surface - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

surface

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "surface" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 50 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
surface n. yüzey
General
surface v. yüzeye çıkarmak (denizaltı)
surface v. ortaya çıkmak
surface v. meydana çıkmak
surface v. kaplamak (yolu bir maddeyle)
surface v. suyun yüzüne çıkmak (balık/denizaltı)
surface v. cilalamak
surface v. denizaltı suyun üstüne çıkmak
surface v. yüzeyini kaplamak
surface v. su yüzüne çıkmak
surface v. düzletmek
surface v. yüzeye çıkmak (denizaltı)
surface v. üzerine yüz kaplamak
surface v. düzleştirmek
surface v. yüzeye çıkmak
surface v. yol vb'yi sert bir madde ile kaplamak
surface v. perdahlamak
surface v. su yüzeyine çıkarmak
surface n. üst
surface n. görünüş
surface n. düzey
surface n. yüz (suya/sıvıya ait)
surface n. bir şeyin üst kısmı
surface n. dış
surface n. yüz
surface n. dış yüz
surface n. yeryüzü
surface n. yüzey alanı
surface n. suüstü
surface n. dış görünüş
surface n. alan
surface n. zevahir
surface n. yüzey
surface n. satıh
surface n. üst yüz
surface n. yüzölçümü
surface adj. görünüşte
surface adj. sathi
surface adj. yüzeysel
Technical
surface satıh
surface yüzeye yaklaşmak
surface yüzey
surface kaplamak
surface giydirmek
surface yüzeye çıkmak
Railway
surface satıh
Aeronautic
surface zemin
Medical
surface surfas
Food Engineering
surface yüzey
Ottoman Turkish
surface zahir

Bedeutungen, die der Begriff "surface" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
change surface v. yüzeyini değiştirmek
come to the surface v. yüze çıkmak
scratch the surface v. ilk adımı atmak
bring to surface v. yüzeye çıkarmak
bring to surface v. yüzeye getirmek
rise to the surface v. ortaya çıkmak
rise to the surface v. yüzeye çıkmak
contact the surface v. yüzeye temas etmek
drill a hole on the surface v. yüzeye delik açmak
come to surface v. su yüzüne çıkmak
pull something under the surface v. yüzeyin altına çekmek
inner surface n. iç yüzey
paved surface n. asfaltla kaplı yüzey
surface installations n. yerüstü tesisleri
surface mining n. açık işletme
outer surface n. dışyüz
condition of surface n. yüzey durumu
wave surface n. dalga yüzü
surface engineering n. yüzey işlemleri
surface mail n. kara veya denizden giden posta
furniture surface n. mobilya yüzeyi
earth surface n. yeryüzü
sea surface temperature n. deniz yüzeyi sıcaklığı
contracted surface n. büzülmüş yüzey
outer surface n. üzeri
flat surface n. tabla
upper surface n. üzeri
lateral surface n. yanal yüzey
wet surface n. ıslak yüzey
horizontal surface n. yatay yüzey
wear and surface processing n. aşınma ve yüzey işlemleri
earth's surface n. yeryüzü
rough surface n. pürüzlü yüzey
exterior surface n. dış yüzey
geometrical surface n. geometrik yüzey
surface to air missile n. satıhtan hava hedeflerine atılan füze
vertical surface n. dik yüzey
surface area n. yüzölçümü
flat surface n. tahta
surface mail n. adi posta
evaporative surface n. buharlaşan yüzey
surface plating n. yüzey kaplama
surface coating n. yüzey kaplama
surface shading n. yüzey gölgeleme
above the surface of the ground n. yerüstünde
surface technology n. yüzey teknolojisi
rough surface n. bozuk zemin
uneven surface n. bozuk zemin
flat surface n. düz zemin
smooth surface n. düz zemin
surface research n. yüzey araştırması
surface survey n. yüzey araştırması
surface analysis n. yüzey araştırması
back surface n. arka yüzey
surface texture n. zemin dokusu
surface texture n. yüzey dokusu
dull surface n. donuk yüzey
slippery surface n. kaygan yüzey
surface irrigation n. yüzey sulaması
grate surface n. ızgara yüzeyi
habitable surface n. oturulabilir alan
surface activity n. yüzey aktivitesi
phreatic surface n. yeraltı su tablası
uneven surface n. pürüzlü yüzey
scrubbing surface n. çalılık yüzey
scrubbing surface n. fundalık yüzey
undulating surface n. dalgalı yüzey
undulating surface n. engebeli yüzey
inland surface transport n. yurt içi deniz ve kara taşımacılığı
surface waters n. yüzey suları
surface water n. yüzey suyu
surface cause n. görünen neden
surface water n. yerüstü suyu
general surface cleaning products n. genel yüzey temizlik ürünleri
dirt surface n. toprak zemin/yüzey
surface street n. ara cadde
sound surface n. sağlam yer/yüzey
electric surface heating n. elektrikli yüzey ısıtma
surface interval n. yüzey bekleme aralığı (dalgıçların iki dalış arasında yüzeyde geçirmek zorunda oldukları süre)
surface interval n. yüzey beklemesi (dalgıçların iki dalış arasında yüzeyde geçirmek zorunda oldukları süre)
surface layer n. zemin tabakası
surface arts n. yüzey sanatları
shiny surface n. parlak yüzey
icy surface n. buzlu yüzey
decision surface n. karar yüzeyi
total area of surface n. yüzeyin toplam alanı
fabric surface n. kumaş yüzeyi
dirty surface n. kirli yüzey
main surface n. ana yüzey
surface plate n. yüzey plakası
imaginery surface n. hayali yüzey
door surface n. kapı yüzeyi
red surface n. kızıl yüzey
red surface n. kırmızı yüzey
surface lift n. kayakçıların ayaklarının zeminde sabit kalarak taşındığı bir kablolu taşıma aracı
surface lift n. kayakçıların çekilerek taşınması
surface-mounted adj. yüzeye monte
on the surface adv. yüzeyde
on the surface of the water adv. suyun yüzünde
on the surface adv. görünüşte
on the surface of the water adv. suyun yüzü
beneath the surface adv. yüzeyin altında
below the surface adv. yüzeyin altında
on the surface adv. görünürde
surface integrity yüzey tamlığı
surface integrity yüzey bütünlüğü
Phrasals
raise someone or something to the surface yüzeye çıkarmak
Phrases
on the surface at least en azından görünüşte
Idioms
scratch the surface yüzeyde kalmak
scratch the surface derinlere inmemek
Trade/Economic
surface impoundment yüzey havuzu
working surface çalışma yüzeyi
classification by surface appearance yüzey görünümüne göre sınıflandırma
Politics
keep waiting on a cold surface soğuk zeminde bekletmek
Tourism
surface travel adi seyahat
surface travel karayolu seyahati
Technical
surface hardener yüzey setleştirici
surface course yüzey tabakası
curved surface eğri yüzey
surface plate düz yüzey
surface normal yüzey dikmesi
smooth surface cilalı satıh
surface shoving yüzeyde toplanma
surface treatment of metals metalik malzemelerin yüzey işlemi
soil surface zemin sathı
contact surface değme yüzeyi
adherence surface aderans yüzeyi
molar surface molar yüzey
surface storage yüzeysel biriktirme
Gaussian surface kapalı yüzey
surface area of reservoir rezervuarın yüzey alanı
surface of shear kesme yüzeyi
air to surface missile havadan satha füze
inclination of the sliding surface kayma sathının meyili
surface film of the water yüzeysel su filmi
sliding surface kayma sathı
surface finish satıh tesfıyesi
surface irrigation yüzeysel sulama
critical surface kritik satıh
surface mounting device yüzey montaj cihazı
critical slip surface kritik kayma yüzeyi
surface defect yüzey yanlışlığı
surface of shear kesme
piezometric surface piyezometrik yüzey
surface film örtü katmanı
surface temperature yüzeysel ısı »yüzey ısısı
aspheric surface yuvarlaklıktan kaçık yüzey
surface of double curvature çift eğrilikli yüzey
surface film örtü tabakası
nature of the surface yüzey durumu
surface area method yüzey alanı metodu
shape of the surface of sliding kayma yüzeyinin şekli
surface resistance yüzey direnci
surface layer üst tabaka
surface flow yüzeysel akış
surface balance yüzey terazisi
surface structure excavation temel üstü hafriyatı
surface treatment yüzey kaplama (yol)
surface material yüzey maddesi
asphalt plank wearing surface asfalt yol kaplama
surface crack yüzey çatlağı
surface coat sıva
surface roughness yüzey pürüzlülüğü
composite surface of failure karmaşık kopma yüzeyi
surface coating material yüzey kaplama malzemesi
active surface of sliding aktif kayma sathı
roughness of the surface yüzeyin pürüzlülüğü
bearing surface yatak yüzeyi
texture or surface mapping iki boyutlu görüntüyü üç boyutlu bir nesneye sarma
surface film kaplama tabakası
uniform surface üniform yüzey
surface of contact temas yüzeyi
surface chart yüzey grafiği
surface soil yüzeysel zemin
roadway surface yol yüzeyi
surface exploration yüzey araştırmaları
without surface treatment işlenmemiş
surface velocity yüzeysel hız
erosion surface aşınma yüzeyi
surface layers yüzeysel tabakalar
surface irrigation method yüzeysel sulama yöntemi
mating surface silindir kapağı conta yüzeyi
surface grinding machine düzlem taşlama tezgahı
metal surface metal yüzey
surface hardening yüzeyi katılaştırma
circular sliding surface yuvarlak kayma yüzeyi
bearing surface taşıma sathı
surface welding yüzey kaynağı
surface slope yüzey eğimi
surface of evaporation buharlaşma yüzeyi
conical surface konik yüzey
surface area method of proportioning yüzey alanına göre oranlama metodu
surface of adherence aderans yüzeyi
guide surface kılavuzlama yüzeyi
generating surface buhar üretme yüzeyi
surface resistivity yüzeysel özdirenç
surface integral yüzey tümlevi
undressed surface yüzeyi işlenmemiş
surface dressing sathi kaplama
stayed surface payandalı yüzey
contact surface temas yüzeyi
surface of revolution dönel yüzey
surface layers yüzeysel katmanlar
surface tension yüzeysel gerilim
plane surface of sliding düzlemsel kayma yüzeyi
surface water yüzeysel su
anlonic surface active agent anyonik yüzey aktif madde
surface drag yüzeysel sürtünme kuvveti
surface protection yüzey koruma
agitation of water surface su yüzüne hareket verilmesi
surface hardener agent yüzey setleştirici madde
surface vibration yüzey titreştiricisi
wall surface duvar yüzeyi
primary heating surface primer ısıtma yüzeyi
dressed surface yüzeyi işlenmiş
carrying surface taşıma yüzeyi
inclined rock surface eğik kaya sathı
surface hardness yüzey serliği
irrigation by surface flooding yüzeysel taşırma
slip surface kayma yüzeyi
surface hardener yüzey katılaştırıcı
surface blow valve yüzeyli üfleme valf
surface hardening yüzeyi sertleştirme
contact surface conta yerleşim yüzeyi düzlemi
passive surface of sliding pasif kayma yüzeyi
surface printing rölyef baskı
bearing surface taşıma yüzeyi
surface defect yüzey eksikliği
surface compaction yüzeysel kompaksiyon
cooling surface soğutma yüzeyi
walking beam crude oil surface pumping unit hareketli kirişli yerüstü hampetrol üretim pompa ünitesi
surface of contact kontak sathı
surface grinding machine taşlama tezgahı
display surface ekran yüzeyi
surface change yüzeysel değişim
closed surface kapalı yüzey
active surface of sliding etkin kayma yüzeyi
surface of sliding kayma düzlemi
surface irrigation method yüzeysel sulama metodu
surface wave yüzey dalgası
surface vibrator yüzey titreştiricisi
slip surface kayma sathı
reservoir surface rezervuar sathı
surface area method yüzey alanı yöntemi
coefficient of surface conductance yüzey iletkenlik katsayısı
roughness of the surface satıhın pürüzlülüğü
bituminous surface treatment bitümlü sathı kaplama
ground water surface yeraltı suyu yüzeyi
pavement surface kaplama sathı
surface area method of proportioning yüzey alanına göre oranlama yöntemi
surface mounting yüzeye monteli
Gaussian surface Gauss yüzeyi
surface active agents yüzey aktif maddeleri
surface waves yüzey dalgaları
flat surface düz saha
surface material yüzey malzemesi
seepage surface sızma sathı
surface ratio yüzey oranı
heating surface ısıtma yüzeyi
surface course yüzey katmanı
isobar surface izobar yüzey
synthetic surface active agent sentetik yüzey aktif madde
road surface yol sathı
potential surface of sliding potansiyel kayma yüzeyi
surface area yüzey ölçümü
surface finishing yüzey finisajı
bonding surface yapışma yüzeyi
surface discontinuities yüzey kusurları
surface heater yüzey ısıtıcı
work surface çalışma yüzeyi
striped surface sıyrılmış yüzey
large surface geniş yüzeyli
electric surface density elektrik yüzey yoğunluğu
floor surface döşeme sathı
surface storage yüzeysel depolama
unformed surface oluşmamış satıh
surface defect yüzey hatası
vertical surface broaching machine düşey tığ çekme tezgahı
surface insulation yüzey yalıtımı
secondary heating surface sekonder ısıtma yüzeyi
surface moisture satıh nemi
surface flooding serbest taşırma
surface course üst katman
specific surface of the grains tanelerin özgül yüzeyi
surface evaporation yüzeysel buharlaşma
pavement surface kaplama yüzeyi
surface of least resistance to sliding kaymaya karşı en küçük direnç düzlemi
convergence surface yakınsama yüzeyi
groundwater surface yeraltı suyu yüzeyi
broken sliding surface kırıklı kayma sathı
erosion surface erozyon sathı
equipotential surface eşit potansiyelli yüzey
roadway surface yol sathı
wearing surface aşınma sathı
bonding surface aderans yüzeyi
surface flooding yüzeysel taşırma
original ground surface tabii zemin sathı
surface finish yüzey ölçümü
parallel to the surface yüzeye paralel
wearing surface aşınma yüzeyi
adherence surface yapışma yüzeyi
surface stability yüzey kararlılığı
surface settlement yüzeysel oturma
surface duct yüzey oluğu
specific surface özgül yüzey
surface vibrator yüzey sarsıcı
surface defect yüzey kusuru
surface of failure kırılma yüzeyi
surface moisture satıh rutubeti
surface drainage system yüzeysel akaçlama dizgesi
surface cooling yüzey soğutması
surface compaction yüzeysel sıkıştırma
surface of rupture kırılma yüzeyi
surface coating yüzey kaplama
surface of shear düzlemi
surface loading yüzey yüklenmesi
surface noise iğne hışırtısı
aplanatic surface aplanatik yüzey
surface cracks yüzey çatlakları
sliding surface kayma yüzeyi
specific surface area özgül yüzey alanı
surface of least resistance to sliding kaymaya karşı en küçük mukavemet düzlemi
surface chart yüzey çizimi
surface tension yüzey gerilimi
surface drains yüzey drenleri
surface drainage yüzey drenajı
road surface yol yüzeyi
extended surface büyütülmüş yüzey
plaster receiving surface sıva uygulanan yüzey
asphalt surface course asfalt satıh kaplaması
surface vibration satıh vibrasyonu
surface eddy yüzey çevrintisi
surface condenser yüzeyli kondenser
surface width yüzey genişliği
surface of failure yenilme yüzeyi
surface noise yüzey gürültüsü
surface texture yüzey yapısı
surface humidity yüzey rutubeti
surface hardening yüzey sertleştirme
reflecting surface yansıtıcı yüzey
natural ground surface tabii zemin hattı
carburized surface karbonlanmış yüzey
cationic surface active agent katyonik yüzey etkin madde
floor surface döşeme yüzeyi
nature of the surface yüzey şartı
shape of the surface of sliding kayma yüzeyinin biçimi
surface of adherence yapışma yüzeyi
composite surface of failure karmaşık kopma sathı
surface drainage system yüzeysel drenaj sistemi
water surface width su yüzü genişliği
manifold surface temperature manifold yüzey sıcaklığı
cylindrical surface silindirik yüzey
surface ignition engine kızma kafalı makine
surface slope yüzey meyili
surface film kaplama katmanı
surface of the grains tane yüzeyi
circular surface dairesel yüzey
land surface yeryüzü
surface hardness yüzey katılığı
transition surface length tranzisyon yüzeyi uzunluğu
surface treatment sathi kaplama
hollow surface çukur yüzey
surface orientation yüzey yönelimi
piston friction surface piston sürtünme yüzeyi
active surface aktif yüzey
nature of the surface yüzey koşulu
inclination of the surface of sliding kayma sathının meyili
circular sliding surface dairesel kayma yüzeyi
surface evaporation yüzeysel buğulaşma
surface coaler yağlama yağı
inclination of the failure surface kırılma düzlemi meyili
dynamic surface tension dinamik yüzey gerilimi
slipping surface kaygan satıh
boiler heating surface kazan ısıtma yüzeyi
surface of sliding kayma yüzeyi
conical surface konik yüzey  
surface grinding satıh taşlama
surface grinding machine satıh taşlama makinası
shear surface ayırma yüzeyi
shear surface ayırma sathı
surface water yerüstü suyu
acoustic surface wave akustik yüzey dalgası
surface hardening yüzey serleştirme
abrasive surface aşındırıcı yüzey
surface treatment yüzey iyileştirilmesi
surface treatment yüzey işlemi
decarburized surface karbonsuzlaşmış yüzey
apparent surface görünür yüzey
antiskidding surface kaymaz yüzey
anionic surface active agent anyonik yüzey aktif madde
apparent surface açık yüzey
bearing surface mesnet yüzeyi
bearing surface yuvarlanma yüzeyi
bedding surface yatak yüzeyi
bearing surface yalak yüzeyi
bearing surface of foundation temel yüzeyi
bituminous road surface treatment yüzeysel yol kaplaması
bottom surface of the slab döşemenin alt yüzeyi
reference level surface referans düzeyi yüzeyi
cationic surface active agent katyonik yüzeyetkin madde
chalky surface kireç kusmuş beton yüzeyi
ribbed surface kaburgalı yüzey
contracted surface büzülmüş yüzey
convex surface dışbükey yüzey
reservoir surface hazne yüzeyi
cylindrical surface yuvaksal yüzey
heat exchange surface ısı dönüştürücü yüzey
lateral surface yanal yüzey
contaminated surface kontamine yüzey
contaminated surface bulaşık yüzey
impregnated surface emprenye yüzey
impregnated surface emdirilmiş yüzey
curved surface eğmeçli yüzey
equiphase wave surface eş fazlı dalga yüzeyi
rough surface pürüzlü yüzey
filtering surface süzme yüzeyi
exterior surface dış yüz
finned surface kanatçıklı yüzey
rough surface kaba yüzey
finned surface genişletilmiş yüzey
surface hardening yüzey sertleştirmesi
extended surface genişletilmiş yüzey
exterior surface dış yüzey
flat surface düz yüz
flat surface yassı yüzey
non-ionic surface active agent iyonik olmayan yüzey aktif madde
sub-surface investigation temel etüdü
surface-active agent yüzeyetkin özdek
sliding-surface kayma sathı
surface-active yüzeyetkin
road-surface treatment yol yüzeyi iyileştirmesi
sliding-surface kayma yüzeyi
surface-active agent yüzey aktif madde
surface-active yüzey aktif
road-surface treatment yüzeysel kaplama
plant-mixed surface treatments tesiste karıştırma ile yapılan sathi kaplama
hard surface sert yüzey
hot surface alkalin yüzey
hot surface kızgın yüzey
water surface slope su yüzü eğimi
water surface su seviyesi
influence surface etki alanı
hot surface çok emici yüzey
inclined surface eğimli yüzey
surface finishing yüzey bitirme
surface finish satıh tesviyesi
surface-mounted üstten takılan
surface quality yüzey kalitesi
surface load yüzey yükü
surface features yer biçimleri
interior surface iç yüzey
surface contamination yüzey kirliliği
surface protection yüzey konuna
surface-type vibrator yüzey vibratörü
surface-coating of waterproofing method sugeçirmezlikte yüzey kaplama yöntemi
surface mail adi posta
surface finishing techniques yüzey bitirme teknikleri
surface oxidation yüzey yükseltgenmesi
surface condenser yüzeyli kondansör
surface dose yüzey dozu
surface thermostat yüzey ısıdenetiri
surface of revolution dönme yüzeyi
surface-mounted hinge yüzey menteşesi
surface grinding machine yüzey taşlama makinesi
inner surface iç yüzey
surface moisture yüzey nemi
surface finish yüzey tesviyesi
surface retarder yüzey priz geciktiricisi
surface cooling yüzey soğutma
initial surface absorption ilk yüzey emmesi
surface slope su yüzü eğimi
surface aerator yüzeysel havalandırıcı
interior surface iç yüz
surface fire örtü yangını
surface deformation yüzey bozulması
surface switch sıvaüstü anahtar
surface leakage yüzey kaçağı
surface temperature yüzey sıcaklığı
surface void yüzey boşluğu
surface vibration yüzey vibrasyonu
surface void yüzey boşlukları
surface pressure yüzey basıncı
surface potential yüzey potansiyeli
surface load yüzeysel yük
surface finish treatment yüzey bitirme işlemi
surface-active yüzey etkin
surface features yüzey şekilleri
surface stress yüzey gerilmesi
surface contaminant yüzey kirletici
surface carbon yüzey karbonu
surface texture yüzey dokusu
surface plate düzleme tablası
surface repair yüzey onarımı
surface contamination yüzey bulaşımı
surface hardness yüzey sertliği
surface oxidation yüzey oksidasyonu
surface tension yüzey gerilmesi
surface permeability yüzey geçirgenliği
surface roughening yüzey pürüzleme
surface plate doğrultma plakası