kod - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

kod"kod" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 6 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
kod code i.
General
kod source code i.
Law
kod codex
Computer
kod script
kod code
Informatics
kod code

"kod" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 449 sonuç

Türkçe İngilizce
General
kod çözmek decipher f.
kod açmak decipher f.
kod çözmek decode f.
kod açmak decode f.
kod kırmak break a code f.
yasal kod legal code f.
(indirim vb) kod kullanmak redeem code f.
mikro kod microcode i.
yerli kod derleyicisi native code compiler i.
çok adresli kod multiple access code i.
ikili kod dual code i.
makro kod macrocode i.
kod satırı line of code i.
doküman üzerinde, söz konusu dokümanın parti içindeki konumunu belirten rakam veya kod serial number i.
anımsanır kod mnemonic code i.
kod adı code name i.
kendini tümleyen kod self complementing code i.
çoklu kod multicode i.
kod çözme code reconstruction i.
kod numarası code number i.
geçersiz kod invalid code i.
kod açma decoding i.
beşli kod five-unit code i.
kod kelimesi code word i.
kod ad cryptonym i.
özebir kod çözülen uniquely decodable s.
kod verilmiş code-designated s.
kod adlı codenamed s.
Speaking
telefonunuza bir kod gönderdik we sent a code to your phone
Trade/Economic
ek kod additional code
banka kod numarası bank code number
özel kod private code
kod kitabı codebook
kod kitabı code book
çubuklu kod bar code
mali kod fiscal code
bankalara ve tasarruf kurumlarına atanmış iki kısımlı kod içeren kimlik numarası aba transit number
Politics
abd, ingiltere, kanada, avustralya ve yeni zelanda istihbarat örgütlerinin dünya üzerindeki iletişim sistemlerini denetlemek amacıyla kurdukları ortak projenin kod adı echelon
Technical
bir yayını ayırt edici mesaj, ses veya kod call sign i.
bir yayını ayırt edici mesaj, ses veya kod call signal i.
kod çözücü codec
kod alanı code area
yanıp sönen kod işlevi flash code functions
evrensel kod unicode
kısaltılmış kod phonetic code
kolon ikili kod chinese binery code
alfabetik kod lama alphabetic coding
birleşik kod macrocode
sütun ikili kod chinese binary code
ikili kodlu ondalık kod binary coded decimal code
kubayneri kod quibinary code
kod kesimi code segment
kod dönüşümü code translation
kolon ikili kod chinese binary code
geçersiz kod illegal code
yansıtılmış ikili kod reflected binary code
iskelet kod skeletal code
kişisel kod lama own coding
alfasayısal kod alphanumeric code
boşluklu kod lama gap coding
kod duyarlığı code sensitivity
kod takımı code set
iki beşli kod biquinary code
ikili gray kod dönüşümü binary to gray code conversion
kod bölüşümlü çoğullama code division multiplexing
kod hatası code error
saf kod pure code
fazlalık kod redundant code
beşli kod quinary code
açık kod open code
fonetik kod phonetic code
yazımı olmayan kod nonprint code
göreli kod relative code
alfamerik kod alphameric code
gereksiz kod redundant code
kaynak kod source code
kod deliği code hole
darbe kod kiplenimi PC
kod dönüşümü code conversion
yalancı kod pseudocode
kod öğesi code element
sayısal kod numeric code
kod bölüşümlü çoklu erişim code division multiple access
mutlak kod absolute code
yedi bit alfamerik kod seven bit alphameric code
anımsatıcı kod mnemonic code
gerçek kod actual code
en az geciktirme kod laması minimum delay coding
özel kod specific code
karşıt kod sözlüğü reverse code dictionary
yerdeğişir kod relocatable code
doğrudan kod direct code
göreceli kod relative code
üçlü kod ternary code
simgesel kod symbolic code
ayrımsal Darbe Kod Kiplenimi differential pulse code modulation
amaç kod object code
kod çevirici code converter
birim uzaklıklı kod unit distance code
çevrimsel kod cyclic code
mikro kod micro code
değiştirilmiş çevrimsel kod permuted cyclic code
kod konumu code position
sıfıra dönüşsüz kod NOR code
yeniden delgisiz kod nonreproducing code
makine dilindeki kod absolute code
kullanımsız kod illegal code
optimum kod optimum code
kod satırı code line
öteki kod sayfası alternate code page
dengeli kod balanced code
kod çizelgesi codebook
ikili kod onlusu binary-coded decimal
çubuk-kod bar-code
ikili-gri kod dönüşümü binary-to-gray code conversion
beş elemanlı kod five-unit code
makro-kod macrocode
makro-kod lama macrocoding
en az erişim süreli kod lama minimum-access coding
öz-düzenlemeli kod self-demarcating code
n-düzeyli kod n-level code
saltık kod one-level code
kendini tümleyen kod self-complementing code
tek düzeyli kod one-level code
yedi-ikili kod quibinary code
yuvalı çubuk kod okuyucu barcode slot reader
meteorolojik iletişimde hava sıcaklığı ve rüzgarı kod ile belirten kelime abtop
kod numarası code
darbe kod kiplenimi pulse code modulation
darbe kod modülasyonu pulse code modulation
sıfıra dönüşsüz kod nonreturn-to-zero code
üç rakamlı kod grubu three numeral code group
kod serisi chain
gösterim kod numarası designation code number
bar kod doğrulayıcı bar code verifier
kod çözen algoritmalar decoding algorithms
hidrolik performans deneyleri için kod code for hydraulic performance tests
bar kod sembolleri bar code symbols
kod çözücü birim üzerinde elektriksel ölçmeler electrical measurements on decoder units
Computer
kod boyutu size of code
kod görüntüle view script
kod görüntüle view code
web kod yazımı web scripting
kod sayfanız your codepage
metinselden kod çözme uudecode
ağırlıklı kod weighted code
kod değeri code value
kod alt yordamı script engine
kod adlı code named
kod dönüşümü code transition
kod hata ayıklayıcısı script debugger
kod eşlemeleri script maps
ayrımsal darbe kod kiplenimi dpcm (differential pulse code modulation)
kod zaman aşımına uğradı script timeout
kod komut istemi script prompt
kod seç select code
etkin kod sayfası con aygıtından kullanılamıyor active code page not available from con device
uyarlanır farksal vurumlu kod kiplenimi adaptive differential pulse code modulation
makine dilindeki kod absolute code
uyarlanır darbe darbe kod kiplenimi adaptive differential pulse code modulation
diğer kod sayfası alternate code page
abecesel kod alphabetic code
öteki kod sayfası alternate code page
alfabetik kod alphabetic code
bar kod bar code
ikili kod binary code
dengeli kod balanced code
bar kod okuyucusu barcode reader
bar kod barcode
basit kod basic code
çubuk kod bar code
kod temeli base of code
kod temeli codebase
kod kümesi code set
kod kaynağı code source
kod pencere metni code window text
kod renkleri code colors
kod kitabı codebook
karşıdan kod yükleme code download
kod kod code
kod sayfası uyuşmazlığı code page mismatch
kod noktası code point
kod sözcüğü code word
kod bölütü code segment
kod çizelgesi codebook
kod sayfası code page
kod sayfası değiştirme code page switching
kod penceresi code window
kod imzalama code signing
kod çevrimi code conversion
kod oluşturucusu code builder
sayaçlı kod çözücü counting decoder
geçerli kod curr code
kod çözmek decode
kod çözme decode
kod çözücü decoder
kod çözme hatası decoding error
hata sezen kod error detecting code
dil kod şeması encoding
eski kod 93 ex code 93
genişletilmiş kod extended code
onaltılık kod hex code
genel kod global code
en son kod last code
yürütülür kod machine code
çok dilli kod sayfası multilingual code page
çok dilli kod sayfası multilanguage code page
kod girilmedi no code entered
sıfıra dönüşsüz kod nrz code
eklenmiş kod patch code
darbe kod kiplenimi pcm
vurum kod kiplenimi pcm
temel kod sayfası primary code page
sözde kod pseudo code
çalıştırılabilir kod executable code
vurum kod kiplenimi pulse code modulation
darbe kod kiplenimi pulse code modulation
artıklı kod redundant code
abecesel kod alphabetical code
alfabetik kod alphabetical code
kod açar decoder
iki beşli kod biquinary code
ikili kodlu ondalık kod binary coded decimal code
gerçek kod actual code
kod satın code line
kod öğesi code element
kod dönüşümü code translation
kod dönüşümü code conversion
kod takımı code set
kolon ikili kod chinese binary code
sütun ikili kod chinese binary code
kod duyarlığı code sensitivity
kod kesimi code segment
alfasayısal kod alphanumeric code
kod hatası code error
kod çevirici code converter
kod deliği code hole
kod konumu code position
alfamerik kod alphameric code
açık kod open code
amaç kod object code
değiştirilmiş çevrimsel kod permuted cyclic code
kod çözme decryption
doğrudan kod direct code
kod açma decryption
çevrimsel kod cyclic code
geçersiz kod illegal code
birleşik kod macrocode
anımsatıcı kod mnemonic code
fonetik kod phonetic code
sayısal kod numeric code
yazımı olmayan kod nonprint code
optimum kod optimum code
yeniden delgisiz kod nonreproducing code
kısaltılmış kod phonetic code
beşli kod quinary code
simgesel kod symbolic code
yansıtılmış ikili kod reflected binary code
kubayneri kod qui binary code
fazlalık kod redundant code
göreceli kod relative code
karşıt kod sözlüğü reverse code dictionary
saf kod pure code
yerdeğişir kod relocatable code
yalancı kod pseudocode
göreli kod relative code
gereksiz kod redundant code
tırtıklı kod redundant code
ikili-gray kod dönüşümü binary-to-gray code conversion
öztümler kod self-complementing code
yedi’-ikili kod qui binary code
sıfıra dönüşsüz kod non-return-to-zero code
kod çevrimi transcoding
uzaktan kod çalıştırma remote code execution
kod bölümüne çoklu erişim code division multiple access
açık kaynak kod geliştirme modeli open-source code development model
kod olgunluk seviyesi seçenekleri code maturity level options
kodlanmış bir bilgi dilini bir başka kod ile yeniden kodlamak transcode
çift evreli kod biphase code
çift aşamalı kod bi-phase code
çift aşamalı kod biphase code
çift evreli kod bi-phase code
derlenmiş kod compiled code
kod yazmak code
hedef kod target code
hedef kod object code
kod tamamlama code completion
kod tamamlama özelliği code completion feature
programı başka dosyalara yazmaktansa kod içerisinde geliştirme convention over configuration
programı başka dosyalara yazmaktansa kod içerisinde geliştirme coding by convention
kod yeniden yapılandırması code refactoring
kod duali code dual
kod parçacığı code snippet
kod parçacıkları code snippets
yazılan bir kod bloğunu başka bir blok içerisinden çağırma function invocation
Informatics
kod bölmeli çoklu erişim code division multiple access
vurum fark kod kiplenimi differential pulse code modulation
kod sayfası değiştirme code page switching
kod sayfası code page
kod bölüşümlü çoğullama code division multiplexing
hata sezici kod error-detecting code
öteki kod sayfası alternate code page
kod dönüşümü code conversion
kod-dışı karakteri escape character
kod üreteci code generator
kod kırıcı code cracker
hata düzelten kod error-correcting code
işletilebilir kod executable code
kod çevrimi code conversion
kod dışı çıkış tuşu escape key
diğer kod sayfası alternate code page
ikili kod binary code
kod bölüşümlü çok erişimli code division multiple-access
alfabetik kod alphabetic code
kod noktası code point
uyarlanır vurum fark kod kiplenimi adaptive differential pulse code modulation
çubuk kod tarayıcı barcode scanner
kod kırma code breaking
mikro kod microcode
sözde kod pseudo code
kendini denetleyen kod self-checking code
yerli kod üretici native code generator
benzetik kod pseudo instruction
sıfıra dönüşsüz kod non-return-to-zero code
kod dışına geçiş karakteri shift-out character
hedef kod target code
ağırlıklı kod weighted code
yerli kod native code
kendini tümleyen kod self-complementing code
spagetti kod spaghetti code
sayısal kod numeric code
darbe kod kiplenimi pulse code modulation
artıklı kod redundant code
döngüsüz kod straigh-line code
genişbant kod bölmeli çoklu erişim wideband code division multiple access
kare kod qr code
yumuşak kod çözme soft decoding
Telecom
kısa kod short code
kod açma decoding
üç değerli kod trivalent code
iki değerli kod bivalent code
frekans atlama kod bölümü çoklu erişim frequency hopping code division multiple access
frekans atlamalı kod bölmeli çoklu erişim frequency hopping code division multiple access
doğrudan sıralı kod bölmeli çoklu erişim direct sequence code division multiple access
artık kod redundant code
dengeli kod balanced code
ağırlıklı kod weighted code
kod çözücü cracker
görüntü hizmetleri için kod çözücü visiopass
genişbant kod bölmeli çoklu erişim wideband code division multiple access
sıfır seviyeli kod çözücü zero level decoder
hat kod tipi line code type
kodlayıcı-kod çözücü codec
mobil zayıflatma kod denetimi control mobile attenuation code
zararlı kod malicious code
kod çözücü decoder
tümleşik alıcı-kod çözücü integrated receiver-decoder
kod bölmeli test tezgahı code division test bed
evrişimli kod convolutional code
tamamlayıcı kod anahtarı complimentary code keying
kod bölmeli çoklu erişim code division multiple access
kodlayıcı/kod çözücü coder/decoder
özel uzun kod maskesi private long code mask
kod sözcüğü hata oranı codeword error ratio
tam kod-çözümlü seçim full decode selection
sayısal görüntü kod çözücü digital video decoder
uygun yüksek yoğunluklu iki kutuplu kod compatible high-density bipolar code
kıvrımlı kod convolutional code
kod çevrimi transcoding
Electric
devirli ikili kod cyclic binary code
çok adresli kod multiple address code
delta darbe kod modülasyonu delta pulse code modulation
Television
sayısal görüntü yayını kod-çözücü uygulamaları digital video broadcasting decoder applications
Automotive
radyo açma kod hafızası radio keycode saver
krank mili kod yeri crankshaft bore code location
yardımcı kod auxiliary number
diagnostik kod gösterimi diagnostic code indication
diagnostik kod diagnostic code
döner kod rolling code
Aeronautic
kod bölünme çoklu girişimi code division multiple access
kod paylaşımı code sharing
aletli pist ekseni kod numarası center line of instrument runway code
aletsiz pist ekseni kod numarası center line of non-instrument runway code number
hassas-kod precision-code
hassas kod precision code
Medical
genetik kod genetic code
kod çipi code chip
Psychology
detaylandırılmış kod elaborated code
sosyal kod social code
evrensel kod universal code
anlamsal kod semantic code
kod anahtarlama code switching
kısıtlı kod restricted code
ikili kod teorisi dual code theory
imajlı kod imagery code
akustik kod acoustic code
Biology
genetik kod genetic code
Linguistics
kod çözme decoding
kod boğumlanması articulation of codes
algısal kod perceptual code
aşılan kod negotiated code
metinsel kod textual code
kod karıştırma code-mixing
kod karıştırma code-switching
Meteorology
sinoptik kod synoptic code
Geology
jüpiter xıı kod isimli uydu ananke
jüpiter ıı kod adlı uydu europa
neptün v kod adlı uydu despina
jüpiter ıv kod adlı uydu callisto
satürn xıv kod adlı uydu calypso
uranüs x kod isimli uydu desdemona
satürn’ün satürn ıı kod adlı uydusu enceladus
uranus xıv kod adlı uydu belinda
uranus ı kod adlı uydu ariel
jüpiter vıı kod adlı uydu elara
Military
tek kısımlı kod one part code
yedi veya daha az sayıda uçak gördüğünü yer önleme istasyonuna bildirmede kullandığı bir kod few
nato kod numarası nato code number
özel kod private code
özel nitelik kod eki special qualifications digit
dost-düşman teşhis cihazını kapatın anlamında kod strangle parrot
dağıtım kod numarası distribution code number
şifrelenmiş kod enciphered code
ek kod supplementary code
gizli olmayan kod non secret code
iki harfi farklı kod two letter differential
iki kısımlı kod two part code
hedefe kilitlenme pozisyonundayım anlamına gelen bir kod pounce
iki rakamı farklı kod two figure differential
hava nakliyatı öncelik kod numarası air priority identification number
gönderme kod adresi shipping designator
hava önlemesinde 'ilerde sorun var' anlamında kod duck
iki unsuru farklı kod two element differential
kod anahtarı code key
kod klişesi stereotype
kod kitabı code book
kod grubu code group
kod bölmeli çoklu erişim code division multiple access
kod kelimesi code word
kod ismi code name
kod kelimesi işlem subayı code word action officer
kod grubu bitti end spell
kod numarası code number
açık kod plain code
alfabetik kod alphabetical code
alarm izleme kod çözücü durumu alarm monitor decoder status
alfabe kod flaması alphabet code flag
açık kod open code
belirtilen koddaki dost veya düşman tanıtmasını gösteren kod squawking