file - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

file

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "file" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 44 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
file n. eğe
file n. dosya
General
file v. kayda geçirmek
file v. sıra ile yürümek
file v. dosyaya koymak
file v. dosyalama yapmak
file v. eğe vurmak
file v. törpülemek
file v. dosyalamak
file v. eğelemek
file n. klasör
file n. katar
file n. evrak klasörü
file n. dosya (bir şeyle ilgili belgeler)
file n. sicil
file n. törpü
file n. kuyruk
file n. halk
file n. dosya
file n. kütük
file n. dizi
file n. sıra
Trade/Economic
file sunmak
file dosya
Law
file açmak (dava)
file vermek (dilekçe)
file dava açmak
file ikame etmek
file kaydettirmek
Technical
file eğelemek
file eğe ile düzeltmek
file eğe
file dizi
Computer
file yazılacak dosya
file hedef dosya
file dosyası
file dosya kütük
file kütük
file dosyaya
file dosya
file kütüğe yazmak
file dosyaya yazmak
Automotive
file eğe
Military
file uçuş planı doldurmak

Bedeutungen von dem Begriff "file" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 14 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
file netting n.
file net n.
General
file hair net n.
file string bag n.
file taenia n.
file filet n.
file vitta n.
file nett n.
file hask n.
file tenia n.
Technical
file net
Computer
file fillet
Textile
file mesh
file net

Bedeutungen, die der Begriff "file" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
file suit v. dava açmak
General
walk file v. tek sıra yürümek
file charges against v. aleyhinde dava açmak
form a single file v. birbiri ardınca sıralanmak
file a complaint v. protesto çekmek
file a complaint v. yazılı olarak şikayet etmek
form a single file v. tek sıra olmak
file out v. tek sıra halinde çıkmak
file away v. sırayla yürümek
file a claim v. dava açmak
open a file v. dosya açmak
create a file v. dosya oluşturmak
file a document v. dosyalama yapmak
put (something) away in a file or its folder v. dosyaya kaldırmak
prepare a file v. dosya hazırlamak
put in a file v. dosyalama yapmak
record a file v. dosya tutmak
close the file v. dosyayı kapatmak
close a file v. dosyayı kapatmak
record in a file v. dosya tutmak
file a lawsuit v. dava açmak
file a lawsuit v. mahkeme açmak
file for divorce v. boşanma davası açmak
file suit against v. -i dava etmek
file a claim in court v. istihkak davası açmak
file the nails v. tırnak törpülemek
file one's nails v. tırnaklarını törpülemek
file a criminal case against v. hakkında kamu davası açmak
peruse one’s file v. dosyasını incelemek
file past someone or something v. bir şeyin/kişinin yanından (tek sıra) geçmek
file something with someone or something v. birine veya bir yere başvuruda bulunmak veya bir belge sunmak/ibraz etmek
file an opposition against v. birine karşı itirazda bulunmak
file into something v. sıra halinde girmek
file a suit against the institution v. bir kuruma karşı dava açmak
file a claim for compensation v. tazminat talebiyle dava açmak
file a lien v. rehini/ipoteği işleme almak
file a lien v. haciz başlatmak
file a report v. şikayette bulunmak
file a report v. rapor sunmak
file a criminal complaint against someone v. biri hakkında suç duyurusunda bulunmak
file a missing person report v. kayıp kişi ihbarında/bildiriminde bulunmak
file a missing persons report v. kayıp (kişi) ilanı vermek
file a claim v. talep açmak
file a declaration v. beyan vermek
file a lawsuit v. mahkemede dava açmak
examine one's file v. dosya incelemek
review one's file v. dosya incelemek
foolscap suspended file drawer n. büyük boy kağıt için askılı dosya dolabı
information file n. tanıtım dosyası
input file n. veri dosyası
technical file n. teknik dosya
indian file n. tek sıra yürüyüş
locking file n. dosya kilitleme
link file n. bağ dosyası
bastard cut file n. saman eğesi
file processing n. dosya işleme
low level file store n. alt düzeyde dosya depolama
executional file n. edimli kütük
nail file n. tırnak törpüsü
file purging n. dosya silme
glass nail file n. cam tırnak törpüsü
detail file n. ayrıntı dosyası
magnetic card file n. manyetik kart dosyası
court file n. dava dosyası
card file n. kartotek
the rank and file n. yönetilenler
detail file n. ayrıntı sırası
magnetic disk file n. manyetik disk dosyası
destination file n. varış dosyası
file system n. dosyalama sistemi
the rank and file n. erat
taper file n. ince dosya
log overflow file n. günlük kütüğü
output file n. dosya çıktısı
file protection ring n. dosya koruma halkası
the rank and file n. erler
file dust n. eğe tozu
file clerk n. evrakları dosyalayan görevli
file store n. dosya deposu
container file n. konteyner dosya
file cabinet n. dosya kabini
computer file n. bilgisayar kütüğü
file organization n. kütük düzenleme
the rank and file n. alt tabaka
file number n. dosya numarası
lattice file n. çok ilişkili kayıtlar dosyası
letter file n. mektup dosyası
dictionary file n. sözlük dosyası
promotion file n. tanıtım dosyası
cad file n. cad dosyası
register file n. sicil dosyası
registration file n. sicil doyası
archival file n. arşiv kütüğü
archival file n. arşiv dosyası
file cabinet n. dosya dolabı
garbage file n. karmakarışık dosya
loose-leaf file n. klasör
rank-and-file n. sıradan insanlar
rank-and-file n. sıradan askerler
scrap file n. karalama kütüğü
circular file n. çöp sepeti
file folder n. dosya
file folder n. kağıt dosyası
personal file n. şahsi dosya
paper file folder n. kağıt dosya
news file n. haber dosyası
expanding file n. genişleyen dosya
attached file n. ekteki dosya
the file enclosed n. ekteki dosya
enclosed file n. ekteki dosya
the file attached n. ekteki dosya
court file n. mahkeme dosyası
investigation file n. soruşturma dosyası
secret file n. gizli dosya
bone file n. kemik törpüsü
bone file n. kemik eğesi
suspended file or case n. askıdaki dosya
on file adj. dosyaya geçirilmiş evrak
in file adj. dizili
on file adj. dosyaya geçirilmiş
on file adj. intizamlı
file based adj. dosyaya dayalı
rank-and-file adj. avam
in file adv. tabur halinde
in single file adv. tek sıra halinde
single file adv. tek sıra halinde
Phrasals
file away dosyalamak
file away dosyalayıp arşive kaldırmak
file something down bir şeyi (inceltmek/düzleştirmek için) törpülemek
Colloquial
in indian file tek sıra halinde
in indian file arka arkaya
single file tek sıra halinde
Idioms
rank and file askerler
file something away dosyalayıp kaldırmak
file charges against someone hakkında şikayetçi olmak
file charges against someone aleyhinde dava açmak
have something on file dosyalamak
have something on file dosyaya koymak
walk in a single file tek sıra halinde yürümek
march in a single file tek sıra halinde yürümek
have something on file (ileride kullanmak amacıyla) bir kenarda kayıtlı tutmak
have something on file kayıtlı olarak tutmak
Speaking
i read your file dosyanı okudum
Trade/Economic
file bankruptcy proceedings against debtors borçluları iflas yolu ile takip etmek
rank and file halk kesimi
file income tax return gelir vergisi beyannamesi vermek
file a motion before the commercial court ticaret mahkemesine başvurmak
rank and file aşağı tabaka
master file ana dosya
carryover file sürekli tutulan işlenen dosya
tax file number vergi dosya numarası
transaction file iş dosyası
tickler file borçların vadelerini gösteren biçimde düzenlenen dosya
vendor master file satıcı ana dosyası
current audit file iş akış dosyaları
rank and file erler
permanent file sürekli dosya
file a schedule of assets and liabilities aktifler ile pasiflerin cetvelini sunmak
technical file teknik dosya
credit file kredi dosyası
file number dosya numarası
rotary file döner dosya
negative file kara liste
tickler file memorandum dosyası
file an income-tax gelir vergisi beyannamesi vermek
work file çalışma kütüğü
classified file sınıflandırılmış dosyalar
case/file number dosya numarası
rank and file sıradan üyeler
union rank and file sendika üyeleri
rank and file işçi
rank and file efrad
permanent file sabit dosya
permanent file sabit kayıt
rank and file alt kademelerde görevli işçiler
registration file sicil dosyası
permanent audit file sürekli denetim dosyası
current audit file güncel denetim dosyası
personal file özlük dosyası
file for bankruptcy protection konkordato
document/file tracking evrak takibi
site master file tesis/üretim yeri ana dosyası
site master file olay yeri ana dosyası
employee's personnel file personel özlük dosyası
accreditation application file akreditasyon başvuru dosyası
internship file staj dosyası
Law
case file dava dosyası
file a criminal complaint suç duyurusunda bulunmak
file an appeal itiraz etmek
file a lawsuit in request for a stay of execution yürütmeyi durdurma istemiyle dava açmak
file suit sorunca açmak
file a suit against dava açmak
file objections itirazlarda bulunmak
file a suit mahkemede dava açma
file an appeal üst mahkemeye başvurmak
file a court case dava açmak
file and withdraw criminal complaints cezai şikayetlerde bulunmaya ve geri almaya
file a legal action dava açmak
file a petition dilekçe vermek
amendment file iyileştirme dosyası
file a suit for the stay of execution yürütmeyi durdurma istemiyle dava açmak
police file containing a person's previous convictions adli sicil kaydı
file a criminal case against kamu davası açmak
file a criminal complaint against hakkında suç duyurusunda bulunmak
examination of file dosyanın incelenmesi
file a case dava ikame etmek
transmittal of file dosyanın gönderilmesi
refusal of file dosyanın geri çevrilmesi
file a complaint against şikayetçi olmak
file a lawsuit mahkemeye vermek
file a lawsuit dava etmek
file a complaint şikayette bulunmak
file a complaint şikayetçi olmak
file an application başvuruda bulunmak
file an appeal temyiz başvurusunda bulunmak
file an appeal itirazda bulunmak
file an eviction action tahliye davası açmak
execution file icra dosyası
file a divorce lawsuit boşanma talebiyle mahkemeye başvurmak
file a divorce case boşanma talebiyle mahkemeye başvurmak
file a divorce lawsuit boşanma davası açmak
file a divorce case boşanma davası açmak
file a paternity suit babalık davası açmak
file a petition for nullity of marriage evliliğin geçersizliği davası açmak
file the case dava açmak
file the case davayı açmak
file a claim for compensation tazminat davası açmak
access to the case file dava dosyasına erişim
file a report of lost or stolen item kayıp veya çalıntı bildiriminde bulunmak
file an indictment iddianame hazırlamak/sunmak
Politics
voter file seçmen kütüğü
voter file seçmen listesi
right to file an annulment action iptal davası açma hakkı
closing of the file dosyanın kapanması
Media
file footage sonradan kullanılmak üzere hazır bulundurulan video
file footage arşiv görüntüsü
file footage hazır görüntü
Advertising
log file log dosyası
Technical
bit file kaba eğe
disk file disk kütüğü
enveloped file zarflanmış kütük
work file çalışma dosyası
new master file yeni ana dosya
file security kütük güvenliği
private file özel dosya
bastard file kalın eğe
summary file özek dosya
file activity dosya hareketliliği
journal file günlük dosyası
file triangular üçgen eğe
file conversion dosya dönüştürme
physical file fiziksel dosya
file activity kütük işlekliği
cabinet file kurşun eğesi
file service management dosya hizmeti yönetimi
detail file değişiklik kütüğü
swap file getir götür kütüğü
flat file piyata eğe
file transfer kütük aktarımı
file handle eğe sapı
slave file bağımlı dosya
coarse file kalın eğe
tape file şerit dosyası
recovery file kurtarma dosyası
file processing kütük işleme
file set dosya seti
detail file ayrıntı kütüğü
file extent dosya bölümü
static file statik dosya
file transfer protocol dosya aktarım protokolü
container file konteynır dosya
file section dosya kesimi
tape file şerit kütüğü
threaded file zincirlenmiş kütük
hierarchical file system hiyerarşik kütük dizgesi
file record layout kütük görünümü
bootcode file açılış kodu dosyası
indexed sequential file dizinli sıralı kütük
amendment file iyileştirme kütüğü
file organization dosya organizasyonu
master program file ana program dosyası
file mask kütük maskeleme
file migrate dosya taşıma
cotter file oluk eğesi
coarse file kaba eğe
file name kütük adı
exclusively locked file özel kilitlenmiş dosya
file marker dosya işareti
threaded file zincirlenmiş dosya
container file kap kütüğü
master program file ana program kütüğü
taper file fare kuyruğu eğe
file management system dosya yönetim sistemi
data file organization organizasyonu
file recovery kütük onarma
source file kaynak kütüğü
open a file kütük açmak
binary file ikili kütük
super fine file ince eğe
file transfer protocol kütük aktarım protokolü
variable format file değişken format dosyası
table file tablo dosyası
mapped file adreslenmiş dosyalar
file record layout dosya görünümü
magnetic tape file manyetik bant dosyası
flat file düz ya da yassı eğe
arbitrarily sectioned file isteğe göre kesimlenmiş dosya
lattice file çok ilişkili kayıtlar kütüğü
transaction file hareket kütüğü
enveloped file zarflanmış dosya
variable format file değişken biçim kütüğü
change file değişme kütüğü
file replication service dosya yineleme hizmeti
ordered serial file sıralanmış sırasal dosya
physical file copy fiziksel kütük eşlemi
file holder eğe sapı
file replication and maintenance service dosya yineleme ve bakım hizmeti
file identification dosya belirleme
logical file mantıksal dosya
file folder dosya dizini
volatile file uçucu kütük
unspecified format file belirlenmemiş biçim kütüğü
file brush eğe fırçası
real file gerçek dosya
round file yuvarlak eğe
file transfer dosya transferi
thread file dişli eğe
summary file özet kütük
file extent kütük kesimi
inactive file etken olmayan dosya
file interrogation kütük sorgulama
file size kütük boyutu
file print kütük basımı
square file dört köşeli eğe
null file boş dosya
file mask dosya maskeleme
real time file processing gerçek zaman kütük işlemi
file record segment dosya kayıt kesimi
file conversion kütük dönüşümü
inactive file etken olmayan kütük
file section kütük bölümü
uniqueness database file benzersizlik veritabanı dosyası
flat file düz eğe
file packing density dosya paketleme yoğunluğu
file gap kütük aralığı
file identification kütük kimlikleme
file separator kütük ayırıcı
round file fare kuyruğu eğe
knife edge file bıçak ağızlı eğe
file separator dosya ayırıcı
file set kütük takımı
closed file kapalı dosya
binary file ikili dosya
magnetic tape file manyetik şerit kütüğü
fixed placement file değişmez yerleşimli kütük
error file hata kütüğü
table file çizelge kütüğü
data file organization veri kütüğü örgütlemesi
slave file köle kütük
new master file yeni ana kütük
transaction file işlem kütüğü
file reconstitution yeniden dosya yaratma
fixed format file değişmez biçimli kütük
tag image file format etiket görüntü dosya biçemi
backup file yedekleme dosyası
transaction file hareket dosyası
data file organization veri dosyası
andrews file system andrews dosya sistemi
file marker kütük işareti
super file süper dosya
recovery file kurtarma kütüğü
end of file kütük sonu
half rounded file yarım yuvarlak eğe
externally described file dışarıda betimlenen dosya
file layout kütük içerik ve öğütlenmesinin tanımı
needle file iğne eğesi
file label kütük etiketi
file interrogation dosya sorgulama
file migrate wizard dosya taşıma sihirbazı
null file boş kütük
physical file copy fiziksel dosya kopyası
exclusively locked file salt kilitlenmiş dosya
file purging kütük silme
working file çalışma dosyası
file protection dosya koruma
main file ana dosya
slave file bağımlı kütük
local host table file yerel ana makine çizelge dosyası
contact file kontak eğesi
primitive file ilkel kütük
static file duruk kütük
system file checker sistem dosyası denetleyicisi
scrap file karalama dosyası
private file özel kütük
file description dosya tanımlaması
working file çalışma kütüğü
hidden file saklı dosya
super file süper kütük
file reconstitution yeniden kütük yaratma
backup file güvenlik kütüğü
file volatility kütük uçuculuğu
index sequential file dizinli sıralı kütük
change file değişme dosyası
active file aktif dosya
file handle dosya işleme
cleaned file virüsten arınmiş kütük
mail file migration mail dosyası aktarımı
file store kütük deposu
temporary file geçici kütük
file gap dosya aralığı
work file çalışma kütüğü
primitive file ilkel dosya
reject file ret dosyası
temporary file geçici dosya
file volatility dosya değişimi
history file geçmiş dosyası
file description kütük tanımlaması
scratch file çalışma kütüğü
externally described file dışarıda tanımlanan dosya
shared file paylaşımlı dosya
file organization kütük örgütlemesi
file print dosya basımı
virtual file sanal dosya
destination file varış kütüğü
ordered serial file dizili sıralı kütük
nt file system nt dosya sistemi
real file gerçek kütük
triangular file üçgen eğe
shared file paylaşımlı kütük
hand file yassı eğe
file structure kütük yapısı
token file simge kütüğü
reject file ret kütüğü
hierarchical file system hiyerarşik dosya sistemi
volatile file uçucu dosya
file structure dosya yapısı
file response time kütük yanıtlama zamanı
error file hata dosyası
file protection kütük koruma
index sequential file organization dizinli sıralı kütük organizasyonu
file response time dosya yanıtlama zamanı
file object dosya nesnesi
file manager kütük yöneticisi
needle file saatçi eğesi
square file kare eğe
file tooth eğe dişi
hole file delik eğesi
round file fare kuyruğu testere
bow file delik eğesi
distributed file system dağıtık kütük sistemi
permanent file sabit kütük
cabinet file doğramacı eğesi
compressed file sıkıştırılmış kütük
combined file birleşik kütük
file test eğe deneyi
file card eğe fırçası
file finishing eğe perdahı
file dust eğe tozu
file card eğe tarağı
flat file yassı eğe
flat file düz kütük
band-saw file üçgen eğe
end-of-file indicator kütük sonu göstericisi
file-protection ring kütük koruma halkası
end-of-file indicator dosya sonu göstericisi
half-round file yarım yuvarlak eğe
end-of-file spot kütük sonu noktası
end-of-file routine dosya sonu yordamı
low-level file store alt düzeyde kütük depolama
half-round file balıksırtı eğe
end-of-file spot dosya sonu noktası
double-cut file çapraz dişli eğe
end-of-file mark kütük sonu göstericisi
end-of-file routine kütük sonu yordamı
high-level file store yüksek düzeyli kütük deposu
file-protection ring dosya koruma halkası
end-of-file mark dosya sonu işareti
three-square file üç köşeli eğe
multi-reel file çok makaralı kütük
rat-tailed file ince yuvarlak eğe
multi-reel file çok makaralı dosya
on-line central file hatta-bağlı merkezi dosya
program-described file program tanımlı dosya
hidden file saklı kütük
network file system ağ dosya sistemi
new file system yeni dosya sistemi
high performance file system yüksek başarımlı dosya sistemi
installable file system yüklenebilir dosya sistemi
scrap file karalama kütüğü
tag image file format etiket görüntü dosya biçimi
knife-file yassı eğe
log file günlük kütüğü
round file sıçan kuyruğu eğe
saw file üç köşeli eğe
saw file testere eğesi
file leader dizi başı
bidding file ihale dosyası
file steel törpü çeliği
reaper file tırpan eğesi
knife file bıçak eğesi