flow - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

flow

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"flow" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 61 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
flow f. akmak
flow i. akım
flow i. debi
flow i. cereyan
flow i. akış
flow i. akıntı
General
flow f. akıcı olmak
flow f. dökülmek (elbise/kumaş vb belirli bir şekilde)
flow f. akıntı yapmak
flow f. akıp gitmek
flow f. dökülmek
flow f. dolmak
flow f. düşmek
flow f. seyelan etmek
flow f. dalgalanmak
flow f. basmak
flow f. suyun yaptığı gibi hareket etmek
flow f. deveran etmek
flow f. kabarmak
flow f. oturmak
flow f. süzülmek
flow f. sallanmak
flow f. akın akın gitmek
flow f. durmak
flow f. yükselmek (deniz)
flow f. met halinde olmak
flow f. dolaşmak
flow f. bastırmak
flow f. taşmak
flow f. sarkmak (saç)
flow f. akmak
flow f. dolaşmak (kan vb)
flow i. met
flow i. kabarma
flow i. adet
flow i. seyelan
flow i. akıntı
flow i. akan miktar
flow i. regl
flow i. akıcılık
flow i. akma
flow i. denizin kabarması
flow i. aybaşı
flow i. akın
flow i. su basması
flow i. debi
Slang
flow sözlerin akışı
Trade/Economic
flow akım
flow akış
flow akmak
Technical
flow akış
Construction
flow akma
Automotive
flow akış
flow akmak
Medical
flow flov
flow flow sitometre
flow akıntı miktarı
flow hücre kinetik çalışmalarında kullanılan bir cihaz
Food Engineering
flow akış
Marine Biology
flow faz
Ottoman Turkish
flow rezm

"flow" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
General
confuse by a flow of words f. ağız kalabalığına getirmek
let something flow f. akışına bırakmak
flow easily f. akışkan olmak
flow off f. akmak
flow from f. akmak
flow out f. dışarıya akmak
flow in abundance f. oluk gibi akmak
flow with a splashing noise f. şarıldamak
let something flow f. akıtmak
flow away f. kaymak
flow into f. karışmak
flow into f. dökülmek (nehir)
flow like water f. dere gibi akmak
flow into the sea f. denize akmak
flow down f. aşağı doğru akmak
flow over f. akmak
(a river) flow f. nehir akmak
flow out f. sızmak
flow out f. dışarı akmak
flow in f. içeri akmak
flow in f. sızmak
flow in f. hücum etmek
flow in f. saldırmak
balance the flow of energy f. enerji akışını dengelemek
flow into the sea f. (nehir) denize dökülmek
ebb and flow f. alçalıp yükselmek
flow along f. kara/toprak ile eşit düzeyde akmak
flow to and fro f. oraya buraya saçılmak/akmak
transborder data flow i. transborder bilgi akışı
flow meter i. debimetre
steady flow i. daimi akış
feed flow rate i. besleme akış hızı
ebb and flow i. kabarma alçalma
cash flow table i. nakit akım tablosu
channel flow i. kanal akışı
pipe flow i. boruda akış
augmenting flow i. ek akış
plug flow i. tapa akış
liquid flow counter i. akışkan sıvı sayacı
flow visualization i. akış canlandırması
viscous flow i. viskoz akış
flow rate i. akış hızı
cold flow i. soğuk akış
three dimensional flow i. üç boyutlu akış
flow meter i. akışölçer
ebb and flow i. gelgit
sudden flow i. ani akış
tidal flow i. med cezir akımı
laminar flow control i. düzgün akış denetimi
turbulent flow i. karışık akıntı
flow chart i. akış çizimi
traffic flow i. trafik akışı
ebb and flow i. med cezir
back flow i. tersine akış
water flow i. su akımı
heat flow i. ısı akışı
rate of flow i. birim zamanda akan su hacmi
rate of flow i. akış hızı
weight flow rate i. ağırlık akış hızı
flow heater i. akımlı ısıtıcı
laboratory work flow system i. laboratuvar iş akış sistemi
flow rate i. debi
flow visualization i. akış görüntüleme
flow meters i. su saatleri
cash flow i. nakit akışı
sea flow i. deniz akıntısı
flow limit i. akma sınırı
stratified air flow i. tabakalı hava akışı
stream flow i. akarsu akışı
back flow i. ters akış
flow of the sentence i. cümlenin akışı
flow of the sentence i. cümle akışı
cash flow i. nakit hareketi
fund flow i. fon akışı
glacier flow i. buzul akışı
uniform-flow equation i. üniform akış denklemi
mass flow rate i. debi
outward flow i. dışarıya doğru akış
flow of life i. hayatın akışı
flow of information i. bilgi akışı
material flow i. materyal akışı
water flow direction i. su akış yönü
flow of energy i. enerji akışı
cash flow problem i. nakit problemi/sorunu
average flow i. ortalama debi
laminar flow i. laminar akış
work flow chart i. iş akışı şeması
work flow diagram i. iş akışı şeması
flow of events i. olay akışı
reading flow i. okuma akışı
sheet flow i. seyelan
flow of load i. yük akışı
nose flow i. burun akıntısı
Phrasals
flow away akmak
Colloquial
aunt flow regl
aunt flow adet kanaması
natural flow of life hayatın/yaşamın doğal akışı
Idioms
cash flow problem para sorunu
cash flow problem nakit sıkıntısı
go with the flow sürüyü takip etmek
go with the flow çoğunluğa uymak
be in full flow son sürat devam etmek
be in full flow sorunsuz devam etmek
be in full flow tam gaz devam etmek
be in full flow tıkırında işlemek
go with the flow (kendini veya bir şeyi) olayların akışına bırakmak
the ebb and flow of something bir şeyin inişleri çıkışları
go with the flow akıntıya uyum sağlamak
go with the flow suyun akarına gitmek
go with the flow akışına bırakmak
let the river flow akışına bırakmak
Speaking
you can not make water flow up hill suyu yokuş yukarı akıtamazsınız
let the life flow hayatı akışına bırakmak
Slang
flow (rap slang) rap şarkı
flow (rap slang) rap yapmak
Trade/Economic
cash flow i. şirket kasasında her türlü harcama için bulunan nakit para (maaş, masraf, temettü vb.)
funds flow statement fon akım tablosu
cash flow risk nakit akış riski
funds flow relating to operating activities faaliyet zararından dolayı kaynak kullanımı
payments flow ödeme akımları
cash flow table nakit alım tablosu
circular flow of income gelirin dairesel akımı
equivalent annual cash flow eş değer yıllık nakit akımı
flow variable akım değişkeni
free cash flow serbest nakit akımı
cost flow concept maliyet akış kavramı
cash flow statement nakit akış tablosu
basic circular flow of economic activities ekonomik faaliyetlerin temel dolaşım şeması
future cash flow gelecekteki nakit akışı
cash flow nakit para giriş ve çıkışları
flow through profit ekstra satışlarla sağlanan karlılık
capital flow sermaye akışı
cash flow nakit akımı
deal flow yatırım yapılabilir proje
payments flow nakit gelirleri
flow of funds statement fon kaynak kullanımı tablosu
cash flow analysis nakit akış analizi
discounted cash flow ıskonto edilmiş nakit akımı
cost flow masraf akışı
circular flow diagram dairesel akım diyagramı
cash flow rate paranın dolaşım hızı
cash flow nakit akışı
flow of funds statement fon akım tablosu
discounted cash flow iskonto edilmiş nakit akımı
cash flow statements nakit akış tabloları
information flow bilgi akışı
multistep flow of communication çok aşamalı iletişim akımı
cash flow statement nakit akım tablosu
cost flow maliyet akışı
gold flow altının bir ülke sınırlarının ötesine hareket etmesi
flow chart akış diyagramı
flow of transactions işlemlerin akımı
discounted cash flow iskonto edilmiş nakit akışı
cash flow nakit girişi
flow of funds kaynak akışı
cash flow nakit hareket
cash-flow statement nakit giriş hesabı
cash-flow analysis nakit akımı analizi
cash-flow statement nakit akım tablosu
cash-flow statement kasa giriş çıkış özeti
price-specie-flow mechanism fiyat altın para akımı mekanizması
labour flow işgücü akımı
labor flow işgücü akımı
cost flow masraf seyri
capital flow sermaye akımı
work-flow iş akışı
work flow diagram iş akış diyagramı
cash flow statement nakit girişi hesabı
cash flow statement nakit girişi beyanı
cost flow concept masraf akış kavramı
flow diagram akım şeması
flow process chart iş akım şeması
cash flow from operations to current liabilities ratio işletme faaliyetlerinden nakit akışının kısa vadeli borçlara oranı
positive cash flow nakit girişi
cash flow from operations to total liabilities işletme faaliyetlerinden nakit akışının toplam borçlara oranı
negative cash flow nakit çıkışı
process flow chart süreç akış şeması
production flow diagram üretim akış şeması
discounted cash flow indirgenmiş nakit akışı
flow-charting akış diyagramı
work flow diagram iş akış şeması
consolidated cash flow statement konsolide nakit akış tablosu
commodity flow mal akışı
product flow mal akışı
flow of goods mal akışı
flow of funds fonların akışı
flow sheet iş akışı şeması
net capital flow net sermaye akışı
derivative financial assets held for cash flow hedges riskten korunma amaçlı türev finansal varlıklar
regular cash flow düzenli nakit akışı
hot money flow sıcak para akışı
money flow index para akışı endeksi
net cash flow from investing activities yatırım faaliyetlerinden net nakit akışı
net cash flow from investing activities yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit akışı
cash flow waterfall nakit akışı uygulaması
cash flow hedge nakit akış riskinden korunma işlemi
fund flow statement fon akım tablosu
cash flow available for debt service (cfads) borç yönetimine uygun nakit akışı
operating cash flow (ocf) işletme faaliyetlerinden gelen (kısa dönem) nakit akışı
cash flow provided by operations işletme faaliyetlerinden gelen (kısa dönem) nakit akışı
cash flow from operating activities işletme faaliyetlerinden gelen (kısa dönem) nakit akışı
flow of capital sermaye akışı
process flow süreç akışı
capital flow sermaye akımı
cash flow statement nakit akış tablosu
unlevered cash flow faiz ödemeleri hesaplanmadan önceki şirket nakit akışı
fiscal flow mali akış
Politics
cash-flow nakit akışı
flow of migration göç akışı
the flow of migrants göçmen akını
the flow of migrants göçmen akımı
cross-border capital flow sınır ötesi sermaye akımı
financial flow finansal akım
international capital flow uluslararası sermaye akımı
flow of capital sermaye akımı
capital flow sermaye akımı
Media
news flow haber akışı
Technical
air flow i. hava akımı
capillary flow kılcal akım
varied flow üniform olmayan akım
flow gauge akımölçer
maximum flow tine maksimum su hattı
skimming flow köpüklü akım
water flow velocity su akış hızı
flow area akış kesiti
heat flow density ısı akım yoğunluğu
flow control valve debi kontrol vanası
gravity flow cazibeli akım
turbulent flow türbülanslı akış
minimum flow minimum akım
law of flow akım kanunu
regime of flow akım rejimi
flow button akış düğmesi
flow rate akış oranı
law of flow akım yasası
flow fatigue characteristics akış yorulma karekteristikleri
theory of flow akım teorisi
reverse direction flow ters yönde akış
direct flow valve düz geçişli vana
flow indicators akım göstericisi
intermittent artesian flow aralıklı artezyen akımı
net return flow net geri dönen akım
clean water flow temiz su debisi
mass air flow sensor hava kütlesi akış sensörü
uniform flow üniform akım
flow equation akım eşitliği
line of flow akım hattı
free flow tunnel serbest akımlı tünel
resistance against flow akmaya karşı mukavemet
air flow reverser hava akımı ters çeviricisi
upward flow yukarı istikamette akım
flow energy akım enerjisi
fuel flow meter yakıt akım ölçeri
flow pattern akış profili
flow temperature akış sıcaklığı
return flow recapture system dönüş sularından faydalanma sistemi
direction of flow akım doğrultusu
peak rate per flow akış başına doruk hızı
flow section akım kesiti
capillary flow of water suyun kapiler akımı
flow function akım işlevi
heat flow intensity ısı akım yoğunluğu
velocity of flow formula akış hızı formülü
tidal flow gelgit akımı
axial flow fan eksenel akımlı körük
traffic flow diagram trafik akım diyagramı
mud rock flow çamur kaya akması
flow chart sinyal akış şeması
under flow alt akım
transient heat flow süreksiz ısı akışı
flow of seepage sızıntı yeraltı suyu akımı
transient heat flow geçici ısı akışı
traffic flow density trafik akımı yoğunluğu
maximum flow maksimum akım
aggregate flow diagram agrega akış diyagramı
unsteady flow permanan olmayan akım
capillary flow kapiler akım
interrupted flow kesintili akım
gravity flow yerçekimi akımı
turbulence flow türbülanslı akım
counter flow circulation ters akış sirkülasyonu
pulsation flow dalgalı akım
homogeneous flow türdeş akım
flow limitator debi limitörü
swinging of flow akımın yanal salınımı
mixed flow fan karışım havası fanı
flow failure akım kopması
axial flow compressor eksenel akımlı kompresör
mixed flow fan karışım havası vantilatörü
flow line akım hattı
incompressible flow sıkıştırılamayan akım
axial flow turbine aksiyal türbin
failure by plastic flow plastik akma kırılması
balanced flow dengeli akış
shear flow sürükleme akımı
line of flow akım çizgisi
water flow su debisi
data flow diagram veri akış çizelgesi
flow slide akarak kayma
angle of flow akış açısı
average stream flow ortalama su akımı
upward flow yukarı doğru akım
flow resistance akış direnci
vortex flow girdap akımı
parallel flow burner paralel akışlı brülör
continuous flow sürekli akış
radial flow turbine radyal akımlı türbin
cavern flow yeraltı akımı
flow capacity akım yetkesi
mean daily flow günlük ortalama akım
annular flow halkasal akış
peak flow pik akım
critical flow kritik akım
gravity flow özağırlık akımı
shooting flow sel rejiminde akım
lateral flow weir yan akımlı savak
flow direction akım yönü
upward flow yukarıya akım
viscous flow koyu akış
vortex flow spiral akış
transmit flow control iletim akış denetimi
skimming flow sıçramalı akım
transition flow geçiş akışı
primary flow primer akış
flow meter debi ölçer
variable flow değişken akış
flow distributor distribütör
basic flow baz akım
normal flow direction normal akış yönü
basic flow sürekli varılan akım
tangential flow turbine teğetsel akım türbini
rotational flow rotasyonel akış
flow conductor akım yönelticisi
concentration of flow lines akım çizgilerinin birikmesi
air flow rate hava akış sayısı
vortex flow helezonik akış
dangerous flow path tehlikeli akım çizgisi
uninterrupted flow kesintisiz akım
continuity of flow akım sürekliliği
direct flow valve iki yollu vana
air flow pattern hava akış modeli
shooting flow kritik altı akım
homogeneous flow homojen akım
flow pattern akış deseni
bubble flow hava kabarcıklarının akışı
flow direction akım doğrultusu
augmenting flow ilave akış
plane flow düzlemsel akım
axial flow fan aksiyal akımlı vantilatör
flow diagram akış diagramı
rate of heat flow nominal ısı akışı
parallel flow paralel akım
downward flow mansaba doğru akma
streaming flow nehir rejiminde akım
stream flow akarsu akışı
open channel flow açık suyolu akımı
signal flow graph sinyal akış çizgesi
flow adjuster valve akış ayarlama valfi
stream flow akarsu akımı
flow indicator akım göstergesi
axial flow eksenel akımlı
parallel flow paralel akış
flow chart akış şeması
domectic flow evsel atık
flow function akım fonksiyonu
flow net akım ağı
submerged flow batmış akım
streamline flow aerodinamik akış
sheet flow sığ akım
mass air flow kütle hava akışı
flow characteristic akım karakteristiği
back flow valve geri akış vanası
theory of flow akım kuramı
annual flow yıllık akım
ash flow kül akıntısı
flow curve akım eğrisi
cavern flow boşluk akımı
flow coefficient akım katsayısı
channel flow kanal akımı
flow net analysis akım şebekesi analizi
flow chart akım çizeneği
flow diagram akım diyagramı
linear flow lineer drenaj
plane flow iki boyutlu akım
flow signal akım sinyali
open channel flow açık akmaç akımı
velocity of flow formula akım hızı bağıntısı
supercritical flow sel akımı
bidirectional flow iki yönlü akış
zone of plastic flow zeminin plastik akma zonu
balanced flow dengelenmiş akış
low stream flow minimum akım
plastic flow plastik akış
fluid flow akışkan akımı
over flow savaklanma
direction of current flow akım akış yönü
radial flow pump radyal akımlı pompa akımlı sorguç
flow behavior index akış davranış indeksi
annular flow dairesel akış
free flow serset akış
helical flow helisel akım
time of flow akış süresi
swinging of flow akımın salınımı
traffic flow trafik akımı
flow diagram akış diyagramı
viscous flow akışmaz akım
concentration of flow lines akım çizgilerinin derişimi
flow rate debi oranı
type of flow akım tipi
gravity flow kendi ağırlığı ile oluşan akım
flow control akım denetimi
air flow resistance hava akış direnci
flow of water through the voids boşluk suyu akımı
flow sensor akış sensörü
job flow control iş akış denetimi
program flow analyzer program akış çözümleyicisi
turbulent flow karışık akım
pulsation flow çırpıntılı akım
flow net analysis akım ağı çözümlemesi
electron flow elektron akışı
flood flow feyezan akımı
fuel flow meter yakıt sayacı
balanced back flow valve dengeli geri akış vanası
laminar flow laminer akım
measurement of flow akım ölçümü
resistance against flow akmaya karşı direnç
domectic flow pis su
measurement of liquid flow in open channels açık kanallarda sıvı akımı ölçümü
flow control akım kontrolü
viscous flow viskozlu akış
capillary flow of water suyun kılcal akımı
curved flow line eğri akım çizgisi
flow relay sıvı akışlı röle
gradually varied flow tedrici değişken akım
mass flow rate debi
steady flow daimi akım
ideal fluid flow ideal sıvı akımı
over flow üstte akma
river flow measurement akarsu akım ölçümü
weir flow savak akımı
primary flow ana akım
flow capacity akabilirlik
steady flow yatışkın akış
sinuous flow türbülanslı akım
continuous flow irrigation sürekli akış sulaması
streamline flow laminer akım
out flow dışarıya akma
regulated stream flow regüle edilmiş akım
creep flow yavaş akış
stratified air flow tabakalı hava akışı
main flow ana akım
counter flow ters akış
surface flow yüzeysel akış
flow equation akım denklemi
axial flow compressor eksenel akışlı kompresör
steady flow system daimi akım sistemi
velocity of flow akım hızı
velocity of flow formula akış hızı bağıntısı
flow unit debi birimi
over flow taşma
air flow hava akışı
flow valve akış valfi
continuous flow devamlı akım
direction of flow akım yönü
gliding flow kayma akması
two phase flow iki fazlı akış
design air flow tasarlanan hava akışı
state of flow akım durumu
liquid flow measurement sıvı akımı ölçümü
flow of seepage sızıntı akımı
flow of clay kil akımı
flow chart symbol akış çizeneği simgesi
dispersed flow dağınık akış
real velocity of seepage flow hakiki sızıntı akımı hızı
turbulent flow türbülanslı akım
back flow ters akış
flow velocity akış hızı
out flow dışa akma
flow diagram akım çizgesi
flow gage akımölçer
symmetric flow bakışımlı akış
outward flow dışarıya doğru akış
flow velocity akım hızı
piston flow piston akım
flow direction akım istikameti
flow chart akım çartı
annual flow senelik akım
flow characteristic akım özyapısallığı
viscous flow viskoz akım
flow line akım çizgisi
air entraining flow hava karışımlı akım
flow meter akış ölçer
type of flow akım türü
flow control akış kontrolu
flow indicator akış göstergesi
flow rate controller akış oranı kontrolörü
flow point akış noktası
flow governor akış regülatörü
cash flow para akışı
rate of flow akış oranı