scale - Turkish English Dictionary
History

scale

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "scale" in Turkish English Dictionary : 81 result(s)

English Turkish
Common Usage
scale v. ölçeklendirmek
scale n. tartar
scale n. ölçek
scale n. pul
General
scale v. hesaplamak
scale v. pul pul olmak
scale v. orantılı olmak
scale v. tırmanarak çıkmak
scale v. ayarlamak
scale v. tartarlarını temizlemek
scale v. tartmak
scale v. derecelendirmek
scale v. kazıyarak temizlemek
scale v. diş taşlarını temizlemek
scale v. ayarlamak (bir ölçeğe göre)
scale v. pullarını ayıklamak
scale v. ağırlığını ölçmek
scale v. tırmanmak
scale v. kefeki taşı ile düşürmek
scale v. tartmak (terazi/ağırlık)
scale v. teraziye vurmak
scale v. kabuklanmak
scale n. tartı
scale n. tarife
scale n. dereceli cetvel
scale n. terazi gözü
scale n. derece
scale n. balık pulu
scale n. kefe
scale n. basamak
scale n. çap
scale n. kazan taşı
scale n. pul (balık/sürüngen vb'nde)
scale n. ölçek
scale n. merdiven
scale n. mikyas
scale n. kazantaşı
scale n. skala
scale n. cetvel
scale n. kabuk
scale n. baskül
scale n. kantar
scale n. balık pulumsu kabuk
Trade/Economic
scale kademe
scale hacim
scale mikyas
scale ölçek
Politics
scale barem
Technical
scale ölçek
scale bir ölçeğe göre ayarlamak
scale cetvel
scale terazi
scale kazan taşı kaplamak
scale skala
scale ölçeklemek
scale kadran
scale kazantaşı
scale kavlak
scale terazi kefesi
scale ölçü
scale tufal
scale kantar
scale kazan borularında oluşan depozit
Computer
scale ölçekle
scale ayar
scale genişlet
scale artırıp düşürme
Construction
scale kabuk
Automotive
scale ölçek
scale tartı
scale tortu
Medical
scale skal
Food Engineering
scale terazi
scale tortu
scale birikinti
scale ölçek
Gastronomy
scale baskül
Marine Biology
scale terazi kefesi
scale pul
Music
scale dizi
scale gam

Meanings of "scale" with other terms in English Turkish Dictionary : 500 result(s)

English Turkish
General
scale up v. yükseltmek
scale off v. pul pul olmak
scale down v. düşürmek
scale up v. yükselmek
scale up v. artırmak
scale up v. büyütmek
scale down v. düşmek
scale up v. artmak
scale down v. küçültmek
scale down v. indirmek
scale down v. azaltmak
turn the scale v. ağır basmak
scale a wall v. duvara tırmanmak
scale off v. pullarını ayıklamak
scale down v. azalmak
scale something back v. boyutunu küçültmek
scale something up v. ebadını büyütmek
scale something back v. ebadını küçültmek
scale something up v. sayısını yükseltmek
scale something up v. boyutunu büyütmek
scale something back v. sayısını azaltmak
scale up v. çoğaltmak
reach a certain scale v. (şirket vb.) belirli bir büyüklüğe ulaşmak
reach a certain scale v. (şirket vb.) belli bir büyüklüğe ulaşmak
reach a certain scale v. (şirket vb.) belli bir büyüklüğe gelmek
reach a certain scale v. (şirket vb.) belirli bir büyüklüğe gelmek
sliding scale system n. eşelmobil sistemi
fahrenheit scale n. fahrenhayt
interval scale n. aralık skalası
large scale integrated circuit n. büyük ölçüde bütünleşik devre
fish scale n. pul
fish scale n. balık pulu
chart scale n. harita ölçeği
scale insect n. kırmızböceği
scale of a balance n. kefe
disaster severity scale n. afet şiddet derecesi
scale of salaries n. barem
pay scale n. maaş kadrosu
map scale n. harita ölçeği
ratio scale n. oranlı ölçek
interval scale n. aralıklı ölçek
infant development scale n. bebek gelişim skalası
wage scale n. ücret tarifesi
richter scale n. richter ölçeği
decimal scale n. ondalık hesap cetveli
large scale n. büyük ölçek
time scale factor n. zaman cetveli faktörü
full scale n. tam ölçek
sliding scale n. eşelmobil
sliding scale n. değişken ölçek
time scale n. zaman cetveli
very large scale integration n. çok büyük boyutta integrasyon
scale device n. tartı aleti
fahrenheit scale n. fahrenhayt cetveli
economies of scale n. ölçek ekonomileri
large scale computer n. büyük ölçekli bilgisayar
beaufort scale n. beaufort skalası
scale beam n. terazi kolu
pilot scale testworks n. deneme çalışmaları
family size/scale farm n. aile çiftliği
scale factor n. ölçek
salary scale n. barem
functioning scale n. işleyiş ölçeği
sliding scale n. yürüyen skala
industrial scale n. endüstriyel ölçek
bathroom scale n. tartı
beaufort scale n. beaufort cetveli
bathroom scale n. banyo tartısı
weighing scale n. tartı
anti-scale n. kireç çözücü
full-scale n. büyük çaplı
scale-down n. düşüş
scale-down n. azalma
scale-down n. düşme
letter scale n. mektup terazisi
social scale n. toplum düzeyi
large-scale excavation work n. geniş kazı çalışması
electronic scale n. elektronik terazi
electronic scale n. elektronik tartı
9 on a 10 point scale n. on üzerinden dokuz
nine on a ten point scale n. 10 üzerinden dokuz
9 on a 10 point scale n. 10 üzerinden dokuz
nine on a ten point scale n. on üzerinden dokuz
goal attainment scale n. amaca ulaşma skalası
human scale n. insan ölçeği
wealth on a large scale n. büyük çapta zenginlik
lime scale n. kireç birikintisi
lime scale n. kireç tortusu
lime scale n. kireç kalıntısı
grand scale n. büyük ölçek
global scale n. küresel boyut
global scale n. global boyut
regional scale n. bölgesel ölçek
region scale n. bölge ölçeği
preference scale n. tercih ölçeği
broader scale n. daha geniş ölçek
large scale adj. büyük ölçekli
a vast scale adj. büyük ölçüde
small-scale adj. küçük ölçekli
full-scale adj. geniş çaplı
full-scale adj. tam ölçekli
large-scale adj. büyük
small-scale adj. küçük çaplı
large-scale adj. büyük ölçekli
not to scale adj. ölçeksiz
multi-scale adj. çok ölçekli
(at) very small scale adv. çok küçük ölçüde
on a large scale adv. büyük çapta
on a small scale adv. ufak çapta
on a vast scale adv. büyük çapta
on a large scale adv. büyük ölçüde
on a small scale adv. küçük çapta
on a vast scale adv. geniş ölçüde
on a large scale adv. geniş ölçüde
in large scale adv. büyük ölçekte
on the scale of hundred adv. 100 üzerinden
on the scale of 100 adv. 100 üzerinden
on the scale of hundred adv. yüz üzerinden
on the scale of 100 adv. yüz üzerinden
large-scale adv. büyük çapta
on a limited scale adv. sınırlı miktarda
on a limited scale adv. sınırlı ölçüde
on the richter scale adv. rikter ölçeğine göre
on the richter scale adv. richter ölçeğine göre
on a mass scale adv. kitlesel ölçekte
on an international scale adv. uluslararası ölçekte
on a local scale adv. yerel ölçekte
on a large scale adv. büyük ölçekte
10-point numerical rating scale 10'luk nümerik derecelendirme ölçeği
Phrasals
scale back bir şeyi miktar ya da kapsamca azaltmak
scale down bir şeyi miktar ya da kapsamca azaltmak
Phrases
according to the richter scale richter ölçeğine göre
according to the richter scale rikter ölçeğine göre
on a colossal scale büyük/dev/muazzam ölçekte
on such a scale bu denli büyüklükte
Idioms
off the scale standartların ötesinde
Trade/Economic
minimum efficient scale en ufak etkin ölçek
increasing returns to scale ölçeğe göre artan getiri
scale back one's hours birinin çalışma saatlerinde indirime gitmek
ordinal scale sıralamalı ölçek
scale of rates fiyat yelpazesi
sliding wage scale fiyat endeksine veya başka bir endekse bağlanmış ücret
scale economies hypothesis ölçek ekonomileri hipotezi
constant returns to scale ölçeğe göre sabit getiri
scale economies ölçek ekonomileri
scale back one's hours bir çalışanın günlük mesai süresini azaltmak
sliding scale commission değişken oranlı komisyon
salary scale maaş kademesi
sliding scale of salaries eşel mobil
salary scale maaş baremi
likert scale likert ölçeği
nominal scale nominal ölçek
sliding scale hareketli barem sistemi
diseconomies to scale ölçeğe göre eks ekonomiler
scale economy ölçek ekonomisi
sliding scale of wages eşel mobil
full scale simulation approach tam ölçekli simülasyon yaklaşımı
decreasing returns to scale ölçeğe göre azalan getiri
constant costs to scale ölçeğe göre sabit maliyetler
scale of rates alt ve üst sınırlar arasındaki değişik fiyat oranları
large scale production büyük ölçekli üretim
external economies of scale dışsal ölçek ekonomileri
economy of scale ölçek ekonomisi
returns to scale ölçeğe göre getiri
scale back one's hours mesaisini kısmak
sliding scale barem
sliding scale eşel mobil
sliding scale system eşel mobil sistemi
on a big scale büyük ölçüde
wage scale barem
displacement scale deplasman cetveli
graduated scale derecelere ayrılmış ölçek
internal scale economies içsel ölçek ekonomiler
scale of charges harç tarifesi
small scale küçük ölçekli
scale of commissions komisyon tarifesi
optimum scale size optimum ölçek büyüklüğü
scale of salaries maaş cetveli
diseconomies of scale olumsuz ölçek ekonomileri
optimum scale capacity optimum ölçek kapasite
scale order ölçek emri
scale economies ölçek ekonomiler
scale of fees ücret baremi
scale of wages ücret cetveli
scale buying toptan satın alma
industrial scale sanayi ölçeği
large scale systems büyük ölçekli sistemler
large-scale economies büyük ölçekli ekonomiler
large-scale factories büyük ölçekli fabrikalar
small-scale industry ufak ölçekli endüstri
scale-neutral technological progress ölçekten bağımsız teknolojik ilerleme
rank-order scale derece sırası ölçüsü
sliding scale tariff değişebilir ücret tarifesi
sliding scale değişken ölçek
wage scale ücret cetveli
sliding wage scale değişir ücret tarifesi
external scale economies dışsal ölçek ekonomiler
salary scale aylık skalası
salary scale maaş cetveli
scale discharge cetvele göre tahliye
scale of charges tarife
linear scale lineer ölçek
turn the scale dengeyi bozmak
on a large scale büyük ölçekte
on a liberal scale bol miktarda
job evaluation scale iş değerlendirme ölçeği
apprentice scale çıraklara uygulanan ücret baremi
beaufort scale bofor ölçeği
colliery scale maden kömürü ölçeği
percent scale yüzde ölçeği
man to man scale işçi mukayese ölçeği
on a large scale geniş ölçüde
yes and no scale evet hayır ölçeği
job evaluation scale iş değerlendirme planı
on a large scale büyük ölçüde
sliding scale commission eşel komisyon
sliding scale commission eşelli komisyon
price scale fiyat skalası
on a limited scale sınırlı miktarda
on a limited scale sınırlı ölçüde
rating scale değerlendirme cetveli
employee attitude scale işçi tutum skalası
descriptive scale tasfir skalası
descriptive scale tarif ölçeği
diseconomies of scale negatif ölçek ekonomileri
increasing returns to scale ölçeğin aratan verimi
minimum efficient scale minimum etkin ölçek
apprentice scale çırak ücret baremi
rating scale değerlendirme ölçeği
diminishing returns to scale ölçeğin azalan getirisi
diminishing returns to scale ölçeğin azalan verimi
scale of an enterprise işletme büyüklüğü
scale of production üretim ölçeği
scale of production üretimin ölçeği
principal scale esas ölçek
small scale industry küçük ölçekli sanayi
scale tons cetvel tonları
scale parameter ölçek parametresi
sliding scale tariff rayiç fiyata göre düzenlenen gümrük vergisi
sliding scale tariff ithal edilen ürünlerin fiyatına göre uygulanan vergi tarifesi
small scale enterprise küçük ölçekli işletme
small-scale fishery küçük ölçekli balıkçılık
small-scale fishing küçük ölçekli balıkçılık
small-scale fishery küçük balıkçılık
small-scale fishing küçük balıkçılık
single scale method tek ölçekli yöntem
on international scale uluslararası ölçekte
international scale uluslararası ölçek
effect of scale ölçek etkisi
on a global scale küresel ölçekte
economies of scale ölçek ekonomileri
variable return to scale ölçeğe göre değişken getiri
small-scale company küçük ölçekli şirket
economies of scale (mikro-ekonomik olarak) sürümden kazanma (büyük ölçekli üretim)
limited economies of scale sınırlı ölçek ekonomisi
pay scale maaş skalası
pay scale maücret skalası
large-scale production büyük ölçekli üretim
economies of scale ölçek ekonomileri
diseconomies of scale ters-ölçek ekonomisi
sliding scale eşel mobil
Law
economics of scale ölçek ekonomileri
Politics
unprecedented scale daha önce görülmemiş boyutta
large scale geniş kapsamlı
expected scale beklenen büyüklük
Technical
very large scale integration çok büyük çapta tümleşim
baume scale bome bölüntüsü
engineer's scale ölçekli cetvel
velocity scale hız ölçeği
large scale integration geniş ölçekte tümleşme
scale effect ölçek tesiri
calibration scale ölçüleme ölçeği
barometer scale barometre ölçeği
weighing scale yaylı baskül
ignition setting scale ateşleme ayar skalası
scale division ölçek böleyi
spring scale yay ölçeği
boiler scale su taşı
medium scale integration orta çapta tümleşme
boiler scale kazan taşı
ignition setting scale ateşleme ayarlama ölçeği
architect scale mimar cetveli
temperature scale sıcaklık skalası
time scale zaman ölçeği
mechanical engineer's scale makine mühendisi cetveli
scale formation kazan taşı oluşumu
scale space filtering ölçek uzayında süzgeçleme
natural scale tabii ölçek
horizontal scale yatay ölçek
scale adhesion test tufal yapışkanlık deneyi
bolometric scale bolometre ölçeği
velocity scale hız eşeli
selector scale seçici ölçek
scale marking ölçek imleme
natural scale doğal ölçek
beaufort scale beaufort cetveli
boiler scale kazantaşı
full scale tüm erim
mill scale demir oksit katmanı
absolute temperature scale mutlak sıcaklık ölçeği
custom scale factors özel ölçek etkenleri
category axis scale kategori ekseni ölçeği
scale factor ölçek çarpanı
scale factor skala katsayısı
chromatic scale kromatik gam
reduced scale model azalan skala modeli
wind scale rüzgar hızölçeri
flat scale düz cetvel
centigrade scale santigrat ölçeği
colour scale renk ölçeği
scale factor ölçek katsayısı
complete number scale bütün sayı ölçeği
scale removal kazan taşının temizlenmesi
beaufort wind scale beaufort rüzgar ölçeği
vertical scale düşey ölçek
deflection scale taksimat skalası
celsius scale celsius ölçeği
calibration scale kalibrasyon skalası
beaufort scale bofor skalası
small scale integration küçük çapta tümleşme
vernier scale verniye taksimatı
absolute scale mutlak ölçü
truck scale kamyon kantarı
automatic scale otomatik kanlar
bagging scale torba kantarı
bagging scale çuvala doldurma baskülü
reduction scale küçültme ölçeği
celsius scale celsius derecesi
cone scale kozalak pulu
fahrenheit scale fahrenhayt ölçeği
hardness scale sertlik derecesi
hardness scale sertlik ölçeği
diagonal scale çapraz ölçü
vickers hardness scale vickers sertlik ölçeği
drawing scale ölçekli cetvel
expanded scale genişletilmiş ölçek
expanded scale instrument genişletilmiş ölçekli alet
rockwell hardness scale rockwell sertlik ölçeği
scale removing kabuk giderme
scale removing kabuksuzlaştırma
full scale tam boyut
full scale aslının ölçüsünde
full scale test tam ölçekli deneme
full scale tam ölçek
forge scale dövme pulu
auto-scale otomatik ölçeklendir
large-scale gerçek büyüklükte
large-scale gerçek ölçekte
fast-time scale hızlı zaman ölçeği
de-scale kireç
full-scale tam ölçek
full-scale model tam ölçekli model
enclosed-scale calorimeter skalası cam mahfaza içerisinde bulunan termometre
large-scale büyük ölçekli
hand-held scale seyyar manav terazisi
large-scale tabii büyüklükte
full-scale test gerçek boyutlu test
full-scale aslının ölçüsünde
de-scale taş tabakasını sökmek
large-scale integration geniş ölçekli tümleşme
full-scale test gerçek boyutlarla yapılan deney
decibels on a-weighted scale a ağırlıklı skalada desibel
large-scale computer büyük ölçekli bilgisayar
large-scale integration büyük çapta tümleşme
small-scale model tests küçük ölçekli model testleri
time-scale factor zaman ölçeği çarpanı
very large-scale integration çok büyük çapta tümleşme
scale-up ölçek büyütme
scale-of-ten ondalık skala
semi-logarithmic scale yarı logaritmik ölçek
scale-of-two ikili skala
rolled-in scale haddelenmiş kabuk
hand scale el terazisi
iron scale demir pulu
grey scale gri skala
equal arm scale eşit kollu terazı
hand scale el kantarı
scale interval ölçek böley değeri
scale length ölçek boyu
spring scale el kantarı
scale trap kısır kapanı
scale numbering ölçek numaralandırma
scale length ölçek uzunluğu
off scale reading ölçeksiz okuma
scale space ölçek uzayı
scale mark ölçek işareti
scale range ölçek erimi
suppressed zero scale sıfırsız ölçek
blue scale mavi skala
vernier scale verniye skalası
temperature scale sıcaklık ölçeği
colour scale renk skalası
large scale integration büyük çapta tümleşim
large scale test geniş kapsamlı deney
large scale büyük ölçekli
kelvin scale kelvin ölçeği
large scale büyük boyutlu
linear scale çizgisel ölçek
linear scale doğrusal ölçek
mill scale haddehane pulu
mohs' scale mohs ölçeği
metrical scale metrik ölçek
moving scale instrument devinen ölçekli alet
nonlinear scale doğrusal olmayan ölçek
platform scale platformlu kantar
platform scale kamyon kantarı
rating scale değerleme ölçeği
wind scale rüzgar cetveli
scale model ölçekli maket
scale pit kantar çukuru
scale formation kazantaşı oluşumu
scale drawing ölçekli resim
scale off pul pul dökülmek
scale solvent kazantaşı çözücü
scale inhibitor kazantaşı önleyici
scale formation kireçtaşı oluşumu
scale incrustation kazantaşı
scale of forces kuvvetler ölçeği
five point likert scale beşli likert ölçeği
5 point likert scale beşli likert ölçeği
sheer scale gerçek ölçek
sheer scale büyük ölçek
bench scale test laboratuar ölçekli test
azimuth scale yan skalası
plotting scale ölçek cetveli
numerical scale sayısal ölçek
windage scale rüzgar düzeltme ıskalası
scale factor ölçek emsali
azimuth scale dirisa skalası
conversion scale değiştirme cetveli
conversion scale dönüşüm tablosu
graphic scale grafik ölçek
logarithmic range scale logaritmik mesafe skalası
beaufort scale beaufort rüzgar hızı skalası
true-to-scale gerçeğe uygun ölçeklendirilmiş
true-to-scale gerçek ölçek
physical self-maintenance scale fiziksel kendine bakım ölçeği
time scale modification zaman ölçeği modifikasyonu
large-scale process and production büyük hacimli proses ve ürün
scale car harman tankı
mill scale hadde tufalı
rolling scale hadde tufalı
international temperature scale uluslararası sıcaklık ölçeği
scale breaker tufal kırıcı
scale pit tufal çöküntüsü
scale removal tufal giderme
twaddale scale twaddale ölçeği
scale car tufal arabası
scale formation tufal oluşumu
scale pit tufal çukuru
scale pit tufal kuyusu
scale cleaning tufal temizleme
international practical temperature scale uluslararası uygulamalı sıcaklık ölçeği
scale breaking tufal kırma
anti-scale compound tufalsavar bileşik
reaumur temperature scale reaumur sıcaklık ölçeği
full-scale tam ölçüde
scale car kantarlı araba
truck scale kantar
baume scale baume ölçeği
torsion scale burulum tartısı
brinell hardness scale brinell sertlik ölçeği
beaufort scale beaufort rüzgar ölçeği
large scale integration geniş tümleşim
celsius scale selsiyus ölçeği
electronegativity scale elektronegatiftik ölçeği
hammer scale demir pulu
graduated dial scale taksimatlandırılmış kadran
liquid-in glass enclosed-scale thermometer sıvılı boru mahfazalı termometre
long enclosed-scale thermometer boru mahfazalı uzun termometre
ideal gas temperature scale ideal gaz sıcaklık ölçeği
fire scale fırın tufali
forge scale dövme tufalı
scale bar ölçek çubuğu
absolute thermodynamic scale salt termodinamik ölçeği
full-scale doğal büyüklükte
mohs hardness scale mohs sertlik ölçeği
mohs scale mohs ölçeği
full-scale test tam ölçüde yapılan deney
full-scale test tam ölçek deney
graphic rating scale grafik değerlendirme ölçeği
rolled-in scale girinti tufal
rolled-in scale girinti kabuk
fahrenheit scale fahrenheit ölçeği
kelvin temperature scale kelvin sıcaklık ölçeği
hammer scale kopma talaş
large-scale process and production büyük ölçekli proses ve üretim
small-scale steady-state test küçük ölçekli kararlı hal deneyi
draughting scale rule ölçekli çizim cetveli
full scale room test tam boyutlu oda deneyi
full scale room test tam ölçekli oda deneyi
self-certainty scale kendinden eminlik ölçeği
upper scale üst ölçek
super scale üst ölçek
upper scale plan üst ölçek planı
chart scale method grafik ölçek metodu
dichotomous scale dikotom ölçek
small-scale laboratory screening küçük ölçekli laboratuvar taraması
full-scale deflection tam sapma
small-scale static method küçük ölçekli statik metot