fundamental - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

fundamental

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"fundamental" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 28 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
fundamental s. esas
fundamental s. asli
General
fundamental i. esas
fundamental i. temel ilke
fundamental i. temel
fundamental s. ana
fundamental s. temelli
fundamental s. esaslı
fundamental s. asal
fundamental s. asli
fundamental s. temel şeklinde
fundamental s. birinci
fundamental s. önemli
fundamental s. birinci derece önemli
fundamental s. mühim
fundamental s. kökten
fundamental s. asıl
fundamental s. kural
fundamental s. esasa ait
fundamental s. gerekli
fundamental s. belli başlı
fundamental s. esasi
fundamental s. yerleşik
Trade/Economic
fundamental esasa ilişkin
Law
fundamental asli
fundamental temel
Technical
fundamental kural
fundamental esas

"fundamental" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 163 sonuç

İngilizce Türkçe
General
take as a fundamental belief f. felsefe edinmek
play a fundamental role f. önemli bir rol oynamak
play a fundamental role f. önemli rol oynamak
fundamental change i. temelli bir değişim
fundamental colour i. esas renk
fundamental freedoms i. temel özgürlükler
fundamental norms i. temel normlar
fundamental duty i. asli görev
fundamental law i. temel kural
fundamental crystal i. ana kristal
fundamental principle i. temel prensip
fundamental particle i. temel parçacık
fundamental principles i. temel ilkeler
fundamental colour i. ana renk
fundamental interests i. temel çıkarlar
fundamental assumption i. temel varsayım
fundamental principle i. ana ilke
fundamental change i. büyük değişiklik
fundamental change i. temel değişiklik
fundamental change i. köklü değişiklik
a fundamental role i. büyük bir rol
a fundamental role i. önemli bir rol
fundamental theorem i. temel teorem
fundamental point i. esas nokta
fundamental point i. ana nokta
fundamental/radical/drastic changes i. esaslı değişiklikler
fundamental imbalance i. köklü dengesizlik
fundamental changes i. köklü değişiklikler
fundamental changes i. geniş kapsamlı değişiklikler
fundamental changes i. büyük değişiklikler
fundamental issues i. temel meseleler/konular
fundamental sciences i. temel bilimler
fundamental level i. temel düzey
fundamental philosophy i. temel felsefe
fundamental ground i. temel dayanak
Trade/Economic
fundamental wage esas ücret
fundamental errors and changes in accounting policies temel hatalar ve muhasebe politikalarındaki değişiklikler
fundamental attribution bias başkalarını değerlendirmede temel sapma
fundamental disequilibrium temel dengesizlik
fundamental wage temel ücret
fundamental errors temel hatalar
fundamental analysis temel analiz
fundamental metrology temel metroloji
fundamental disequilibrium sürekli dengesizlik
fundamental element asli unsur
fundamental principles of accounting muhasebenin temel ilkeleri
Law
fundamental rights asli haklar
fundamental right temel hak
fundamental law anayasa
fundamental legal principle temel hukuk prensibi
fundamental tenet temel ilke
nature of fundamental rights and freedoms temel hak ve hürriyetlerin niteliği
restricting fundamental rights and freedoms by law temel haklar ve özgürlükleri kanunla sınırlama
fundamental error asli hata
fundamental error esas hata
fundamental law temel kanun
fundamental law anayasa hukuku
fundamental concepts of law hukukun temel kavramları
fundamental rights and freedoms temel hak ve özgürlükler
health services fundamental law sağlık hizmetleri temel kanunu
fundamental change of circumstances şartların esaslı değişimi
fundamental error esaslı hata
fundamental human rights temel insan hakları
fundamental rights and freedoms temel hak ve özgürlükler
Politics
eu charter of fundamental rights ab temel haklar şartı
fundamental rights and freedoms temel hak ve özgürlükler
charter of the fundamental social rights of workers işçilerin temel sosyal hakları şartı
fundamental research temel araştırma
fundamental rights of freedoms temel hak ve özgürlükler
charter of fundamental rights temel haklar şartı
fundamental social rights of workers işçilerin temel sosyal hakları
fundamental rights temel haklar
fundamental rights esas haklar
fundamental rights and liberties temel hak ve hürriyetler
european union charter of fundamental rights avrupa birliği temel haklar şartı
fundamental rights asli haklar
fundamental rights and duties temel hak ve ödevler
charter of fundamental rights of the european union avrupa birliği temel haklar bildirgesi
convention for the protection of human rights and fundamental freedoms insan haklarının ve temel özgürlüklerinin korunmasına ilişkin sözleşme
european union agency for fundamental rights (fra) avrupa birliği temel haklar ajansı
committee for the specific programme fundamental rights and citizenship temel haklar ve vatandaşlık özel programı komitesi
fundamental disequilibrium temel dengesizlik
convention for the protection of human rights and fundamental freedoms insan hakları ve ana hürriyetlerin korunmasına dair sözleşme
protocol no. 5 to the convention for the protection of human rights and fundamental freedoms amending articles 22 and 40 of the convention avrupa insan hakları sözleşmesinin 22. ve 40. maddelerini değiştiren beş sayılı protokol
protocol no. 3 to the convention for the protection of human rights and fundamental freedoms amending articles 29 30 and 34 of the convention sözleşmenin 29. 30. ve 34. maddelerini değiştiren insan hakları ve ana hürriyetlerin korunmasına dair sözleşmeye ek üçüncü protokol
protocol no. 8 to the convention for the protection of human rights and fundamental freedoms insan haklarının ve ana hürriyetlerin korunmasına dair sözleşmeye ek 8. protokol
protocol to the convention for the protection of human rights and fundamental freedoms insan hakları ve ana hürriyetlerin korunmasına dair sözleşme‘ye ek protokol
protocol no. 11 to the convention for the protection of human rights and fundamental freedoms restructuring the control machinery established thereby insan hakları ve ana hürriyetlerin korunmasına dair sözleşmeye sözleşmeyle ön görülen takip mekanizmasının yeniden yapılanmasına ilişkin ek 11. protokol
fundamental rights and freedoms temel haklar ve özgürlükler
fundamental freedoms temel özgürlükler
european union agency for fundamental rights avrupa birliği temel haklar ajansı
declaration on fundamental principles and rights at work çalışma hayatına ilişkin temel haklar ve ilkeler bildirgesi
Technical
fundamental loop ana döngü
fundamental cutset temel kesi kümesi
fundamental problem temel problem
fundamental frequency ana frekans
fundamental mode temel kip
fundamental frequency temel sıklık
fundamental standards temel standartlar
fundamental component temel bileşen
fundamental mode ana mod
fundamental group temel grup
fundamental principle temel ilkesi
fundamental method of measurement temel ölçüm yöntemi
fundamental units ana birimler
fundamental form temel biçim
fundamental principle ana ilke
fundamental particle temel parçacık
fundamental mode temel mod
fundamental crystal ana kristal
fundamental frequency temel frekans
fundamental units temel birimler
fundamental group temel öbek
fundamental current ana akım
fundamental terms temel terimler
fundamental principles temel prensipler
fundamental waves temel dalgalar
fundamental oscillation temel osilasyon
measuring the fundamental resonance frequency temel rezonans frekansının ölçülmesi
fundamental resonance frequency temel rezonans frekansı
Computer
fundamental frequency temel sıklık
fundamental harmonic temel katsıklık
fundamental mode temel kip
fundamental component temel bileşen
fundamental method of measurement temel ölçüm yöntemi
fundamental harmonic birinci katsıklık
fundamental frequency temel frekans
Informatics
fundamental frequency temel frekans
fundamental component temel bileşen
Construction
fundamental wall esas duvar
Railway
fundamental signals asli sinyaller
Marine
fundamental solution temel çözüm
fundamental boundary condition temel sınır koşulu
fundamental equation temel eşitlik
Medical
fundamental medicine temel tıp
Psychology
fundamental niche temel yaşam alanı
fundamental attribution error temel yükleme hatası
Math
fundamental system of solutions temel çözüm sistemi
fundamental sequence cauchy dizisi
fundamental theorem of arithmetics aritmetiğin temel teoremi
fundamental operations of arithmetic aritmetiğin temel işlemleri
fundamental theorem of algebra cebirin temel teoremi
fundamental matrix temel matris
fundamental theorem of algebra cebrin temel teoremi
fundamental structure temel yapı
fundamental tensor temel tansör
fundamental theorem of arithmetic aritmetiğin temel teoremi
fundamental tensor temel gerey
fundamental laws of exponents üstlerin temel yasaları
fundamental matrix temel dizey
Statistics
fundamental probability temel olasılık
wald's fundamental identity wald temel özdeşliği
fundamental random process temel rasgele süreç
Physics
fundamental waves temel dalgalar
fundamental tone temel ton
fundamental series temel seri
Chemistry
fundamental unit temel birim
Astronomy
fundamental catalogue temel katalog
fundamental plane temel düzlem
Linguistics
fundamental frequency temel frekans
Environment
fundamental mode temel mod
fundamental period temel peryot
Music
fundamental chord temel uygu