instrument - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

instrument

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"instrument" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 31 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
instrument i. enstrüman
instrument i. alet
General
instrument i. belgit
instrument i. vasıta
instrument i. doküman
instrument i. aygıt
instrument i. saz
instrument i. çalgı
instrument i. alet
instrument i. araç
instrument i. gereç
instrument i. enstrüman
instrument i. belge
instrument i. senet
instrument i. müzik aleti
Trade/Economic
instrument senet
instrument belge
instrument borç senedi
instrument ölçüm kurallar dizini
instrument araç-çek poliçe kambiyo senedi gibi
instrument menkul kıymet
Technical
instrument alet
instrument aygıt
Informatics
instrument alet
instrument aygıt
instrument araç
Mechanic
instrument cihaz
instrument ölçü aleti
Automotive
instrument alet
Aeronautic
instrument cihazlandırmak
Linguistics
instrument araç

"instrument" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
General
make an instrument f. alet etmek
play an instrument f. çalgı çalmak
play an instrument f. alet çalmak
play a musical instrument very well f. konuşturmak
play an instrument f. kerizlemek
be an instrument to f. alet olmak
be an instrument f. alet olmak
play an instrument f. enstrüman çalmak
endorsable instrument i. arkasına imza atılmış belge
instrument panel i. pano
musical instrument i. çalgı aleti
test instrument vehicle i. test aletleri aracı
instrument flying i. aletli uçuş
meteorological instrument i. meteorolojik alet
instrument panel i. alet tablosu
percussion instrument i. vurma çalgı
wind instrument i. nefesli saz
instrument air i. cihaz havası
survey instrument i. kontrol aleti
musical instrument i. çalgı
musical instrument i. enstrüman
musical instrument i. saz
instrument transformer i. alet transformatörü
music instrument i. çalgı
any stringed instrument i. tambura
instrument panel i. kontrol paneli
string instrument i. telli çalgı
endorsable instrument i. ciro edilebilir senet
instrument panel i. kontrol tablosu
percussive instrument i. vurmalı müzik aleti
levelling instrument i. nivo
measuring instrument i. ölçme aygıtı
legal instrument i. kıymetli evrak
percussion instrument i. vurmalı müzik aleti
instrument landing i. aletli iniş
musical instrument i. müzik enstrümanı
electrical measurement instrument i. elektriksel ölçme aleti
electrical measurement instrument i. elektrikli ölçme aleti
electrodynamic instrument i. elektrodinamik alet
optical instrument i. optik alet
detecting instrument i. algılayıcı alet
detecting instrument i. sezici alet
leveling-instrument i. tesviye aleti
woodwind instrument i. (tahtadan yapılmış) üflemeli çalgı
stringed instrument i. telli çalgı
law of the instrument i. eşyanın doğası
law of the instrument i. eşyanın tabiatı
wind instrument i. nefesli çalgı
non-automatic weighting instrument i. otomatik olmayan tartı aleti
traditional instrument i. geleneksel enstrüman
instrument of torture i. işkence aleti
torture instrument i. işkence aleti
through the instrument of ed. in aracılığı ile
through the instrument of ed. yardımıyla
Idioms
accompany someone on a musical instrument birisine bir müzik aletiyle eşlik etmek
Speaking
can you play a musical instrument? bir müzik aleti çalabiliyor musunuz?
can you play a musical instrument? bir müzik aleti çalabiliyor musun?
Trade/Economic
debt instrument borçlanma senedi
authentic instrument geçerli senet
debt instrument borçlanma aracı
derivative instrument türev enstrüman
pure discount instrument ıskontolu borç araçları
cash equivalent instrument nakde dönüştürülebilir enstrüman
synthetic instrument sentetik türev ürün
credit instrument kredi aracı
bearer instrument hamiline yazılı ticari senet
credit instrument kredi belgesi
host instrument asal finansal araç
commercial instrument ticari enstrüman
compound instrument bileşik araç
hedging instrument finansal riskten korunma aracı
equity instrument özkaynağa dayalı finansal araç
equity instrument özkaynak aracı
derecognise a financial instrument bir finansal varlık veya borcun bilançodan çıkarılması
fixed rate instrument sabit gelirli menkul kıymet
instrument constant cihaz sabiti
maximum permissible errors of a measuring instrument ölçüm cihazının maksimum kabul edilebilir hataları
error limit for a measuring instrument ölçme cihazının hata sınırı
legally controlled measuring instrument yasal olarak kontrol edilen ölçü aleti
error (for a measuring instrument) largest permissible ölçme cihazının izin verilen en büyük hatası
measuring instrument acceptable for verification doğrulamaya tabi ölçü aleti
automatic weighing instrument otomatik ağırlık ölçen cihaz
measuring instrument ölçme cihazı
adjustment of a measuring instrument ölçüm cihazının ayarlanması
repeatability of a measuring instrument ölçme cihazının tekrarlanabilirliği
accuracy of a measuring instrument ölçüm cihazının doğruluğu
rejection of a measuring instrument ölçü aletinin reddedilmesi
inspection of a measuring instrument ölçü aletinin denetlenmesi
systematic error in a measuring instrument ölçme cihazında sistematik hata
verification of a measuring instrument ölçü aletinin doğrulanması
conformity assessment of a measuring instrument ölçü aletinin uygunluk değerlendirmesi
indication (of a measuring instrument) ölçme cihazının gösterge değeri
bearer instrument hamiline yazılı belge
nonnegotiable instrument ciro edilemeyen kıymetli kağıt
negotiable instrument ciro edilebilir ticari araç
instrument of payment ödeme aracı
credit instrument kredi enstrümanı
secure something by an instrument of guarantee (registering charge etc) teminat altına almak
negotiable instrument ticari hesap
marketing instrument pazarlama enstrümanı
marketing instrument pazarlama aracı
instrument for pre-accession-rural development katılım öncesi kırsal kalkınma aracı
financial instrument finansal araç
order instrument emre yazılı senet
sealed instrument imzalayanın mühür veya işaretini taşıyan belge
law of negotiable instrument değerli evraka ait kanun
debt instrument borç senedi
credit instrument kredi itibar kağıdı
negotiable instrument tedavül senedi
negotiable instrument ticari senet
negotiable instrument değerli evrak
finance instrument finansman aracı
investment instrument yatırım aracı
instrument variety for liquidity management likidite yönetimi araç çeşitliliği
guarantee instrument teminat aracı
collateral instrument teminat aracı
Law
statutory instrument ikinci derecede mevzuat
statutory instrument destekleyici yasalar
drawing of instrument senedin tanzimi
loss of instrument senedin ziyaı
order instrument emre yazılı kıymetli evrak
instrument annulled by the court mahkemece hükümsüzlüğüne karar verilen senet
bearer instrument hamiline yazılı ticari senet
written instrument yazılı belge
legal instrument yasal belge
body of an instrument belge metin kısmı
body of an instrument bir belgenin yazılı kısmı
a blunt instrument keskin olmayan bir alet
executing negotiable instrument kambiyo senedi düzenleme
instrument of accession katılım belgesi
instrument of authorisation yetki belgesi
Politics
instrument of ratification onay belgesi
instrument of accession katılım belgesi
instrument of ratification teyit belgesi
statutory instrument kanun hükmünde kararname
instrument for structural policies for pre-accession katılım öncesi yapısal politikalar aracı
instrument for structural policies for pre-accession katılım öncesi yapısal politikalar için araç
instrument for pre-accession katılım öncesi araç
implementing instrument uygulama belgesi
instrument for pre-accession assistance katılım öncesi mali yardım enstrümanı
instrument for pre-accession assistance katılım öncesi yardım aracı
instrument for pre-accession assistance katılım öncesi mali yardım aracı
measuring instrument committee ölçme aletleri komitesi
european neighbourhood and partnership instrument avrupa komşuluk ve ortaklık aracı komitesi
committee on the financial instrument for the environment çevre mali aracı komitesi
development cooperation instrument kalkınma işbirliği aracı komitesi
instrument for stability istikrar aracı
committee on the regulation establishing an instrument for structural policies for pre-accession katılım öncesi yapısal politikalar aracı oluşturan tüzük komitesi
insc committee (instrument for nuclear safety cooperation) insc (nükleer güvenliği işbirliği aracı) komitesi
policy support instrument (psi) temel politika aracı
instrument for pre-accession assistance katılım öncesi mali yardım aracı
the instrument for pre-accession assistance (ipa) avrupa birliğine katılım öncesi mali yardım aracı
european instrument for democracy and human rights (eidhr) demokrasi ve insan hakları için avrupa aracı (dihaa)
risk capital instrument for high growth and innovative companies yüksek büyüme ve yenilikçi şirketler için risk sermaye aracı
lending instrument borç verme aracı
financial instrument finansal araç
Institutes
financial instrument for fisheries guidance balıkçılık yönlendirme mali aracı
instrument for structural policies for pre-accesion katılım öncesi yapısal politikalar aracı
instrument for pre-accession aid katılım öncesi altyapı desteği
Insurance
negotiable instrument bir kişiden diğerine devredilebilir kıymetli evrak
Technical
rectifier instrument doğrultucu cihaz
thermocouple instrument ısılçiftli alet
instrument panel gösterge panosu
calibration instrument kalibrasyon aleti
drafting instrument çizim aleti
indicating instrument gösterici ölçü aleti
survey instrument araştırma cihazı
instrument kit alet kiti
bimetallic instrument çift metalli alet
air pressure instrument hava basınç aleti
vibrating reed instrument titreyen kamışlı alet
instrument panel cluster gösterge panosu grubu
instrument frame alet çerçevesi
instrument man alet operatörü
instrument panel alet paneli
height of instrument aygıt yüksekliği
bimetallic instrument çiftmetalli alet
instrument panel torpido ön panel
recording instrument kaydedici ölçme aleti
mechanical instrument cluster mekanik gösterge grubu
measuring instrument ölçme cihazı
test instrument test cihazı
calibration instrument çap ölçme aygıtı
moving magnet instrument devinen mıknatısli alet
instrument bracket alet braketi
instrument bracket kit alet braketi kiti
measuring instrument ölçü aleti
precision instrument hassas alet
midi instrument mıdı gereci
instrument cluster kombinezon kiti
instrument panel gösterge tablosu
instrument man aygıt kullanmanı
calibration instrument ölçüleme aygıtı
instrument panel gösterge paneli
diffraction instrument kırılma veya difraksiyon cihazı
instrument plate alet plakası
thermal instrument ısıl aygıt
instrument cluster gösterge grubu
height of instrument alet yüksekliği
instrument console alet konsolu
instrument casing alet muhafazası
thermal instrument termik cihaz
instrument member alet elemanı
shadow column instrument gölge göstergeli alet
thermal instrument ısıl alet
digital instrument sayısal ölçme aleti
instrument transformer aygıt transformatörü
recording measuring instrument kaydedici ölçme aleti
electronic instrument elektronik aygıt
instrument panel plate alet paneli plakası
precision instrument duyarlı aygıt
instrument paneling ön panel
comb. instrument kombine alet
optical instrument optik alet
combination instrument kombine alet
rudder position instrument dümen pozisyonu aleti
instrument shunt şöntlenmiş aygıt
automatic instrument otomatik cihaz
absolute instrument mutlak ölçü aleti
survey instrument kontrol cihazı
accuracy of a measuring instrument ölçme aletinin doğruluğu
analog measuring instrument analog ölçme aygıtı
bias error of a measuring instrument ölçme aygıtının yanlılık hatası
recording instrument kaydedici alet
control instrument kontrol aygıtı
control instrument denetim aygıtı
digital measuring instrument sayısal ölçme aleti
direct acting instrument doğrudan eylemli alet
reliable instrument güvenilir alet
electronic measuring instrument elektronik ölçme aleti
expanded scale instrument genişletilmiş ölçekli alet
gauging of a measuring instrument ölçme aygıtının mastarlanması
instrument paneling torpido ön panel-gösterge paneli
hot-wire instrument ısıl aygıt
instrument cluster gösterge paneli-kombine göstergeler
indication of a measuring instrument ölçme aygıtının gösterge değeri
indicating measuring instrument göstergeli ölçme aygıtı
measuring instrument ölçü aygıtı
measuring instrument ölçme aleti
measuring instrument ölçme aygıtı
instrument navigation aletli yöngüdüm
intrinsic error of a measuring instrument ölçme aygıtının yapısal hatası
instrument board alet tablosu
instrument board gösterge tablosu
instrument with suppressed zero sıfırı içermeyen alet
instrument board enstrüman panosu
instrument with optical index ışıklı göstergeli alet
instrument branch pipe aygıt bağlama branşmanı
instrument reading alet okuma
instrument operator alet operatörü
instrument with contacts değeçli alet
instrument constant alet sabiti
instrument panel dash board equipment gösterge tablosu paneli
recording measuring instrument kaydeden ölçme aygıtı
repeatability of a measuring instrument ölçme aygıtının yinelenebilirliği
totalizing measuring instrument tümleyici ölçme aygıtı
tracking error of a measuring instrument ölçme aygıtının izleme hatası
zero error of a measuring instrument ölçme aygıtının sıfır hatası
zero of a measuring instrument ölçme aygıtının sıfırı
limits of error of a measuring instrument ölçme aygıtının hata sınırları
moving magnet instrument devinen mıknatıslı alet
moving scale instrument devinen ölçekli alet
moving-iron instrument oynar demirli alet
pointer instrument imleçli alet
testing instrument deney aygıtı
transistor testing instrument transistor ölçü aleti
instrument safety enstrüman emniyeti
instrument safety alet emniyeti
optical instrument optik cihaz
profile recording instrument profil kaydeden alet
azimuth instrument yan ölçme aleti
azimuth instrument semt aleti
instrument flight rules alet uçuş kuralları
instrument error alet hatası
instrument recording photography alet kayıt fotoğrafı
instrument meteorological conditions alet uçuşu meteorolojik şartları
instrument light alet aydınlatma lambası
instrument direction alet istikameti
electrical measuring instrument elektriksel ölçü aleti
nuclear electronic instrument nükleer elektronik cihaz
gamma-radiation rate-sensing instrument gama radyasyonu doz hızına duyarlı enstrüman
time indicating instrument zaman gösteren cihaz
mobile-type measuring instrument mobil tip ölçüm cihazı
weighing instrument tartı aleti
weighing instrument tartı
percussion instrument vuruşlu çalgı
master instrument ana aygıt
instrument room kumanda odası
instrument panel aygıt panosu
instrument room aygıt odası
indicating instrument belirleyici aygıt
transit instrument meridyen dürbünü
indicating instrument gösterici aygıt
recording instrument kaydedici aygıt
instrument precision rolling bearing hassas cihaz rulmanlı yatak
stylus instrument procedure stilus cihazı işlemi
single-beam instrument tek ışın demetli cihaz
programmable measuring instrument programlanabilir ölçüm cihazı
magnetic field instrument manyetik alan enstrümanı
non-automatic weighting instrument otomatik olmayan tartı aleti
differential pressure measuring instrument diferansiyel basınç ölçüm aleti
process instrument süreç kontrol cihazı
integrating-sphere instrument bütünleştirici küreli cihaz
stylus instrument iğneli ölçme aleti
turbine supervisory instrument türbin gözetleme cihazı
instrument panel enstrüman panosu
crossed-coil instrument çapraz bobinli ölçü aleti
moving coil measuring instrument döner bobinli ölçü aleti
aerosol sampling instrument aerosol numune alma cihazı
dimensions of electronic instrument modules elektronik cihaz modüllerinin boyutları
recording instrument kaydedicili ölçü aleti
instrument characteristics and verification cihaz özellikleri ve doğrulama
instrument transformer ölçü trafosu
instrument cubicle ölçme hücresi
instrument amplifier ölçü amplifikatörü
moving-magnet instrument oynar mıknatıslı ölçü aleti
moving-iron instrument oynar demirli ölçü aleti
instrument cable ölçme kablosu
instrument tapping points ölçme noktaları
direct acting indicating analogue electrical measuring instrument doğrudan harekete geçen analog göstergeli elektriksel ölçü aleti
multi-function instrument çok fonksiyonlu alet
color measuring instrument renk ölçme aleti
colour measuring instrument renk ölçme aleti
primary instrument ana araç
instrument with analogue inputs analog girişleri olan ölçme aleti
instrument with two-or multi-state outputs iki veya çoklu konum çıkışı olan ölçme aleti
timekeeping instrument zaman ölçme aleti
amplitude-sensitive eddy current instrument genlik duyarlı girdap akımı aleti
null instrument sıfır göstergesi
Computer
unspecified midi instrument belirtilmemiş mıdı gereci
totalizing measuring instrument toplayıcı ölçme aygıtı
recording instrument kaydedici alet
accuracy of a measuring instrument ölçme aletinin doğruluğu
add new instrument yeni gereç ekle
accuracy of a measuring instrument ölçme aygıtının doğruluğu
analogue measuring instrument analog ölçme aygıtı
analog measuring instrument analog ölçme aygıtı
bias error of a measuring instrument ölçme aygıtının yanlılık hatası
bad instrument hatalı gereç
change midi instrument mıdı gerecini değiştir
direct acting instrument dolaysız eylemli alet
datum error of a measuring instrument ölçme aygıtının başlangıç hatası
detecting instrument algılayıcı alet
digital measuring instrument sayısal ölçme aleti
detecting instrument sezici alet
direct acting instrument doğrudan eylemli alet
electrostatic instrument elektrostatik alet
error of indication of a measuring instrument ölçme aygıtının gösterge değerinin hatası
electronic measuring instrument elektronik ölçme aleti
expanded scale instrument genişletilmiş ölçekli alet
external midi instrument dış mıdı gereci
fiducial error of a measuring instrument ölçme aygıtının konvansiyonel indirgeme hatası
freedom from bias error of a measuring instrument ölçme aygıtının yanlılık hatasızlığı
general midi instrument genel mıdı gereci
gauging of a measuring instrument ölçme aygıtının mastarlanması
induction instrument irgitili alet
indicating instrument gösterici alet
indication of a measuring instrument ölçme aygıtının gösterge değeri
instrument with suppressed zero sıfırı içermeyen alet
instrument navigation aletli yöngüdüm
instrument with locking device kilitlemeli alet
integrating measuring instrument tümleyici ölçme aleti
instrument landing system aletli iniş sistemi
instrinsic error of a measuring instrument ölçme aygıtının yapısal hatası
instrument transformer alet trafosu
instrument name gereç adı
instrument with contacts değeçli alet
integrating measuring instrument tümlevli ölçme aygıtı
intrinsic error of a measuring instrument ölçme aygıtının yapısal hatası
integrating measuring instrument tümlevsel ölçme aygıtı
instrument constant alet sabiti
instrument with optical index ışıklı göstergeli alet
instrument definition gereç tanımı
instrument definitions gereç tanımları
insulation fault detecting instrument yalıtım kaçağı göstergesi
induction instrument doğuşturulu alet
indicating measuring instrument göstergeli ölçme aygıtı
limits of error of a measuring instrument ölçme aygıtının hata sınırları
midi instrument definition mıdı gereç tanımı
measuring instrument ölçme aleti
midi instrument installation wizard mıdı gereci kurma sihirbazı
musical instrument digital interface müzik gereçleri sayısal arabirimi
moving magnet instrument devinen mıknatıslı alet
moving scale instrument devinen ölçekli alet
musical instrument digital interface müzik aracı sayısal arabirimi
pointer instrument imleçli alet
permanent magnet moving coil instrument doğal mıknatıslı devinen sargılı alet
reliable instrument güvenilir alet
repeatability of a measuring instrument fidelity ölçme aygıtının yinelenebilir güvenirliği
rectifier instrument doğrultuculu alet
permanent-magnet moving-coil instrument sabit mıknatıslı devinen sargılı alet
virtual instrument sanal sentezleyici
instrument interconnection diagram enstrüman ara bağlantı diyagramı
midi instrument with drums on channel 16 kanal 16 üstünde davullu midi gereci
Informatics
flush-mounted instrument ankastre alet
flush-mounted instrument gömme alet
digital measuring instrument sayısal ölçme aleti
detecting instrument sezici alet
detecting instrument algılayıcı alet
virtual instrument sanal alet
percussion instrument vurmalı çalgı
reliable instrument güvenilir alet
intelligent instrument akıllı alet
recording instrument kaydedici ölçme aleti
self-contained instrument özerk alet
shadow-column instrument gölge göstergeli alet
Telecom
electrical diagnostic instrument elektriksel arıza tespit cihazı
digital measuring instrument sayısal ölçüm cihazı
datum error of a measuring instrument ölçme aygıtının başlangıç hatası
Electric
thermal instrument termik cihaz
thermal instrument ısıl aygıt
thermal instrument ısıl alet
electrostatic instrument elektrostatik alet
indicating instrument gösterici ölçü aleti
indicating instrument gösterici alet
instrument transformer aygıt transformatörü
instrument shunt şöntlenmiş aygıt
instrument transformer alet trafosu
electrodynamic instrument elektrodinamik alet
rectifier instrument doğrultucu cihaz
rectifier instrument doğrultuculu alet
transistorized nuclear instrument transistörlü nükleer cihaz
electrical measuring instrument elektrik ölçü aygıtı
Construction
insulation fault detecting instrument yalıtım kaçağı göstergesi
levelling instrument nivo
levelling instrument nivelman aygıtı
Automotive
fan motor instrument panel fan motoru gösterge paneli
instrument panel gösterge paneli
instrument cluster/console modules gösterge grubu/konsol modülleri
instrument panel and cowl wiring gösterge paneli ve torpido kabloları
instrument panel and console subsystem gösterge paneli ve konsol tali sistemi
instrument and panel illumination/identification gösterge ve panel aydınlatma/tanıma
ignition switches (instrument panel) ateşleme anahtarları ( kontrol paneli)
instrument panel voltage regulator gösterge paneli voltaj regülatörü
instrument cluster subsystem gösterge grubu tali sistemi
instrument panel mounted switchpacks gösterge paneline bindirilmiş anahtar grubu
instrument panel gösterge tablosu
instrument panel alet tablosu
instrument panel lamp alet tablosu lambası
instrument binnacle gösterge paneli
reconfigurable instrument cluster düzenlenebilir dösterge paneli
instrument cluster gösterge grubu
instrument panel ön göğüs paneli
instrument binnacle gösterge konsolu
instrument panel gösterge ve kumanda paneli
Aeronautic
instrument runway aletli pist
instrument meteorological conditions aletli meteorolojik şartlar
instrument flight rules aletli uçuş kaideleri
blind flying instrument kör uçuş aleti
instrument meteorological conditions aletli uçuşu gerektiren hava şartları
instrument flight rules aletli uçuş kuralları
instrument flight rules flight aletli uçuş kaidelerle uçuş
basic instrument flight trainer temel uçuş eğitim aleti
azimuth instrument azimut cihazı
center line of instrument runway code aletli pist ekseni kod numarası
basic instrument flight trainer uçuş eğitim simülatörü
instrument navigation aletli seyrüsefer
practice instrument approach aletli yaklaşma ve uygulamaları
instrument channel aletli pist
instrument approach procedure aletli yaklaşma uygulaması
standard instrument departure standart aletli kalkış
absolute instrument mutlak olcu aleti
flight instrument system uçuş aletleri sistemi
instrument flight aletli uçuş
instrument approach waypoint aletli yaklaşma noktası
instrument approach aletli yaklaşma
instrument flight rules aletle uçuş kuralları
instrument approach aletle yaklaşma
instrument flight time aletli uçuş zamanı
instrument landing approach iniş için aletle yaklaşma
instrument runway aletli iniş pisti
instrument landing aletli iniş
instrument flying aletli uçuş
instrument approach procedure aletle yaklaşma işlemi
instrument turn aletli dönüş
instrument approach and landing aletle yaklaşma ve iniş
blind-flying instrument kör uçuş aleti
center line of non-instrument runway code number aletsiz pist ekseni kod numarası
non-instrument runway aletsiz pist
instrument guidance system aletli kılavuz sistemi
electronic flight instrument system elektronik uçuş aleti sistemi
instrument approach procedures aletli yaklaşma usulleri
instrument flying rules aletli uçuş kuralları
instrument approach chart aletli yaklaşma haritası
instrument rating aletli uçuş yetkisi
instrument landing system aletli iniş sistemi
instrument flight time aletli uçuş süresi
instrument meteorological conditions aletli meteorolojik şartları
instrument flight meteorological conditions aletli uçuş meteorolojik koşulları
instrument approach way point aletli yaklaşma yol noktası
Marine
measuring instrument ölçüm malzemeleri
Medical
medical instrument tıbbi alet
medical glass instrument camdan yapılmış tıbbi cihaz
hearing instrument işitme cihazı
portable instrument case ustunç
surgical instrument cerrahi enstrüman
instrument trolley alet arabası
heart instrument kalp aleti
surgical instrument cerrahi alet
Dentistry
root canal instrument kök kanal aleti