flow - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

flow

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "flow" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 61 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
flow v. akmak
flow n. debi
flow n. akım
flow n. cereyan
flow n. akış
flow n. akıntı
General
flow v. akıcı olmak
flow v. dökülmek (elbise/kumaş vb belirli bir şekilde)
flow v. akıntı yapmak
flow v. akıp gitmek
flow v. dökülmek
flow v. dolmak
flow v. basmak
flow v. suyun yaptığı gibi hareket etmek
flow v. deveran etmek
flow v. kabarmak
flow v. oturmak
flow v. süzülmek
flow v. sallanmak
flow v. dalgalanmak
flow v. düşmek
flow v. seyelan etmek
flow v. bastırmak
flow v. taşmak
flow v. dolaşmak
flow v. akmak
flow v. durmak
flow v. yükselmek (deniz)
flow v. met halinde olmak
flow v. akın akın gitmek
flow v. sarkmak (saç)
flow v. dolaşmak (kan vb)
flow n. met
flow n. kabarma
flow n. adet
flow n. seyelan
flow n. akıntı
flow n. regl
flow n. akıcılık
flow n. akan miktar
flow n. akın
flow n. akma
flow n. denizin kabarması
flow n. aybaşı
flow n. su basması
flow n. debi
Slang
flow sözlerin akışı
Trade/Economic
flow v. akmak
flow n. akım
flow n. akış
Technical
flow n. akış
Construction
flow n. akma
Automotive
flow v. akmak
flow n. akış
Medical
flow n. akıntı miktarı
flow flow sitometre
flow hücre kinetik çalışmalarında kullanılan bir cihaz
flow flov
Food Engineering
flow n. akış
Marine Biology
flow faz
Ottoman Turkish
flow rezm

Bedeutungen, die der Begriff "flow" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
confuse by a flow of words v. ağız kalabalığına getirmek
let something flow v. akışına bırakmak
flow easily v. akışkan olmak
flow off v. akmak
flow from v. akmak
flow out v. dışarıya akmak
flow in abundance v. oluk gibi akmak
flow with a splashing noise v. şarıldamak
let something flow v. akıtmak
flow away v. kaymak
flow into v. karışmak
flow into v. dökülmek (nehir)
flow like water v. dere gibi akmak
flow into the sea v. denize akmak
flow over v. akmak
flow down v. aşağı doğru akmak
(a river) flow v. nehir akmak
flow out v. sızmak
flow out v. dışarı akmak
flow in v. sızmak
flow in v. içeri akmak
flow in v. hücum etmek
flow in v. saldırmak
balance the flow of energy v. enerji akışını dengelemek
flow into the sea v. (nehir) denize dökülmek
ebb and flow v. alçalıp yükselmek
flow along v. kara/toprak ile eşit düzeyde akmak
flow to and fro v. oraya buraya saçılmak/akmak
transborder data flow n. transborder bilgi akışı
flow meter n. debimetre
steady flow n. daimi akış
feed flow rate n. besleme akış hızı
ebb and flow n. kabarma alçalma
cash flow table n. nakit akım tablosu
channel flow n. kanal akışı
pipe flow n. boruda akış
augmenting flow n. ek akış
plug flow n. tapa akış
liquid flow counter n. akışkan sıvı sayacı
cold flow n. soğuk akış
flow rate n. akış hızı
flow visualization n. akış canlandırması
flow chart n. akış çizimi
turbulent flow n. karışık akıntı
ebb and flow n. med cezir
viscous flow n. viskoz akış
back flow n. tersine akış
traffic flow n. trafik akışı
ebb and flow n. gelgit
sudden flow n. ani akış
water flow n. su akımı
rate of flow n. akış hızı
three dimensional flow n. üç boyutlu akış
tidal flow n. med cezir akımı
laminar flow control n. düzgün akış denetimi
heat flow n. ısı akışı
flow meter n. akışölçer
rate of flow n. birim zamanda akan su hacmi
weight flow rate n. ağırlık akış hızı
flow heater n. akımlı ısıtıcı
laboratory work flow system n. laboratuvar iş akış sistemi
flow rate n. debi
flow visualization n. akış görüntüleme
flow meters n. su saatleri
cash flow n. nakit akışı
sea flow n. deniz akıntısı
flow limit n. akma sınırı
stratified air flow n. tabakalı hava akışı
stream flow n. akarsu akışı
back flow n. ters akış
flow of the sentence n. cümlenin akışı
flow of the sentence n. cümle akışı
cash flow n. nakit hareketi
glacier flow n. buzul akışı
fund flow n. fon akışı
uniform-flow equation n. üniform akış denklemi
mass flow rate n. debi
outward flow n. dışarıya doğru akış
flow of life n. hayatın akışı
flow of information n. bilgi akışı
material flow n. materyal akışı
water flow direction n. su akış yönü
flow of energy n. enerji akışı
cash flow problem n. nakit problemi/sorunu
average flow n. ortalama debi
laminar flow n. laminar akış
work flow chart n. iş akışı şeması
work flow diagram n. iş akışı şeması
flow of events n. olay akışı
reading flow n. okuma akışı
sheet flow n. seyelan
flow of load n. yük akışı
nose flow n. burun akıntısı
Phrasals
flow away v. akmak
Colloquial
aunt flow n. adet kanaması
aunt flow regl
natural flow of life hayatın/yaşamın doğal akışı
Idioms
go with the flow v. akıntıya uyum sağlamak
let the river flow v. akışına bırakmak
go with the flow v. akışına bırakmak
the ebb and flow of something n. bir şeyin inişleri çıkışları
cash flow problem para sorunu
cash flow problem nakit sıkıntısı
go with the flow sürüyü takip etmek
go with the flow çoğunluğa uymak
be in full flow son sürat devam etmek
be in full flow tam gaz devam etmek
be in full flow tıkırında işlemek
be in full flow sorunsuz devam etmek
go with the flow suyun akarına gitmek
go with the flow (kendini veya bir şeyi) olayların akışına bırakmak
Speaking
you can not make water flow up hill suyu yokuş yukarı akıtamazsınız
let the life flow hayatı akışına bırakmak
Slang
flow (rap slang) rap şarkı
flow (rap slang) rap yapmak
Trade/Economic
cash flow n. şirket kasasında her türlü harcama için bulunan nakit para (maaş, masraf, temettü vb.)
flow-charting n. akış diyagramı
gold flow n. altının bir ülke sınırlarının ötesine hareket etmesi
flow variable n. akım değişkeni
flow diagram n. akım şeması
flow chart n. akış diyagramı
cash flow available for debt service (cfads) n. borç yönetimine uygun nakit akışı
information flow n. bilgi akışı
multistep flow of communication çok aşamalı iletişim akımı
cost flow maliyet akışı
cash flow table nakit alım tablosu
equivalent annual cash flow eş değer yıllık nakit akımı
circular flow of income gelirin dairesel akımı
cash flow risk nakit akış riski
funds flow relating to operating activities faaliyet zararından dolayı kaynak kullanımı
payments flow ödeme akımları
funds flow statement fon akım tablosu
cash flow statement nakit akım tablosu
cash flow rate paranın dolaşım hızı
cash flow nakit akışı
cash flow statements nakit akış tabloları
flow of funds statement fon akım tablosu
discounted cash flow iskonto edilmiş nakit akımı
basic circular flow of economic activities ekonomik faaliyetlerin temel dolaşım şeması
cost flow concept maliyet akış kavramı
cash flow statement nakit akış tablosu
free cash flow serbest nakit akımı
cash flow nakit para giriş ve çıkışları
future cash flow gelecekteki nakit akışı
flow through profit ekstra satışlarla sağlanan karlılık
cash flow analysis nakit akış analizi
discounted cash flow ıskonto edilmiş nakit akımı
cost flow masraf akışı
circular flow diagram dairesel akım diyagramı
payments flow nakit gelirleri
capital flow sermaye akışı
cash flow nakit akımı
deal flow yatırım yapılabilir proje
flow of funds statement fon kaynak kullanımı tablosu
discounted cash flow iskonto edilmiş nakit akışı
flow of transactions işlemlerin akımı
cash flow nakit girişi
flow of funds kaynak akışı
cash flow nakit hareket
cash-flow statement nakit giriş hesabı
cash-flow analysis nakit akımı analizi
cash-flow statement nakit akım tablosu
cash-flow statement kasa giriş çıkış özeti
price-specie-flow mechanism fiyat altın para akımı mekanizması
labour flow işgücü akımı
labor flow işgücü akımı
cost flow masraf seyri
capital flow sermaye akımı
work-flow iş akışı
work flow diagram iş akış diyagramı
cash flow statement nakit girişi hesabı
cash flow statement nakit girişi beyanı
cost flow concept masraf akış kavramı
flow process chart iş akım şeması
cash flow from operations to current liabilities ratio işletme faaliyetlerinden nakit akışının kısa vadeli borçlara oranı
cash flow from operations to total liabilities işletme faaliyetlerinden nakit akışının toplam borçlara oranı
positive cash flow nakit girişi
negative cash flow nakit çıkışı
process flow chart süreç akış şeması
production flow diagram üretim akış şeması
discounted cash flow indirgenmiş nakit akışı
work flow diagram iş akış şeması
consolidated cash flow statement konsolide nakit akış tablosu
product flow mal akışı
commodity flow mal akışı
flow of goods mal akışı
flow of funds fonların akışı
flow sheet iş akışı şeması
net capital flow net sermaye akışı
derivative financial assets held for cash flow hedges riskten korunma amaçlı türev finansal varlıklar
regular cash flow düzenli nakit akışı
money flow index para akışı endeksi
hot money flow sıcak para akışı
net cash flow from investing activities yatırım faaliyetlerinden net nakit akışı
net cash flow from investing activities yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit akışı
cash flow waterfall nakit akışı uygulaması
cash flow hedge nakit akış riskinden korunma işlemi
fund flow statement fon akım tablosu
operating cash flow (ocf) işletme faaliyetlerinden gelen (kısa dönem) nakit akışı
cash flow from operating activities işletme faaliyetlerinden gelen (kısa dönem) nakit akışı
cash flow provided by operations işletme faaliyetlerinden gelen (kısa dönem) nakit akışı
flow of capital sermaye akışı
process flow süreç akışı
capital flow sermaye akımı
cash flow statement nakit akış tablosu
unlevered cash flow faiz ödemeleri hesaplanmadan önceki şirket nakit akışı
fiscal flow mali akış
Politics
cash-flow nakit akışı
flow of migration göç akışı
the flow of migrants göçmen akını
the flow of migrants göçmen akımı
cross-border capital flow sınır ötesi sermaye akımı
financial flow finansal akım
international capital flow uluslararası sermaye akımı
flow of capital sermaye akımı
capital flow sermaye akımı
Media
news flow haber akışı
Technical
air flow n. hava akımı
laminar flow clean room n. laminar akışlı temiz oda
laminar flow clean room n. mikroişlemcilerin üretiminde kullanılan, tüm yabancı parçacıklardan arındırılmış oda
measurement of fluid flow n. akışkan debisinin ölçülmesi
flow chart n. akım şeması
flow net n. akım ağı
axial-flow turbine n. aksiyal türbin
flow failure n. akım kopması
axial flow turbine n. aksiyal türbin
flow indicators n. akış göstergeleri
flow test n. akma deneyi
intermittent-flow irrigation n. aralıklı sulama
flow function n. akım işlevi
flow chart n. akım çizeneği
flow diagram n. akım diyagramı
flow tempering n. akma menevişlemesi
flow signal n. akım sinyali
stream-flow record n. akarsu-akım kayıtları
flow diversion valve n. akış yönünü değiştirme vanası
time of flow n. akış süresi
flow diagram n. akış diyagramı
measurement of liquid flow in open channels n. açık kanallarda sıvı akışının ölçülmesi
flow capacity n. akım yetkesi
flow limitation n. akım limitleme
flow chart n. akış çizeneği
flow cytometer n. akışlı hücreölçer
flow monitoring n. akış izleme
flow lines n. akış çizgileri
flow chart symbol n. akış diyagramı simgesi
flow pack machine n. ambalajlama makinesi
flow chart n. akış diyagramı
flow phase n. akış safhası
measurement of liquid flow in open channels n. açık kanallarda sıvı akımının ölçülmesi
concentration of flow lines n. akım çizgilerinin birikmesi
flow coating n. akıtmalı kaplama
flow value n. akış değeri
flow indicator n. akım göstergesi
flow-metering device n. akış sayaç cihazı
flow diagram n. akış diagramı
flow pattern n. akış deseni
flow chart n. akış şeması
flow computer n. akış bilgisayarı
flow field n. akış bölgesi
flow diagram n. akış çizgesi
test of flow resistance n. akış direnci deneyi
theory of flow n. akım kuramı
flow gauge n. akımölçer
law of flow n. akım yasası
flow measurement device n. akış ölçme cihazı
flow coating n. akış kaplama
flow button n. akış düğmesi
flow rate n. akış oranı
flow fatigue characteristics n. akış yorulma karekteristikleri
flow gauge n. akışölçer
flow switch n. akış anahtarı
stream-flow regulation n. akarsu-akım düzenlenmesi
aggregate flow diagram n. agrega akış diyagramı
flow distance n. akma mesafesi
stream-flow regulation n. akarsu düzenlenmesi
flow net analysis n. akım ağı çözümlemesi
flow limitation n. akım kısıtlama
resistance against flow n. akmaya karşı direnç
flow control valve n. akış kontrolü vanası
flow time n. akış süresi
flow diagram n. akış çizeneği
flow process n. akış süreci
flow chart symbol n. akış çizeneği simgesi
flow equation n. akım denklemi
flow cell n. akış hücresi
flow chart n. akış çizgesi
flow meter n. akışölçer
flow diagram n. akım çizgesi
flow gage n. akımölçer
stream-flow record n. akarsu-akım tutanakları
flow conditions n. akış koşulları
flow diagram n. akış şeması
flow direction n. akım istikameti
flow meter n. akış ölçer
flow measurement system n. akış ölçme sistemi
flow capacity n. akış kapasitesi
flow indicator n. akış göstergesi
flow point n. akış noktası
rate of flow n. akış oranı
state of flow n. akım hali
flow capacity n. akım kapasitesi
flow nozzle n. akış memesi
measurement of insertion loss of ducted silencers without flow n. akışsız kanallı susturucuların ekleme kaybının ölçülmesi
flow switch n. akış şalteri
regime of flow n. akım düzeni
open channel flow n. açık akmaç akımı
open channel flow n. açık kanal akımı
open channel flow n. açık kanal akışı
liquid flow measurement in open channel n. açık kanalda sıvı akış ölçümü
liquid flow in open channel n. açık kanaldaki sıvı akışı
measurement of liquid flow in open channels n. açık kanallarda sıvı akımı ölçümü
liquid flow measurement in open channels n. açık kanallarda sıvı akışı ölçümü
open channel flow n. açık suyolu akımı
streamline flow n. aerodinamik akış
viscous flow n. ağdalı akış
flow capacity n. akabilirlik
flow slide n. akarak kayma
river flow measurement n. akarsu akım ölçümü
stream flow n. akarsu akımı
stream flow n. akarsu akışı
stream-flow regulation n. akarsu-akım regülasyonu
streamline flow n. akım
direction of current flow n. akım akış yönü
flow chart n. akım çartı
concentration of flow lines n. akım çizgilerinin derişimi
flow line n. akım çizgisi
line of flow n. akım çizgisi
flow control n. akım denetimi
flow resistance n. akım direnci
direction of flow n. akım doğrultusu
flow direction n. akım doğrultusu
state of flow n. akım durumu
flow curve n. akım eğrisi
flow energy n. akım enerjisi
flow equation n. akım eşitliği
flow function n. akım fonksiyonu
flow indicators n. akım göstericisi
flow line n. akım hattı
line of flow n. akım hattı
flow velocity n. akım hızı
velocity of flow n. akım hızı
velocity of flow formula n. akım hızı bağıntısı
flow velocity measurement n. akım hızı ölçümü
law of flow n. akım kanunu
flow characteristic n. akım karakteristiği
flow coefficient n. akım katsayısı
flow section n. akım kesiti
flow control n. akım kontrolü
measurement of flow n. akım ölçümü
flow characteristic n. akım özyapısallığı
regime of flow n. akım rejimi
continuity of flow n. akım sürekliliği
flow net analysis n. akım şebekesi analizi
theory of flow n. akım teorisi
type of flow n. akım tipi
type of flow n. akım türü
flow conductor n. akım yönelticisi
flow direction n. akım yönü
direction of flow n. akım yönü
swinging of flow n. akımın salınımı
swinging of flow n. akımın yanal salınımı
flow-duration curve n. akım-zaman eğrisi
angle of flow n. akış açısı
flow amplifier n. akış amplifikatörü
determination of ammonium nitrogen by flow analysis n. akış analizi ile amonyum azotunun tayini
determination of phenol index by flow analysis n. akış analizi ile fenol indeksinin tayini
flow adjuster valve n. akış ayarlama valfi
flow connection n. akış bağlantısı
flow pressure n. akış basıncı
peak rate per flow n. akış başına doruk hızı
flow divider n. akış bölücü
flow line n. akış çizgisi
flow behavior index n. akış davranış indeksi
flow variator n. akış değiştiricisi
flow control n. akış denetimi
flow-controlled coke oven n. akış denetimli kok fırını
flow test object n. akış deney cismi
flow resistance n. akış direnci
flow equalizer n. akış düzenleyici
flow equalizer n. akış düzenleyici
flow curve n. akış eğrisi
flow factor n. akış faktörü
flow stress n. akış gerilimi
flow energy n. akış gücü
flow noise n. akış gürültüsü
flow line n. akış hattı
velocity of flow n. akış hızı
flow velocity n. akış hızı
rate of flow n. akış hızı
flow rate n. akış hızı
velocity of flow formula n. akış hızı bağıntısı
velocity of flow formula n. akış hızı formülü
flow-rate limiter n. akış hızı limitörü
determination of flow rate n. akış hızı tayini
flow index n. akış indisi
flow work n. akış işi
flow loss n. akış kaybı
flow-induced vibration n. akış kaynaklı titreşim
flow area n. akış kesiti
flow cross-section n. akış kesiti
flow control n. akış kontrolu
flow control n. akış kontrolü
flow rate controller n. akış oranı kontrolörü
flow pattern n. akış profili
flow governor n. akış regülatörü
flow sensor n. akış sensörü
flow temperature n. akış sıcaklığı
flow cytometry n. akış sitometrisi
flow chart symbol n. akış şeması sembolü
flow shop n. akış tipi işlik
flow throttle n. akış valfi
flow valve n. akış valfi
flow transmitter n. akış vericisi
flow coefficient n. akış verim katsayısı
flow structure n. akış yapısı
flow path n. akış yolu
flow direction n. akış yönü
flow injection analysis n. akışa enjeksiyon analizi
fluid flow n. akışkan akımı
measurement of fluid flow n. akışkan akışının ölçümü
fluid flow n. akışkan akışı
flow cytometry n. akışlı hücre ölçümü
flow cytometry n. akışlı hücre sayımı
viscous flow n. akışmaz akım
flow-duration curve n. akış-süre eğrisi
flow resistance n. akma direnci
flow value n. akma katsayısı
flow point n. akma sıcaklığı
flow slide n. akma şeklinde kayma
resistance to flow n. akmaya dayanıklılık
resistance against flow n. akmaya karşı mukavemet
flow resistance n. akmaya mukavemet
quasiviscous flow n. akmaz benzeri akış
axial flow fan n. aksiyal akımlı vantilatör
axial-flow fan n. aksiyal akımlı vantilatör
under flow n. alt akım
primary flow n. ana akım
main flow n. ana akım
main steam flow n. ana buhar akımı
main steam flow rate n. ana buhar debisi
mass air flow sensor (maf) n. ana hava akış sensörü
nominal flow rate n. anma debisi
intermittent flow n. aralı akış
intermittent artesian flow n. aralıklı artezyen akımı
pulsating flow n. atımlı akış
specific heat flow n. belirgin ısı akışı
basic flow n. baz akım
base flow n. baz akışı
drowned flow n. batmış akım
liquor flow n. banyo akışı
symmetric flow n. bakışımlı akış
submerged flow n. batmış akım
flow of water through the voids n. boşluk suyu akımı
cavern flow n. boşluk akımı
flow splitting n. bölerek profil verme
turbulent flow n. burgaçlı akış
steam flow rate n. buhar debisi
steam flow transmitter n. buhar debisi transmiteri
volumetric steam flow n. buhar debisi
direction of steam flow n. buhar akış yönü
steam flow n. buhar akışı
steam back-flow n. buhar geri akışı
steam flow cross section n. buhar akış kesiti
measurement of velocity and volume flow rate of gas streams in ducts n. borulardaki gaz akışlarının hız ve debisinin ölçülmesi
unit rate-of-flow curve n. birim akım hızı eğrisi
steam flow meter n. buhar debimetresi
flow-induced adj. akış kaynaklı
parallel flow burner paralel akışlı brülör
continuous flow sürekli akış
radial flow turbine radyal akımlı türbin
mean daily flow günlük ortalama akım
cavern flow yeraltı akımı
gravity flow özağırlık akımı
upward flow yukarıya akım
viscous flow koyu akış
peak flow pik akım
critical flow kritik akım
skimming flow sıçramalı akım
transition flow geçiş akışı
primary flow primer akış
flow meter debi ölçer
variable flow değişken akış
shooting flow sel rejiminde akım
lateral flow weir yan akımlı savak
downward flow mansaba doğru akma
basic flow sürekli varılan akım
air flow rate hava akış sayısı
vortex flow helezonik akış
normal flow direction normal akış yönü
flow distributor distribütör
tangential flow turbine teğetsel akım türbini
rotational flow rotasyonel akış
vortex flow spiral akış
transmit flow control iletim akış denetimi
signal flow graph sinyal akış çizgesi
uninterrupted flow kesintisiz akım
axial flow eksenel akımlı
parallel flow paralel akış
streaming flow nehir rejiminde akım