative relief davacı tarafından dava dilekçesinde dava edilen şeyin adım adım talep edilmesi
interpleader relief haczettirilen mal için istihkak talebi
apply for interpleader relief haczettirilen mal için istihkak talebinde bulunmak
claim or relief sought iddia olunan şey
relief from judgment or order yargılama veya karar sonrası ortaya çıkan haksızlığın giderilmesi
post-judgment relief yargılama sonrası karar düzeltme/tashihi karar
prayer (relief and/or damages at the conclusion of a complaint or petition) sonuç ve istem
interim relief ihtiyati tedbir
Politics
total relief tam muafiyet
international relief uluslararası yardım
emergency relief acil durum yardımı
poor relief muhtaçlara yardım
poor relief fakirlere yardım
poor relief yoksullara yardım
relief agency yardım kuruluşu
united nations relief and rehabilitation administration bm yardım ve rehabilitasyon idaresi
the troubled asset relief program sorunlu varlıkları kurtarma programı
humanitarian relief insani yardım
united nations relief and rehabilitation administration birleşmiş milletler yardım ve rehabilitasyon idaresi
multilateral debt relief initiative (mdri) çok yönlü borç hafifletme girişimi
debt relief borcun hafifletilmesi
humanitarian relief fund insanı yardım vakfı
humanitarian relief fund insani yardım fonu
world hunger relief dünya açlık yardımı
islamic relief islami yardım
oxford committee for famine relief (oxfam) oxfam kıtlık mücadele örgütü
united nations relief and works agency for palestine refugees in the near east birleşmiş milletler yakın doğu'daki filistinli mülteciler için yardım ve bayındırlık ajansı
debt relief borç hafifletilmesi
adventist development and relief agency adventist kalkınma ve yardım ajansı
Institutes
humanitarian relief foundation insani yardım vakfı
the foundation for human rights and freedoms and humanitarian relief i̇nsan hak ve hürriyetleri ve i̇nsani yardım vakfı
Technical
relief printing kabartma baskı
relief valve basınç düşürme valfi
air relief valve hava boşaltma vanası
relief piston tahliye pistonu
pressure relief valve basınç kontrol vanası
air relief cock pürjör
air relief valve hava alma supabı
relief valve tahliye vanası
relief mechanism tahliye mekanizması
emergency relief valve emniyet tahliye vanası
relief well tahliye kuyusu
automatic relief door otomatik firar kapısı
relief unit basınç düşürme ünitesi
relief of stresses gerilmelerin azalması
relief valve yük atma vanası
air relief valve hava tahliye supabı
air relief cock havalandırma musluğu
relief ring giderme çemberi
strain relief flexibility gerilim azaltma esnekliği
relief screw tahliye vidası
relief valve basınç sınırlayıcı kumanda supabı
pressure relief valve basınç giderme valfi
relief valve basınç giderme valfi
cylinder relief valve basınç giderme valfi
relief valve tahliye valfi
relief valve güvenlik vanası
air relief cock hava boşaltma musluğu
pressure relief basınç düşürme
pressure relief valve basınç emniyet supabı
relief sewer taşma kanalı
relief well boşaltma kuyusu
relief valve detantör
relief sewer boşaltıcı kanal
relief valve tahliye supabı
relief valve emniyet supabı
relief valve boşaltma vanası
stress relief annealing gerilim giderme tavlaması
bas-relief alçak kabartma
air-relief cock pürjör
air-relief cock hava boşaltma musluğu
stress-relief opening stres gideren delik
pressure-relief valve basınç güvenlik supabı
high relief yüksek kabartma
hollow relief çukur kabartma
relief valve emniyet valfi
relief valve basınç sınırlayıcı valf
relief valve sistemi fazla basınçtan korumak için kullanılan emniyet valfi
relief valve basınç emniyet valfi
relief printing rölyef baskı
low relief hafif kabartma
low relief alçak kabartma
relief work kabartma işi
stress relief gerilme azaltma
shaded relief üç boyutlu harita
relief map rölyef harita
thermal relief valve sıcaklık emniyet supabı
thermal relief valve ısı boşaltma musluğu
thermal relief valve ısı tahliye supabı
shaded relief gölgeli kabartma
relief valve boşaltma supabı
relief valve basınç düşürme vanası
air relief cock purjör
combined temperature and pressure relief valve sıcaklık ve basınç için birleşik emniyet vanası
relief roller kabartma merdanesi
relief design kabartma desen
relief print kabartma baskı
engraving in relief kabartma kesme dekor
grinding relief taşlama oluğu
relief polishing giderimli parlatma
stress relief anneal gerilim giderme tavı
relief valve emniyet vanası
relief slot boşaltma kertiği
relief rubber floor coverings rölyefli lastik yer döşemeleri
combined temperature and pressure relief valve kombine sıcaklık ve basınç düşürme vanası
pressure relief valve basınç emniyet ventili
exhaust relief diaphragm egzoz emniyet diyaframı
relief valve emniyet ventili
crankcase relief valve karter tahliye valfi
lift oil relief valve kaldırma yağı tahliye vanası
shaft-seal steam relief valve şaft sızdırmazlık buharı tahliye vanası
mould stress relief distortion test kalıp gerginliğini azaltan bozunma deneyi
controlled safety pressure relief system kontrollü emniyet basınç düşürme sistemi
water relief valve su boşaltma vanası
relief angle boşluk açısı
mould stress relief distortion test kalıp gerilimini gideren şekil bozukluğu deneyi
mold stress relief distortion test kalıp gerilimini gideren şekil bozukluğu deneyi
stress relief annealing gerilim giderme tavlaması
pilot-operated relief valve pilot kumandalı rahatlatma vanası
Telecom
stress relief gerginlik atma
Electric
strain relief sünmez (kablo vb)
Mechanic
relief angle freze bıçağının arka yüzü ile kesilen parça arasındaki açı
stress relief annealing gerilme giderme tavlaması
Architecture
wall relief duvar kabartması
Automotive
relief check ball emniyet kontrol bilyası
relief car yardım aracı
pressure relief valve basınç emniyet valfi
pressure relief valve basınç tahliye valfi
pressure relief valve basınç kontrol valfi
pressure relief valve basınç boşaltma valfi
oil pressure relief valve yağ basıncı emniyet valfi
oil pressure relief valve yağ basıncı tahliye valfi
throttle pressure relief valve gaz kelebeği basınç emniyet valfi
vacuum relief valve vakum emniyet valfi
oil pressure relief valve yağ basıncı tahliye supabı
oil relief valve yağ boşaltma supabı
oil-pressure relief valve basınç emniyet klapesi
pressure relief valve basınç tahliye valfı
pressure relief basınç tahliyesi
clutch relief check valve kavrama güvenlik valfı
temperature relief valve termostatik tahliye valfı
safety relief valve güvenlik tahliye valfı
Traffic
relief road baypas
Railway
pressure relief valve sibop
relief train imdat treni
relief line yardım hattı
Aeronautic
barostatic relief valve barometrik tahliye supabı
barostatic time relief unit baro statik zaman ayırma ünitesi
barostatic relief valve barostatik detandör
relief flight yardim uçuşu
barostatic relief valve barometrik detandör
relief valve baınç emniyet valvi
inward relief valve otomatik basınç dengeleme valfi
relief flight yardım uçuşu
Medical
joint pain relief eklem ağrılarını giderme
relief of symptoms semptomların azalması
relief of symptoms (hastalığa ilişkin) belirtilerin azalması/hafiflemesi
relief of symptoms semptomlardaki azalma
pressure relief basınç tahliye
symptomatic relief semptomların giderilmesi
relief of pain ağrının giderilmesi
pain relief ağrı giderimi
early pain relief ağrıyı erken dönemde giderme
early pain relief ağrının erken dönemde giderilmesi
relief of labor pain doğum ağrısının giderilmesi
relief of airway obstruction hava yolu obstrüksiyonunun düzelmesi
relief of bronchospasm bronkospazmı tedavi etme/iyileştirme/gidermek
marked relief of pain ağrıda belirgin azalma
itch relief gel kaşıntı giderici jel
itch relief cream kaşıntı giderici krem
itch relief ointment kaşıntı giderici merhem
relief craving rahatlama aşermesi
Psychology
negative state relief model negatif durumdan kurtulma modeli
anxiety-relief response kaygı dindirme tepkisi
emotional relief duygusal rahatlama
Optics
eye relief göz ferahlığı
Printing
relief printing yüksek baskı
relief printing techniques yüksek baskı teknikleri
Food Engineering
food relief besin yardımı
relief valve boşaltma vanası
Chemistry
pressure relief valve basınç boşaltma vanası
Agriculture
maximum basin relief maksimum havza rölyefi
maximum relief maksimum rölyef
relief drain boşaltıcı dren
Archaeology
rock relief kaya kabartması
rock-cut relief kaya kabartması
Environment
relief system kurtarma sistemi
Geography
submarine relief denizdibi engebeleri
Military
relief operation yardım harekatı
relief coordination centre yardım koordinasyon merkezi
relief face road crater trapezoid kesitli yol krateri
relief commander nöbet değiştirme postası komutanı
in relief rölyefli görünme
civil relief act sivil mükellefiyetlerden muafiyet kanunu
soldier's and sailor's civil relief act sivil mükellefiyetlerden muafiyet kanunu
relief from active duty faal hizmetten ayrılma
relief valve emniyet supabı
relief map kabartma harita
disaster relief operation afet yardım harekatı
Hunting
eye relief tüfek dürbünü ile göz arasındaki mesafe
Baseball
relief pitcher maçın sonlarına doğru oyuna giren daha isabetli atışlar yapan oyuncu
Art
relief work kakmacılık
bas-relief bas-rölyef
Painting
relief engraving kabartma kazı
relief plan kabartma plan
Cinema
relief pictures üç boyutlu sineması
Photography
shaded relief üç boyutlu harita
Bookbindery
relief print kabartma basınç
Printery
air relief valves hava boşaltma ventilleri
Abbreviation
care (cooperative for american relief everywhere) i. acil yardım ve uluslararası kalkınma projeleri sunan insani yardım kuruluşu