title - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

title

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"title" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 51 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
title i. unvan
title i. başlık
General
title f. isimlendirmek
title i. hak
title i. istihkak
title i. şampiyonluk
title i. isim (kitap/piyes/film vb'ne ait)
title i. marka
title i. tapu senedi
title i. ad
title i. görevi
title i. şampiyon unvanı
title i. serlevha
title i. başlık (bir yazı/kitap bölümü vb için)
title i. sıfat
title i. tapu
title i. altın borsası
title i. isim
title i. altın ayarı
title i. san
title i. başlık
title i. konu başlığı
title i. ana başlık
title i. senet
title i. belge
title i. titr
title i. tasarruf senedi
title i. kitap
Trade/Economic
title sahiplik
title mülkiyet
title mülkiyet hakkı
title vergi
title tasarruf hakkı
title serlevha
title unvan
title başlık
title paye
title lakap
title temellük hakkı
title ünvan
title görev ünvanı
Law
title mülkiyet
title tapu
Politics
title yasal iyelik hakkı
Technical
title baslık
title küçük parçacık
title başlık
title unvan
title ünvan
Computer
title adı
title film

"title" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 383 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
title deed i. tapu
General
have title to f. mülkiyet hakkı olmak (bir yerde)
merge under the title of f. adı altında birleşmek
have title to f. tapusunun sahibi olmak
have the title to the land (property) registered in one’s name f. tapuyu üzerine almak
have the title to the land (property) registered in one’s name f. tapuyu üzerine geçirmek
have a title f. yetkili olmak
collect under the same title f. bir başlık altında toplamak
collect under the same title f. bir başlıkta toplamak
give a title f. sıfatlandırmak
assume the title of f. ünvanını kazanmak
assume the title of f. ünvan kazanmak
assume the title of f. ünvanını almak
lose one's title to last year's runner-up f. unvanını geçen yılın ikincisine kaptırmak
lose the title f. unvanı kaybetmek
claim title f. mülkiyet iddia etmek
claim title f. mülkiyet iddiasında bulunmak
get a title f. unvan almak
receive a title f. unvan almak
title deeds registry office i. tapu sicil müdürlüğü
title holder i. mülkiyet sahibi
land title i. tapu
title holder i. hak sahibi
register of title deeds i. tapu sicili
title deed i. senet
title page i. baş sayfa
defect in title i. hukuku geçerliği olmama
registration of title i. tapu sicili
document of title i. tapu
change of title i. ünvan değişikliği
title insurance i. tapu sicili sigortası
title insurance i. konut sigortası
half-title i. iç kapak
title-deed i. hüccet
menu title i. menü başlığı
title dispute i. unvan uyuşmazlığı
title deed registration i. tapu tescili
title deed registry record i. tapu sicil kaydı
long title i. uzun isim
shortened title i. (kitapta) kullanım başlığı
running title i. kısaltılmış başlık
shortened title i. kısaltılmış başlık
running title i. (kitapta) kullanım başlığı
running title i. kısa başlık
shortened title i. kısa başlık
introduction title i. giriş başlığı
fourth title i. dördüncü başlık
the title of my speech i. konuşmamın başlığı
the title of my talk i. konuşmamın başlığı
title-hunting i. ünvan avcısı
bad title i. kötü şöhret
full title i. tam başlık
catchy title i. dikkat çekici başlık
title deed of the house i. ev tapusu
house title deed i. ev tapusu
full title i. tam ünvan
full title i. tam isim/ad
book title i. kitap başlığı
world title i. dünya şampiyonluğu
vehicle title i. araç ruhsatı
vehicle title i. araba ruhsatı
car title i. araç ruhsatı
car title i. araba ruhsatı
Phrases
under the title zf. unvanı altında
under the title of başlığı altında
Colloquial
title fight unvan maçı
Trade/Economic
title insurance mülkiyet sigortası
account title hesap ismi
title deed fees tapu harçları
title deed tapu senedi
title registration tapu sicili
under title alt başlık
abstract of title tapu kayıtları özeti
document of title mal senetleri
title to property mülkiyet hakkı
commercial title ticari ünvanı
elder title daha üstün hukuki istihkak
commercial title ticari ünvan
action for the recovery of the title istihkak davası
cloud on title ipotek
abstract of title tapu senedi
abstract of title tasarruf senedi
title deed of loan borçlanma senedi
title of account hesap başlığı
legal title kanuni mülkiyet
title deed transactions tapu işlemleri
passage of title mülkiyet devri
title of ownership mülkiyet senedi
courtesy title resmi olmayan unvan
official title register tapu sicili
title deed fees tapu harcı
title deed statistics tapu istatistikleri
title of the company şirketin ünvanı
transfer of title mülkiyet hakkının devri
absolute title mutlak mülkiyet hakkı
transfer title deeds into one's name tapuyu üzerine geçirmek
transfer title deeds into one's name tapuyu üzerine almak
company title firma ünvanı
title of the company firma ünvanı
document of title mal senedi
document of title emtia senedi
documents of title emtia senetleri
apparent title görünür unvan
title by descent kanuni miras hakkı
defect of title markada noksanlık
deposit of title deed tapunun teminat olarak verilmesi
title by descent miras yoluyla edinme
title by descent yasal miras hakkı
apparent title belirgin unvan
bond for title gayrimenkul satış senedi
professional title meslek ünvanı
business title meslek ünvanı
profession title meslek ünvanı
working title iş ünvanı
working title meslek ünvanı
certificate of title mülkiyet belgesi
marketable title kolaylıkla devredilebilir/pazarlanabilir mülkiyet
title of declarer beyannameyi düzenleyen mükellefin ünvanı
title of declarer beyanname sahibinin ünvanı
position title görev ünvanı
job title görev ünvanı
title inflation ünvan enflasyonu
title deed registry tapu kaydı
full title guarantee tam tasarruf hakkı
Law
successor in title hukuki halefi
put an annotation onto the title deed tapuya şerh koymak
title deed department tapu idaresi
right, title and interest hak ve menfaatler
title deed investigation tapu tahkikatı
official title register tapu sicili
usurpation of public office or title or reputation hükümet memuriyetinin ve ünvan şerefinin gasbı
a trust by onerous title ivazli elde edilen mülk
trust by onerous title ivazli temlik
affix an addendum to the title deed tapuya şerh koymak
title owner tapu sahibi
acquiring possession without title zilyetliğin tapusuz iktisabı
abstract of title tapu senedi
document of title mal senedi
title deed tapu senedi
usurpation of public office and title and reputation hükümet memuriyetinin unvan ve şerefinin gaspı
majority title tapu sicilinde kendine özgü bir özelliği olan hak
abstract of title tapu kayıtları özeti
absolute title tapu sicilinde malik sıfatıyla kaydedilen şahsın yasal durumu
abstract of title tasarruf senedi
warranty of title zapta karşı teminat
imperfect title kusurlu ünvan
imperfect title eksik unvan
chain of title temlik işlemleri silsilesi
conveyance of title tapunun devri
conveyance of title tapu devri
brief of title tapu senedi
brief of title tasarruf senedi
clear title ihtilafsız tapu
just title ihtilafsız tapu
perfect title sınırsız mülkiyet hakkı
common possessory title müşterek zilyetlik hakkı
investigation of title mülkiyet incelenmesi
possessory title zilyetlik hakkı
requisition on title satış sözleşmesindeki noksanları ortadan kaldırmak için yapılan talep
requisition on title satın alanın mülk ile ilgili soru sorma hakkı
cloud on title gayrimenkul hakkında yapılan dayanaksız hak iddiası
cloud on title gayrimenkule konan haksız ipotek
cloud on title haksız rehin
action to quiet title davacının dava konusu olan birşey üzerinde bir hak iddiasında bulunan kişiye karşı açtığı dava
certificate of title sahiplik belgesi
certificate of title ruhsat
certificate of title tapu senedi
acquisition by transfer of title devren kazanma
registration of title gayrimenkul haklarının tapu siciline geçirilmesi
retention of title mülkiyeti muhafaza kaydı
retention of title mülkiyeti elinde bulundurma
squatter's title zaman aşımından kazanılan mülkiyet hakkı
succession in title kişisel haleflik
reservation of title mülkiyeti muhafaza sözleşmesi
reservation/retention of title clause mülkiyeti muhafaza kaydı
good title kanuni/yasal mülkiyet
work title eser adı
title line kenar başlık
Politics
title deed-cadastre system tapu-kadastro sistemi
Insurance
title insurance underwriter tapu sigorta şirketi
Technical
title bar başlık çubuğu
window title bars pencere başlık çubukları
auto-fit into title bar area başlık çubuğu alanına otomatik sığdır
index by title başlıklara göre sıralama
section title bölüm başlığı
title page başlık sayfası
title block isim bloku
drawing title pafta ismi
drawing title çizim ismi
Computer
slide title style slayt başlık biçemi
set page title sayfa konu başlığı belirle
set title konu başlığı ayarla
show title screen at startup başlangıçta başlık ekranı'nı göster
slide title slayt başlığı
show title başlığı göster
set page title sayfa konu başlığını ayarla
set page title sayfa başlığı belirle
set title başlık belirle
side title yüz başlığı
sql title bar sql başlık çubuğu
slide title periods slayt başlığı noktası
title default varsayılan başlık
title case yalnızca ilk harf büyük
title text başlık metni
title master asıl başlık
title case sadece ilk harfler büyük
sub title alt başlık
title of slide slayt başlığı
title case başlık ilk harf büyük
title case yalnızca ilk harfler büyük
title number film no
title cover konu başlığı kapağı
title of a page sayfa konu başlığı
topic title konu başlığı
tipped title eğimli başlık
title number başlık no
title number parça numarası
title index başlık dizini
title area for autolayouts otomatik düzen başlık alanı
taskpad title görev defteri başlığı
title of a page sayfanın başlığı
title change başlık değişimi
title case başlık biçimi
title slide başlık slaydı
title bar text başlık çubuğu metni
title text size should be at least slayttaki en küçük başlık metni boyutu
title and table başlık ve tablo
title case başlık durumu
title menu başlık menüsü
title name başlık adı
title and text başlık ve metin
title text color başlık metni rengi
title and chart başlık ve grafik
title format başlık biçimi
title only yalnızca başlık
track title parça adı
unknown title bilinmeyen konu
video title video başlığı
web site title web sitesi başlığı
viewer title api library görüntüleyici başlığı apı kitaplığı
window title pencere başlığı
very long icon title çok uzun simge başlığı
your title unvanınız
url title url başlığı
web site title web sitesinin başlığı
range title aralık başlığı
section title kısım konu başlığı
recipient's title alıcının ünvanı
sample title örnek başlık
report title rapor başlığı
search title film ara
search title başlık ara
sender title gönderenin ünvanı
selected chart title seçili grafik başlığı
selected axis title seçili eksen başlığı
sender's title gönderenin ünvanı
about the title başlık hakkında
about title başlık hakkında
calendar title takvim başlığı
active title bar etkin başlık çubuğu
by title başlığa göre
application title uygulama başlığı
add title başlık ekle
album title albüm başlığı
auto fit into title bar area başlık çubuğu alanına otomatik sığdır
binder title cilt kapağı başlığı
catalog title katalog başlığı
cd title cd başlığı
chapter title bölüm konu başlığı
change title başlık değiştir
category title kategori başlığı
chart title grafik başlığı
chart title şema başlığı
change title başlığı değiştir
change title konu başlığını değiştir
browser title tarayıcı başlığı
axis title eksen başlığı
cc title cc başlığı
browse for media viewer title ortam görüntüleyici için gözat
check for title and placeholder text off slide başlık ve yerbelirleyici metninin slaydın dışında olup olmadığını denetle
current title geçerli başlık
contact title kişi ünvanı
courtesy title başlık
compact title kısa başlık
courtesy title hitap
custom title özel başlık
dialog title iletişim kutusu başlığı
delete title master asıl başlığı sil
diagram title diyagram başlığı
diskette title disket başlığı
dialog title iletişim başlığı
edit title name adı düzenle
don't show on title slide başlık slaydında gösterme
document title belge başlığı
event title olay başlığı
filter title süzgeç başlığı
film title film başlığı
from title başlıktan
format chart title grafik başlığını biçimle
for chart title grafik başlığı için
generic title soysal başlık
home page title giriş sayfası başlığı
hide title bar başlık çubuğunu gizle
format axis title eksen etiketini biçimle
form title page form başlığı sayfası
form page title form sayfası başlığı
graph title grafik başlığı
icon title simge başlığı
inactive title etkin olmayan başlık
label title etiket başlığı
job title iş unvanı
job title iş ünvanı
job title unvan
issued title verilen başlık
inactive title bar etkin olmayan başlık çubuğu
master: title asıl: başlık
menu title menü başlığı
message title ileti başlığı
miniature title bar minyatür başlık çubuğu
new title yeni ad
movie title film adı
no title başlıksız
new media viewer title yeni ortam görüntüleyici başlığı
no title başlık yok
name and title ad ve başlık
no slide title slayt başlığı yok
palette title palet başlığı
part title parça konu başlığı
play title oyunun adı
problem title sorun başlığı
office or title büro veya unvan
number of lines per title should not exceed başlıktaki en fazla satır sayısı
page title sayfa konu başlığı
page title sayfa başlığı
promotion title promosyon başlığı
recording title kayıt adı
program title program başlığı
product title ürün başlığı
request title başlık iste
cd-rom title cd-rom başlığı
title block başlık bloku
title block (autocad'de) antet öbeği
song title şarkı başlığı
song title şarkı ismi
Informatics
title page başlık sayfası
menu title menü başlığı
title bar başlık çubuğu
section title bölüm başlığı
title block antet
Telecom
global title translation küresel başlık çevrimi
Physics
title molecule başlık molekül
Education
title of honorary PhD fahri doktora ünvanı
academic title akademik ünvan
course title ders başlığı
History
ilkhan (used as a title by the ilkhanids) ilhan
title registry tapu defteri
Military
appropriation title tahsisat başlığı
long title uzun unvan
long title uzun başlık
job title system görev unvan sistemi
convoy title konvoy ismi
title block başlık
Sport
title fight müsabaka dövüşü
Boxing
title match (boksta) unvan maçı
title match (boksta) ünvan maçı
Theatre
title role oyuna adını veren rol
title character baş karakter
title character baş rol
title character oyuna adını veren karakter
Cinema
main title film adı
creeping title döner yazı
rolling title döner yazı
title card yazı kartonu
main title card başlık kartonu
strip-title altyazı
roll-up title döner yazı
title sequence film jeneriği
production title henüz çekim aşamasında olan bir filme verilen geçici isim
working title henüz çekim aşamasında olan bir filme verilen geçici isim
provisional title henüz çekim aşamasında olan bir filme verilen geçici isim
Librarianship
title words başlık kelimeleri
spine title sırt başlığı
Trade/Economics
business title ticaret unvanı