common - Turco Inglés Diccionario
Historia

common

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Significados de "common" en diccionario turco inglés : 77 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
common adj. alışılmış
common adj. alelade
common adj. yaygın
common adj. sıradan
common adj. ortak
common adj. müşterek
General
common n. meydan
common n. park
common n. halka açık alan
common n. halka açık yer
common adj. pespaye
common adj. olağan
common adj. kaba
common adj. kaba saba
common adj. bilinen
common adj. basit
common adj. bayağı
common adj. amiyane
common adj. ortalama
common adj. madara
common adj. beraber yapılan
common adj. evrensel
common adj. basbayağı
common adj. umumi
common adj. alışılagelmiş
common adj. beraber
common adj. birlikte
common adj. kırtıpil
common adj. aşağı
common adj. sıkça rastlanan
common adj. ortak
common adj. müşterek
common adj. genel
common adj. çok rastlanan
common adj. adi
common adj. kamusal
common adj. toplumsal
common adj. sıra işi
common adj. genelgeçer
common adj. alışıldık
common adj. paylaşılan
common adj. harcıalem
common adj. alelade
common adj. kubat
common adj. düşük nitelikli
common adj. düşük vasıflı
common adj. rütbesiz
common adj. rütbesi olmayan
common adj. mevkisiz
common adj. terbiyesiz
common adj. kamu
common adj. umuma ait
common adj. her günkü
common adj. en basit
common adj. en temel
common adj. paylaşımlı
common adj. sık rastlanan
Trade/Economic
common genel arazi parçası
Law
common umumi
common müşterek
common (tarımsal faaliyetlerde) bir başkasının mülkünde hak iddiası
Politics
common adi
Technical
common ortalamalı
common müşterek
Anatomy
common çok sayıda kol veya organdan oluşmuş
Math
common ortak
common bayağı
Social Sciences
common halk
common toplum
common avam
common alt kesim
Literature
common hem uzun hem kısa olabilen hece
common hem vurgulu hem de vurgusuz olabilen hece
common hem eril hem dişil
Religious
common özel seremonilerde kullanılan kilise odası
common özel kilise ayini
common kilise korusunun ilahi söylediği kilise ayini

Significados de "common" con otros términos en diccionario inglés turco: 500 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
common sense n. sağduyu
General
own something in common v. aynı şeye sahip olmak
make common cause with v. işbirliği yapmak
become common v. adileşmek
make common cause with v. bir uğurda birisiyle birlikte hareket etmek
make common cause with v. tarafını tutmak
have something in common with someone v. biriyle ortak bir özellik taşımak
reach a common ground v. orta yol bulmak
have more in common with someone v. biriyle daha fazla ortak yönleri olmak
become common v. yaygınlaşmaya başlamak
become common v. sıradanlaşmak
find the lowest common denominator v. ortak paydada buluşmak
find the least common denominator v. ortak paydada buluşmak
have several characteristics in common v. benzer özellikleri taşımak
have several characteristics in common v. birçok benzer özellik taşımak
have several characteristics in common v. birçok ortak özellik taşımak
have several characteristics in common v. benzer özellikler taşımak
meet on a common ground v. ortak noktada birleşmek
meet on a common ground v. asgari müştereklerde birleşmek
meet on a common ground v. asgari müşterekte birleşmek
come to the common grounds v. asgari müştereklerde birleşmek
meet on a common ground v. asgari müşterekte buluşmak
come to the common grounds v. asgari müşterekte buluşmak
come to the common grounds v. asgari müşterekte birleşmek
have a lot in common v. bir çok ortak özelliği olmak
be common v. yaygın olmak
have nothing in common v. hiçbir ortak yanı bulunmamak
become common v. yaygın bir hal almak
become common v. yaygın hale gelmek
have little in common v. çok az ortak yönleri olmak
be the second most common cause of death v. ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer almak
have in common v. ortak bir yana sahip olmak
find a common ground v. ortak paydada buluşmak
meet on common ground v. ortak paydada buluşmak
have much in common v. çok ortak yanı bulunmak
have many things in common v. bir çok ortak özelliği olmak
common multiple n. ortak kat
common room n. öğretmenler odası
common noun n. cins isim
common scoter n. kara ördek
common joist n. taban kirişi
common wife n. nikahsız eş
common property n. ortak mal
common man n. sokaktaki adam
least common denominator n. ortalama seviye
common rosefinch n. çütre
the common people n. halk
common spruce n. adi ladin
common man n. sıradan insan
the common people n. avam
common carp n. pullu sazan
common sandpiper n. batakçulluğu
common direction n. ortak yön
common ground n. ortak bir zevk, görüş, tutku vb
common polypody n. çıyanotu
common grey n. adi balıkçıl
a grain of common sense n. bir nebze anlayış
common good n. amme menfaati
common usage n. örf
sharing a common fate n. kader birliği
common marriage n. birlikte yaşama
common cold n. nezle
common salt n. mutfak tuzu
common antenna n. ortak anten
lowest common multiple n. en küçük ortakkat
common myna n. çiğdeci
common touch n. sempatiklik
common time n. adi ölçü
common knowledge n. bilinen gerçek
common trait n. ortak özellik
common sandpiper n. dere düdükçünü
common people n. ayaktakımı
common salt n. tuz
common tongue n. ortak dil
common agrimony n. kızılyaprak
common gull n. küçük gümüş martı
common people n. avam
greatest common divisor n. en büyük ortakbölen
common future n. ortak gelecek
common divisor n. ortakbölen
common property resource n. topluma ait kaynak
common law n. örf ve adete dayanan hukuk
common law n. teamül hukuku
common tern n. adi deniz kırlangıcı
common land n. umumi arazi
common chord n. akort
common fraction n. bayağıkesir
common law n. örf ve adet hukuku
common rights n. ortak haklar
common customs tariff nomenclature n. ortak gümrük tarife nomenklatürü
common way n. orta yol (anlaşma vb)
least common denominator n. asgari müşterek
common market n. avrupa ekonomik topluluğu
common tern n. sumru
common salt n. sofra tuzu
common practice n. genel uygulama
common name n. yerel ad
common vole n. tarlafaresi
common to all n. orta malı
greatest common factor n. en büyük ortakçarpan
common law n. müşterek hukuk
common seabream n. mercan
common wall n. ana duvar
tenancy in common n. ortak kiracılık
common of estovers n. baltalık hakkı
common words n. ortak sözcükler
the common market n. ortak pazar
common cold n. nevazil
common heritage n. ortak miras
common carrier n. belirli bir veya birkaç kategoride insan veya eşya taşımayı üstlenen taşıyıcı
common use areas n. ortak kullanım mekanları
common use areas n. ortak kullanım alanları
common use areas n. müşterek kullanım alanları
common action n. ortak işlem
common sense n. hissiselim
common features n. ortak özellikler
common ground n. ortak zemin
common use n. yaygın kullanım
common usage n. yaygın kullanım
common sense n. akıl fikir
common foreign policy n. ortak dış politika
common problem n. ortak problem
common platform n. ortak platform
common infrastructure n. ortak altyapı
common mind n. ortak akıl
common culture n. ortak kültür
common brick n. adi tuğla
common ashlar n. adi kesmetaş
common excavation n. adi kazı
common carrier frequency n. ortak taşıyıcı sıklığı
common excavation n. toprak kazısı
common purpose n. ortak amaç
common-law marriage n. resmi nikahsız beraber yaşama
common sense n. hiss-i selim
common sense n. hasse-i selime
common-public education n. halk eğitimi
common-public education n. yaygın eğitim
common carrier n. taşıyıcı
common sense knowledge n. sağduyu bilgisi
common sense n. sağduyu
common pleas n. medeni hukuk mahkemesi
common opinion n. ortak kanı
common view n. ortak kanı
sacrifice for common safety n. ortak çıkar için fedakarlık
common background n. ortak geçmiş
common past n. ortak geçmiş
common history n. ortak geçmiş
child in common n. müşterek çocuk
common rent n. adi kiralama
common diligence n. normal dikkat
common crier n. tellal
common friend n. müşterek arkadaş
common friend n. ortak arkadaş
common sense of humanity n. insanlığın ortak vicdanı
common ground n. ortak payda
common era n. milattan sonra
common mistake n. genel yanılgı
a common mistake n. genel bir yanılgı
common era n. tarihi isa'dan önce ve isa'dan sonra olmak üzere ayıran takvim metodu
common era n. miladi takvim
a common idea n. yaygın düşünce
common solution n. ortak çözüm
common path n. ortak yol
common ancestor n. ortak ata
common salt n. yemek tuzu
common verbs n. yaygın filler
common verbs n. yaygın fiiler
a common goal n. ortak bir amaç/gaye
common regret n. yaygın pişmanlık
common regret n. genel pişmanlık
common terminology n. ortak terminoloji
common substance in nature n. doğada yaygın olarak bulunan
common sense n. ortak akıl
common spaces n. ortak alanlar
common areas n. ortak alanlar
dilemma of common aversion n. ortak hoşnutsuzluk çıkmazı/ikilemi
common front n. ortak cephe
common-looking people n. sıradan görünüşlü insanlar
common courtesy n. toplumsal kurallara uygun davranış
common idea n. ortak fikir
common high school n. genel lise
common criminals n. sıradan suçlular
common problems n. sık karşılaşılan sorunlar
common will n. ortak irade
common cause n. dava arkadaşlığı
common grave n. kimsesizler mezarlığı
common wheat n. ekmeklik buğday
common characteristic n. ortak ozellik
common soldier n. deniz veya kara kuvvetlerinde rütbesiz asker
common custom n. yaygın gelenek
common lexicon n. ortak sözcükçe
common man n. sıradan kimse
common person n. alelade insan
common man n. sıradan insan/kişi
common man n. sıradan kişi
common person n. sıradan kişi
common person n. sıradan insan/kişi
common person n. sıradan kimse
common man n. alelade insan
common school n. (19. yy abd'sinde) devlet okulu
common language equipment identifier (clei) code n. ortak dil ekipman tanımlayıcı (clei) kodu
common standard n. ortak standart
common basis n. ortak dayanak
common courtesy n. insanların genellikle göstermesi beklenen nezaket
the common point everyone agrees n. herkesin kabul ettiği ortak nokta
common as dirt adj. adi
out of the common adj. olağandışı
having common sense adj. sağduyulu
common as dirt adj. bayağı
largely common adj. geniş anlamda yaygın
common or garden adj. alelade
common or garden adj. sıradan
out of the common adj. sıradışı
most common adj. en yaygın
common-sensical adj. mantıklı
common enough adj. umumiyetle yeterli
common enough adj. genellikle yeterli
more common adj. daha yaygın
in common adv. birlikte
by common consent adv. herkesin rızası ile
in common adv. benzer
by common consent adv. herkesin onayıyla
in common adv. aleni olarak
by common consent adv. herkesin kabul ettiği üzere
by common consent adv. oybirliğiyle
in common adv. müştereken
in common adv. ortaklaşa
by common consent adv. karşılıklı anlaşma ile
by common consent adv. karşılıklı anlaşarak
in common adv. müşterek
in common adv. ortak
in a common way adv. ortaklama
before common era adv. milattan önce
in the common era adv. milattan sonra
in common with prep. benzer ile ortak olarak
in common with prep. benzer
in common with prep. ile ortak olarak
in common with prep. ile müşterek
in common with prep. -de olduğu gibi
common to prep. -e mahsus
Phrases
contrary to common belief bilinenin aksine
for the common good herkesin iyiliği için
before common era (bce) milattan önce
without prejudice to any rights implied by statute or common law or under the provisions of this agreement tüzük ya da genel hukuk tarafından kastedilen ya da bu anlaşmanın hükümleri çerçevesindeki herhangi bir hak saklı kalmak koşuluyla
all too common pek bilindik
common to -e özgü
the most common en çok karşılaşılan
it is more common to see daha yaygın görülür
Colloquial
by common consent ortak kararla
by common consent oybirliğiyle
common or garden bilindik
common or garden sıradan
make common cause ortak bir amaç için biriyle işbirliğine girmek
have one thing in common bir ortak noktası olmak
Idioms
common or garden orta karar
common or garden sıradan
common ground ortak görüşler
common ground ortak taban
common ground ortak düşünceler
common ground ortak nokta
have something in common bir/bazı ortak noktaları bulunmak
in common ortak nokta
common-or-gardens sıradan
as common as muck kaba saba
as common as muck aşağılık
common-or-gardens alelade
as common as muck sıradan
in common with hep
in common with diğerleriyle birlikte
in common with ile birlikte
a common spirit of comradeship birlik duygusu
a common spirit of comradeship sorumluluk duygusu
a common spirit of comradeship birlik ruhu
common as dirt paçoz
common as an old shoe görgüsüz
common as dirt çok adi
common as an old shoe çok adi
common as dirt görgüsüz
common as dirt sıradan
common as an old shoe paçoz
common as an old shoe sıradan
common-or-garden alelade
common-or-garden çok sıradan
make common cause with someone birisiyle birlikte hareket etmek
make common cause with someone ortak bir amaç doğrultusunda/müşterek bir hedefe yönelik olarak birisiyle işbirliği yapmak
make common cause with somebody ortak bir amaç için biriyle işbirliğine girmek
as common as dirt bayağı
as common as an old shoe adi
as common as an old shoe görgüsüz
as common as dirt görgüsüz
common thread to all this benzer nokta
as common as an old shoe paçoz
common thread to all this ortak özellik/nokta
the common touch (bir liderin/önemli bir kişinin) halk ile iletişim becerisi
as common as an old shoe bayağı
as common as dirt paçoz
as common as dirt adi
have something in common (with) bazı ortak yanları olmak/bulunmak
as common as dirt çok sıradan
as common as an old shoe çok sıradan
have a lot in common with somebody birisiyle birçok ortak özelliğe sahip olmak
Speaking
we have no friends in common bizim ortak arkadaşımız yok
we have no friends in common hiç ortak arkadaşımız yok
it looks like we got something in common ortak bir yönümüz var gibi görünüyor
we have a great deal in common seninle çok ortak noktamız var
we have a lot in common senin ile birçok ortak noktamız var
I wonder if we have something in common ortak yönlerimizin olup olmadığını merak ediyorum
I wonder if we have something in common? acaba ortak yönlerimiz var mıdır?
Slang
common scold dırdırcı kadın
as common as muck bayağı (kimse)
Trade/Economic
common property hava
common stocks hisse senetleri
common law umumi hukuk
common agricultural and rural policy for europe avrupa ortak tarımsal ve kırsal politikası
common stock genel hisseler
classified common stock sınıflandırılmış adi hisse senetleri
common carrier taşımacı
common external tariff ortak dış tarife
weighted average number of common shares during the period dönem boyunca adi hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısı
common statement ortak açıklama
common exchange area ortak para alanı
common carrier bill of lading genel taşımacı konşimentosu
profits on cancellation of common stocks hisse senedi iptal karları
common carrier taşımacılık hizmeti ile uğraşan firmalar
classified common stock sınıflandırılmış adi hisse senedi
common ownership ortak mülkiyet
sales revenues from common stocks hisse senetleri ve geçici ilmuhaber satışları
common costs ortak maliyetler
common price pazar fiyatı
common law örflere, adetlere ve benzer durumlarla ilgili daha önceki mahkeme kararlarına dayalı, yazılı olmayan hukuk sistemi
common law anglo sakson hukuk sistemi
common market avrupa ortak pazarı
common cause ortak neden
common property su ve çevre gibi
earning per share and rate of dividend for common stocks and preference stocks adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar ve kar payı oranları
common stock adi hisse senedi
common property herkesçe sahip olunan dolayısıyla kimsenin mülkiyetinde olmayan kaynaklar
common benefit ortak çıkar
discount on common stock hisse senedi ihraç farkı
cost of common stocks hisse senetleri ve geçici ilmuhaber alışları
premium on issues of common stock hisse senetleri ihraç primleri
common commercial policy ortak ticaret politikası
common bond loan ortak tahvil kredisi
common external tariff ortak gümrük tarifesi
common law ingiliz örf ve adet hukuku
cost of foreign common stocks yabancı hisse senedi alışları
common customs tariff ortak gümrük tarifesi
common agricultural policy ortak tarım politikası
common market 1957 roma anlaşması ile kurulan avrupa ekonomik topluluğu'na 1970'li ve 1980'li yıllarda verilen ad
common carrier taşımacılık şirketi
common carrier nakliyeci
common bonds ortak tahvil
sales revenues from foreign common stocks yabancı hisse senedi satışları
common fund ortak fon
central american common market orta amerika ortak pazarı
economic earnings of a common stock hisse senedinin ekonomik kazançları
common stock trading commissions paid to exchanges hisse senedi işlem payları ve tescil ücretleri
common stock adi hisse senetleri
common cost ortak maliyet
common stock subscribed taahhüt edilmiş hisse senedi
common equity adi hisse senedi sahiplerine ait olan öz varlık
par value of common stock adi hisse senedinin nominal değeri
european common market avrupa ortak pazarı veya yalnızca ortak pazar
common carrier genel taşımacılık
common currency area ortak para alanı
common cost birleşmiş masraflar
common money bond belirli bir para miktarının ödeme taahhütnamesi
commissions on common stock trading hisse senedi alım satım aracılık komisyonları
common market ortak pazar
common regulatory framework ortak düzenleyici çerçeve
common purse genel fon
ownership in common müşterek mülkiyet
common seal şirket mühürü
common requirements müşterek ihtiyaç
common-size percentage dikey yüzde analizi
non-tariff common commercial policy measures tarife dışı ticaret politikası önlemleri
common risk müşterek riziko
right of common ortak kullanım hakkı
common external tariff müşterek dış gümrük tarifesi
common ground ortak düzlem
common stock outstanding ödenmemiş adi hisse senedi
tenant in common müşterek mutasarrıf
common property ortak mal
tenancy in common ortak mülkiyet
common seal şirket kaşesi
common good amme menfaati
common stock fund adi hisse senedi fonu
common stock adi aksiyon
common average basit ortalama
common purse genel sandık
common labour alelade işçilik
common labour basit işçilik
common labour vasıfsız işçilik
common labour kalitesiz işçilik
common treasury stock geri alınmış adi hisse senedi
common seal şirket mührü
common size income statement yüzdelerle beyan edilen kar zarar hesabı
common cost müşterek maliyet
common size balance sheet yüzdelerle hesaplanan bilanço
common carrier nakliye şirketi
common carrier genel nakliyeci
common size balance sheet yüzdelerle ifade edilen bilanço
common stock alelade hisse senedi
common laborer basit işleri yapan işçi
common shares alelade hisse senedi
common law corporation anonim şirket
common capital stock account alelade hisseli sermaye hesabı
common shares adi aksiyon
common shares adi hisse senedi
common risk müşterek risk
common market müşterek pazar
common carrier umumi nakliyeci
common cost ortak gider
common business oriented language cobol
common stock adi pay senedi
yield on common stock hisse senedi getirisi
common stock dividend adi hisse senedi temettüsü
common stock without par value değersiz hisse senedi
common stock without par value alelade hisse senedi
common stock at par nominal değerde adi hisse senedi
competition and common commercial policy rekabet ve ortak ticaret politikası
common use wholesale store ortak amaçlı toptancı hali
the lowest common denominator kalitesiz ve ucuz ürünleri tercih eden tüketici grubu
common consolidated corporate tax base ortak konsolide kurumlar vergisi matrahı
common costs ortak giderler
common expenses ortak giderler
area of common prosperity ortak refah alanı
tangible common equity maddi özkaynak
common currency para birliği
common agricultural policy ortak tarım politikası
common commercial policy ortak ticaret politikası
common customs tariff ortak gümrük tarifesi
common market ortak pazar
common stock adi hisse senedi
common market organization ortak piyasa düzeni
common trust funds ortak bir yatırım yönetim stratejisi altında birleştirilmiş yatırım varlıkları
common market for eastern and southern africa (comesa) doğu ve güney afrika ortak pazarı
Law
court of common pleas medeni hukuk mahkemesi
minimum common list of third countries as safe countries of origin güvenli menşe ülke olarak üçüncü ülkelerin asgari ortak listesi
common european asylum system ortak avrupa iltica sistemi
common european asylum and immigration policies ortak avrupa iltica ve göç politikaları
common law bench asliye mahkemesi
common market ortak pazar
common good amme menfaati
common clause müşterek hüküm
common stock pay senedi
common springs müşterek su kaynakları
common stock adi hisse senedi
common weal kamu yararı
common weal amme menfaati
common court of higher jurisdiction müşterek yüksek görevli mahkeme
common. joint müşterek
common customs tariff ortak gümrük tarifesi
common good kamu yararı
common law gelenek hukuku
common law örf ve adet hukuku
common law genel ahkam
common law genel hukuk
common of shack tarla mera hakkı
common jury olağan jüri
common jury alelade jüri
common of pasture mera hakkı
common jury genel jüri
common of pasture başkasının arazisinde hayvan otlatma hakkı
right of common intifa hakkı
right of common genel yararlanma hakkı
common intent genel niyet
common trustee yediemin gibi hareket etmekle görevli olan kimse
common ownership müşterek mülkiyet
by common consent herkesin rızasıyla
common denominator müşterek payda
common use ortak kullanım
common use müşterek kullanım
common informer ele veren
common bar tecavüz edildiği iddia edilen yere davalının tayin edilmesini isteyen defi
common gambler kumarbaz
common of turbary başkasının toprağından turb alma hakkı
common of estovers baltalık hakkı
common of piscary balık avlama hakkı
common law marriage resmi nikahsız beraber yaşama
common law müşterek hukuk
common of estovers odun kesme hakkı
common law cheat dolandırıcılık
common ownership kolektif mülkiyet
matter of common knowledge herkesçe bilinen konu
estate in common müşterek yararlanma hakkı
estate in common müşterek mülkiyet
dower by the common law kadının kocasının mallarının belli bir kısmından yaşamı boyunca yararlanması hakkı
tenancy in common iştirak halinde tasarruf hakkı
common possessory title müşterek zilyetlik hakkı
tenancy in common müşterek mülkiyet hakkı
common fishery genel balık avlama hakkı
common of turbary başkasının arsasından turba toplama hakkı
common plea court medeni hukuk mahkemesi
common or public nuisance yararlanma hakkının ihlali
court of common plea medeni hukuk mahkemesi
common of fishery başkasının sularında balık avlama hakkı
common interest müşterek menfaat
common ownership ortak sahiplik
ownership in common toplu mülkiyet