sub- - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

sub-

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "sub-" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 14 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
sub- pref. aşağı yukarı
sub- pref. ikincil
sub- pref. yan
sub- pref. alt-
sub- pref. aşağı
sub- pref. hemen hemen
sub- pref. ikinci
sub- pref. yardımcı
sub- pref. alt
Trade/Economic
sub- alt
sub- önek aşağısında
sub- önek altında
Medical
sub- sab
sub- altında

Bedeutungen, die der Begriff "sub-" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 382 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
sub v. yerine geçmek
sub v. yerini doldurmak
sub race n. alt ırk
sub consultant n. taşeron müşavir
sub contractor n. mukavele yapan
sub project n. alt proje
sub soil n. alt toprak
sub field n. alt alan
sub total n. ara toplam
sub sahara n. alt büyük sahra
sub interface n. alt arayüz
critical sub-test n. kritik alt deney
sub-race n. alt ırk
sub-committees n. alt komiteler
sub-identity n. alt kimlik
sub-industry n. yan sanayi
sub-production n. fason imalat
sub-saharan africa n. sahraaltı afrika
sub-category n. alt kategori
sub-sea tunnel n. tüp geçit
sub-culture n. alt kültür
sub-test n. alt deney
sub-section n. alt kısım
sub-district n. nahiye
sub-unit n. alt-birim
sub-group n. alt-grup
sub-sector n. alt sektör
sub n. üye aidatı
sub-specialization n. alt uzmanlık dalı
sub n. denizaltı
sub-account n. alt hesap
sub-district n. bucak
sub-disciplines n. alt disiplinler
sub-skills n. alt beceriler
sub-metropolis n. alt metropol
sub-metropolitan n. alt metropol
sub-branch n. yan dal
sub-branch n. alt dal
sub-inspector n. komiser yardımcısı
sub-dimension n. alt boyut
sub-genre n. alt-tür
sub n. altyazı
sub-staff n. alt kadro
sub-group n. alt kadro
sub-meaning n. alt anlam
mixed sub n. karışık sandviç
sub text n. alt metin
sub contracted adj. taşeron
sub adj. yardımcı
sub-temperate adj. ılıman altı
sub-regional adj. alt bölge
sub-regional adj. alt bölgesel
sub-regional adj. alt-bölgesel
sub-saharan adj. aşağı sahra
sub-aqua adj. sualtı
sub-national adj. alt ulusal
sub-nation adj. ulusaltı
sub-national adj. ulusaltı
sub rosa adv. gizli
sub rosa adv. el altından
sub rosa adv. gizlice
sub prep. içinde
sub prep. içine
sub prep. altına
sub prep. altında
sub pref. önüne
sub pref. yan
sub pref. alt
Trade/Economic
sub agent acente vekili
sub prime kredi notu iyi olmayan kişilerin birincil piyasa yerine faiz oranı diğerlerine göre daha yüksek bir imkandan ipotekli konut kredisi edinmesiyle ortaya çıkan kredi türü
sub agent acenta vekili
merger sub birleşme tali şirketi
sub yardımcı
sub alt
sub ikinci
sub contractor alt müteahhit
sub contractor taşeron
advances given to sub-contractors taşeronlara verilen avanslar
international sub-contracting uluslararası taşeronluk
sub-total alt toplam
sub-dealer yan bayi
sub-producer alt üretici
sub-supplier alt tedarikçi
sub-account tali hesap
sub-contractor taşeron
sub-asset class varlık alt sınıfı
sub-prime yüksek faizli
sub-question alt konu
sub-industry product yan sanayi ürünü
sub-fund alt-fon
sub-product yan ürün
sub-prime credit history kötü kredi geçmişi
sub-total kısmi toplam
sub-manufacturer alt üretici
sub-dealer alt bayi
sub-agent tali acente
sub-standard standart altı
sub-contracted work taşeronluk işi
sub-standard standardın altında
sub-branch tali şube
sub-fund şemsiye fonu
sub-committee alt çalışma grubu
sub-license alt lisans
sub-contract taşeron mukavelesi
sub-supply company alt taşeron
sub-brand alt marka
flanker sub-brand alt marka
sub-investment alt yatırım
sub-sector alt sektör
sub-sector yan sektör
sub-agency acente vekilliği
sub-agency tali acentelik
sub-agent acente vekili
sub-manager ikinci müdür
sub-contractor alt müteahhit
sub-paragraph bent
sub-contract ayrı mukavele
sub-contract taşeron sözleşmesi
sub-contract alt sözleşme
sub-contract ek sözleşme
sub-distributor alt bayi
sub-distributor alt distribütör
sub-distributor alt-dağıtıcı
sub-trademark yan marka
sub-prime mortgage geri ödeme gücü zayıf kredi geçmişi olumsuz olan kimselere verilen kredi
sub-prime mortagage düşük gelir grubuna yüksek faizle verilen mortgage kredisi
general sub-contracting genel alt-yüklenici işleri
sub account alt hesap
sub ledger alt defter
sub ledger yardımcı defter
sub-contracted work alt yükleniciye verilen iş
sub-employer alt işveren
sub-contractors alt yükleniciler
sub account management alt hesap yönetimi
sub-dealer alt satıcı
sub-vendor alt satıcı
sub-accounts alt hesaplar
Law
sub-district bucak
sub-commission alt komisyon
gift sub modo şarta bağlı hibe
sub-tenant kiracının kiracısı
sub-tenant alt kiracı
sub-tenant kiracından kiralayan
sub-hire kiracıdan kiralama
sub-hire kiracıdan kiralamak
sub-hire kiracının kiralaması
sub-judice davada sonuca bağlanamama
sub-judice davanın görülmeye devam etmesi
sub-lease kiralanan şeyi üçüncü bir kişiye kiraya verme
sub clause alt bendi
sub-authorization alt vekalet
sub-power of attorney alt vekalet
sub-attorney alt vekil
sub-article fıkra
sub-article kanun maddesinin fıkrası
Politics
sub contracting practice alt işveren uygulaması
sub-heading alt başlık
sub-heading alt pozisyon
sub-commission on prevention of discrimination and protection of minorities ayrımcılığın önlenmesi ve azınlıkların korunması alt komisyonu
governor of a sub-district bucak müdürü
governor of a sub-district nahiye
metropolitan sub-provincial municipality büyükşehir ilçe belediyesi
sub-ethnic group alt etnik grup
parliament's planning and budget sub- commission meclis plan ve bütçe alt komisyonu
sub-saharan africa sahra altı afrika
sub-working group alt çalışma grubu
sub-committee alt komisyon
sub-committee alt kurul
sub-governorship kaymakamlık
sub-governor kaymakam
sub-regional organizations bölge-altı örgütler
sub-regional organizations alt bölgesel örgütler
sub-committee alt komite
sub-state actors devlet altı aktörler
Institutes
sub-committees alt çalışma grupları
sectorial monitoring sub-committee sektörel izleme alt komitesi
forest sub-district directorate orman işletme şefliği
Insurance
sub agency id alt partaj
Advertising
sub-brand alt marka
Technical
sub floor alt döşeme
sub frame motor takviye şasisi
improved sub-grade ıslah edilmiş taban
sub-assemblies alt grup
sub-contractor altyüklenici
sub-assembly alt grup
sub-contractor alt-yüklenici
sub-surface investigation temel etüdü
sub-grade taban
sub-base course alt temel
sub-contractor tedarikçi
sub-assembly ara montaj
sub-multiple tam bölen
sub-oceanic okyanus tabanının altında oluşan
sub-station alt istasyon
sub-cooling yardımcı soğutma
sub-base course temel altı
sub-irrigation alttan sulama
sub-base alt temel
sub-atmospheric system vakum sistemi
sub alt
sub altında
sub yan
sub ikincil
sub-system alt sistem
sub limit alt sınır
sub limit alt limit
sub-limit alt sınır
sub-ambient temperature düşük sıcaklık
sub-bituminous coal subbitümlü kömür
sub-bituminous coal düşük bitümlü kömür
sub-systems alt sistemler
sub-ambient temperature çevre sıcaklığının altındaki sıcaklık
sub-ambient temperature çevre sıcaklığının altında sıcaklık
sub-sampling alt örnekleme
sub-family alt aile
digital signal processing sub-system sayısal işaret işleme alt sistemi
sub-bituminous coal yağsız kömür
sub-paradigm alt paradigma
parallel sub-system paralel alt sistem
sub-supplier alt teslimatçı
sub-supplier alt tedarikçi
sub-bituminous coal yarı bütümlü kömür
loss in mass after sub-surface abrasion alt yüzeyin aşındırılmasından sonra kütle kaybı
sub standard standart altı
sound sub-carrier signals ses alt taşıyıcı işaretleri
product sub-component ürün alt komponenti
sub-dimension alt boyut
sub problem alt problem
sub-frame körkasa
sub-set alt küme
sub point alt nokta
Computer
sub entry alt giriş
sub address alt adres
sub error code alt hata kodu
sub notebook küçük defter
sub aşağıda
sub tray sub tepsi
sub dialog alt iletişim öğesi
sub title alt başlık
create sub keys alt anahtar oluştur
list sub keys alt anahtarları listele
menu sub item menü alt öğesi
num sub eksi sayısal tuş takımı
reg sub key kayıt alt anahtarı
reg sub key kayıt alt anh
chart sub-type grafik alt türü
sub-symbol alt-simge
sub-symbol alt simge
sub-multiple of a unit of measurement ölçüm birimin ast-katları
sub-directory alt dizin
sub-subscript aşağı alt indis
sub-address alt adres
sub-fraction bar thickness alt kesir çizgisi kalınlığı
sub-entries alt girişler
sub-page number alt sayfa no
sub-subscript alt-altindis
sub-index sembolün sağ altına yazılan rakam
sub-system alt sistem
sub-window alt pencere
sub report alt rapor
sub-authorization alt (yardımcı) yetki
processor sub-state işlemci alt durumu
Informatics
sub-factor alt faktör
sub-factor yan faktör
Telecom
sub-band adaptive differential pulse code modulation altbant uyumlu farksal darbe kodlu modülasyon
sub-loop unbundling alt yerel ağın ayrıştırılması
multiple sub-duct pipe çoklu alt kanal borusu
local sub-loop yerel alt döngü
multiple sub-duct pipe göz çoklayıcı
Radio
sound sub-carrier signal ses alt taşıyıcı işareti
digital microwave transmission systems or sub-systems sayısal mikrodalga iletim sistemleri veya alt-sistemler
Textile
accessories and sub-industry products aksesuarlar ve yan sanayi ürünleri
sub-class alt sınıf
Construction
sub-ground floor alt zemin kat
sub-contractor altmüteahhit
sub-contractor ikinci müteahhit
sub-basement concrete su basman betonu
sub-basement concrete subasman betonu
sub-optimal control based on prediction tahmine dayalı yaklaşık optimal kontrol
Automotive
main/sub throttle position sensors ana/yardımcı kelebek konum müşirleri
sub throtlle motor yardımcı kelebek motoru
sub tank yardımcı depo
engine sub hanger motor kaldırma askı kulağı
side branch sub muffler yardımcı susturucu
sub throtlle valve yardımcı gaz kelebeği
sub throtlle actuator yardımcı kelebek kumandası
sub throttle position sensors yardımcı kelebek konum müşirleri
engine sub hanger stay motor kaldırma askı kulağı
front differential sub assembly ön diferansiyel alt grubu
differential side gear sub assembly diferansiyel aks dişlisi alt grubu
sub throtlle position sensor yardımcı kelebek konum müşiri
sub throttle position sensor yardımcı kelebek konum müşiri
sub pin yardımcı pim
video sub system video tali sistemi
lane departure avoidance sub-system şerit değiştirme sakınma tali sistemi
front sub-frame assembly ön tali gövde aksamı
vehicle communication network sub-subsystems araç iletişim ağı yan-tali sistemleri
timer sub-piston avans yardımcı pistonu
sub-shaft bearing yardımcı mil rulmanı
night vision sub-system gece görüş tali sistemi
rear sub-frame assembly arka tali çerçeve tertibatı
sub-throttle ön gaz kelebeği
Aeronautic
sub-charter kısa süreli olarak kiralanan uçak
Marine
sub-refraction normal altı sapma
sub-sand filter system kum altı filtre sistemi
sub-chaser denizaltı avcı botu
Medical
sub sub
sub surface skin deri altı
sub surface burst yüzey altı patlama
sub-surface burst yüzey altı patlama
sub-normal thermometer normal-altı termometre
lymphocyte sub-groups lenfosit alt grupları
sub-maximal exercise sub-maksimal egzersiz
sub-diaphragmatic abscess subdiyafragmatik apse
sub-centimetric subsantimetrik
Psychology
sub-modalities alt modaliteler
Math
sub determinant alt determinant
sub determinant altbelirteç
Statistics
sub-series alt-seriler
intrablock sub-group blokiçi alt-grup
disproportionate sub-class numbers orantısız alt sınıf sayıları
sub-poisson distribution alt-poisson dağılımı
sub-group confounded alt-grup etki karışımlı
proportional sub-class numbers orantılı alt sınıf sayıları
Chemistry
sub ön takı alt-
Biology
sub-division alt bölüm
sub-phylum altşube
Marine Biology
sub-tropical convergence sub-tropik konvergens
sub-species alttür
sub-class altsınıf
sub-littoral sublittoral
sub-ordo alttakım
sub-family altfamilya
Astronomy
sub-orbital flight bir gezegenin yörüngesinde tam turu tamamlamayan uçuş
sub-orbital flight alt yörüngesel uçuş
sub-orbital spaceflight basit yörüngesel uçuş
sub-orbital alt yörüngesel
sub-orbital spaceflight alt yörüngesel uçuş
sub-orbital flight basit yörüngesel uçuş
sub-orbital spaceflight bir gezegenin yörüngesinde tam turu tamamlamayan uçuş
Agriculture
sub-permafrost water permafrost altı suyu
Apiculture
sub oesophageal ganglion sinir düğümü
Linguistics
sub-form alt-biçim
sub-concept alt kavram
sub-skills alt beceriler
sub-distinction alt-ayrım
sub-test alt sınav
sub-term alt-terim
sub-morpheme ara biçim
sub-system düzencik
sub-function alt işlev
sub clause yan tümce
Environment
sub-surface ground map yeraltı zemin haritası
sub-province ilçe
sub-province health and environment department ilçe sağlık ve çevre müdürlüğü
sub-zone alt bölge
Geography
sub saharan sahra çölüne özgü
sub-temperate ılıman iklim kuşağının nispeten soğuk kesimleri
sub-saharan sahra çölüne özgü
sub saharan africa sahra altı afrika
Geology
sub- bituminous coal alt bitümlü kömür
sub-surface excavation yüzeyaltı kazısı
Places
indian sub-continent hindistan alt kıtası
Military
tactical sub-concept taktik alt konsepti
joint sub-regional command south-centre merkezi güney avrupa müşterek alt bölge komutanlığı
sub caliber namlucuk
joint sub-regional command centre merkezi avrupa müşterek alt bölge komutanlığı
joint sub-regional command müşterek alt bölge komutanlığı
joint services sub group müşterek hizmetler alt grubu
network management sub-system çevrim planlama alt sistemi
sub skimmer sualtında ve su üstünde gidebilen bot
sub denizaltı
joint sub-regional command south-west güneybatı avrupa müşterek alt bölge komutanlığı
joint sub-regional command south-east güneydoğu avrupa müşterek alt bölge komutanlığı
joint sub-regional command south güney avrupa müşterek alt bölge komutanlığı
sub-team alt tim
joint sub-regional command north kuzey avrupa müşterek alt bölge komutanlığı
joint sub-regional command north-east kuzeydoğu avrupa müşterek alt bölge komutanlığı
nuclear sub nükleer denizaltı
sub-lieutenant asteğmen
Cinema
sub-titling alt yazılama
British Slang
nuclear sub bar