gap - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

gap

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"gap" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 27 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
gap i. açıklık
gap i. ara
gap i. uçurum
gap i. aralık
gap i. boşluk
General
gap f. yol açmak
gap f. yarmak
gap i. gedik
gap i. eksiklik
gap i. fark
gap i. yarık
gap i. açık yer
gap i. ayrılık
gap i. rahne
gap i. geçit
gap i. objektif
gap i. fasıla
gap i. boşalma aralığı
Trade/Economic
gap açık
Politics
gap fikir ayrılığı
gap ihtilaf
Technical
gap geçit
gap açıklık
Computer
gap elektriksel boşalma aralığı
Automotive
gap segman ağız aralığı
gap boşluk
Food Engineering
gap filatonun yırtılması

"gap" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 388 sonuç

İngilizce Türkçe
General
fill the gap f. gedik kapamak
make a gap f. boşluk yaratmak
narrow the gap f. açığı kapamak
fill a gap f. boşluğunu doldurmak
fill a gap f. boşluğu doldurmak
fill a gap f. boşluk doldurmak
leave some gap on top f. dudak payı bırakmak
leave a gap for a sip f. dudak payı bırakmak
close the gap f. açığı kapatmak
close the gap f. puan farkını azaltmak
maintain the gap f. (aradaki) puan farkını korumak
decrease the gap f. makası daraltmak
narrow the gap f. makası daraltmak
tighten the gap f. makası daraltmak
increase the gap f. makası açmak
be closing the gap f. farkı kapatmak
close the gap f. farkı kapatmak
skill gap i. yetenek eksiği
tonal gap i. ses perdesi boşluğu
water gap i. dağ geçidi
trade gap i. ticaret açığı
wage gap i. maaş uçurumu
gender gap i. cinsiyet ayrımı
price gap i. fiyat farkı
revenue gap i. gelir açığı
generation gap i. kuşak farkı
culture gap i. kültür farkı
gap between rich and poor i. zengin ile fakir arasındaki uçurum
skill gap i. yetenek açığı
dollar gap i. dolar açığı
generation gap i. kuşaklar arasındaki fark
price gap i. ücret farkı
demographic gap i. demografik boşluk
gap in the market i. piyasa boşluğu
skill gap analysis i. beceri boşluk analizi
generation gap i. nesil kopukluğu
technological gap i. teknolojik açık
knowledge gap i. bilgi uçurumu
gap between i. aradaki fark
gap year i. hayatın belirli evrelerinde verilen (genellikle) bir yıllık mola
time gap i. zaman aralığı
time gap i. zaman fasılası
yawning gap i. derin boşluk
yawning gap i. (arasındaki) uçurum
age gap i. yaş farkı
security gap i. güvenlik zaafı
security gap i. güvenlik zaafiyeti
opportunity gap i. fırsat farkı/eşitsizliği/boşluğu
communication gap i. iletişim kopukluğu
science gap i. bilimsel boşluk
scientific gap i. bilimsel boşluk
energy band gap i. enerji bant aralığı
gap year i. boş yıl
power gap i. güç boşluğu
gap-toothed s. dişleri aralıklı
gap-toothed s. dişleri aralıklı olan
gap analysis açık analizi
Colloquial
mind the gap aralığa dikkat et
mind the gap boşluğa dikkat et
Idioms
bridge the gap bağlantı kurmak
bridge the gap eksiği doldurmak
bridge the gap köprü kurmak
bridge the gap açığı doldurmak
bridge the gap açığı kapamak
fill the gap (geçici bir süre) boşluğu doldurmak
a credibility gap güven açığı
a credibility gap güvenilirlik açığı
a generation gap kuşak farkı
Trade/Economic
gnp gap gayri safi milli hasıla boşluğu
legal gap hukuki boşluk
fill a gap eksikliği gidermek
performance gap measurement performans açığının ölçümü
maturity gap vade açığı
pay gap maaş farkı
zero funds gap sıfır fon açığı
technological gap hypothesis teknoloji açığı hipotezi
saving gap tasarruf açığı
deflationary gap deflasyonist açık
positive funds gap pozitif fon eksikliği
national output gap ulusal hasıla boşluğu
productivity gap verim farklılığı
recessionary gap resesyon boşluğu
negative funds gap bir bankanın değişken faizli varlıklarının toplam varlıklara oranının onun değişken faizli borçlarının toplam borçlarına oranından daha düşük olması durumu
inflationary gap enflasyonist açık
expansionary gap enflasyonist açık
duration gap süre boşluğu
gap loan köprü kredisi
breakaway gap grafik üzerinde boşluk bırakan kur sıçramaları
income gap gelir uçurumu
output gap üretim açığı
stop gap loan köprü kredisi
gap analysis boşluk analizi
foreign exchange gap döviz açığı
poverty gap yoksulluk boşluğu
technological gap model teknoloji açığı hipotezi
employment gap istihdam açığı
savings gap tasarruf açığı
trade gap ticari açık
output gap çıktı açığı
price gap fiyat açığı
performance-expectations gap beklenen başarı boşluğu
reverse yield gap ters getiri farkı
masrafi revenue gap gelir açığı
income distribution gap gelir dağılımı uçurumu
deflation gap deflasyon açığı
deflation gap deflasyona neden olan açık
dollar gap dolar açığı
trade gap ticaret açığı
wage gap gelir eşitsizliği
wage gap gelir farklılığı
growth gap büyüme açığı
rent gap rant açığı
aggregate output gap toplam çıktı açığı
gap analysis fark analizi
gap in the market pazar boşluğu
gap in the market piyasada boşluk
market gap piyasa/pazar boşluğu
gap assessment açık değerlendirme
fiscal gap mali açık
demand and supply gap arz talep açığı
demand and supply gap arz talep dengesizliği
income gap gelir uçurumu
output gap üretim açığı
Law
gap in law kanunda boşluk
gap in law kanun boşluğu
legal gap yasal boşluk
legal gap kanun boşluğu
legal gap yasadaki boşluk
legal gap hukuktaki açık
legal gap kanundaki boşluk
legal gap hukuksal boşluk
legal gap yasal boşluk
Politics
gap analysis boşluk analizi
authority gap otorite boşluğu
funding gap fon açığı
output gap üretim açığı
wholesale funding gap toptan fonlandırma açığı
development gap kalkınma açığı
implementation gap uygulama boşluğu/eksikliği
Institutes
gap international agricultural research and training center gap uluslararası tarımsal araştırma ve eğitim merkezi müdürlüğü
gap agricultural research institute gap tarımsal araştırma enstitüsü müdürlüğü
Technical
gap character aralık karakteri
gap growth buji elektrotları aralığının büyümesi
spark gap ark aralığı
gap digit aralık sayısı
cloud gap bulut aralığı
gap gauge açıklık mastarı
file gap kütük aralığı
ring gap segman ağız açıklığı
block gap öbek aralığı
gap gauge aralık göstergesi
interrecord gap kayıtlararası boşluk
block gap blok aralığı
air gap condenser hava aralıklı kondansatör
gap grading süreksiz granülometri
record gap kayıt aralığı
ring gap segman ucu
gap scatter aralık dağılması
contact gap platin açıklığı
sphere gap iki küre arasındaki kıvılcım aralığı
interblock gap bloklararası boşluk
file gap dosya aralığı
armature gap endüvi aralığı
head gap kafa aralığı
output gap çıkış aralığı
gap coding boşluklu kod lama
point gap platin açıklığı
gradin gap süreksiz granülometri
gap analysis aralık çözümlemesi
gap gauge aralık ölçüm aleti
gap length aralık uzunluğu
interaction gap etkileşim aralığı
quenched spark gap sönümlü kıvılcım aralığı
gap indicator boşluk göstergesi
spark gap eklatör
air gap oynama payı
air gap hava aralığı
gap lathe deveboynu torna
spark gap arrester parafudur
measuring spark gap ölçen tırnak aralığı
spark gap kıvılcım aralığı
spark gap buji tırnak aralığı
gap character aralık damgası
air gap hava boşluğu
air gap seal hava aralığı sızdırmazlık elemanı
root gap iki kaynak ağzı arasındaki açıklık
air gap hava açıklığı
tip-sample gap uç-numune aralığı
tip-molcule gap uç molekül aralığı
gap grading tane büyüklüğü ayırımı
water-gap technique su aralığı yöntemi
miscibility gap karışabilirlik aralığı
liquid miscibility gap sıvı karışırlık aralığı
energy band gap enerji kuşağı açıklığı
interelectrode gap elektrotlararası aralığı
mill roll gap merdane aralığı
root gap merdanelerarası boşluk
gap-fillingadhesive aralık dolduran yapıştırıcı
energy gap enerji açıklığı
crushing gap kırma aralığı
lens gap mercek aralığı
gap-toothed gedik dişli
band gap kuşak açıklığı
joint gap fuga
joint gap derz aralığı
band gap kuşak aralığı
spark gap ark boynuzu
spark gap atlama boynuzu
air gap seal hava aralığı sızdırmazlığı
air gap with injector enjektörlü hava boşluğu
unrestricted air gap kısıtlı olmayan hava boşluğu
air gap with submerged feed incorporating air inlet plus overflow hava girişli ve taşkınlı daldırılmış beslemeli hava boşluğu
air gap with non-circular overflow geri dönüşsüz taşkınlı hava boşluğu
expansion gap genleşme boşluğu
gap-graded aggregate kesikli gradasyona sahip agrega
fit-gap analysis uyum-fark analizi
critical gap kritik aralık
Computer
slide gap slayt aralığı
vertical gap dikey aralık
security gap güvenlik açığı
burst receive gap time burst alma aralığı süresi
burst send gap time burst gönderme aralığı süresi
air gap hava aralığı
contact gap kontak aralığı
embellishment gap süsleme aralığı
electronic gap admittance elektronik etkileşim aralığı geçirisi
energy gap bantlar arası enerji farkı
energy gap enerji aralığı
gap depth boşluk derinliği
gap width boşluk
gap analysis ayrım çözümleme
horizontal gap yatay aralık
gap sensing aralık algılama
gap width boşluk genişliği
gap character aralık damgası yazı işleme
knowledge gap bilgi uçurumu
interblock gap öbekler arası boşluk
justification gap bloklama boşluğu
interblock gap öbeklerarası boşluk
minimum gap en küçük aralık
measuring spark gap ölçen tırnak aralığı
radical gap kök aralığı
block gap blok aralığı
block gap öbek aralığı
file gap dosya aralığı
file gap kütük aralığı
gap digit aralık sayısı
gap character aralık damgası
gap scatter aralık dağılması
gap length aralık uzunluğu
gap character aralık karakteri
head gap kafa aralığı
interblock gap bloklararası boşluk
interrecord gap kayıtlararası boşluk
record gap kayıt aralığı
Informatics
gap width aralık genişliği
gap character aralık karakteri
gap analysis ayrım çözümleme
interblock gap öbeklerarası boşluk
record gap tutanaklar arası boşluk
magnetic head gap manyetik kafa aralığı
Telecom
air gap variable attenuator ayarlanabilir hava aralıklı ışık zayıflatıcı
head gap başlık aralığı
gap in the market piyasa boşluğu
spark gap kıvılcım atlama aralığı
Electric
file gap dosya aralığı
armature gap endüvi aralığı
contact gap kontak aralığı
gap coding boşluklu kodlama
interaction gap etkileşim aralığı
output gap çıkış aralığı
quenched spark gap sönümlü kıvılcım aralığı
Textile
rotary hook point gap çağanoz aralığı
needle gap iğne aralığı
Construction
band gap kuşak aralığı
gap grading süreksiz granülometri
gap gauge kalınlık mastarı
gap gauge açıklık mastarı
gap-filling glue boşluk macunu
gap-graded aggregate süreksiz granülometrili agrega
gap-filling glue tutkallı macun
joint gap fuga
joint gap derz aralığı
stove gap cap fırın ve tezgah arası boşluğu kapatma aparatı
Automotive
piston ring gap segman boşluğu
distribution points gap distribütör platinleri arasındaki mesafe
electrode gap buji tırnak açıklığı
ring gap segman ağız aralığı
spark gap buji tırnak aralığı
ring gap position segman ucu konumu
distribution points gap plaitin mesafesi
contact gap platin tırnak açıklığı
oil ring gap yağ segman uç aralığı
air gap bujide merkez ve yan elektrotlar arasındaki mesafe
end gap uç açıklığı
spacer gap yağ segman yayı açıklığı
electrode gap elektrot aralığı buji tırnak aralığı
ring end gap segman ucu açıklığı
plug gap tırnak aralığı
piston ring end gap segman ağız aralığı
spark gap kıvılcım aralığı
ring end gap segman ağız aralığı
contact point gap platin aralığı
plug gap gauge buji sentili
spark plug gap buji tırnak aralığı
breaker point gap platin aralığı
breaker point gap platin boşluğu
breaker point gap kesici aralığı
compressed gap segman ağız açıklığı
air gap hava boşluğu
free gap serbest ağız aralığı
end gap ağız aralığı
gap or root opening aralık veya kök boşluğu
butt gap düz kesimli segman ağızı
alignment gap ayar boşluğu
spark plug with supplementary spark gap ek elektrot aralıklı buji
door gap kapı boşluğu
lapped gap bindirmeli segman ağız aralığı
semi-surface gap spark plug kayar kıvılcımlı buji
zero gap ring boşluksuz segman
piston gap dimension piston boşluk boyutu
gap style tırnak aralığı şekli
piston ring gap piston segman ağız aralığı
spark plug gap gauge buji mastarı
spark plug gap buji tırnak aralığı
breaker point gap platin aralığı
beveled gap konik segman ağız aralığı
retracted gap spark plug gömme elektrotlu buji
gap bridging köprüleme
pinned gap güvenlik pimli segman ağız aralığı
Aeronautic
isolating spark gap tecrit açıklığı
wind gap hava boşluğu
wing gap kanat açıklığı
Medical
synaptic gap sinaptik aralık
anion gap anyon açığı
osmotic gap osmotik açık
gap junctions açıklık bağlantıları
metabolic acidosis with wide anion gap artmış anyon açıklı metabolik asidoz
interincisor gap interinsizör aralık
gap (glans approximation procedure) glans yaklaştırma işlemi
gap junction protein ara bağlantı proteini
air-bone gap hava-kemik aralığı
air-bone gap hava-kemik gapı
forearm nonunion gap önkolda kaynamayan kemik kaybı
Anatomy
sutural gap sütür aralığı
Psychology
wage gap ücret uçurumu
tonal gap ses boşluğu
Math
nonlinear gap doğrusal olmayan yarık
Statistics
tukey's gap test tukey aralık sınaması
Physics
energy gap enerji aralığı
energy gap bantlararası enerji farkı
energy gap erke aralığı
Chemistry
zero gap sıfır aralığı
energy-gap enerji aralığı
hydraulic gap control hidrolik açıklık denetimi
Tobacco
skip gap kuru pencere
Social Sciences
global gender gap report küresel cinsiyet farkı raporu
Education
gap-year student eğitimini belirli süre erteleyen öğrenci
gap-year student eğitimine bir yıl ara vermiş öğrenci
Linguistics
accidental gap atlanmış aralık
information gap bilgi boşluğu
gap-filling boşluk doldurma
Environment
seismic gap sismik boşluk
Meteorology
gap winds ara rüzgarları
cloud gap bulut aralığı
cloud gap bulut boşluğu
Geology
gap-graded soil aralıklı derecelenmiş zemin
Places
union gap washington eyaletinde şehir
jacksons' gap alabama eyaletinde şehir
bone gap illinois eyaletinde yerleşim yeri
wind gap pensilvanya eyaletinde yerleşim yeri
shade gap pensilvanya eyaletinde yerleşim yeri
delaware water gap pensilvanya eyaletinde yerleşim yeri
bulls gap tennessee eyaletinde yerleşim yeri
judith gap montana eyaletinde yerleşim yeri
cumberland gap tennessee eyaletinde yerleşim yeri
pennington gap virginia eyaletinde yerleşim yeri
big stone gap virginia eyaletinde yerleşim yeri
mortons gap kentucky eyaletinde şehir
buffalo gap güney dakota eyaletinde yerleşim yeri
Military
minefield gap mayın tarlası geçidi
block gap öbek aralığı
gap marker gedik işareti
gap-filling surveillance radar kör bölge arama radarı
column gap kol boşluğu
file gap kütük aralığı
dry gap bridge kuru yerlere kurulan köprü
gap-filler radar boşluk doldurucu radar