açı - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

açıBedeutungen von dem Begriff "açı" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 15 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
açı aspect n.
açı angle n.
General
açı corner n.
açı perspective n.
açı respect n.
açı coin n.
açı bevel n.
açı point of view n.
açı angle n.
Technical
açı incidence block
Automotive
açı angle
Aeronautic
açı slope
Math
açı angle
Philosophy
açı moment
Cinema
açı camera angle

Bedeutungen, die der Begriff "açı" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 256 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
açı vermek angle v.
açı yapmak make an angle v.
açı oluşturmak form an angle v.
açı oluşturmak aspect v.
açı tepesi apex n.
merkez açı central angle n.
açı uzaklığı visual angle n.
ikidüzlemli açı dihedral angle n.
iç açı internal angle n.
geniş açı wide angle n.
bütünler açı supplement n.
açı kaynağı fillet weld n.
dar açı acute angle n.
ters açı opposite angle n.
açı ölçer goniometer n.
büyük açı wide angle n.
dış açı exterior angle n.
doğru açı straight angle n.
dış açı oluşturan iki siper redan n.
optik açı visual angle n.
keskin açı dog-leg n.
dik açı right angle n.
başka bir açı a different standpoint n.
farklı bir açı a different standpoint n.
daha iyi bir açı a better angle n.
bütünler açı complement n.
45 derecelik açı 45 degree angle n.
90 derecelik açı 90 degree angle n.
180 derecelik açı 180 degree angle n.
360 derecelik açı 360 degree angle n.
psikolojik açı psychological aspect n.
açı verilmiş angled adj.
dik (açı) right adj.
(açı) sivri acute adj.
(açı) geniş obtuse adj.
dar (açı) acute adj.
Colloquial
farklı açı different angle
farklı açı different viewpoint
farklı açı different point of view
Technical
açı tarama angle tracking
dik açı right angle
keskin açı dogleg
dış ters açı alternate exterior angle
açı ortay bisector
düzlem açı plane angle
merkezi açı central angle
90 dereceden küçük açı acute angle
kutupsal açı polar angle
iç ters açı alternate interior angle
tamamlayıcı açı complementary angle
dik açı dışındaki bir açıda kesmek bevel
üçten fazla düzlemin bir nokta üzerinde oluşturdukları açı solid angle
açı modülasyonu angle modulation
kesişen iki düzlem arasındaki açı dihedral angle
yönlendirici açı hata girdisi lead angle error input
açı freze bıçağı angle cutter
iç açı interior angle
bileşik açı compound angle
dış ters açı included angle
90°'den daha büyük bir açı obtuse angle
tümler açı complementary angle
açı ve eğiklik dizileri series of angles and slopes
açı çekimi angle shot
ters eş açı alternate angle
90°'den daha büyük (açı için) obtuse
yatay açı ölçümü horizontal angle observation
kritik açı critical angle
açı kaynağı yapma fillet welding
radyal açı radial angle
yatay açı horizontal angle
verniye açı ölçer vernier protractor
körük açı göstergesi articulation control
yöndeş açı corresponding angle
eş açı congruent angle
elektriksel açı electrical angle
dik açı straight angle
doğru açı right angle
düşey açı vertical angle
yüksek açı high angle
açı ölçme aleti gunner's quadrant
açı ölçme aleti yatağı quadrant mount
açı ölçme aleti yatağı quadrant seat
açı ölçer protractor
geniş (açı) obtuse
açı oluşturmak set an angle
dış açı external angle
özeksel açı central angle
merkez açı central angle
dümenin viya durumu ile alabanda durumu arasındaki açı hard-over angle
geniş açı wide-angle
üst açı high-angle shot
iç açı internal angle
bir uçağın kanatları arasındaki açı dihedral
uçak ekseni ile hava filelerinin akış doğrultusu arasındaki açı angle of attack
iki kenarlı açı dihedral
açı ölçer angle gauge
negatif açı negative angle
büyük açı wide angle
geniş açı wide angle
optik açı visual angle
ortalama açı mean angle
alçak açı low angle
alt açı low angle
açı ve püskürtme karekteristikleri angle and spray characteristics
60 derecelik açı 60 degree angle
90 derecelik açı 90 degree angle
30 derecelik açı 30 degree angle
krank açı sensörü crank angle sensor
iki düzlemli açı dihedral angle
tüm açı perigon
ters açı negative rake
tümler açı explementary angle
radyal açı radial rake
üç düzlemli açı trihedral angle
yarıçapsal açı radial rake
tam açı solid angle
geniş açı obtuse angle
yansık açı reflex angle
düz açı flat angle
düz açı straight angle
düzlemlerarası açı interplanar angle
açı-yükseklikölçeri tachymeter
dar açı acute angle
açı deneme angle testing
açı ölçme angle measuring
ölü açı dead angle
eksi açı negative rake
açı farkı ve ışık demeti yayılma faktörü angle divergence and beam propagation factor
ters açı reverse angle
uç yüzdeki açı end-face angle
dik açı steep angle
açı koruyan projeksiyon conformal projection
tam açı full angle
açı dakikası minute of angle
90 ° dışındaki herhangi bir açı bevel angle
Computer
sağ açı right angle
eksenler dik açı right angle axes
saat yönünde açı angle clockwise
sol açı left angle
geniş açı obtuse angle
açı-korur gönderim conformal mapping
Informatics
geniş açı obtuse angle
katı açı solid angle
Telecom
açı modülasyonu angle modulation
Electric
elektriksel açı electrical angle
karakteristik açı characteristic angle
Mechanic
açı frezesi angle milling cutter
açı ölçer protractor
freze bıçağının arka yüzü ile kesilen parça arasındaki açı relief angle
serbest açı tool normal clearance angle
Construction
iç içe açı chevron
bir açıyı dik açıya tamamlamak için gerekli açı complement
iki düzlem arası açı dihedral angle
ölü açı dead angle
uzunluk ve açı boyutları dimensions for length and angles
Automotive
yakıtın püskürtülmeye başlandığı nokta ile üst ölü nokta arasındaki açı advanced angle
krank mili açı sinyali crankshaft angle signal
dahili açı included angle
direksiyon ekseni ile tekerlek ekseni arasındaki açı included angle
döner açı sensörü rotary angle sensor
dar açı acute angle
açı frezesi angle milling cutter
dik açı right angle
direksiyon açı göstergesi steering angle display
yayvan açı splay angle
ek açı verme backcutting
kamber açı farkı cross camber
kaster açı farkı cross caster
kayık açı offset angle
kombine açı included angle
geniş açı obtuse angle
üst açı top cut
krank mili açı sensörü crank angle sensor
Aeronautic
kombine açı included angle
uçağın kanatlarının uçağın ana ekseniyle geriye doğru yaptığı açı sweepback
açı yapmak bank
yükseliş açı aleti elevation quadrant
Marine
gemilerin ana direğiyle 45* açı yapan üç köşeli yelken lateen sail
Medical
açı kapanması glokomu acute glaucoma n.
açı kapanması glokomu angle closure glaucoma
kvah (kostovertebral açı hassasiyeti) cvat (costovertebral angle tenderness)
kosto vertebral açı hassasiyeti costovertebral angle tenderness (cvat)
kosto vertebral açı hassasiyeti cva tenderness
kosto vertebral açı hassasiyeti murphy's punch sign
kosto vertebral açı hassasiyeti pasternacki's sign
kosto vertebral açı hassasiyeti goldflam's sign
kosto vertebral açı hassasiyeti succusio renalis
kollodiafizer açı collodiaphyseal angle
kollodiafizer açı neck-shaft angle
Optics
üst üste binmiş açı kapanması appositional angle closure
iridokorneal açı irido-corneal angle
sineşili açı kapanması synechial angle closure
Food Engineering
açı çarpanı angle factor
Math
eğik açı oblique angle
küresel açı spherical angle
yönlü açı directed angle
komşu açı adjacent angle
kenar açı edge angle
ikidüzlemli açı dihedral
yansık açı reflex angle
ikidüzlemli açı dihedron
çokyüzlü açı polyhedral angle
komşu tümler açı adjacent complementary angle
eşlenik açı conjugate angle
doğru açı flat angle
yönlü açı oriented angle
yarım açı half angle
bütünler açı supplement
dar açı acute angle
açı korur gönderim conformal mapping
bileşik açı compound angle
yöndeş açı corresponding angle
basit açı plane angle
düzlem açı plane angle
geniş açı obtuse angle
yatık açı oblique angle
ikidüzlemli açı dihedral angle
dış açı exterior angle
eşlenik açı explementary angle
tümler açı explementary angle
düz açı flat angle
iç açı interior angle
360 derecelik açı round angle
düz açı straight angle
dik açı right angle
doğru açı straight angle
açı koruyan dönüşüm angle-preserving map
ikidüzlemli açı dihedron dihedral
bütünler açı supplementary angle
dikler açı complementary angle
açı ortay bisectrix
azimutal açı azimuthal angle
Geometry
üçdüzlemli açı trihedral angle
tam açı perigon
yatık açı oblique angle
bütünleyici açı yay supplement
belirli bir dış noktada bir nesne tarafından oluşturulan açı subtended angle
Physics
kritik açı critical angle
dönüşül açı critical angle
Chemistry
bütünler açı supplementary angle
Marine Biology
açı demiri chain bracket
açı demiri back board chain
Geology
deprem dalgasının yeryüzü ile yaptığı açı emergence angle
Military
yatay toplama açı düzeltmesi horizontal parallax correction
üst açı grubuyla atış high angle fire
üst açı grubuyla atış high-angle fire
alt açı grubu ile atış low angle fire
açı ile ölçme usulü angle-offset method
açı hatlarının düzeltilmesi adjustment of angles
açı aldatması angle deception
Volleyball
açı kapatma closing preferred angle
Cinema
açı çekimi angle shot
Photography
geniş açı objektif wide angle lens
uzak açı lens tele conversion lens
geniş açı mercek wide conversion lens
alt açı low-angle shot