geçerli - Turkish English Dictionary
History

geçerliMeanings of "geçerli" in English Turkish Dictionary : 52 result(s)

Turkish English
Common Usage
geçerli valid adj.
General
geçerli force n.
geçerli passable adj.
geçerli in use adj.
geçerli effectual adj.
geçerli binding adj.
geçerli prevailing adj.
geçerli pertinent adj.
geçerli sound adj.
geçerli eligible adj.
geçerli received adj.
geçerli effective adj.
geçerli operative adj.
geçerli acceptable adj.
geçerli prevalent adj.
geçerli in effect adj.
geçerli ruling adj.
geçerli recognized adj.
geçerli available adj.
geçerli admissible adj.
geçerli in force adj.
geçerli regnant adj.
geçerli valid adj.
geçerli current adj.
geçerli far-out adj.
geçerli comprehensive adj.
geçerli living adj.
geçerli notable adj.
geçerli legitimate adj.
geçerli applicable adj.
geçerli recognised adj.
geçerli true adj.
geçerli veridical adj.
geçerli veridic adj.
geçerli in-date adj.
Trade/Economic
geçerli prevalent
geçerli salable
geçerli admissible
geçerli current
geçerli saleable
Law
geçerli valid
geçerli effective
Politics
geçerli most appropriate
Technical
geçerli legal
geçerli valid
geçerli tolerable
geçerli operative
geçerli viable
Computer
geçerli default
Construction
geçerli nominal
Linguistics
geçerli acceptable
geçerli valid

Meanings of "geçerli" with other terms in English Turkish Dictionary : 417 result(s)

Turkish English
Common Usage
(teklif) geçerli olmak stand v.
geçerli kılmak validate v.
General
geçerli olmak hold good v.
geçerli olmak be true of v.
geçerli yapmak validate v.
geçerli olmak run v.
geçerli saymamak throw out v.
geçerli olmak hold v.
daha önceki bir tarihten itibaren geçerli kılmak backdate v.
itibaren geçerli saymak backdate to v.
geçerli olmak go for v.
geçerli olmak obtain v.
geçerli olmak apply to v.
geçerli olmak be valid v.
için geçerli olmak go for v.
geçerli olmak rule v.
damga ile bir belgeyi geçerli kılmak stamp v.
daha önceki bir tarihten geçerli kılmak backdate v.
geçerli neden göstermek show a valid reason v.
geçerli kılmak validate v.
geçerli olmak prevail v.
geçerli sayılmak be considered valid v.
geçerli sayılmak be deemed valid v.
geçerli saymak consider valid/enforceable v.
kredi kartı geçmek/geçerli olmak take credit cards v.
geçerli kalmak remain valid v.
artık geçerli olmamak be no longer valid v.
kredi kartı geçmek/geçerli olmak credit cards accepted v.
geçerli olmak hold true v.
geçerli olmak take effect v.
sadece tek ziyaret için geçerli vize single entry visa n.
geçerli vasiyetname testate n.
geçerli fiyat quotation n.
geçerli yorum authentic interpretation n.
geçerli oy valid vote n.
hastanedeki hastalar için geçerli olan kurallar standing orders n.
geçerli mazeret valid excuse n.
geçerli anlaşma living arrangement n.
geçerli olma operativeness n.
geçerli olma durumu validity n.
geçerli dosyaadı legal filename n.
testin geçerli kılınması validity of test n.
yolculuğun sonuna kadar geçerli bilet through ticket n.
geçerli kanunlar governing law n.
geçerli kanun governing law n.
geçerli oylar popular vote n.
geçerli olma inurement n.
-den itibaren geçerli olmak üzere being valid from n.
geçerli olmama abeyance n.
geçerli bir neden olmaksızın sonlandırma termination without good cause n.
geçmişten beri geçerli olma retroactivity n.
geçerli araştırma valid research n.
geçerli bir seçenek a viable alternative n.
geçerli eylem valid action n.
geçerli şartlar conditions applying n.
geçerli koşullar valid conditions/terms n.
geçerli koşullar conditions applying n.
geçerli şartlar valid conditions/terms n.
geçerli yasa applicable law n.
geçerli koşul valid provision n.
geçerli pasaport valid passport n.
her zaman geçerli olan standing adj.
geçmişteki bir süre için de geçerli olan retroactive adj.
en geçerli prevailing adj.
karar veya kanun yürürlüğe girmeden öncesi için geçerli olan expostfacto adj.
geçerli olmayan null and void adj.
eski ve geçerli time honored adj.
geçerli kılınmış enabled adj.
geçerli olan effective adj.
tekrarlı geçerli hal almış reeligible adj.
geçerli kılınabilir sanctionable adj.
-den itibaren geçerli olmak üzere valid starting from adj.
bugünden geçerli effective as from today adj.
-e kadar geçerli valid thru adj.
tüm zamanlar için geçerli omnitemporal adj.
bankaca geçerli bankable adj.
tekrarlı geçerli hal almış re-eligible adj.
geçerli bir biçimde var olan validly existing adj.
o tarihte geçerli then-current adj.
gerçeğin ve olguların geçerli olmaması durumu post-truth adj.
geçerli bir şekilde availably adv.
geçerli bir şekilde effectually adv.
geçerli olarak effectually adv.
geçerli olan at work adv.
geçerli bir şekilde bindingly adv.
geçerli bir şekilde validly adv.
geçerli olarak authentically adv.
geçerli olarak eligibly adv.
geçerli olarak acceptably adv.
geçerli bir şekilde pertinently adv.
geçerli sebeplere dayanarak on good grounds adv.
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere be effective as of adv.
-den itibaren geçerli olmak üzere being effective from adv.
geçerli olduğu üzere as applicable adv.
geçerli olduğu gibi as applicable adv.
geçerli biçimde validly adv.
Phrases
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere with effect from
tarihinden geçerli olmak üzere effective from that date on
bugünden geçerli olmak üzere (being) valid as of today
-den itibaren geçerli olmak üzere effective starting from
geçerli olduğu şekliyle as it applies
-den itibaren geçerli (olmak üzere) with effect from
-den geçerli olmak üzere effective as of
bugünden geçerli olmak üzere effective as of today
hala geçerli/kullanımda olan in the wild
yeterliliği ve de alınmış olduğu burada ikrar edilen diğer uygun ve geçerli bedeller karşılığında other good and valuable consideration the receipt and sufficiency of which is hereby acknowledged
şu andan itibaren geçerli (herhangi bir kararın) effective immediately
Proverb
senin/benim için iyi/geçerli/yeterli olan benim/senin için de iyidir/geçerlidir/yeterlidir what's good for the goose is good for the gander
senin/benim için iyi/geçerli/yeterli olan benim/senin için de iyidir/geçerlidir/yeterlidir what's sauce for the goose is sauce for the gander
Colloquial
geçerli yalan white lie
yasayı bilmiyor olmak geçerli bir mazeret değildir ignorance of the law is no excuse for breaking it
Idioms
geçerli olmak hold good
(teklif vb) halen daha geçerli olmak hold good for someone
birinin çekini geçerli saymak honor someone's check
orman kanunlarının geçerli olduğu yer it's a jungle out there
Speaking
teklifim hala geçerli my offer still stands
aynı şey onun için de geçerli the same goes for him
teklifin hala geçerli ise if your offer still stands
teklifim yine de geçerli offer's still there
aynısı senin için de geçerli that applies to you too
aynısı senin için de geçerli that applies to you as well
geçerli bir neden a good reason
Trade/Economic
herhangi bir anda piyasada geçerli olan faiz nominal rate of interest
geçerli kur spot exchange rate
geriye doğru geçerli retroactive
geçerli para birimi functional currency
geçerli faiz yöntemi effective interest method
geçerli senet authentic instrument
aksi ispat edilene kadar hukuken geçerli öngörü rebuttable presumption
yalnızca bir gün için geçerli borsa emri day order
geçerli olma prevalence
geçerli olmayan senet ineligible paper
faaliyetlerini geçerli bir şekilde yürüten şirket validly existing company
iptal edilinceye kadar geçerli kalan sipariş resting order
menkul değer borsasında verilen, son geçerli fiyatın altındaki fiyattan alım emri buy minus
geçerli olarak ihraç edilmiş validly issued
geçerli teklif standing offer
uygun ve geçerli bedel good and valuable consideration
geçerli ekonomik koşullardan bağımsız olan ve ekonomik koşullar değiştikçe sabit tutulan politikalar nonactivist policy
yapılış özelliği dolayısıyla zaman içinde her an geçerli olan bir özdeşlik accounting identity
sözleşmedeki maddelerin geçerli olduğunu teyit eden ifadeler warranty
geçerli beklenti valid expectation
geçerli neden just cause
geçerli kılma validation
geçerli kur current rate
geçerli sipariş standing order
geçerli olan prevalent
belirli bir tarihe kadar geçerli olan piyasa fiyatı ile sipariş orders good until a specified time
özel mülkiyet, fiyat mekanizması ve demokratik hakların geçerli olmadığı, ekonomik kararların merkezi planlama tarafından alındığı ekonomik ve siyasal rejim communism
geçerli kredi teminat mektubu standby letters of credit
tersi kesinlik kazanıncaya kadar geçerli olan kanıt prima facie evidence
ab ülkelerinde geçerli belge eu accepted certification
öncesini kapsamak üzere geçerli kılmak backdate
bankaca geçerli bankable
geçerli imza binding signature
geçerli tarih effective date
geçerli kılmak validate
geçerli ücret tarifesi prevailing rate
geçerli savunu valid arguments
geçerli döviz kuru prevalent exchange rate
geçerli kanıt valid arguments
geçerli para tender
fiyat mekanizmasının geçerli olduğu piyasa market-controlled price environment
iptal edilinceye kadar geçerli emir good-till-canceled order
geçerli ücret kuralı prevailing-wage rule
iptal edilinceye kadar geçerli olan sipariş resting order
geçerli yasal tarife legal rate
geçerli olmak be valid
bankaca geçerli senet bankable bill
geçerli para current money
(para vb) geçerli olmak be current
tüm dünyada geçerli poliçe wide world policy
geçerli teklif valid offer
geçerli olmayan null
geçerli yükümlüler chargeable accessions
geçerli mükellefler chargeable accessions
(ilgili dönem süresince) geçerli prim applicable premium
hemen geçerli varlıklar immediately available assets
geçerli maliyetler valid costs
gerçek, geçerli proje, program, plan bona fide scheme
artık geçerli değil no longer valid
üçüncü bir şahsa tevdi edilen ve ancak belirli şartların yerine gelmesi halinde geçerli olacak bir taahhütname escrow
geçerli ve uygun bir bedel karşılığında for good and valuable consideration
geçerli masraf eligible cost
geçerli olmayan para birimi non-functional currency
derhal geçerli olmak üzere with immediate effect
bağlayıcı ve geçerli binding and valid
geçerli/yürürlükteki hükümler operative provisions
ilgili/geçerli yasalar applicable laws
bütün ürün grupları için geçerli navlun freight all kinds
daha önce geçersiz olan blokları veya işlemleri geçerli kılan (ya da tam tersi) protokolde gerçekleşen değişikliğe verilen isim hard fork
Law
varlığını geçerli bir şekilde sürdüren validly existing
geçerli sebep probable cause
geçerli mazeret valid excuse
geçerli sebep valid ground
geçerli kılmak validate
geçerli kalmak remain in force
bankaca geçerli senet bankable bill
geçerli neden oturumu probable cause hearing
hukuken geçerli valid in law
geçerli olarak validly
geçerli kılmak validate
hukuken geçerli kanıtlar legal evidence
hukuken geçerli sebep good cause
sözleşmenin geçerli olduğu bölge territory of the contract
geçerli sözleşme lawful contract
kanunca geçerli akit lawful contract
geçerli olma legality
hukuken geçerli olma legality
yasal olarak geçerli kılmak legitimize
olaylara geçerli yasal hükümleri uygulayarak sonuç bulma conclusion of law
olaylara geçerli yasal hükümleri uygulayarak sonuç bulma finding of law
geçerli sözleşme valid contract
en geçerli delil best evidence
geçerli olmayan null and void
geçerli yararlanma hakkı sahibi estate owner
geçerli olma inurement
yapılır yapılmaz geçerli olan akit executed contract
kati geçerli yararlanma hakkı legal estate
mutlak geçerli yararlanma hakkı legal estate
bir vasiyetnamenin yeniden geçerli hale getirilmesi republication
hükümleri gelecekte bir tarihte geçerli olacak olan kira sözleşmesi reversionary lease
geçerli imzalar valid signatures
geçerli olup olmadığını öğrenmek için yapılan deneme (bir kanunun) test
geçerli olup olmadığını deneme yoluyla öğrenmek (bir kanunun) test
herkes bakımından geçerli erga omnes
mahkemenin aldığı boşanma kararının belirli bir süre içinde itiraz olunarak kararın iptali için geçerli neden gösterilmediği takdirde kesinleşmesi decree nisi
geçerli hukuk ve yargılama yeri governing law and venue
hukuken rızası geçerli sayılmayan belli yaş altındaki kişilerle zorlama olmaksızın ilişki kurulması durumunda ortaya çıkan suç statutory rape
geçerli hukuk proper law
(yasaların) kendi sınırlarının dışında geçerli olması extraterritorial effect
tersi ispatlanmadıkça geçerli olan delil prima facie evidence
Politics
tüzüğün geçerli olup olmadığının konu alındığı dava proceedings in which a regulation is in issue
bağlayan ve geçerli binding and valid
geçerli sebep valid reason
geçerli oylar valid ballots cast
kanunen geçerli competent
geçerli oylar valid votes
Insurance
-den geçerli olmak üzere with effect from
geçerli olan poliçe policy being in force
Tourism
belirli bir dönem içinde seyahat için geçerli olan bilet season ticket
bir günlüğüne geçerli olan indirimli seyahat tarifesi day return
bir rezervasyonu yeniden geçerli kılmak veya bir yolcuya yeniden yer ayırtmak re-book
Technical
geçerli yayım current release
geçerli kılmak validate
kullanıcı oturum açma isteğini geçerli kılmak validate a user's logon request
geçerli nicem sayısı good quantum number
Computer
geçerli tarih/saat current date/time
biçem adı geçerli değil style name is not valid
tür geçerli değil type is not valid
geçerli grafiği kullan use the current chart
geçerli yap validate
geçerli olanı kullan use current
geçerli görünümü view
boşluklar geçerli nulls on/off
sadece geçerli alanda ara search only current field
boşluklar geçerli/geçersiz nulls on/off
boşlukları geçerli veya geçersiz kılmak set nulls on/off
geçerli toplam running sum
geçerli seçim alınıyor retrieving current selection
geçerli belgeyi kaydet save current document
boşlukları geçerli/geçersiz kılmak set nulls on/off
geçerli alt toplamları değiştir replace current subtotals
geçerli bölgeyi seç select current region
geçerli yazı tipi seç select cur font
geçerli iş actual work
geçerli sekme seç select cur tabs
geçerli sayfa active page
geçerli biçemler applying styles
dizi değeri geçerli değil array value is not valid
geçerli başlık current title
geçerli belge current document
geçerli yazıtipi current font
geçerli oyun çubuğu current joystick
salt geçerli veritabanı current database only
geçerli yakınlaştırma current zoom
geçerli site current site
geçerli seçimle devam et continue with the current selection
geçerli ek açıklama current annotation
geçerli sürücü current driver
geçerli dönem current period
geçerli yordam current procedure
geçerli görünüm current view
geçerli istemciler current clients
geçerli simge current icon
geçerli dizin current directory
geçerli nesne türü current object type
geçerli sütunlar current columns
geçerli içerik current context
geçerli modül current module
geçerli tuşlar current keys
geçerli yapılandırma current config
geçerli menü ve klavye ayarları current menu and keyboard settings
geçerli kayıt currentrecord
geçerli saat current time
geçerli eylem current action
disk önbelleğinin geçerli boyutu current size of disk cache
geçerli usn current usn
geçerli kısım current section
geçerli denetim kümesi current control set
geçerli dosya current file
geçerli tür current type
geçerli odak current focus
geçerli liste current list
geçerli bölge current region
crl geçerli crl effective
geçerli durum current status
geçerli hedef current target
geçerli imleç current cursor
geçerli sayfa current page
geçerli web current web
geçerli bakiye current balance
geçerli sürüm current version
geçerli modem current modem
geçerli bit current bytes
geçerli grafiğin current chart
geçerli atanmış currently assigned to
geçerli öğe current item
geçerli grup biçemi current group style
geçerli iş parçacıkları current threads
geçerli parola current password
geçerli sürücü bağlantıları current drive connections
geçerli kod curr code
geçerli seçim current selection
geçerli dağıtım current release
geçerli kullanıcı current user
geçerli dizi current array
geçerli kayıt current record
geçerli değer current value
geçerli ölçek current zoom
geçerli mod current mode
geçerli biçim current format
geçerli anahtar current key
geçerli slayt current slide
geçerli resim current picture
geçerli iletişim sürücüsü current communications driver
geçerli adres current address
geçerli sürücü current drive
geçerli boyut current size
geçerli tarih current date
geçerli kapak sayfası current banner
geçerli veritabanı current database
geçerli denge current balance
geçerli satırlar current rows
geçerli dosyalar current files
geçerli resim current image
geçerli klasör current folder
geçerli çağrı current call
geçerli adı current name
geçerli aygıtlar current devices
geçerli kitaplık current library
geçerli birim current unit
geçerli ctl current ctl
geçerli öğeler current items
geçerli yoğunluk current intensity
geçerli grafik current chart
geçerli renk current color
geçerli etki alanı denetleyicisi current dc
geçerli ayar current setting
geçerli sahip current owner
geçerli ortam current context
geçerli abonelik ve krediler current subscriptions and credits
veri geçerli data valid
veri geçerli kılma data validation
geçerli yazıcı sürücüsü default printer driver
geçerli değer default value
geçerli konumdan öncesini sil delete before current position
geçerli konumdan sonrasını sil delete after current position
geçerli sekmeyi sil delete current tab
kendiliğinden geçerli sayfalar default pages
geçerli tarih effective date
geçerli kılmak enable
geçerli adres effective address
hata değeri geçerli değil error value is not valid
dış başvuru geçerli değil external reference is not valid
geçerli kaynak from
geçerli belgede yazım hatalarını gizle hide spelling errors in current document
guıd geçerli değil guid not valid
geçerli biçimde in native format
geçerli dosya adı legal file name
geçerli dil language neutral
geçerli kütük adı legal file name
tamsayı geçerli değil integer is not valid
geçerli harita özelliklerini map features
geçerli değil not valid
henüz geçerli değil not yet valid
parola geçerli değil password not valid
geçerli olduğunda on current
sadece geçerli alan only current field
sadece geçerli belge için seçenekler options for current document only
geçerli sayfalar active sheets
geçerli bir alan adı altında farklı name server'larda veya aynı name server'da barındırılabilecek bir alan subdomain
geçerli durum in-state
geçerli kullanıcı valid user
geçerli veri valid data
girmiş olduğunuz seri numarası geçerli değil the serial number you entered is not valid
geçerli şifre valid password
geçerli lisans anahtarı valid license key
lütfen geçerli bir e-mail adresi girin please enter a valid email address
klasör adı geçerli değil the folder name is not valid
klasör ismi geçerli değil the folder name is not valid
geçerli bir tarih girin enter a valid date
Informatics
geçerli dosya adı valid file name
Telecom
geçerli dosya adı legal file name
geçerli güç denetim biti valid power control bit
geçerli adres effective address
verinin geçerli kılınması data validation
Television
geçerli pil kapasitesi available battery capacity
Aeronautic
uluslararası hava nakil vasıtalarında uçucu personel olarak görev yapanlara shgm tarafından tanzim edilen ve görevleri süresince hava hudut kapılarından giriş ve çıkışlarını sağlayan pasaport yerine geçerli belge landing card
Marine
genelde havayolculukları için kullanılsa da her türlü ulaşım için de geçerli bir terim higher rate intermediate points
Medical
en yüksek geçerli konsantrasyon maximum valid concentration
geçerli lot current lot
yöntem geçerli kılma method validation
Marine Biology
geçerli oluşum değişmezi effective formation constant
Linguistics
geçerli dil auxiliary language
geçerli dil lingua franca
Military
geçerli diplomatik klerans numaraları standing diplomatic clearance