protection - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

protection

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"protection" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 29 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
protection i. himaye
protection i. koruma
protection i. korunma
General
protection i. vikaye
protection i. dayılık
protection i. önlem
protection i. tedbir
protection i. saye
protection i. korunma
protection i. iltimas
protection i. muhafaza
protection i. barınak
protection i. siper
protection i. haraç
protection i. koruma
protection i. koruma aracı
protection i. koruyucu
Trade/Economic
protection i. yerli sanayiyi yabancı rekabete karşı korumak için ithalatta vergi veya kota uygulanması
protection i. himaye
Law
protection i. himaye
protection i. koruma
Politics
protection i. koruma
protection i. savunma
Technical
protection i. debriyaj toz sac
protection i. muhafaza etme
Automotive
protection i. koruma
protection i. korunma
Geography
protection i. kansas eyaletinde şehir
Ottoman Turkish
protection i. sıyanet

"protection" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
lateral protection i. yanal koruma
General
take under one's protection f. kanadı altına almak
take somebody under one's protection f. himayesine almak
take somebody under one's protection f. kanat germek
force pay protection money f. haraca bağlamak
take something under protection f. koruma altına almak
provide protection f. güvenlik sağlamak
be put under protection f. koruma altına alınmak
put under protection f. koruma altına almak
go into witness protection f. tanık koruma programına girmek
fire protection i. yangından koruma
environmental protection i. çevre koruma
state protection i. devletçe bakılma
integral protection zone i. mutlak koruma bölgesi sınırı
self protection i. kendini koruma
nature protection zone i. doğa koruma alanı
protection class i. koruma sınıfı
shore protection i. sahil koruma
nature protection i. doğayı koruma
tsunami protection measures i. tsunami korunma önlemleri
the necessity to act in conformity of the instructions of the chief responsible for the protection of the building i. bina korunma amirinin talimatlarına uyma zorunluluğu
consumer protection i. tüketicinin korunması
software protection i. yazılım koruma
free trade and protection i. serbest ticaret koruma
shore protection i. kıyı koruma
social protection i. sosyal koruma
assistance and protection i. yardım ve koruma
close protection officer i. yakın koruma (memuru)
ear protection i. kulak muhafazası
national coordination commission for protection handicapped persons i. sakatları koruma milli koordinasyon kurulu
file protection ring i. dosya koruma halkası
general directorate for protection and control i. koruma ve kontrol genel müdürlüğü
family in need of protection i. korunmaya muhtaç aile
turkish social service and children protection institution i. sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu
Wildlife protection area i. yaban hayatı koruma sahası
protection of the consumers i. tüketici hakları
environment protection i. çevre koruma
turkish social service and children protection institution i. shçek
area for the protection of wildlife i. yaban hayatı koruma sahası
wildlife protection agencies i. yaban hayatı koruma dernekleri
protection of the consumers i. tüketicinin korunması
design protection i. tasarım koruması
protection of cultural property i. kültürel varlıkların korunması
fire protection i. yangın korunması
sound protection i. ses koruması
diplomatic protection i. diplomatik koruma
legal protection i. devlet koruması
police protection i. polis koruması
social services and child protection agency i. sosyal yardımlaşma ve çocuk esirgeme kurumu
protection mechanism i. korunma mekanizması
page protection i. sayfa koruması
copyright protection i. telif hakkı koruması
accident protection i. kazalardan korunma
animal protection i. hayvan koruma
soil protection i. toprak koruması
protection of children i. çocukların korunması
coast protection i. kıyı koruması
environment protection association i. çevre koruma derneği
fire protection i. yangından korunma
labor-job protection i. iş güvencesi
turkish association for protection of children i. himaye-i etfal cemiyeti
health protection i. hijyenik korunma
health protection i. sağlık korunması
protection level i. koruma seviyesi
lightning protection i. yıldırımdan koruma
lightning protection i. yıldırımdan korunma
protection of monuments i. anıtların korunması
protection fence i. koruma parmaklığı
protection of underwater objects i. sualtı varlıklarının korunması
protection of underwater heritage i. sualtı varlıklarının korunması
hair protection i. saç koruma
personal protection officer i. özel koruma görevlisi
hearing protection i. kulak tıkacı
hearing protection i. kulak tamponu
health protection strip i. sağlık koruma bandı
protection of animals i. hayvanların korunması
fire protection team i. yangından korunma ekibi
high degree of protection i. yüksek derecede koruma
fire protection and fire prevention i. yangından korunma ve yangın önleme
protection tips i. korunma ipuçları
protection of rights i. hakların korunması
family protection i. aile koruması
excessive protection i. aşırı koruma
protection of health i. sağlığın korunması
one skilled in the art of marking and protection of security documents i. güvenlik dokümanlarının işaretlenmesi ve korunması konusunda uzman biri
protection function i. koruma fonksiyonu
protection of literary and artistic works i. edebiyat ve sanat eserlerinin korunması
ear protection i. kulak koruyucu
ear protection i. (koruyucu) kulaklık
screen protection i. ekran koruma
self protection mechanism i. kendini koruma mekanizması
automatic protection i. otomatik koruma
climate protection i. iklim koruma
ankle protection i. ayak bileği koruması
fire protection district i. itfaiye
fire protection district i. itfaiye
fire protection district i. itfaiye teşkilatı
social protection floor i. sosyal koruma tabanı
personal protection detail (ppd) i. güvenlik ekibi
personal protection detail (ppd) i. koruma ekibi
protection kit i. koruma kiti
under protection zf. himaye altında
Proverb
the worthless need no protection acı patlıcanı kırağı çalmaz
Colloquial
protection against predators expr. yırtıcılara karşı korunma
Speaking
for your protection expr. güvenliğiniz için
for your protection expr. korunmanız için
are you using protection? expr. korunuyor musunuz?
I don't need protection expr. korunmaya ihtiyacım yok
Trade/Economic
trade protection i. yerli sanayiyi yabancı rekabete karşı korumak için ithalatta vergi veya kota uygulanması
protection of creditors i. alacaklıların korunması
capital protection oriented fund i. ana para koruma amaçlı fon
environmental protection i. çevre koruması
protection of interests i. çıkarların korunması
protection of the environment i. çevrenin korunması
effective rate of protection i. efektif koruma oranı
protection of intellectual and industrial property rights i. fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması
effective rate of protection i. etken koruma oranı
rate of effective protection i. etken koruma oranı
effective external protection i. etken dış koruma
customs protection i. gümrük vergileri ile koruma
negative protection i. girdiler üzerindeki tarifelerin yüksekliği dolayısıyla endüstrinin gerçekte korunmayıp cezalandırılmış olması
tariff protection i. gümrük tarifesi koruması
protection tariff i. himaye tarifesi
legal protection insurance i. hukuksal koruma sigortası
work-site protection i. işyeri korunması
labor protection i. işçi sağlığı korunması
protection of workers from the risk related to exposure to noise at work i. işyerindeki gürültüye maruz kalma ile ilgili risklerden etkilenen işçilerin korunması
protection of the workers i. işçilerin korunması
filing for financial protection i. konkordato
file for bankruptcy protection i. konkordato
protection effect i. koruma etkisi
protection and indemnity i. koruma ve tazmin
safe guards protection i. koruyucu önlemler
protection seller i. koruma satıcısı
protection tariff i. koruma tarifesi
loan protection insurance i. kredi koruma sigortası
protection measures i. koruma tedbirleri
protection buyer i. koruma alıcısı
brand protection i. marka koruma
securities investor protection act i. menkul kıymetler yatırımcısını koruma kanunu
deposit protection i. mevduat güvencesi
nominal protection rate i. nominal koruma oranı
nominal rate of protection i. nominal koruma oranı
negative external protection i. negatif dış koruma
negative protection i. negatif koruma
negative effective protection i. negatif etken koruma
special compensation protection and indemnity club (scopic) i. özel tazminat koruma ve tazminat kulubü şartı
lot quality protection i. parti kalitesi koruması
market protection i. piyasanın korunması
project protection i. proje koruma
pin protection principles and techniques i. pin koruma prensipleri ve teknikleri
protection by bounty i. primle himaye
lot quality protection i. parti nitelik koruması
protection by bounty i. prim yoluyla koruma
positive protection i. pozitif koruma
market protection i. pazarın korunması
protection of industrial property i. sanayi varlığının korunması
law on the protection of competition i. rekabetin korunması hakkında kanun
free trade and protection i. serbest ticaret ve koruma
protection of consumers and health i. tüketici ve sağlığın korunması
consumer protection fund i. tüketici koruma fonu
consumer protection association i. tükoder
protection of the value of turkish currency i. türk parasının değerini koruma
consumer protection law i. tüketiciyi koruma kanunu
law on the protection of the consumer i. tüketicinin Korunması hakkında kanun
protection of the value of turkish currency i. türk parasının korunması
protection costs of a tariff i. tarifeler sonucu etkin olmayan kaynak kullanımı ile yurt içi üretimin artırılması ve tüketimde ortaya çıkan bozulmaların toplum açısından toplam maliyeti
law on the protection of consumers i. tüketicilerin korunması hakkında kanun
consumer protection i. tüketicinin korunması
consumer protection i. tüketicinin korunması
protection of the value of turkish currency i. türk parasının kıymetini koruma
consumer protection policy i. tüketicileri koruma politikası
consumer protection association i. tüketiciyi koruma derneği
protection power of tax i. verginin koruma gücü
product protection i. ürünün korunması
reciprocal promotion and protection of investments i. yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması
Law
the law on the protection of the family i. ailenin korunmasına dair kanun
protection of printing equipment i. basın araçlarının korunması
protection of individuals i. bireylerin korunması
factual protection elsewhere i. bir başka yerde fiili koruma
law for the protection of the children and the youth i. çocukları ve gençleri koruma kanunu
children’s online privacy protection act i. çocukların çevrimiçi gizliliğini koruma kanunu
children’s online privacy protection act i. çocukların çevrimiçi gizliliğini koruma yasası
environmental protection law i. çevre koruma yasası
protection of intellectual property rights i. gayri maddi hakların korunması
temporary legal protection i. geçici hukuki koruma
temporary protection i. geçici koruma
body of principles for the protection of all persons under any form of detention or imprisonment i. herhangi bir biçimde tutulan veya hapsedilen kişilerin korunması için prensipler bütünü
animal protection act i. hayvanları koruma yasası
protection of rights i. hakların korunması
animal protection law i. hayvanları koruma yasası
bankruptcy protection law i. iflas koruma kanunu
protection of performers, producers of phonograms and broadcasting organizations i. icracı sanatçılar, fonogram yapımcıları ve yayın kuruluşlarının korunması
bankruptcy protection law i. iflas koruma yasası
protection of the law i. kanunun korunması
equal protection of the laws i. kanunların eşit ölçüde himayesi
the equal protection of law i. kanun önünde eşitlik ilkesi
equal protection of the laws i. kanunların eşit ölçüde koruması
legal protection i. kanuni koruma
personal data protection law i. kişisel bilgilerin korunması yasası
personal data protection law i. kişisel bilgilerin korunması kanunu
law on protection of personal data i. kişisel bilgilerin korunması yasası
law on protection of personal data i. kişisel bilgilerin korunması kanunu
the law on the protection of personal data i. kişisel verilerin korunması kanunu
protection of individual privacy i. kişinin özel hayatının korunması
protection of the persons i. kişilerin korunması
self-protection i. kendi kendini savunma
protection of the person i. kişilerin korunması
protection and indemnity i. koruma ve tazmin
protection order i. kocası tarafından terkedilen eşin maddi çıkarlarının korunması amacıyla çıkarılan mahkeme kararı
consular protection i. konsolosluk koruması
term of protection i. koruma süresi
protection racket i. koruma şantajı
protection order i. koruma kararı
code of protection of cultural and natural properties i. kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu
protection of minors from sexually explicit materials act i. küçükleri muzır neşriyattan koruma kanunu
law on the protection of cultural and national heritage i. kültür ve ulusal varlıklarını koruma kanunu
protection of trademarks i. markaların korunması
self-protection i. meşru müdafaa
public company accounting reform and investor protection act i. menkul kıymet kanunları uyarınca yapılan kurumsal açıklamaların doğruluğunu ve güvenilirliğini artırarak yatırımcıları korumak amacıyla çıkarılmış yasa
self-protection i. nefsi müdafaa
law on the protection of competition i. rekabetin korunması hakkında kanun
act on the protection of competition i. rekabetin korunmasına dair kanun
act on the protection of competition i. rekabetin korunması hakkında kanun
law on the protection of competition i. rekabetin korunmasına dair kanun
law on social services and child protection institution i. sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu kanunu
witness protection program i. tanık koruma programı
law regarding the protection of the value of turkish currency i. türk parasını koruma kanunu
soil protection act i. toprak koruma kanunu
consumer protection law i. tüketicinin korunması hakkında kanun
witness protection department i. tanık koruma dairesi
witness protection act i. tanık koruma kanunu
protection of the value of turkish currency law i. türk parasının kıymetini koruma hakkında kanun
legislation of protection of value of turkish currency i. türk parasının kıymetini koruma mevzuatı
soil protection act i. toprak koruma yasası
consumer protection laws i. tüketicileri koruma kanunu
legal protection of databases i. veri tabanlarının yasal olarak korunması
international protection i. uluslararası koruma
data protection act i. veri koruma kanunu
data protection law i. veri koruma kanunu
data protection law i. veri koruma yasası
data protection legislation i. veri koruma mevzuatı
data protection act i. veri koruma yasası
data protection laws i. veri koruma yasaları
judicial protection i. yargısal korunma
foreigners and international protection law i. yabancılar ve uluslararası koruma kanunu
legal protection i. yasal koruma
protection of possession i. zilyedliğin himayesi
law on foreigners and international protection i. yabancılar ve uluslararası koruma kanunu
writ of protection i. (eski) kralın bir kişiyi tutuklamadan muaf tuttuğu emir
personal data protection law i. kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)
mcps (mechanical copyright protection society) kısalt. bestecilere, şarkı sözü yazarlarına ve müzik yayıncılarına telif hakkı ücretlerini ödeyen bir kuruluş
Politics
convention for the protection of the architectural heritage of europe i. avrupa mimari mirasının korunması sözleşmesi
protection of minorities i. azınlıkların korunması
european convention on the protection of the archaeological heritage i. arkeolojik mirasın korunmasına dair avrupa sözleşmesi
convention for the protection from marine pollution of the mediterranean i. akdenizin korunması sözleşmesi
protection of family i. ailenin korunması
european data protection supervisor i. avrupa veri koruma denetmeni
us customs and border protection i. abd gümrük ve sınır koruma birimi
us customs and border protection i. abd gümrük ve sınır muhafaza birimi
civil protection i. afetlere karşı korunma
afghan public protection force i. afgan halk koruma gücü
european and mediterranean plant protection organization i. akdeniz ve avrupa bitki koruma örgütü
protocol no. 5 to the convention for the protection of human rights and fundamental freedoms amending articles 22 and 40 of the convention i. avrupa insan hakları sözleşmesinin 22. ve 40. maddelerini değiştiren beş sayılı protokol
european and mediterranean plant protection organization i. avrupa ve akdeniz bitki sağlığını koruma örgütü
european data protection supervisor i. avrupa veri koruma denetçisi
sub-commission on prevention of discrimination and protection of minorities i. ayrımcılığın önlenmesi ve azınlıkların korunması alt komisyonu
baltic marine environment protection commission i. baltık denizi çevre koruma komisyonu (helsinki komisyonu)
united nations protection force (unprofor) i. birleşmiş milletler koruma gücü
protection of knowledge i. bilginin korunması
united nations protection force i. birleşmiş milletler koruma gücü
convention for the protection of human rights and dignity of the human being with regard to the application of biology and medicine i. biyoloji ve tıbbın uygulanması bakımından insan hakları haysiyetinin korunması sözleşmesi
multinational protection force i. çok uluslu koruma gücü
equal protection i. devletin tüm vatandaşlarını aynı derecede koruması
diplomatic protection i. diplomatik korunma
diplomatic protection i. diplomatik koruma
habitat protection i. doğal yaşam ortamını koruma
right of diplomatic protection i. diplomatik korunma hakkı
equal protection i. eşit derecede koruma
equal protection i. eşit koruma
temporary protection identity document i. geçici koruma kimlik belgesi
temporary protection identification document i. geçici koruma kimlik belgesi
temporary protection i. geçici koruma
intellectual property protection i. fikri mülkiyetin korunması
g20 global marine environment protection (gmep) initiative i. g20 küresel deniz çevresinin korunması girişimi
application for temporary legal protection i. geçici yasal koruma başvurusu
immigration and refugee protection i. göç ve mülteci koruma
absence of customs protection i. gümrük korumasının yokluğu
committee on the protection of the rights of all migrant workers and members of their families i. göçmen işçilerin ve aile üyelerinin haklarının korunması komitesi
general data protection regulation i. genel veri koruma yönetmeliği
european convention for the protection of animals i. hayvanların korunmasına dair avrupa sözleşmesi
trafficking victims protection act i. insan ticareti kurbanlarını koruma kanunu
convention for the protection of human rights and fundamental freedoms i. insan haklarının ve temel özgürlüklerinin korunmasına ilişkin sözleşme
protocol to the convention for the protection of human rights and fundamental freedoms i. insan hakları ve ana hürriyetlerin korunmasına dair sözleşme‘ye ek protokol
convention for the protection of human rights and fundamental freedoms i. insan hakları ve ana hürriyetlerin korunmasına dair sözleşme
protocol no. 11 to the convention for the protection of human rights and fundamental freedoms restructuring the control machinery established thereby i. insan hakları ve ana hürriyetlerin korunmasına dair sözleşmeye sözleşmeyle ön görülen takip mekanizmasının yeniden yapılanmasına ilişkin ek 11. protokol
subsidiary protection i. ikincil koruma
protocol no. 8 to the convention for the protection of human rights and fundamental freedoms i. insan haklarının ve ana hürriyetlerin korunmasına dair sözleşmeye ek 8. protokol
the commission on the protection of the black sea against pollution i. karadeniz'in kirliliğe karşı korunması komisyonu
personal data protection i. kişisel bilgilerin korunması
protection officer i. koruma memuru
protection measure i. koruma tedbiri
protection requirements i. koruma şartları
self protection article i. korunma hükmü
refugee protection i. mülteci koruma
refugee protection act i. mülteci koruma kanunu
health and consumer protection i. sağlık ve tüketicinin korunması
radiation protection i. radyasyondan korunma
directorate-general for health and consumer protection i. sağlık ve tüketiciyi koruma genel müdürlüğü
civil protection committee i. sivil savunma komitesi
civil protection i. sivil koruma (afetlere karşı)
civil protection i. sivil savunma
protocol no. 3 to the convention for the protection of human rights and fundamental freedoms amending articles 29 30 and 34 of the convention i. sözleşmenin 29. 30. ve 34. maddelerini değiştiren insan hakları ve ana hürriyetlerin korunmasına dair sözleşmeye ek üçüncü protokol
social protection i. sosyal koruma
international commission for the protection of the danube river i. tuna nehrinin korunması uluslararası komisyonu
additional protocol to the protocol to the european agreement on the protection of television broadcasts i. televizyon yayınlarının korunmasına dair avrupa sözleşmesi protokolüne ek protokol
complementary protection i. tamamlayıcı koruma
complementary forms of protection i. tamamlayıcı koruma şekilleri
committee for the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein i. ticaretin düzenlenmesi suretiyle yabani hayvan ve bitki türlerinin korunması komitesi
regularity committee on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs i. tarımsal ürünler ve gıdalara özgü coğrafi işaretler ve menşe adlarının korunması düzenleyici komitesi
standing committee for community protection of plant variety rights i. topluluk bitki çeşidi haklarının korunması daimi komitesi
third additional protocol to the protocol to the european agreement on the protection of television broadcasts i. televizyon yayınlarının korunmasına dair avrupa anlaşması protokolüne ek 3. protocol
consumer protection cooperation committee i. tüketicinin korunması işbirliği komitesi
european convention for the protection of animals during international transport i. uluslararası nakliyat esasında hayvanların korunmasına dair avrupa sözleşmesi
minister of citizen protection i. vatandaşı koruma bakanı
ministery of citizen protection i. vatandaşı koruma bakanlığı
additional protocol to the european convention for the protection of animals during international transport i. uluslar arası nakil süresince hayvanların korunmasına dair avrupa sözleşmesine ek protokol
international union for the protection of new varieties of plants i. yeni bitki türlerini koruma uluslararası birliği
wildlife protection areas i. yaban hayatı koruma alanları
community civil protection mechanism i. (AB) topluluk sivil savunma mekanizması
annual protection report i. yıllık koruma raporu
presidential protection department i. cumhurbaşkanlığı koruma daire başkanlığı
Institutes
european data protection board (edpb) i. avrupa veri koruma kurulu
department of plant protection products i. bitki koruma ürünleri daire başkanlığı
environment protection agency epa i. çevre koruma ajansı
environmental protection agency i. çevre koruma kurumu
society for the protection of children i. çocuk esirgeme kurumu
environmental protection and packaging waste recovery and recycling trust i. çevre koruma ve ambalaj atıkları değerlendirme vakfı (çevko)
environmental protection and packaging waste recovery and recycling foundation i. çevre koruma ve ambalaj atıkları değerlendirme vakfı (çevko)
science and technology for environmental protection i. çevre koruma için bilim ve teknoloji
the foundation for the promotion and protection of the environment and cultural heritage i. çevre ve kültür değerlerini koruma ve tanıtma vakfı
turkish marine environment protection association (turmepa) i. deniz temiz derneği
society for the protection of nature i. doğal hayatı koruma derneği, istanbul
koycegiz-dalyan special environmental protection area i. köyceğiz-dalyan özel çevre koruma bölgesi
royal society for the protection of birds i. kraliyet kuş korumacılığı derneği
protection and indemnity association i. koruma ve tazminat birliği
section of demining and border physical protection system procurement i. mayın temizleme sfgs tedarik şubesi
agency for the protection of special area i. özel çevre koruma kurumu
environmental protection agency for special areas i. özel çevre koruma kurumu başkanlığı
association for the protection of street animals i. sokak hayvanlarını koruma derneği
sweetgum tree protection and monitoring action plan i. sığla ağacı koruma ve izleme eylem planı
social services and child protection agency i. sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu
social services and child protection institution i. sosyal yardımlaşma ve çocuk esirgeme kurumu
the turkish foundation for combating erosion reforestation and the protection of natural habitats i. türkiye erozyonla mücadele ağaçlandırma ve doğal varlıkları koruma vakfı (tema)
directorate general of consumer protection and market surveillance i. tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi genel müdürlüğü
board of witness protection i. tanık koruma kurulu
board of witness protection i. tanık koruma kurulu
general directorate for protection of natural assets i. tabiat varlıklarım koruma genel müdürlüğü
turkish foundation for children in need of protection i. türkiye korunmaya muhtaç çocuklar vakfı
the international union for the protection of new varieties of plants i. uluslararası yeni bitki çeşitlerini koruma birliği
international union for the protection of new varieties of plants i. yeni bitki çeşitlerinin korunması uluslararası birliği
international union for the protection of new varieties of plants i. yeni bitki çeşitlerinin korunması birliği
Insurance
theft protection i. hırsızlık sigortası
protection and indemnity club i. koruma ve tazminat kulübü
protection and indemnity i. koruma ve tazminat
protection and indemnity i. koruma ve tazmin
insurance protection i. sigorta ile koruma
insurance protection i. sigorta koruması
insurance protection i. sigortayla korunma
Tourism
protection area i. koruma bölgesi
Advertising
data protection i. veri koruma
Technical
noise protection i. gürültü bariyeri
high-bandwidth digital content protection (hdcp) i. yüksek bant genişliği dijital içerik koruması
overpressure protection i. aşırı basınç koruması
low-voltage protection i. alçak gerilim koruması
battery protection i. akü koruması
overcurrent protection relay i. aşırı akım koruma rölesi
overspeed protection device i. aşırı hız sınırlama cihazı
protection of low voltage installations against faults between high voltage systems and earth i. alçak gerilim tesisatının yüksek gerilim sistemleri ile toprak arasındaki arızalara karşı korunması
overload protection i. aşırı yük koruması
overload time protection i. aşırı yük zaman koruması
overcurrent protection i. aşırı akım koruması
wear protection i. aşınma koruması
overvoltage protection i. aşırı gerilim koruması
safety device for protection against excessive pressure i. aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazı
surge protection device i. ani artıştan koruma cihazı
overcurrent time protection i. aşırı akım zaman koruması
facade protection i. alın koruma
artificial ventilation for the protection of analyzer houses i. analizleme binalarının korunması için yapay havalandırma
anodic protection i. anodik koruma
protection against failures i. arızalara karşı koruma
protection against erosion i. aşınmaya karşı koruma
protection against overcurrent i. aşırı akıma karşı koruma
protection against excessive pressure i. aşırı basınca karşı koruma
surge protection adapter i. aşırı gerilim koruma adaptörü
overvoltage protection i. aşırı gerilimden koruma
overspeed protection device i. aşırı hız koruyucusu
overspeed protection i. aşırı hızdan korunma
overload protection i. aşırı yükten koruma
storage protection i. bellek koruma
memory protection i. bellek koruma
pressure protection device i. basınç koruma cihazı
protection against water pressure i. basınçlı suya karşı muhafaza
paint protection i. boya koruması
concrete protection i. betonu koruma
bogie protection i. boji koruması
torsional stress protection i. burulma emniyeti
crop protection equipment i. bitki koruma ekipmanı
engagement protection i. birbirine geçme koruması
ice protection i. buzlanmayı önleme
spark plug protection i. buji koruması
pipe protection i. boru koruması
ice protection i. buzlanmadan korunma
environmental protection i. cevre koruma
protection against ignition of surrounding flammable gases i. çevredeki yanıcı gazların alev almasına karşı korunma
joint protection i. conta koruması
environmental protection i. çevrenin korunması
corrosion protection of steel structure by protective paint system i. çelik yapının koruyucu boya sistemiyle korozyona karşı korunması
protection against ignition of surrounding flammable gases i. çevredeki alev alabilir gazların tutuşmasına karşı koruma
corrosion protection of steel tubes and pipeline fittings i. çelik borular ve boru hattı bağlantı parçalarının korozyondan korunması
child protection i. çocuk koruması
environmental protection agency i. çevre koruma örgütü
facade protection i. cephe koruma
corrosion protection of steel structures by protective paint system i. çelik yapıların koruyucu boya sistemiyle korozyondan korunması
protection of the driver against the steering mechanism in the event of impact i. çarpışma halinde sürücünün direksiyon mekanizmasına karşı korunması
cathodic protection of steel i. çeliğin katodik korunması
differential protection i. diferansiyel koruma
drip rail protection i. damlalık rayı koruması
drip protection i. damlama koruması
tip-over protection structure i. devrilmeye karşı koruyucu yapı
rollover protection structure i. devrilmeye karşı koruyucu yapı
differential protection relay i. diferansiyel koruma rölesi
rot protection i. çürümeden koruma
protection against corrosion of iron and steel i. demir ve çeliğin korozyona karşı korunması
roll-over protection system i. devrilme koruma sistemi
circuit protection i. devre koruması
impact protection i. darbeden koruma
surge voltage protection i. darbe gerilimi koruması
protection from cold i. dona karşı koruma
freezing protection i. dondan korunma
file-protection ring i. dosya koruma halkası
personal fall protection equipment i. düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım
protection against undervoltage i. düşük gerilime karşı koruma
file protection i. dosya koruma
frost protection layer i. don koruma tabakası
undervoltage protection i. düşük gerilim koruması
frost protection agent i. dondan koruyucu katkı maddesi
frost protection i. dona karşı koruma
undervoltage protection i. düşük gerilim koruyucusu
thread protection i. dişli koruma
underfrequency protection i. düşük frekans koruması
protection against freezing i. dona karşı muhafaza
diode overload protection i. diyot aşırı yük koruması
protection against corrosion by stray current from direct current systems i. doğru akım sistemlerinden çıkan serseri akım korozyonuna karşı koruma
protection against electric shock i. elektrik çarpmasına karşı koruma
degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts i. elektrik donanımının dış mekanik darbelere karşı mahfazaların sağladığı koruma derecesi
electrochemical protection i. elektrikli kimyasal koruma
protection against erosion i. erozyona karşı muhafaza
electrostatic discharge protection i. elektrostatik deşarj koruması
exhaust pipe protection i. egzoz borusu koruması
protection measures against electric shock i. elektrik çarpmasına karşı koruma tedbirleri
ingress protection rating i. elektriksel bir muhafazanın sağladığı çevresel korumayı derecelendirmek için avrupa komisyonu (tarafından geliştirilmiş bir standart
international protection rating i. elektriksel bir muhafazanın sağladığı çevresel korumayı derecelendirmek için avrupa komisyonu (tarafından geliştirilmiş bir standart
protection of electronic devices from electrostatic phenomena i. elektronik cihazların elektrostatik etkiden korunması
scour protection i. erozyona karşı koruma
protection against electric shock i. elektrik çarpmasına karşı korunma
overheating protection i. fazla ısınma koruması
flood protection i. feyezandan korunma
protection against corrosion from factory i. fabrika çıkışı pasa
overspeed protection i. fazla hız koruması
phase protection relay module i. faz koruma röle modülü
phase protection relay i. faz koruma rölesi
galvanic protection i. galvanik koruma
filter protection i. filtre koruması
general protection rules i. genel koruma kuralları
international protection rating i. giriş koruma kodu
sun protection i. güneşten koruma
ingress protection rating i. giriş koruma kodu
protection against undervoltage i. gerilim düşmesine karşı koruma
equipment for eye and face protection i. gözü ve yüzü koruma teçhizatı
built-in thermal protection i. gömülü ısıl koruma
protection against access to live parts i. hareketli makine aksamından korunma
hose protection i. hortum koruması
overhead-line protection i. havai hat koruması
weather protection i. hava koşullarına karşı koruma
protection against unintentional direct contact i. istenmeden doğrudan temasa karşı koruma
thermal protection i. ısıl koruma
protection against unauthorized use i. izinsiz kullanıma karşı korunma
protection against heat and fire i. ısı ve ateşe karşı koruma
generator protection i. jeneratör koruması
international protection rating i. ip koruma sınıfı
built-in thermal protection i. içten ısıl koruma
heat protection i. ısı yalıtımı
heat protection i. ısı korunumu
protection against heat and fire i. ısı ve yangına karşı koruma
protection against pollution of potable water in drinking water installations i. içme suyu tesisatlarındaki su kirliliğinin önlenmesi
protection against heat and flame i. ısıya ve aleve karşı koruma
themal protection curtain i. ısı perdesi
ingress protection rating i. ip koruma sınıfı
protection against thermal effects i. ısıl etkilere karşı koruma