model - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

model

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "model" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 44 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
model n. model
model n. manken
General
model v. modellik etmek
model v. örneğe göre yapmak
model v. biçimlendirmek
model v. kalıbını çıkarmak
model v. yaratmak (çamur/mum vb'nden heykel)
model v. giymek (defilede belirli bir giysiyi)
model v. modelini yapmak
model v. modellik yapmak
model v. mankenlik yapmak
model v. model yapmak
model v. kendine örnek almak
model v. modellemek
model n. örnekçe
model n. eşantiyon
model n. resim
model n. meşk
model n. misal
model n. örnek kimse
model n. maket
model n. numune
model n. şekil
model n. hanım hanımcık
model n. fotomodel
model n. mostralık
model n. kalıp
model n. taslam
model n. küçültü
model adj. örnek
Trade/Economic
model kuram
model tip
model model
model örnek
model numune
Technical
model örnek
model manken
model taslam
Telecom
model model
Automotive
model maket
model model
Linguistics
model model
model örnek
model örnekçe

Bedeutungen von dem Begriff "model" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 44 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
model pattern n.
model model n.
General
model fashion plate n.
model mockup n.
model sitter n.
model fashion model n.
model vintage n.
model stencil n.
model shape n.
model standard n.
model design n.
model sample n.
model form n.
model templet n.
model style n.
model manikin n.
model copybook n.
model norm n.
model poser n.
model specimen n.
model mannequin n.
model type n.
model guide n.
model lay figure n.
model archetype n.
model type specimen n.
model exemplar n.
model dummy n.
model prototype n.
model mock-up n.
model modal adj.
Trade/Economic
model model
model specimen
Technical
model pattern
model template
model dummy
model layout
model version
model blueprint
Telecom
model model
model pattern
Automotive
model model
model pattern
Linguistics
model model

Bedeutungen, die der Begriff "model" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
be a model v. örnek olmak
serve as a model v. emsal teşkil etmek
serve as a model v. örnek olmak
model into v. yapmak (çamur/mum vb'ne şekil vererek heykel)
model oneself on v. kendine örnek almak
serve as a model v. örnek teşkil etmek
serve as a model v. emsal oluşturmak
serve as a model v. emsal olmak
be shown as a model v. örnek gösterilmek
set a model v. model oluşturmak
be a model to v. model olmak
be a model v. model olmak
model something on v. -i örnek alarak bir şeyi yapmak
take someone as a model v. model almak
build a model plane v. maket uçak yapmak
build a model plane v. uçak maketi yapmak
be a role model v. örnek sergilemek
make a model v. maket yapmak
use something as a model v. bir şeyi model olarak kullanmak
see someone as a role model v. birini rol model olarak görmek
see someone as a role model v. birini rol model görmek
set up a model v. model kurmak
establish a model v. model kurmak
two dimensional model n. iki boyutlu model
attenuator model n. kısma modeli
percolation process model n. süzme işlem modeli
model farm n. numune çifliği
mathematical model n. matematik model
digital elevation model n. sayısal yükseklik modeli
model ordinances n. model kanunlar
model testing n. model deneme
hydrological model n. hidrolojik model
reference model n. referans modeli
cutaway model n. ceket modeli
mathematical model n. matematiksel model
full cost model n. tam maliyet modeli
bilinear model n. bilineer model
additional model protocol n. ilave model protokolü
residual welfare model n. arta kalan refah modeli
model facility agreement n. model tesis anlaşması
capital assets pricing model n. sermaye aktifleri fiyatlama modeli
climate model n. iklim modeli
conceptual model n. kavramsal model
bureaucratic model of vocational training n. bürokratik mesleki eğitim modeli
global climate model n. küresel iklim modeli
deterministic model n. determinist model
earthquake fault model n. deprem fay modeli
likelihood model n. olabilirlik modeli
model airplane n. model uçak
liberal vocational education model n. piyasa mesleki eğitim modeli
maxwell model n. maxwell modeli
persuasion model n. ikna modeli
live model n. canlı model
markovian model n. ses dönüşümü amacıyla kullanılan yöntem
fashion model n. model
fashion model n. manken
epistemic model n. epistemik model
congruence model n. eşleşim modeli
new model n. yeni model
decision model n. karar örneği
estimation model n. tahmin modeli
standard model n. standart model
model house n. maket ev
model student n. örnek öğrenci
theoretical model n. kuramsal model
model application n. örnek uygulama
model implementation n. örnek uygulama
model practice n. örnek uygulama
relief model n. kabartma model
bismarck-model n. primli sosyal güvenlik sistemi
bismarck-model n. bismarck modeli
bismarck-model n. primli rejim
beveridge-model n. beveridge modeli
beveridge-model n. primsiz sosyal güvenlik sistemi
beveridge-model n. primsiz sistem
bismarck-model n. primli sistem
life-cycle system management model n. hayat çevrimi sistem yönetim modeli
four-phase model n. dört evreli cinsel tepki modeli
story-by-story shearing model n. kat-kat kesme modeli
model-turned-singer n. eski manken-yeni şarkıcı
self-regression model n. içsel kaynaklı azalım modeli
model study n. model çalışma
physical model n. fiziksel model
stochastic model n. rasgele model
terrain model n. arazi modeli
female model n. kadın manken
male model n. erkek manken
model making n. maket yapımı
model behaviour n. örnek davranış
top model car n. son model araba
role model n. rol model
which model n. hangi model
empathy-centered model n. empati merkezli model
model car collection n. model araba koleksiyonu
model school n. model okul
pioneering model n. öncü model
multi-criteria decision-making model n. çok kriterli karar verme modeli
perfection model n. mükemmellik modeli
hair model n. saç model
mixed inheritance model n. karma kalıtım modeli
most popular jukebox model of all time n. tüm zamanların en çok tutulan müzik kutusu
bag of words model n. kelime torbası modeli
technology acceptance model n. teknoloji kabul modeli
pin-up model n. poster kızı
pin-up model n. pin-up kızı
pin-up model n. pin-up modeli
heuristic systematic model n. sezgisel sistematik model
pin-up model n. takvim güzeli
ball-and stick model n. top-çubuk modeli
model railroading (american english) n. model trencilik
model citizen n. örnek vatandaş
model ship n. maket gemi
Phrasals
model something on something 'i model/örnek olarak almak
model something in something bir malzemeden modelini/kalıbını çıkarmak
model someone on someone 'i model/örnek olarak almak
Speaking
what model is your car? arabanın markası ne?
Trade/Economic
product cycle model üretim dalgalanmaları modeli
market clearing model piyasa dengesi modeli
defined contribution model belirlenmiş katkı modeli
neoclassical model of investment neoklasik yatırım modeli
dividend valuation model temettü değerlendirme modeli
economic ordering quantity model ekonomik sipariş modeli
simulation model simülasyon modeli
capital asset pricing model sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli
financial planning model firmanın çeşitli mali ilişkilerini gösteren bir bilgisayar sistemi
job search model iş araştırma modeli
contingency model of leadership yönetimde olası durumlar modeli
job competition model rekabetçi çalışma modeli
vendor financing model satıcı finansmanı
sales maximization model satışları maksimumlaştırma modeli
cost model bilançodaki maddi duran varlıkların gösterimi
accounting model muhasebe modeli
general equilibrium model genel denge modeli
interdependence model bağımlılık modeli
constant growth model sabit büyüme modeli
cost model maliyet modeli
defined benefit model belirlenmiş fayda modeli
capital asset pricing model finansal varlık fiyatlandırma modeli
sticky price model yapışkan fiyat modeli
technological gap model teknoloji açığı hipotezi
planning model planlama modeli
economic model ekonomik model
phase model kademeli model
neocolonial model of underdevelopment yeni sömürgeci kalkınma modeli
fuzzy portfolio model bulanık portföy modeli
stages of growth model of development kalkınmada büyüme aşamaları modeli
financial planning model mali planlama modeli
moderate correlation model ılımlı korelasyon modeli
indeterminate model belirsizlik modeli
multiplier model çoğaltan modeli
neoclassical growth model neoklasik büyüme modeli
model regulations model düzenlemeler
organizational model kurumsal model
multiple country model çok ülkeli model
working model çalışma modeli
accelerator model of investment yatırımın hızlandıran modeli
flexible accelerator model esnek hızlandıran modeli
capital assets pricing model sermaye aktifleri fiyatlama modeli
business model iş modeli
profitability model karlılık modeli
accelerator-multiplier model hızlandıran-çarpan modeli
accelerator-multiplier model hızlandıran-çoğaltan modeli
inward-oriented industrialization model içe dönük (ithal-ikameci) saniyeleşme modeli
constant-dividend-growth model sabit temettü büyüme modeli
imperfect-information model eksik bilgi modeli
production-smoothing model üretimi düzenleyici model
two-country and two-commodity trade model iki ülkeli ve iki mallı ticaret modeli
worker-misperception model işçi yanılgısı modeli
single factoral model tek faktörlü model
new model yeni model
printers' ink model statute printers düzen ve kuralları
standard cost model standart maliyet modeli
originate-and-distribute model yarat-dağıt modeli
shock model şok model
five competitive forces model beş rekabetçi güç modeli
model for quality assurance in design, development, production, installation, and servicing tasarım, geliştirme, üretim, tesis ve serviste kalite güvence modeli
model for quality assurance in production, installation and servicing üretim, tesis ve serviste kalite güvencesi modeli
model for quality in final inspection and test son muayene ve deneylerde kalite güvencesi modeli
model for quality assurance in final inspection and test son muayene ve deneylerde kalite güvencesi modeli
semicapitalist model of production yarı kapitalist üretim modeli
build operate transfer model yap işlet devret modeli
revenue sharing model hasılat paylaşımı modeli
tender model ihale modeli
option pricing model opsiyon fiyatlama modeli
monetary model parasal model
conventional distribution model geleneksel dağıtım modeli
originate-to-distribute model kredi aç ve dağıt
originate-to-distribute model bankaların kredilerini bir paket haline getirip yatırımcılara satması modeli
zero-inflated poisson model sıfır değer ağırlıklı poisson modeli
a bankrupt business model iflas etmiş bir iş modeli
incremental business model artırımlı/artışlı iş modeli
presentation model sunum modeli
utility model faydalı ürün
utility model registration faydalı model tescili
dividend discount model temettü iskontolama modeli
dividend discount model kar payı iskontolama modeli
job characteristics model iş özellikleri modeli
capital asset pricing model sermaye varlıkları fiyatlama modeli
economic model iktisadi model
sales model satış modeli
selling model satış modeli
Politics
additional cost model ek maliyet modeli
model contract model anlaşma
utility model faydalı model
integrated border security model entegre sınır güvenlik modeli
full cost model with flat rate for indirect costs dolaylı maliyetlerin sabit oranda toplam maliyete yansıtıldığı tam maliyet modeli.
westminster model westminster modeli
sustainable development model sürdürülebilir kalkınma modeli
model village pilot project örnek köy projesi
pilot project for model village örnek köy projesi
new income model yeni gelir modeli
guns versus butter model ya silah ya gıda modeli
guns versus butter model nazi almanyası'nda savaş öncesi tercihli bir tasarruf modeli
model united nations model birleşmiş milletler
model partnership model ortaklık
income model gelir modeli
model agreement on exchange of information on tax matters vergi konularına ilişkin bilgi değişimi model anlaşması
Insurance
defined benefit model belirlenmiş fayda modeli
defined contribution model belirlenmiş katkı modeli
Tourism
build-operate model yap-işlet modeli
Advertising
revenue model gelir modeli
Technical
height differences in the model modeldeki yükseklik farkları
model test model deneyi
model building model geliştirme
groundwater model yeraltı suyu modeli
thin plate model ince levha modeli
symbolic model simgesel model
reduced scale model azalan skala modeli
single domain model tek etki alanı modeli
breadboard model deneme maketi
white box model beyaz kutu modeli
model tests model testleri
model test küçük ölçekli modellerle yapılan deney
object model nesne modeli
structural model yapısal model
dynamic model devingen örnek
model studies model çalışması
groundwater model yeraltısuyu örneklemesi
harbour model liman modeli
river model nehir modeli
stochastic model olasılıksal model
pilot model pilot modeli
dynamic model devingen örnek biçim
analysis model analiz modeli
black box model kara kutu modeli
continuous model sürekli değişkenli model
dynamic model dinamik model
empirical model ampirik model
experimental model deneysel model
glass box model beyaz kutu modeli
full-scale model tam ölçekli model
small-scale model tests küçük ölçekli model testleri
hidden-markov model saklı markov modeli
hydraulic model hidrolik maketi
linear model doğrusal model
model reference control modele dayanan denetim
mixed model karma model
model test maket üzerinde deneme
model test örnek deneyi
model workshop model atölyesi
model workshop maket işliği
model driven model güdümlü
multigroup model çok gruplu model
non-parametric model parametrik olmayan model
scale model ölçekli maket
test model deney modeli
unified model birleştirilmiş model
open system interconnection model bağlantılararası açık sistem modeli
single subject research model tek denekli araştırma modeli
fixed effect model sabit etki modeli
vector data model vektör veri modelleri
model-based system model tabanlı sistem
model number model numarası
model designation model işareti
deterministic model olasılığı olmayan model
stereoscopic model stereoskopik model
strut-and-tie model çubuk model yöntemi
model acceptance test model kabul deneyi
basic reference model temel referans modeli
minimum deviation model minimum sapma modeli
linear probability model doğrusal olasılık modeli
hirth- pound model hirth-pound modeli
tomlinson model tomlinson modeli
weibull model weibull modeli
hard sphere model sert küre modeli
bohr atomic model bohr atom modeli
bethe-heitler model bethe-heitler modeli
wave-mechanical model dalga işleyimsel model
wave- mechanical model dalga mekaniği modeli
griffith crack model griffith çatlak modeli
vector model yöneysel örnek
fringed-micelle model püsküllü demet modeli
zachariasen model zachariasen modeli
energy band model enerji-kuşağı modeli
chain folded model zincir katlı model
basic reference model temel başvuru modeli
free-electron model özgür elektron modeli
prandtl-tomlinson model prandtl-tomlison modeli
oswald-de waele-nutting model oswald-de waele-nutting modeli
general-purpose model-wire-wound application genel amaçlı tel sarımlı model uygulaması
flory-huggins lattice model flory-huggins kafes modeli
band model kuşak modeli
kronig penney model kronig penney modeli
geometrical model of thermal bridge geometrik ısıl köprü
stress model for conversion değiştirme için gerginlik modeli
panel model panel modeli
vector autoregressive model vektör otoregresif model
object model obje modeli
preferred forecasting model tercih edilen tahmin modeli
lng vapor dispersion prediction with the dense gas dispersion model yoğun gaz dispersiyon modeliyle lng buharı dispersiyon tahmini
developed model geliştirilen model
the model being developed geliştirilmekte olan model
the model being developed geliştirilen model
developed model geliştirilmiş model
model interoperability model birlikte çalışılabilirliği
machine model makine modeli
human body model insan vücut modeli
reference model referans model
alloy model alaşımlı model
model ratio model oranı
long channel model uzun kanal modeli
lumped plasticity model yığılı plastik davranış modeli
digital terrain model sayısal arazi modeli
digital elevation model sayısal yükseklik modeli
threshold autoregressive model eşik otoregresif model
true score model gerçek puan modeli
regional first order periodic autoregressive model bölgesel birinci mertebe periyodik otoregresif model
physically-based model fiziksel temelli model
time-varying parameter (tvp) model zamanla değişen parametre modeli
solid model katı model
operating model çalışma modeli
operating model işletme modeli
model-based stereology model temelli stereoloji
general survey model genel tarama modeli
far-field source model uzak alan kaynak modeli kuramı
model based system engineering (mbse) model bazlı sistem mühendisliği
Computer
set printer model yazıcı modelini ayarla
stochastic model stokastik model
static model duruk model
structure model yapısal model
make/model yapı/model
threading model iş parçası modeli
system model sistem modeli
structured model yapısal model
component object model bileşen nesne modeli
relational data model ilişkisel veri modeli
scanner model tarayıcı modeli
rgb color model rgb renk modeli
select model model seç
add new printer model yeni yazıcı modeli ekle
canonocal model doğal model
add new model yeni model ekle
camera model kamera modeli
analog model analog model
black box model kara kutu modeli
cell model hücre modeli
color model renk modeli
complete trust model tam güvenlik modeli
continuous model sürekli değişkenli model
data model veri modeli
document object model belge nesne modeli
drive model sürücü modeli
error model sapma modeli
dynamic model dinamik model
error model hata modeli
generic model soysal model
hidden markov model saklı markov modeli
glass box model beyaz kutu modeli
linear model doğrusal model
markov chain model markov zincir modeli
model driven model güdümlü
model reference control modele dayananan denetim
model name model adı
model number model numarası
mixed model karma model
pilot model pilot model
physical model fiziksel model
printer model yazıcı modeli
predictive model öngörücü kodlama
pilot model pilot modeli
model building model geliştirme
client-server model istemci sunucu modeli
non-parametric model parametrik olmayan model
usm [user-based security model] kullanıcı tabanlı güvenlik modeli
usm (user-based security model) kullanıcı tabanlı güvenlik modeli
user-based security model kullanıcı tabanlı güvenlik modeli
open-source code development model açık kaynak kod geliştirme modeli
model setup model kurulumu
model-view-controller model görüntü kontrolcüsü
model-view-controller model bakış kontrolcüsü
Informatics
data model veri modeli
graphical model grafik model
client/server model istemci sunucu modeli
deterministic model belirlenimci model
analytical model analitik model
descriptive model betimleyici model
dynamic model dinamik model
series model dizisel model
model validation model geçerleme
prescriptive model yönerge modeli
relational model ilişkisel model
relational data model ilişkisel veri modeli
model driven model güdümlü
linear model doğrusal model
spiral model sarmal model
stochastic model olasılıksal model
white-box model yapısal model
implementation model gerçekleştirim modeli
information model bilişim modeli
series model seri model
mixed model karma model
memory model bellek modeli
predictive model öngörücü model
physical data model fiziksel veri modeli
white-box model beyaz kutu modeli
software model yazılım modeli
logical data model mantıksal veri modeli
structural model yapısal model
mathematical model matematiksel model
object model nesne modeli
model verification model doğrulama
process model süreç modeli
stochastic model rasgele model
reliability model güvenilirlik modeli
reference model referans modeli
static model duruk model
thin client fat server model küçük istemci büyük sunucu modeli
symbolic model simgesel model
waterfall model şelale modeli
static model statik model
prescriptive model normatif model
protocol reference model protokol referans modeli
single domain model tek etki alanı modeli
basic reference model temel referans model
reference terminology model referans terminoloji modeli
information exchange data model bilgi değişim veri modeli
Telecom
qualification model yeterlilik modeli
engineering model mühendislik modeli
structural qualification model yapısal yeterlilik modeli
information model bilgi modeli
distributed component object model dağıtımlı parça nesne modeli
open systems interconnection reference model açık sistemler arabağlantı referans modeli
domain model alan adı modeli
universal call model evrensel çağrı modeli
accelerator model of investment yatırımın hızlandıran modeli
a generalized attack detection model genel bir saldırı algılama modeli
physical data model fiziksel veri modeli
single domain model tek etki alanı modeli
common information model ortak bilgi modeli
model vehicle remote control device model araç uzaktan kontrol cihazı
relational data model ilişkisel veri modeli
strategic telecommunication evaluation model stratejik telekomünikasyon değerlendirme modeli
logical data model mantıksal veri modeli
thin client fat server model ince istemci büyük sunucu modeli
business model iş modeli
client/server model kullanıcı/sunucu modeli
linear multiplex section protection configuration information model doğrusal çok katlı bölüm koruma yapılandırma bilgi modeli
conceptual data model kavramsal veri modeli
Textile
model shop modelhane
Construction
structural model yapısal model
strut-and-tie model kafes kiriş modeli
home model ev maketi
Automotive
standard model standart model
model year model yılı
model of car araba markası
model of car araba modeli
two-door model iki kapılı model
ford model t ford'un 1908 ile 1927 yılları arasında ürettiği t model otomobil
european federation of radio operated model automobiles avrupa radyo kontrollü model otomobil federasyonu
make and model marka ve model
flagship model amiral gemisi
master model ana model
model line model dizisi
model name model ismi
model putty model macunu
model designation model tanımlaması
model year model yılı
vehicle model plate araç model plakası
trunk model bagaj şekli
sketch model taslak model
base model baz model
top of the line model en üst model
thermophysiological occupant model termofizyolojik yolcu modeli
clay model kil model
Traffic
digital terrain model sayısal arazi modeli
Aeronautic
barotropic model barotropik model
cognitive model kavramsal model
dispersion model yayılma modeli
half model yarım model
inertial model dinamik model
boilerplate model metal model
equivalent barotropic model eşdeğer barotropic model
elastic model elastik model
model aircraft model uçak
Marine
movable bed model hareketli tabanlı model
froude model froude modeli
atmosphere general circulation model atmosfer genel sirkülasyon modeli
general circulation model genel çevrim modeli
model experiment model deney
stress equation model gerilme denklemi modeli

Bedeutungen, die der Begriff "model" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 381 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
model yaratmak style v.
model yapmak model v.
model oluşturmak set a model v.
model olmak be a model to v.
model olmak set an example v.
model olmak be a model v.
model almak take someone as an example v.
model almak take someone as a model v.
bir şeyi model olarak kullanmak use something as a model v.
birini rol model olarak görmek see someone as a role model v.
birini rol model görmek see someone as a role model v.
model kurmak set up a model v.
model kurmak establish a model v.
gelecek için bir model oluşturmak provide a blueprint for future v.
gelecek için bir model sağlamak provide a blueprint for future v.
yerküreyi simgeleyen model globe n.
matematiksel model mathematical model n.
canlı model live model n.
bir şeyin asıl şeklini gösteren model restoration n.
model tesis anlaşması model facility agreement n.
son model the last word n.
determinist model deterministic model n.
model değişikliği remodeling n.
kavramsal model conceptual model n.
model algısı pattern perception n.
hidrolojik model hydrological model n.
ilave model protokolü additional model protocol n.
model tasarımı pattern design n.
tüfek (eski model) musket n.
matematik model mathematical model n.
bilineer model bilinear model n.
epistemik model epistemic model n.
model uçak model airplane n.
iki boyutlu model two dimensional model n.
model (araba) marque n.
ritmik model rhythmic pattern n.
süper model supermodel n.
taklit için model lodestar n.
model kanunlar model ordinances n.
model deneme model testing n.
yeni model new model n.
model kitabı pattern book n.
son model the latest n.
standart model standard model n.
kuramsal model theoretical model n.
siyasal model political pattern n.
kabartma model relief model n.
model çalışma model study n.
fiziksel model physical model n.
rasgele model stochastic model n.
tam boy model mock-up n.
sözcü model spokesmodel n.
son model araba top model car n.
rol model role model n.
hangi model which model n.
empati merkezli model empathy-centered model n.
model araba koleksiyonu model car collection n.
model okul model school n.
öncü model pioneering model n.
model/manken bebek fashion doll n.
saç model hair model n.
sezgisel sistematik model heuristic systematic model n.
yapısal model structural pattern n.
tam boy model mockup n.
model değişikliği remodelling n.
gerçek boyutlu manken/model/maket life-size dummy n.
model trencilik model railroading (american english) n.
model trencilik railway modelling (british english) n.
alt model subpattern n.
yeni model newfangled adj.
model alınmış modeled adj.
model alınmış modelled adj.
Phrasals
'i model/örnek olarak almak model something on something
'i model/örnek olarak almak model someone on someone
model olarak kullanmak pattern something on something
Colloquial
akıllı olmayan eski model cep telefonu dumbphone
akıllı olmayan eski model cep telefonu dumb phone
Trade/Economic
tescilli model proprietary modelling
model sözleşme pattern bargaining
kademeli model phase model
ekonomik model economic model
model düzenlemeler model regulations
tip (model) değerlendirmesi type (pattern) evaluation
kurumsal model organizational model
çok ülkeli model multiple country model
üretimi düzenleyici model production-smoothing model
tek faktörlü model single factoral model
model defteri pattern book
tescilli model registered pattern
yeni model new model
istatistik incelemesinde kullanılan herhangi bir ekonometrik model olasılık dağılımlarının birbirlerinden farklı olması heteroscedasticity
şok model shock model
parasal model monetary model
örnek/model değiştiren gelişme paradigm-shifting innovation
faydalı model tescili utility model registration
faydalı model petty patent
iktisadi model economic model
Law
model davası pattern and practice suit
Politics
model anlaşma model contract
faydalı model utility model
model birleşmiş milletler model united nations
model ortaklık model partnership
vergi konularına ilişkin bilgi değişimi model anlaşması model agreement on exchange of information on tax matters
Technical
model yapma modelling
model testleri model tests
yapısal model structural model
model çalışması model studies
olasılıksal model stochastic model
model deneyi model test
model geliştirme model building
simgesel model symbolic model
sürekli değişkenli model continuous model
dinamik model dynamic model
ampirik model empirical model
deneysel model experimental model
düşük model bilgisayar down-level computer
tam ölçekli model full-scale model
küçük ölçekli model testleri small-scale model tests
doğrusal model linear model
karma model mixed model
model atölyesi model workshop
doğal boyutta model mock-up
model güdümlü model driven
çok gruplu model multigroup model
parametrik olmayan model non-parametric model
model atölyesi pattern shop
birleştirilmiş model unified model
olasılığı olmayan model deterministic model
model numarası mark number
model tabanlı sistem model-based system
model numarası model number
model şekil verici former
model işareti model designation
stereoskopik model stereoscopic model
çubuk model yöntemi strut-and-tie model
model kabul deneyi model acceptance test
iskelet model skeleton pattern
tek parça model solid pattern
uçucu model dökümü evaporative-pattern casting
tek parça model one-piece pattern
kalıptan model çıkarma levhası drawplate
standart model standard pattern
takma parçalı model loose-piece pattern
yassı model flat back
kalıptan model çıkarma draw
civalı model mercury pattern
dalga işleyimsel model wave-mechanical model
metal model plakası modelleri metal match-plate patterns
ana model master pattern
zincir katlı model chain folded model
parçalı model parted pattern
akaçlı model gated pattern
model payı pattern allowance
model çıkarma mandalı draw peg
model taslağı pattern draft
model plakası rapping plate
model konikliği pattern draft
model çizimi pattern layout
model gereçleri pattern materials
model çıkarma vidası draw screw
model alçısı pattern plaster
mum model wax pattern
model üretimi rigging
model bağlama plakası matchplate
ön model prototype
model alaşımı pattern metal
model kumu facing sand
model çatkısı pattern assembly
model girintisi crush bead
genel amaçlı tel sarımlı model uygulaması general-purpose model-wire-wound application
çarpık model distorted pattern
köpük model styrofoam pattern
vektör otoregresif model vector autoregressive model
geliştirilen model developed model
geliştirilmiş model developed model
geliştirilen model the model being developed
geliştirilmekte olan model the model being developed
model birlikte çalışılabilirliği model interoperability
referans model reference model
alaşımlı model alloy model
model numarası pattern number
model oranı model ratio
model değerlendirme deneyi pattern evaluation test
eşik otoregresif model threshold autoregressive model
doğal boyutta model mockup
model yapmak modeling
model yapma modeling
bölgesel birinci mertebe periyodik otoregresif model regional first order periodic autoregressive model
fiziksel temelli model physically-based model
katı model solid model
model temelli stereoloji model-based stereology
model bazlı sistem mühendisliği model based system engineering (mbse)
Computer
stokastik model stochastic model
duruk model static model
yapısal model structure model
yapı/model make/model
yapısal model structured model
model seç select model
doğal model canonocal model
yeni model ekle add new model
analog model analog model
sürekli değişkenli model continuous model
dinamik model dynamic model
soysal model generic model
doğrusal model linear model
model adı model name
model numarası model number
karma model mixed model
model güdümlü model driven
pilot model pilot model
fiziksel model physical model
üç boyutlu model three dimensional modelling
model geliştirme model building
bilgisayar destekli model computer-aided modelling
parametrik olmayan model non-parametric model
model kurulumu model setup
model bakış kontrolcüsü model-view-controller
model görüntü kontrolcüsü model-view-controller
yazılım programlamada mvc tasarım deseni için kullanılan model ve görünüm katmanlarını oluşturmak için kullanılan araç scaffold
Informatics
belirlenimci model deterministic model
dinamik model dynamic model
grafik model graphical model
analitik model analytical model
betimleyici model descriptive model
eski model (bilgisayar) down-level
model güdümlü model driven
doğrusal model linear model
dizisel model series model
ilişkisel model relational model
seri model series model
karma model mixed model
model doğrulama model verification
simgesel model symbolic model
statik model static model
normatif model prescriptive model
model geçerleme model validation
yapısal model structural model
duruk model static model
matematiksel model mathematical model
öngörücü model predictive model
olasılıksal model stochastic model
yapısal model white-box model
sarmal model spiral model
rasgele model stochastic model
temel referans model basic reference model
Telecom
model araç uzaktan kontrol cihazı model vehicle remote control device
katma değerli model value-added paradigm
Mechanic
sökülebilir model removable pattern
dökümcülükte model pattern
silmeli model sweep pattern
harcanır model disposable pattern
Textile
temel model basic figure
önden transportlu model front feed type
Construction
yapısal model structural model
Automotive
standart model standard model
model yılı model year
iki kapılı model two-door model
ford'un 1908 ile 1927 yılları arasında ürettiği t model otomobil flivver
ford'un 1908 ile 1927 yılları arasında ürettiği t model otomobil tin lizzie
ford'un 1908 ile 1927 yılları arasında ürettiği t model otomobil ford model t
avrupa radyo kontrollü model otomobil federasyonu european federation of radio operated model automobiles
marka ve model make and model
ana model master model
model dizisi model line
model ismi model name
model macunu model putty
model numarası mark
model tanımlaması model designation
model yılı model year
araç model plakası vehicle model plate
taslak model sketch model
baz model base model
en üst model top of the line model
ford model-t t-bone
kil model clay model
Aeronautic
eşdeğer barotropic model equivalent barotropic model
elastik model elastic model
yarım model half model
metal model boilerplate model
kavramsal model cognitive model
dinamik model inertial model
barotropik model barotropic model
model uçak model aircraft
Marine
hareketli tabanlı model movable bed model
çok eşitlikli model multi equation model
model benzerlik yasası model similarity law
istatistiksel model statistical model
hidrolik model testi hydraulic model test
model tayfun model typoon
model deney model experiment
çarpık model distorted model
model ölçeği model scale
hidrolik model hydraulic model
atmosferik model atmospheric model
sabit tabanlı model fixed bed model
bir matematiksel model method of perturbed asymptotic expansion
yarı üç boyutlu model quasi-three-dimensional model
Petrol
alt-üst model bottom-up
Medical
model ürün model product
zıt model adversary model
farmakokinetik model pharmacokinetic model
son model state-of-the-art
stokastik model stochastic model
transteorik model transtheoretical model
sol ventriküler geometrik model left ventricular geometric model
deneysel model experimental model
psikososyal-spiritüel model psychosocial-spiritual model
Psychology
nörobiyolojik model neurobiological model
tıbbi model medical model
temel epistemik model basic epistemic model
biyomedikal model biomedical model
model kelime protoword
mekanik model mechanical model
biyopsikososyal model biopsychosocial model
zihinsel model mental model
beş faktörlü model five-factor model
model alarak öğrenme observational learning
transteoretik model transtheoretical model
Dentistry
model verici mum modelling wax
Math
matematiksel model mathematical model
çembersel model circumplex
Statistics
doğrusal model linear model
içinde tesadüfi değişkenin yer aldığı model stochastic model
stokastik model stochastic model
tek geçici model unitemporal model
toplanır model additive model
iki etkenli model bifactor model
çoklu-geçici model multi-temporal model
aşırı-özlü model hard-core model
karma model mixed model
doygun model saturated model
dinamik model dynamic model
çok-denklemli model multi-equational model
rasgeleli model randmised model
toplulaştırıcı model aggregative model
genelleştirilmiş doğrusal model generalised linear model
tam tanımlanmış model just identified model
belirleyici model deterministic model
hareketli-durağan model mover-stayer model
doymuş model saturated model
kesikli zaman doğrusal analitik model discrete-time linear analytical model
olasılığa dayalı model probabilistic paradigm
Physics
jeocentrik model geocentric model
vektörel model vector model
nükleer model nuclear model
heliosentrik model heliocentric model
geometri bağımlı hibrit model geometry dependent hybrid model
Chemistry
psikolojik esaslı farmakinetik model physiologically based pharmacokinetic model
psikolojik bazlı farmakinetik model physiologically based pharmacokinetic model
Marine Biology
tek türlü model single species model
Apiculture
model çerçeve dummy frame
Social Sciences
rol model role model
Education
bilişsel model cognitive model
model müfredat model curriculum
derin üretken model deep generative model
Linguistics
üç ölçütlü model three parameter model
iki ölçütlü model two-parameter model
model-veri uyumu model data fit
tek ölçütlü model one-parameter model
psikolinguistik model psycholinguistic model
Environment
lineer model linear model
meteorolojik model meteorological model
fiziki model physical model
sayısal model numerical model
kinematik model kinematic model
model kazığı model pile
Meteorology
fenomenolojik model phenomenological model
sinoptik model synoptic model
tam fizik sayısal model full-physics numerical model
Geology
kondritik model chondritik model
kondritik model condritic earth model
kuramsal jeolojik model theoretical geologic model
gauss izofaktoryel model gaussian isofactorial model
spektral model spectral model
Military
taklit model mock-up
model adı ve serileri model designation and series
gemi model deney havuzu ship modelling experimental pool
kabartma model perspective spatial model
taklit model mockup
Hunting
alaşımlı model allay model
Painting
canlı model living model