difference - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

difference

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "difference" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 20 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
difference n. ayrım
difference n. fark
General
difference n. dava
difference n. fikir ayrılığı
difference n. ihtilaf
difference n. kavga
difference n. ayrılık
difference n. anlaşmazlık
difference n. farklılık
difference n. mübayenet
difference n. başkalık
difference n. benzememe
difference n. ayrımlılık
difference n. ikilik
difference n. olağandışılık
difference n. uyuşmazlık
difference n. fark
Medical
difference diferans
Math
difference fark
Linguistics
difference fark

Bedeutungen, die der Begriff "difference" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 353 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
perceive the difference v. farkı anlamak
tell the difference v. ayırt etmek
create the difference v. fark yaratmak
make a difference v. farketmek
make up the difference v. farkı kapatmak
reflect the price difference v. fiyat farkı yansıtmak
reflect the price difference v. fiyat farkını yansıtmak
exhibit one's difference v. farkını ortaya koymak
make difference v. fark yaratmak
make difference v. farklılık yaratmak
pay the difference v. fark ödemek
show one's difference v. farkını göstermek
show one's difference v. farkını ortaya koymak
pay the difference v. farkı ödemek
make no difference v. fark yaratmamak
pay the difference (in price) v. fark ödemek
pay the difference v. farkını ödemek
split the difference v. (yarı yarıya) kırışmak
make a difference v. fark yaratmak
make a difference v. değişiklik yapmak
split the difference v. kalanı bölüşmek
split the difference v. kalanı dağıtmak
make difference v. fark getirmek
resolve the difference v. farklılığı çözmek
make a difference in one's attitude toward doctors v. doktorlara yönelik düşüncesini/tavrını vs değiştirmek
magnitude difference n. parlaklık farkı
ethnic difference n. etnik farklılık
difference of opinion n. görüş ayrılığı
price difference n. fiyat farkı
time difference n. saat farkı
accumulated difference n. birikmiş fark
irreconcilable difference n. şiddetli geçimsizlik
time difference n. zaman farkı
a positive difference n. gerçek bir fark
a marked difference n. belirgin bir fark
potential difference n. anlaşmazlık
difference of opinion n. fikir ayrılığı
individual difference n. şahsi fark
difference amplifier n. diferansiyel amplifikatör
level difference n. seviye farkı
a slight difference n. çok az fark
a minor difference n. çok az fark
main difference n. temel farklılık
main difference n. temel fark
minor difference n. küçük fark
age difference n. yaş farkı
our difference n. farkımız
sectoral difference n. sektörel farklılık
pressure difference n. basınç farklılığı
behavioural difference n. davranışsal farklılık
behavioral difference n. davranışsal farklılık
difference in form n. şekil farklılığı
difference in form n. biçim farklılığı
key difference n. esas farklılık
key difference n. anahtar farklılık
key difference n. temel farklılık
same difference n. aynı
same difference n. bir fark yok
same difference n. hepsi aynı
time-difference n. saat farkı
system difference n. sistem farkı
statistically significant difference n. istatistiksel olarak anlamlı fark
height difference n. yükseklik farkı
height difference n. boy farkı
difference in approach n. yaklaşım farkı
approach difference n. yaklaşım farkı
big difference n. büyük farklılık
difference of opinion n. fikir farklılığı
difference of opinion n. görüş farklılığı
big difference n. büyük fark
cultural difference n. kültür farklılığı
essential difference n. temel fark
essential difference n. temel farklılık
(the difference between...) getting bigger n. makasın gittikçe açılması
with the difference of adv. farklı olarak
by difference adv. farklı sayıda
Phrases
there is no difference between them aralarında fark yoktur
no significant difference belirgin bir fark yok
Colloquial
regardless of the time difference saat farkı gözetmeden
regardless of the time difference zaman farkı gözetmeksizin
split the difference kalanı kırışmak
Idioms
make all the difference yeni bir soluk katmak
make all the difference renk getirmek
make all the difference fark yaratmak
make all the difference yeni bir soluk getirmek
make a world of difference büyük renk getirmek
make a difference in fark yaratmak
make a world of difference büyük bir fark yaratmak
make a difference to someone (biri için) önemi olmak/fark etmek
split the difference ortada buluşmak/anlaşmak
tell the difference between ayırt etmek
Speaking
it makes no difference aynı şey
it makes no difference hepsi bir
it makes no difference ayvaz kasap hep bir hesap
it makes no difference farketmez
it doesn't make any difference to me bana göre hava hoş
it doesn't make any difference. fark etmez
it makes no difference ne önemi var
there is a world of difference arada dağlar kadar fark var
there’s a world of difference arada dağlar kadar fark var
there’s a world of difference arada dağlar kadar fark olmak
there is a world of difference arada dağlar kadar fark olmak
it makes no difference for me benim için farketmez
that makes no difference fark etmez
It makes me no difference öyle ya da böyle hiç umurumda değil
It makes no difference to me öyle ya da böyle hiç umurumda değil
what difference does it make? ne fark eder ki?
it makes no difference to me (öyle ya da böyle) benim için fark etmez
it makes me no difference (öyle ya da böyle) benim için fark etmez
the only difference between us and them onlarla aramızdaki tek fark
does it make any difference? fark eder mi?
would it make a difference? ne fark ederdi ki?
i cannot explain the difference aradaki farkı açıklayamam
what is the difference? ne farkı var?
it makes no difference bir şey fark etmez
Slang
what the bloody hell's the difference ne fark eder ki
Trade/Economic
financial expenses difference account finansman giderleri fark hesabı
translation difference çevirme farkı
value difference of securities issued menkul kıymetler ihraç farkı
deductible temporary difference indirilebilir geçici fark
marketing, sales and distribution expenses difference account pazarlama satış dağıtım giderleri fark hesabı
stock difference fiziki sayım ile kayıtlar arası fark
inventory difference kaydi ve fiziki stok arasındaki fark
tax difference vergi farkı
inventory difference stok farkı
taxable temporary difference vergilendirilebilir geçici fark
general and administrative expenses difference account genel yönetim gider farkları hesabı
cost of production of services difference account hizmet üretim maliyeti fark hesapları
accrual difference tahakkuk farkı
stock difference kaydı ve fiziki stok arasındaki fark
temporary difference geçici fark
stock difference stok farkı
translation difference kur farkı
marketing securities transfer difference menkul kıymetler ihraç farkı
make up the difference farkı kapatmak
stock difference stok sayım farkı
exchange difference kur farkı
research and development expenses difference account araştırma ve geliştirme gider farkları
price difference fiyat farkı
interest rate difference faiz farkı
difference in income distribution gelir dağılımındaki fark
difference in income distribution gelir dağılımı farkı
exchange rate difference döviz kuru farkı
other difference of securities issued menkul kıymetler ihraç farkı
absolute cost difference mutlak maliyet farkı
income distribution difference gelir dağılımı farkı
difference in exchange rates döviz kuru farkı
quality difference kalite farkı
price difference in between aradaki fiyat farkı
price difference between them aradaki fiyat farkı
over and short difference ödeme ile tahsilat arasındaki fark
over and short difference fazlalık ve noksanlık farkı
inventory difference envanter farkı
a marked difference bariz fark
difference in rate of exchange kambiyo farkı
exchange rate difference kambiyo farkı
difference in price fiyat farkı
difference of exchange rates döviz kuru farkı
exchange rates difference döviz kuru farkı
regional wage difference bölgesel maaş farkı
regional wage difference bölgesel ücret farkı
price difference invoice fiyat farkı faturası
contract for difference kur farkı sözleşmesi
value difference of securities issued menkul kıymetler ihraç farkları
supplementary invoice (for rate difference) fark faturası
exchange difference expenses kur farkı giderleri
deviation (difference) sapma farkı
capital adjustment positive difference olumlu sermaye düzeltmesi farkı
difference between the redemption and issuance of net tl government bonds and lease certificates net türk lirası cinsi dibs ve kira sertifikası itfa-ihraç farkı
consistent difference sabit fark
difference between the revenues generated and the expenses incurred and the acquisition costs of the goods sold within an accounting period basit usülde ticari kazanç
Law
difference between the declared and weighted and the actual tax-basis matrah farkı
distinction without a difference ayrımsız farklılık
Politics
politics of difference farklılık politikaları
longevity difference uzun hizmet farkı
difference of opinion fikir ayrılığı
difference of opinion görüş farkı
difference of opinion görüş ayrılığı
cultural difference kültürel farklılık
Insurance
difference in perils tehlikelerde farklılık
difference in conditions şartlarda farklılık
Technical
difference of settlement oturma farkı
interaural intensity difference kulaklararası ses şiddeti farkı
difference of potential potansiyel farkı
pressure difference basınç farkı
difference in elevation seviye farkı
finite difference equation sonlu kalanlar denklemi
finite difference equation sonlu kalanlar eşitliği
difference in elevation kot farklı
difference in piezometric level piyozemetrik seviye farkı
colour difference signal renk ayırım sinyali
log mean temperature difference logarıtmik sıcaklık farkı
difference detector fark detektörü
observed time difference gözlemlenmiş zaman farkı
temperature difference ısı farkı
mean temperature difference ortalama sıcaklık farkı
difference frequency fark frekansı
finite difference method sonlu farklar metodu
common difference ortak fark
interaural time difference kulaklararası zaman farkı
potential difference potansiyel farkı
stock count difference sayım ve tesselüm avansları
astigmatic difference astigmatik fark
difference galvanometer fark mini akım ölçeri
difference amplifier fark kuvvetlendirici
ejection time difference ejeksiyon zaman farkı
difference of pressure basınç farkı
temperature difference sıcaklık farkı
angular difference açısal fark
contact potential difference temas potansiyeli farkı
difference metric fark ölçevi
difference galvanometer fark miniakımölçeri
phase difference faz farkı
symmetric difference bakışımlı fark
logical difference küme farkı
logical difference mantıksal fark
log mean temperature difference logaritmik sıcaklık farkı
path length difference yol uzunluğu farkı
time difference saat farkı
colour difference renk farkı
color difference renk farkı
azimuth difference mevki farkı
parallax difference paralaks farkı
azimuth difference istikamet açıları farkı
optical path length difference ışık yolu uzunluğu farkı
optical path difference ışık yolu farkı
spatial difference technique uzaysal fark yöntemi
chromatic difference of magnification renkser büyütme farkı
weighing difference tartım farkı
color difference of an organic coating organik bir kaplamanın renk farkı
pressure difference relay basınç farkı rölesi
maximum permissible temperature difference izin verilebilir maksimum sıcaklık farkı
terminal temperature difference terminal sıcaklık farkı
difference method fark metodu
magnetic potential difference manyetik gerilim
color difference renk farklılığı
colour difference renk farklılığı
difference stationary process fark durağan süreç
Computer
symetric difference bakışımlı fark
contact potential difference temas potansiyeli farkı
difference galvanometer fark miniakımölçeri
difference equation fark denklemi
difference metric fark ölçevi
finite difference approximation sonlu farklar yaklaşımı
just discernible difference ancak algılanabilen fark
just discernible difference ancak sezilebilen ayrım
logical difference küme farkı
logical difference mantıksal fark
path length difference yol uzunluğu farkı
Informatics
angular difference açısal fark
set difference küme farkı
tabular difference tablo hücreleri arasındaki fark
logical difference mantıksal fark
symmetric difference bakışımlı fark
Telecom
positive phase difference pozitif faz farkı
observed time difference gözlemlenmiş zaman farkı
Electric
difference of potential potansiyel farkı
difference amplifier diferansiyel amplifikatör
difference detector fark detektörü
difference frequency fark frekansı
difference amplifier fark kuvvetlendirici
potential difference potansiyel farkı
potential difference gerilim farkı
Television
colour difference signal renk ayırım sinyali
Textile
cloth handle difference kumaş tuşe farkı
cloth handle difference kumaş tuşesi farkı
Construction
elevation difference kot farkı
Lighting
luminance difference threshold ışıklılık ayrımsal eşiği
Automotive
difference between front and rear wheels ön ve arka tekerlekler arasındaki fark
wheelbase difference aks mesafesi farkı
track-width difference iz genişliği farkı
potential difference potansiyel farkı
Railway
difference of levels kot farkı
Aeronautic
difference in depth of modulation modülasyon derinliği farkı
altitude difference irtifa farkı
elevation difference yükseliş farkı
altitude difference rakım farkı
Marine
fromm’s difference method fromm fark yöntemi
upwind difference scheme sonlu farklar çözümüne yönelik bir sayısal analiz yöntemi
backward difference scheme geriye doğru fark sistemi
finite difference equation sonlu farklar denklemi
difference of latitude enlem farkı
difference latitude enlem farkı
finite difference method sonlu farklar yöntemi
central difference scheme merkezi farklar şeması
tidal difference gel-git seviye farkı
one-sided difference tek taraflı fark
Medical
weighing by difference fark yoluyla tartım
interpeak latency difference interpik latans farkı
astigmatic difference odak kaçıklığı
interaural time difference içsel duyma zaman farkı
peritoneal-plasma lactic acid difference periton-plazma laktik asit farkı
Psychology
tukey's honestly significant difference test tukey dürüstçe anlamlı fark testi
phase difference faz farkı
standard difference standart fark
just-noticeable difference ancak farkedilebilir fark
Food Engineering
log mean temperature difference logaritmik ortalama sıcaklık farkı
least significant difference test en küçük önemli fark deneyi
difference from control test kontrolden farklılık testi
difference from control test kontroldan farklılık testi
finite difference method sonlu farklar yöntemi
Math
common difference ortak fark
common difference ortakkalan
difference equation fark denklemi
difference of sets kümeler farkı
difference equation kalanlar denklemi
finite difference equation sonlu farklar denklemi
finite difference sonlu kalan
finite difference equation sonlu kalanlar denklemi
finite difference sonlu fark
symmetric difference simetrik fark
finite difference approximation sonlu farklar yaklaşımı
symmetric difference bakışımlı fark
symmetric difference bakışımlı ayrım
backward difference geri yönde fark
forward difference ileri yönde fark
difference in differences estimator farkların farkı tahmincisi
Statistics
variate difference method değişken çıkarım yöntemi
mean difference ortalama fark
difference method fark metodu
differential-difference equation diferansiyel fark denklemi
mean successive difference ortalama ardışık fark
tetrad difference dörtlü fark
explosive stochastic difference equation patlayıcı stokastik fark denklemi
mean probit difference ortalama probit farkı
circular mean difference dairesel ortalama fark
least variance difference method en küçük varyans farkı yöntemi
modified mean square successive difference düzeltilmiş ortalama kare ardışık fark
absolute difference mutlak fark
difference sign test fark işaret testi
mean linear successive difference ortalama doğrusal ardışık fark
gani's mean difference gani ortalama farkı
mean square successive difference ortalama kare ardışık fark
variate difference method değişken farklılık yöntemi
galton's individual difference problem galton ferdi fark problemi
mean semi-squared difference ortalama yarı kare farkı
successive difference statistic ardışık fark istatistiği
least significant difference test en az anlamlı fark sınaması
Physics
density difference yoğunluk farkı
Astronomy
magnitude difference parlaklık farkı
Linguistics
difference theory ayrılık kuramı
categorical difference ulamsal ayrım
Geography
normalized difference vegetation index (ndvi) normalleştirilmiş fark bitki örtüsü indeksi
Meteorology
temperature difference between the seasons mevsimler arası sıcaklık farkı
Military
deflection difference yan farkı
range difference mesafe farkı
gun difference mesafece kademe farkı
difference chart planimetrik düzeltme çizelgesi
divergence difference esas toptan ayırma
divergence difference atış dağıtım açısı
Football
goal difference gol farkı
goal difference fark
goal difference averaj