bulk - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

bulk

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"bulk" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 59 sonuç

İngilizce Türkçe
General
bulk f. büyütmek
bulk f. büyümek
bulk f. genişlemek
bulk f. önemli olmak
bulk f. şişirmek
bulk f. şişmek
bulk i. cüsse
bulk i. çoğunluk
bulk i. hacim
bulk i. ekseriyet
bulk i. boy
bulk i. yük
bulk i. büyük kısım
bulk i. eşya
bulk i. anaçoğunluk
bulk i. dökme
bulk i. kargo
bulk i. büyüklük
bulk i. hantal gövde
bulk i. kargo dökme
bulk i. oylum
bulk i. kütle
bulk i. en önemli kısım
bulk i. esas kısmı
bulk i. toplu
bulk i. gövde
bulk i. dökme yük
bulk i. geniş vücut
bulk s. torbalanmamış
bulk s. yığınsal
bulk s. toptan
bulk s. ambalajsız
bulk s. ambalaj içinde olmayan
Trade/Economic
bulk toplam
bulk büyük partiler halinde
bulk ambalajsız
bulk dökme
bulk toptan
Law
bulk miktar
Technical
bulk büyüklük
bulk kütle
bulk dökme yük
bulk kabarma
bulk hacim
bulk kitle
Computer
bulk yığın
bulk yığınsal
bulk toplu
Construction
bulk dolu parka
bulk gevşek yığın
Marine
bulk kuru yük
bulk ambar yükü
Medical
bulk kitle
Food Engineering
bulk dökme
bulk yığın
Biochemistry
bulk gövde yoğunluğu
Marine Biology
bulk yığık
Archaeology
bulk oylum
Geology
bulk kütle halinde

"bulk" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 316 sonuç

İngilizce Türkçe
General
bulk large f. büyük görünmek
break bulk f. gemiyi tahliye etmek
order books in bulk f. toptan kitap siparişi vermek
bulk order i. yüklü sipariş
olive oil in bulk i. dökme zeytinyağı
bulk olive oil i. dökme zeytinyağı
bulk transfer i. yüklü/yığın halinde aktarım
bulk food i. toptan gıda
bulk truck i. tanker kamyon/tır
in bulk s. ambalajsız
in bulk zf. toptan
in bulk zf. dökme
in bulk zf. açık
in bulk zf. dökme olarak
in bulk zf. yığın halinde
Phrasals
bulk up kilo almak (özellikle kasların şişmesiyle)
Trade/Economic
bulk cargo dökme mal ambalajsız mal
bulk purchases toptan alım
bulk shipment malı dökme halinde sevketme
bulk cargo tek maldan oluşan kargo
bulk carrier tarifesiz servislerde kullanılan dökme mal taşıyan büyük gemiler
bulk cargo dökme mal kargosu
bulk cargo yığın biçimde taşınan yük
break bulk parça yük
bulk cost ambalajsız değer
bulk sales toptan satışlar
bulk discount büyük alımlarda uygulanan düşük fiyat
bulk sale toptan satış
bulk cost ambalajsız maliyet
bulk factoring toptan faktöring
break bulk cargo parça yük
bulk cargo ambalajsız mal
bulk cargo ambalajlanmadan taşınan
break bulk konsolide kargo
bulk marking satışa sunulan çeşitli mallara tek fiyat uygulanması
bulk purchase toptan satın alma
bulk cargo dökme yük
bulk cargo dökme mal
bulk goods ambalajsız mal
breaking bulk numune için ambalajı kırma
sell by the bulk götürü satmak
bulk carrier dökme mal taşıyan gemi
bulk shipment dökme sevk
laden in bulk dökme yüklü
bulk cargo havaleli mal
bulk goods havaleli mal
bulk buying toptan alım
buy in bulk toptan satın almak
bulk discount toptan indirimi
bulk order toplu sipariş
orel-bulk-oil carrier obo
before breaking bulk yükü (dökme) boşaltmaya başlamadan önce
sale in bulk götürü satış
great value in small bulk küçük ölçümde büyük değer
sell by bulk toplu olarak satmak
bulk cargo yığın yük
bulk cargo yığın halinde yük
in bulk yığın halinde
in bulk toptan
bulk goods dökme mal
bulk marking tek fiyat etiketi yapıştırma yöntemi
bulk mailing yığın halinde yollama
bulk cargo döküm yük
initial bulk stock götürü stok
bulk purchase toplu alım
bulk production seri imalat
dry bulk market kuru dökme yük piyasası
bulk transport dökme taşıma
bulk transport dökme taşımacılık
bulk transportation dökme taşımacılık
bulk price toptan fiyat
bulk material tartmalık malzeme
bulk manufacturing process seri üretim süreci
Law
bulk cargo dökme yük
Politics
dry bulk density kuru hacim yoğunluğu
Tourism
bulk clearance toplu işlem
Technical
specific bulk gravity birim hacim ağırlığı
high bulk yarn hacimli iplik
bulk yarn hacimli iplik
bulk data transmission yığınsal veri iletimi
bulk storage yığınsal bellek
bulk storage yığın bellek
specific bulk density birim hacim ağırlığı
bulk material dökme malzeme
dry bulk carrier kuru dökme yük gemisi
bulk density birim oylum ağırlığı
specific bulk density özgül ağırlık
bulk modulus esneklik modülü
bulk density yığın yoğunluğu
specific bulk gravity birim oylum ağırlığı
bulk density birim hacim ağırlığı
bulk weight dökme (birim) ağırlık
bulk material dökme gereç
bulk flotation bileşik yüzdürme
bulk sample kütle örnek
bulk sampling yığm örneklemesi
bulk loading dökme yükleme
bulk sampling kütle ömek alma
bulk flotation kolektif flotasyon
bulk sample kütle numune
bulk material yığın gereç
bulk yarn tekstüre iplik
bulk deformation processes kütle şekillendirme işlemleri
tapped bulk density sıkıştırılmış yığın yoğunluğu
universal bulk head connector üniversal perde geçişli konnektör
bulk storage space sıvı depolama sahası
bulk petroleum conversion kilts döküm petrol tahvil kapları
bulk petroleum döküm petrol
bulk supply döküm ikmal maddesi
bulk storage döküm depolama
bulk petroleum product döküm halinde petrol ürünü
bulk loading kitle yükleme
bulk material kaba malzeme
bulk storage kitle depolama
universal bulk head connector kontra somunla bağlantı
bulk material kitle malzeme
bulk loading karışık yükleme
bulk stock kitle stok
packaged bulk petroleum ambalajlanmış döküm petrol
bulk stock açılmamış malzeme ambalajı
bulk encryption küme halinde şifreleme
bulk reduction küçük kaplara aktarma
bulk stock ambalajlı malzeme
bulk fuel truck delivery tankerle akaryakıt dağıtımı
bulk fuel truck delivery tankerlerle akaryakıt dağıtımı
bulk moduli balk modülü
non-pressurized container for dry bulk basınçlandırılmamış kuru yük konteyneri
non-pressurized dry bulk container basınçlandırılmamış kuru yük konteyneri
apparent bulk density görünür hacimsel yoğunluk
bulk specimen kalın numune
bulk modulus of elasticity esneklik kitle katsayısı
bulk specimen elektronları geçirmeyen numune
bulk thickness hacimsel kalınlık
bulk density hacimsel yoğunluk
bulk-moulding kütle kalıplaması
bulk-moulding compound kütle kalıplama bileşiği
bulk diffusion hacimsel yayınım
bulk adherend kitle yapışkanı
bulk free energy kitle özgür erki
bulk density kitle yoğunluğu
bulk volume kitle oylumu
bulk adhesive kitle yapıştırıcı
bulk handling kitle yerleştirme
bulk conductivity kitle iletkenliği
bulk handling system kitle yerleştirme dizgesi
bulk porosity kitle gözenekliliği
bulk flow kitlesel akış
bulk modulus kitle katsayısı
bulk resistance kitle direnci
bulk polymerization kitle polimerlenmesi
bulk specific gravity kitle özgül ağırlığı
bulk factor yığın faktörü
bulk moulding compound kitlesel kalıplama bileşiği
bulk diffusion kitlesel yayınım
bulk deformation kitlesel bozunum
bulk moulding kitlesel kalıplama
bulk deformation processes kitlesel bozunum süreçleri
bulk properties kitlesel özellikler
bulk polymerization kitlesel polimerleşme
bulk material kitlesel gereç
tapped bulk density of ceramic powders seramik tozların sıkıştırılmış yığın yoğunluğu
undamped bulk density of ceramic powders seramik tozlarının gevşek yığın yoğunluğu
undamped bulk density gevşek yığın yoğunluğu
compacted bulk density sıkıştırılmış yığın yoğunluğu
suspension and bulk processes süspansiyon ve kitle prosesleri
apparent relative density and bulk density görülür bağıl yoğunluk ve hacim kütlesi
apparent bulk density görünür yığın yoğunluğu
grain bulk density tane yığın yoğunluğu
mass loss of bulk material on drying yığın malzemenin kurutmada kütle kaybı
loose bulk materials gevşek yığın malzemeler
dry bulk density kuru birim hacim kütlesi
bulk case packaging balya şeklinde paketleme
bulk density of granular materials taneli malzemelerin yığın yoğunluğu
bulk storage plant yığın depolama tesisi
bulk handling yığın taşıma
storage of bulk materials yığın halindeki malzemenin depolanması
bulk and depth profiling analysis yığın ve derinlik profili analizi
intermediate bulk containers for non-dangerous goods tehlikeli olmayan malların ara işlemlerinde kullanılan dökme yük konteynerleri
bulk density of bituminous specimens bitümlü deney numunelerinin yığın yoğunluğu
mechanical handling of bulk material yığın malzemenin mekanik olarak taşınması
moisture content of bulk material yığın malzemenin rutubet muhtevası
pressurized dry bulk sıkıştırılmış kuru yük
bulk trailer silobas
bulk cement trailer çimento silobası
bulk cement trailer çimento silobas taşıtı
dry bulk trailer silobas
bulk velocity yığın hız
bulk velocity bütün olarak hızı
bulk hardness yığın sertliği
orel-bulk-oil carrier maden cevheri-dökme yük-petrol taşıyıcı gemi
wet bulk density ıslak hacim yoğunluğu
bulk material kütle malzeme
bulk-storage method dökme depolama yöntemi
Computer
bulk message toplu mesaj
bulk delay toplu gecikme
bulk feeder top besleyicisi
bulk data yığınsal veri
bulk erasing manyetik silme
bulk delay yığınsal gecikme
bulk sampling yığın örneklemesi
bulk mail toplu posta
bulk mail önemsiz posta
bulk panels yığın pano
bulk transmission yığınsal veri iletimi
bulk storage yığınsal bellek
bulk data transmission yığınsal veri iletimi
bulk transfer yığın transfer
bulk mail yığın posta
Informatics
bulk transmission toplu iletim
bulk e-mail toptan ileti
bulk transmission toptan iletim
bulk storage yığın bellek
bulk e-mail ileti sağanağı
Telecom
bulk transmission toplu iletim
bulk data transmission toplu veri iletimi
Mechanic
bulk deformation processes kütle şekillendirme işlemleri
Textile
high bulk yarn mus iplik
bulk fabric hanger kutusuz kumaş askısı
bulk fabric hanger dökme kumaş askısı
bulk yarn hacimli iplik
high bulk yarn hacimli iplik
bulk yarn tekstüre iplik
high bulk yarn hb-iplik
high bulk yarn hb’-iplik
bulk seam yığma dikiş
Construction
bulk modulus hacim modülü
bulk modulus hacimsel esneklik katsayısı
bulk density genel yoğunluk
bulk material dökme malzeme
bulk cement dökme çimento
loose bulk material gevşek yığın malzeme
bulk density gevşek yığın birim ağırlığı
Automotive
bulk average value yığın ortalama değeri
bulk-load chassis büyük hacimli yük şasisi
bulk molding compound toplu kalıplama bileşimi
Transportation
international bulk container (ibc) uluslararası dökme yük konteyneri
bulk container dökme yük konteyneri
Aeronautic
bulk injection pump toptan püskürtme pompası
bulk factor kütle faktörü
bulk density kütle yoğunluğu
bulk injection carburettor püskürtmeli karbüratör
bulk sampling kütlesel numune
bulk freight yığma kargo
bulk modulus hacim modülü
bulk cargo yığma kargo
Marine
bulk elasticity modulus dökme elastisite modülü
bulk carriers dökme yük taşıyan gemiler
bulk cargo dökme yük kargosu
specific bulk carrier özel dökme yük taşıyıcısı
break bulk cargo dökme yük
land in bulk (pirinç vb) geminin ambarına dökme
bulk freighter dökme yük gemisi
bulk carrier dökme mal taşıyan gemi
bulk carrier dökme yük gemisi
bulk freighter dökme mal taşıyan gemi
breaking bulk numune almak için ambalajı kırma
laden in bulk dökme yük
laden in bulk yükün gemiye ambalajsız yüklenmesi
break bulk gemiyi tahliye etmek
dry bulk cargo kuru dökme yük
Mining
bulk density kaba yoğunluk
Medical
unprocessed bulk işlenmemiş yığın
bulk density serbest yoğunluk
unprocessed bulk kitle
bulk forming kitle arttırıcı
bulk product yarı mamül
bulk product dökme ürün
bulk density kütle dansitesi
bulk-forming agent (sıvıyı içinde tutarak) dışkı kitlesi oluşturma özelliğindeki etken madde/ajan
bulk-laxative dışkı miktarını artıran laksatif
Food Engineering
bulk culture ana kültür
bulk concentration yığın derişimi
bulk water yığın su
bulk flow yığın akışı
bulk volume yığın hacmi
bulk density yığın yoğunluğu
bulk temperature yığın sıcaklığı
bulk culture işletme kültürü
intermediate bulk container ara yığın taşıyıcı
compacted bulk density sıkıştırılmış yığın yoğunluğu
free-flow bulk density serbest akış yığın yoğunluğu
bulk bovine milk cooler yığın sığır sütü soğutucusu
Statistics
bulk sampling yığın örneklemesi
Physics
bulk density hacim ağırlığı
bulk modulus hacimsel basınç katsayısı
bulk modulus kübik esneklik modülü
bulk erosion kütlesel aşınma
Chemistry
bulk concentration yığın derişimi
bulk polymerization yığın polimerizasyonu
bulk concentration yığın konsantrasyonu
bulk density yığın yoğunluğu
bulk density dökme yoğunluğu
bulk density dökme mal yoğunluğu
bulk-release ekseriyetini bırakma
Agriculture
bulk tea dökme çay
tea in bulk dökme çay
bulk density hacimsel kütle
bulk density hacimsel yoğunluk
Breeding
bulk feed dökme yem
Tobacco
bulk curing hanga da kurutma
Environment
bulk modulus burulma modülü
dry bulk density kuru yığın yoğunluğu
bulk asbestos yığın asbest
bulk consumer yüksek miktarda su tüketen tüketici
bulk water metre ana sayaç
Geology
bulk density hacim yoğunluk
bulk unit weight kütle birim hacim ağırlığı
bulk minerals hacim mineralleri
bulk modulus hacimsel modül
Military
bulk encryption device demet kripto cihazı
bulk liquid storage space döküm sıvı depolama sahası
bulk replacement stockage ikmal personeli toplamı
bulk load method kitle yükleme usulü
bulk load method karışık yükleme usulü
packaged bulk petroleum kaplara konmuş döküm petrol
British Slang
in bulk gülmek