dönem - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

dönemBedeutungen von dem Begriff "dönem" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 26 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
dönem era n.
dönem period n.
dönem term n.
General
dönem spell n.
dönem stage n.
dönem date n.
dönem day n.
dönem semester n.
dönem circle n.
dönem epoch n.
dönem term n.
dönem cycle n.
dönem mileage n.
dönem period n.
dönem failure recovery n.
dönem fit n.
dönem point of time n.
Trade/Economic
dönem term
dönem session
Politics
dönem cycle
Technical
dönem time
Marine
dönem age
Math
dönem period
Statistics
dönem period
Biology
dönem stadium
Meteorology
dönem spell

Bedeutungen, die der Begriff "dönem" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
prementsrüel dönem premenstrual phase n.
siklus ortası dönem mid-cycle phase n.
General
zor bir dönem süresince dişini sıkmak stand the gaff v.
ikinci dönem second period n.
afet sonrası dönem postimpact phase n.
dönem başkanı term chairman n.
hükümdarsız dönem interregnum n.
en parlak dönem heyday n.
dönem (bir dinin etkili olduğu) dispensation n.
ileri dönem kambiyo foreign exchange futures n.
(abd'de 1920-1933 arasında) alkollü içeceklerin üretiminin ve satışının yasak olduğu dönem prohibition era n.
mali dönem fiscal period n.
afet öncesi dönem preimpact phase n.
sıkıntılı dönem downswing n.
latent dönem latent period n.
sıkıntılı dönem downturn n.
geçen dönem last semester n.
gestasyonel dönem gestation period n.
güvenli dönem safe period n.
en parlak dönem (bir kimsenin/bir şeyin) prime n.
en güzel dönem pink n.
yöneticisiz dönem interregnum n.
emzirmeye elverişli dönem lactation period n.
ekonomik dönem economic cycle n.
yeni kral göreve geçene kadarki kralsız dönem interregnum n.
ilk dönem prime n.
prodromal dönem prodromal stage n.
ara dönem interlude n.
prodromal dönem prodromal period n.
ileri dönem finansal piyasalar financial futures n.
oral dönem oral stage n.
kritik dönem climacteric n.
tarihi dönem historic period n.
sömürgeci dönem colonial period n.
örnek dönem representative period n.
dönem başkanı term president n.
en güzel dönem (bir kimsenin/bir şeyin) prime n.
fallik dönem phallic stage n.
bin yıllık dönem millennium n.
kabuklularda larval bir dönem zoaea n.
dönem karı period income n.
siyasi kargaşaların olduğu bir dönem a period of political unrest n.
tarihsel dönem historical period n.
dönem sonu end of period n.
acil dönem eminent domain n.
ara dönem interregnum period n.
anal dönem anal stage n.
bir ürün veya hizmete talebin en düşük olduğu mevsim veya dönem low season n.
son dönem recent epoch n.
dönem karı income of exercise n.
ilk dönem first period n.
7 yıldan oluşan dönem septenary n.
7 yıldan oluşan dönem septennate n.
7 yıldan oluşan dönem septennium n.
kısa dönem short run n.
uzun dönem long run n.
erginlik öncesi dönem impuberty n.
yöneticisiz dönem interreign n.
yöneticisiz dönem interregna n.
yöneticisiz dönem interregnal n.
karanlık dönem dark period n.
geçmiş dönem previous period n.
parlak dönem bright era n.
parlak dönem shining era n.
erken dönem early period n.
dönem koşulları conditions of the period n.
aynı dönem same period n.
komünist dönem communist era n.
kısa dönem karı short term profit n.
zor dönem a rough time n.
yeni dönem new era n.
yeni dönem new age n.
yeni dönem new period n.
kısa dönem asker short term serviceman n.
temel dönem base period n.
kısa dönem bout n.
sessiz dönem silent period n.
dönem sonu sınavı final n.
formunun zirvesinde olduğu dönem prime n.
elli yıllık dönem semicentennial n.
yakın dönem recent era n.
önümüzdeki dönem upcoming period n.
yakın dönem recent period n.
önümüzdeki dönem forthcoming period n.
bir yıllık dönem one-year period n.
bir senelik dönem one-year period n.
bu dönem this period n.
karanlık dönem dark age n.
seksen yıllık dönem eighty-year period n.
bütün dönem whole/entire period n.
tüm dönem whole/entire period n.
kritik dönem critical period n.
zorlu bir dönem a difficult period n.
zorlu bir dönem a hard period n.
geç modern dönem late modern period n.
erken modern dönem early modern period n.
savaş sonrası dönem post-war period n.
savaş öncesi dönem pre-war period n.
son dönem final period n.
son dönem last period (years) n.
(kısa/belirsiz) an/dönem spell n.
aydınlık periyot veya dönem photophase n.
karanlık periyot veya dönem scotophase n.
çiçeğin tam olarak açtığı dönem anthesis n.
on yıllık dönem decennium n.
kabuklularda larval bir dönem zoea n.
helenistik dönem hellenistic period n.
orijinal çizim sonrası ile son yayım öncesi arasındaki dönem premedia n.
orijinal çizim sonrası ile son yayım öncesi arasındaki dönem pre-media n.
sonraki dönem next period n.
1. dönem 1st period n.
2. dönem 2nd period n.
dönem projesi term project n.
revaçta olduğu dönem heyday n.
yoğun dönem busy period n.
yoğun dönem peak period n.
işlem öncesi dönem preoperational stage n.
dönem sonuna ait terminal adj.
yoğun olmayan dönem off-peak adj.
dönem sonu terminal adj.
uzun dönem semipermanent adj.
yedi senelik bir dönem ile alakalı septenary adj.
onuncu yıllık dönem decennial adj.
mesozoik dönem sonuna ait cretaceous adj.
gebeliğin son dönemlerini ve doğumun olduğu zamanı kapsayan (dönem) perinatal adj.
dönem dönem from time to time adv.
bir dönem içerisinde bir gün one day at a time adv.
içinde bulunduğumuz dönem today adv.
her dönem termly adv.
bir aylık dönem içerisinde in a month's time adv.
dört dönem olarak on a quarterly basis adv.
roman dillerinden alınmış kelimelerde bahsi geçen olay, dönem veya kişileri ifade eden son ek -ade suf.
Colloquial
zor dönem difficult period
zor bir dönem a difficult period
Idioms
güç dönem a bed of nails
güç dönem a bed of thorns
zor dönem a bed of thorns
zor dönem a bed of nails
şanssız bir dönem yaşamak be down on one's luck
(belirli bir dönem) talihi yaver gitmemek be down on one's luck
çorak geçen dönem dry spell
yağmursuz dönem dry spell
çorak dönem dry spell
fırtınadan önceki sakin dönem eye of the hurricane
fırtınadan önceki sakin dönem eye of the storm
aynı dönem içerisinde bir çok yere yapılan ziyaret a whistle-stop tour
çok başarılı bir dönem yaşamak be on the crest of a wave
güç bir dönem geçirmek have a rough time
zor zaman/dönem hard time
zor zaman/dönem bad time
zor bir dönem için bir takım önlemler almak batten down the hatches
gelecekteki sıkıntılı dönem lean times ahead
(bir dönem) bitmek/sona ermek the curtain falls on something
(bir dönem) bitmek/sona ermek the curtain comes down on something
kişinin hayatında en mutlu/başarılı olduğu zaman/dönem one's finest hour
(dönem/çağ) bir şeyi başlatmak ring the curtain up
yağışsız dönem dry spell
zor bir dönem tough sledding
zorlu bir dönem tough sledding
zor bir dönem hard sledding
zorlu bir dönem hard sledding
zor bir dönem yaşamak/geçirmek have a tough time of it
zor bir dönem yaşamak/geçirmek have a rough time of it
zor dönem rocky road
zor ve problemli dönem rough patch
sorunlu dönem a torrid time
zor dönem a torrid time
bir çok sorunla karşılaşılan dönem a torrid time
zorlu dönem a torrid time
Speaking
bir dönem takıldık we hooked up
o dönem that time
o dönem that period
Slang
özellikle bir işten çıktıktan sonra çalışılmayan süre zarfında geçirilen huzurlu dönem funemployment
çileli/acı dolu dönem veya yer hurt locker
Trade/Economic
alıcıların belli bir dönem içerisinde farklı fiyat düzeylerinden satın almak istedikleri miktar demand
iki dönem arasında bulunan interim
dönem net zararı net loss of the period
önceki dönem gider ve zarar previous period expenses and losses
karşılaştırılabilir ara dönem comparable interim period
dönem karı vergi karşılıkları provision for period income tax
çok kısa dönem market period
eşit dönem başına yapılan eşit ödemeler annuity
veri dönem given period
ödemesiz dönem grace period
önceki dönem gider ve zararları previous period expenses and losses
üç aylık dönem trimester
dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülükler karşılıkları allowance for taxation on current period profit and other legal liabilities
dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülükler karşılıkları period income tax provision
uzun dönem long run
kısa dönem short term
dönem başı (açılış) bakiyesi opening balance
dönem giderleri running expenses
dönem sonu yatırımı ex post investment
savaş öncesi dönem prewar era
dönem kar veya zararı profit or loss for the financial year
dönem içinde hesapların geçici olarak kapatılması interim closing
dönem masrafları time cost
kısa dönem short run
fiyatların veya ekonomik faaliyetlerin en düşük olduğu dönem all time bottom
dönem net geliri net income for the period
çok kısa dönem momentary run
cari dönem likidite durumu current period liquidity condition
belli bir dönem içerisinde mal ve hizmet üretiminden sağlanan gelirlerin reel değeri basic needs approach
kısa dönem maliyet eğrileri short run cost curves
dönem başı nakit mevcudu cash at the beginning of the period
yıl sonu temettüsünden önce dönem içinde yapılan temettü dağıtımı interim dividend
ara dönem finansal tablosu interim financial report
dönem arası muhasebe uygulamalarında uyumluluk consistency in accounting practice
cari dönem current period
dönem başı beginning of period
mali dönem financial period
dönem net karı net income of the period
ikinci dönem second term
dönem karı vergi ve diğ yas yüküm provision for corporation income tax and other legal responsibilities on income of the period
dönem arası bilanço interim balance
dönem vergisi current tax
dönem izni leave off absence
dönem sonunda elde edilen yıllık gelir ordinary annuity
kuponlu tahvillerin her dönem faizi olarak sağladığı kupon ödemeleri coupon payment
dönem sonunda kapatılmış bir hesabın bakiyesini devretmek carry down
baz dönem base period
dönem karı peşin ödenen vergi diğer yükümlülük period prepaid tax portion
dönem net karı net profit for the period
dönem başı bakiyesi opening balance
ara dönem interim period
cari dönem tüketici kredileri current period consumer loans
kısa dönem short period
dönem içinde yapılan ara denetim interim audit
cari dönem bilançosu current period balance sheet
ara dönem gelir vergisi giderinin hesaplanması measuring interim income tax expense
dönem kar veya zararları profit or loss for the financial year
dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükler prepaid tax and other liabilities on current year profit
diğer yıllara ait verilerin karşılaştırılması için ele alınan dönem base period
dönem net karı/zararı period net income/loss
önceki dönem hatası prior period error
dönem sonu bakiyesi balance at end of year
maliyetlerin dönem gelirleriyle karşılanması cost application
gider tahakkukları ve gelecek dönem gelirleri accruals and deferred income
önceki dönem gider ve zararları prior period loss
dönem sonu nakit mevcudu cash at the end of period
ara dönem gelir vergisi giderlerinin hesaplanması measuring interim income tax expense
çok kısa dönem immediate run
dönem masrafları period cost
dönem net zararı net loss for the period
fiyatların veya ekonomik faaliyetlerin en yüksek olduğu dönem all time high
cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi the balance of advance or loan granted at the end of the period
dönem boyunca adi hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısı weighted average number of common shares during the period
çok kısa dönem market term
ara dönem finansal raporu interim financial report
borcun geri ödenmeye başlamasından önce tanınan ödemesiz dönem grace period
dönem karı/zararı period income/loss
dönem karı peşin ödenen vergi ve diğer yük prepaid taxes and funds on profit for the period
önceki dönem gelir ve karları income and profit relating to previous periods
dönem net karı profit for the period
iş adamlarının dönem başında yapmayı planladıkları yatırım ex ante investment
reel ulusal gelirin mutlak olarak düştüğü veya uzun dönemli eğilimine göre yavaş arttığı dönem contraction
dönem zararı loss for the financial year
dönem içi nakit çıkışları cash outflows within the period
dönem içi nakit girişleri cash inflows within the period
dönem uzunluğu cycle length
önceki dönem gelir ve karı prior period income
esas alman dönem base period
dönem sonu end of period
dönem karı period income
dönem gideri period cost
ekonomik dönem economic cycle
mali dönem fiscal period
önceki dönem gelir ve karlar income and profits of the previous period
önceki dönem gelir ve karları prior period revenues/profit
dönem karı vergi ve yasal yükümlülük karşılıkları prov/taxes statutory obligation
dönem net karı veya zararı net period profit or loss
önceki dönem gider ve zararları prior period expenses losses
dönem karı veya zararı income or loss for the period
uzun dönem arz eğrisi long-run supply curve
uzun dönem marjinal maliyeti long-run marginal cost
uzun dönem endüstri arz eğrisi long-run industry supply curve
uzun dönem varlıklar long-term assets
uzun dönem toplam maliyetleri long-run total costs
uzun dönem long-term
uzun dönem j genişleme yolu long-run expansion path
uzun dönem piyasa arz eğrisi long-run industry supply curve
uzun dönem ortalama maliyet eğrisi long-run average cost curve
kısa dönem emek arz eğrisi short-run labor demand curve
dönem sonu bilançosu post-closing balance sheet
net dönem karı-zararı net profit/loss
kısa dönem endüstriden çıkış fiyatı short-run shutdown price
tarımda kısa dönem sorunu short-run far m problem
kısa dönem piyasa arz eğrisi short-run industry supply curve
kısa dönem başa baş fiyatı short-run break-even price
kısa dönem arz eğrisi short-run supply curve
dönem sonu temettüsü year-end dividend
dönem sonu düzeltmeleri ve ayarlamaları year-end adjustments
dönem sonu kapanış işlemi year-end procedure
dönem sonu hesapların kapanışı year-end closure
dönem karı veya zararı profit or loss for the period
dönem net karı veya zararı profit or loss for financial year
önceki dönem gelir ve karları previous period revenues and profits
net dönem karı net profit for the year
dönem net karı veya zararı profit or loss for the financial year
dönem karı profit for the financial year
dönem karı profit for the period
dönem sonunda ödenebilir payable in arrears
dönem karı income of exercise
ödemesiz dönem pay pause
durgun dönem off-peak period
(kredi vb) ödemesiz dönem grace period
temel dönem base period
esas dönem base period
uzun dönem iktisadi duraklama secular stagnation
normal mali dönem natural business year
dönem maliyeti period cost
dönem kavramı periodicity concept
dönem tahlili period analysis
dönem maliyeti period charge
dönem analizi period analysis
dönem masrafı period cost
dönem masrafı period charge
kredinin geri ödenmediği dönem period of grace
dönem esasına göre hesap edilen masraf period charge
bir fabrikanın bakım ve onarım nedeniyle işlemediği dönem down period
kısa dönem toplam maliyet short run total cost
dönem içinde hesapların muvakkaten kapatılması interim closing
kısa dönem marjinal maliyet short run marginal cost
kısa dönem ortalama toplam maliyet short run average total cost
uzun dönem toplam maliyet long run total cost
uzun dönem marjinal maliyet long run marginal cost
uzun dönem ortalama maliyet long run average cost
bir önceki dönem hesap özeti previous bank statement
kurumun uzun dönem hayatta kalma yetisi solvency
uzun dönem finansman kaynakları long-term financial sources
kısa dönem finansman kaynakları short-term financial sources
uzun dönem büyüme long-term growth
birinci dönem kira bedeli first period charter price
kısa dönem dalgalanma short term fluctuation
dönem sonu bakiye period-end balance
dönem safi kurum kazancı net profit of the company for the period
dönem safi kurum kazancı net profit for the period
üçüncü dönem toplantısı 3th term meeting
(ilgili dönem süresince) geçerli prim applicable premium
belirli bir dönem icin uygulanan aidat applicable premium
ara dönem raporlaması interim reporting
dönem sonu envanteri year-end inventory
dönem sonu bilançosu year-end balance sheet
incelenmekte olan dönem period under review
kısa dönem planlama short term planning
dönem sonu itibariyle by the end of the period
uzun dönem özsermaye yatırımı long term equity investment
bir işletmenin belirli dönem içinde ödemekle yükümlü olduğu sabit borç niteliğindeki faiz ödemelerini karşılamaya yetecek geliri interest coverage
bir işletmenin belirli dönem içinde ödemekle yükümlü olduğu sabit borç niteliğindeki faiz ödemelerini karşılamaya yetecek geliri interest cover
uzun dönem tedarikçi beyanı long term supplier declaration
uzun dönem sermaye yönetimi long term capital management
dönem sonu kapama işlemleri period-end closing procedures
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri period end cash and cash equivalents
net dağıtılabilir dönem karı distributable net profit of the period
dağıtılabilir net dönem karı distributable net profit of the period
mali dönem accounting period
uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notunu bb+'dan bbb-'ye yükseltmek upgrade the long-term foreign currency issuer default rating (idr) to 'bbb-' from 'bb+'
uzun dönem yerel para cinsinden kredi notu long-term local currency issuer default rating
uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notu long-term foreign currency issuer default rating
dönem içi işlemler current term transactions
önceki dönem bakiyesi balance from previous period
işletme faaliyetlerinden gelen (kısa dönem) nakit akışı cash flow provided by operations
işletme faaliyetlerinden gelen (kısa dönem) nakit akışı operating cash flow (ocf)
işletme faaliyetlerinden gelen (kısa dönem) nakit akışı cash flow from operating activities
dönem sonu işlemler adjusting process
mali riske karşı kısa dönem ve geçici çözümler getiren politika microprudential policy
ödemesiz dönem payment free period
yasak dönem blackout period
dönem toplantısı cycle meeting
uzun dönem sermaye patient capital
uzun dönem sermaye patient capital
uzun dönem sermaye long term capital
Law
bir çeşit uzun dönem arazi kira sözleşmesi emphyteusis
kira ödemesiz dönem a rent abatement
kiranın ödenmediği dönem a rent abatement
barın sadece tek bir bira fabrikasından bira satın almasını gerektiren dönem beer tie
Politics
doğum oranında artış olan zaman dilimi (bilhassa ikinci dünya savaşı sonrası dönem) baby boom n.
son dönem final stage
avrupa birliği konseyi dönem başkanlığı presidency of the council of the europea
abd'de yeni dönem tekrar seçilmemiş fakat kısa bir süre daha çalışan senato veya kongre üyesi lame duck
avrupa topluluğu dönem başkanlığı european community presidency
asıl dönem base period
iltica öncesi dönem pre-asylum period
hükümdarsız dönem interregnum
ara dönem interregnum
yöneticisiz dönem interregnum
geçen dönem başkanı immediate past president
birinci dünya savaşı ile ikinci dünya savaşı arasındaki dönem interbellum
birinci dünya savaşı ile ikinci dünya savaşı arasındaki dönem interwar period
iki dünya savaşı arasındaki dönem interbellum
iki dünya savaşı arasındaki dönem interwar period
geçici dönem başkanlığı pro-tempore presidency
geçici dönem başkanı president pro-tempore
yarı dönem denetimi mid-term review
iki dünya savaşı arası dönem inter-war period
iki dünya savaşı arası dönem interwar period
iki dünya savaşı arasındaki dönem inter-war period
ab dönem başkanlığı presidency of the council of the european union
soğuk savaş sonrası dönem post-cold war era
dönem başkanlığı chairmanship-in-office
g20 dönem başkanlığı g20 presidency
dönem başkanlığı term presidency
dönem ortası seçimler midterm elections [us]
dönem ortası seçim midterm elections [us]
Tourism
yüksek sezonla sezon dışı dönem arasında kalan dönem shoulder season
belirli bir dönem içinde seyahat için geçerli olan bilet season ticket
Technical
ergin dönem imago
aralık1942 tarihinde başlayan dönem atomic age
uzun dönem yakıt kesme long term fuel trim
ıslak dönem wet period
kurak dönem dry spelt
gizli dönem latent period
uzun dönem long-range
uzun dönem long-run
200 yıllık dönem bicentenary
bir şeyin en yüksek düzeyde olduğu dönem high tide
triyasik (dönem) triassic
dönem ödevi term paper
uzun dönem korozyon long-term-corrosion
aktivasyon sonrası dönem post-activation period
görüntüleme cihazının uzun dönem kararlılığı long term stability of imaging device
Computer
temel dönem base period
geçerli dönem current period
dönem nokta period
dönem oranı rate per term
eksi yarı dönem negative half-wave
Informatics
temel dönem base period
sessiz dönem silent period
Telecom
düğümsel dönem nodal period
sıradışı dönem anomalistic period
uzun dönem long run
uzun dönem büyüme long term growth
uzun dönem taahütler long-term commitments
Automotive
modern dönem otomobili modern era car
ilk dönem otomobili veteran era car
Aeronautic
uzun dönem atco personel planlama simülasyonu long team atco manpower planning simulation
Marine
dönem tespiti age determination
kısa dönem dalga istatistiği short-term wave statistics
gemiye yükün yüklendiği an ile gemiden yükün boşaltıldığı an arasında geçen dönem tackle to tackle
Medical
ergenlikten önceki dönem pubertal adj.
sağmal dönem intramammary infusion
antealerjik dönem anteallergic periode
üçüncü dönem tertiary syphilis
kuru dönem meme içi infüzyon intramammary infusion dry cow
sağmal dönem meme içi infüzyon intramammary infusion lactating cow
erken puerperal dönem lying in period
kuru dönem intramammary infusion
bulaşıcı dönem communicable period
dönem prevalansı period prevalence
epidemik dönem epidemic period
üçüncü dönem sifilis tertiary syphilis
tedavi sonrası dönem pro-treatment period
gestasyonel dönem period of gestation
gestasyonel dönem gestation period
adölesans öncesi dönem preadolescence
periparturient dönem periparturient period
interdiyalitik dönem interdialytic period
geç dönem kürtaj late-term abortion
tedavisiz dönem run-in period
son dönem böbrek yetmezliği end-stage renal failure
postmenopozal dönem postmenopausal period
doğum sonrası dönem puerperium
doğum sonrası dönem postpartum period
erken dönem embriyoda bulunan kök hücreler stem cells of early embryological period
kısa dönem sağkalım oranları short-term survival rates
intrapartum dönem intrapartum period
geç dönem yara kapanması delayed wound closure
geç dönem mortalite late period mortality
uzun dönem etki long term outcome
prepubertel dönem prepubertal period
erken dönem nüks oranları early recurrence rates
erken dönem glukoz metabolizması bozuklukları early glucose metabolism disorders
sorunsuz bir postoperatif dönem an uneventful postoperative period
erken dönem akciğer tutulumu early pulmonary involvement
hastalıksız dönem remission period
nöbetsiz dönem remission period
ataksız dönem remission period
orta ve ileri dönem vakalar patients in the mid and the late phase
uzun dönem sağkalım long-term survival
hepatit a enfeksiyonun geç prodromal dönem late prodromal stage of the hepatitis a
erken embriyogenez dönem early embryogenesis
son dönem solunum hastalığı olan hasta terminally ill patient with respiratory disease
son dönem akciğer hastalığı olan hasta terminally ill patient with pulmonary disease
bilateral nefrolitiyazise sekonder son dönem böbrek yetmezliği end-stage renal failure secondary to bilateral nephrolithiasis
son dönem böbrek yetmezliği end stage renal failure
prekonsepsiyonel dönem preconceptional period
uzun dönem konrol edici tedavi long-term control medication
uzun dönem hormon replasman tedavisi long-term hormone replacement therapy
erken dönem adenomatöz değişiklikler early stage adenomatous changes
erken ve geç dönem ameliyat komplikasyonları early and late surgical complications
postoperatif ağrısız dönem postoperative painless period
kısa dönem hafıza fonksiyonları short term memory functions
son dönem böbrek hastalığı end-stage renal disease
inflamatuar dönem inflammatory period
hastane öncesi erken dönem girişimleri prehospital early interventions
erişkin dönem başlangıçlı efüzyonlu otitis media adult onset otitis media with effusion
erişkin dönem başlangıçlı adult onset
uzun dönem karşılaştırmalı sonuçlar long-term comparative results
ileri dönem parkinson hastalığı advanced parkinson disease
geç dönem meme kanseri metastazi late breast cancer metastase