claim - Turco Inglés Diccionario
Historia

claim

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Significados de "claim" en diccionario turco inglés : 70 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
claim v. talep etmek
claim v. iddia etmek
claim n. sav
claim n. istek
claim n. iddia
General
claim v. talepte bulunmak
claim v. istemek
claim v. sahip çıkmak
claim v. ısrar etmek
claim v. savlamak
claim v. dava açmak
claim v. talebinde bulunmak
claim v. hak talep etmek
claim v. iddia etmek
claim v. gerektirmek
claim v. hak iddia etmek
claim v. hak talebinde bulunmak
claim n. dava
claim n. ileri sürülerek savunulan düşünce
claim n. istem
claim n. dava açma
claim n. sigorta poliçesi üstünden ödenecek para
claim n. ısrar
claim n. hak ve alacaklar
claim n. iddia
claim n. hak
claim n. talep
claim n. hak talebi
claim n. maden arazisi
Trade/Economic
claim hasar talebi
claim hak
claim hak iddiasında bulunma
claim istihkak
claim iddia
claim ödeme istemi
claim sigorta talebi
claim alacak
claim tazminat talebi
claim alacak hakkı
claim iddia etmek
claim dava etme
claim ileri sürmek
claim tazminat talebetme
claim istek
claim talep
claim istemek
claim dava etmek
Law
claim talep etmek
claim iddia
claim talep
claim dava
claim dermeyan etmek
claim karar
claim istek
claim şikayet
claim alacak
claim mutalebe hakkı
claim istihkak
claim iddia etmek
claim dava etmek
claim tazminat talep etmek
claim reklamasyon
claim istem
Politics
claim hak talep etmek
Insurance
claim bir sigorta poliçesinin şartları uyarınca ödeme talep etmek
claim tazminat talebi
claim hasar talebi
Technical
claim talep etmek
claim hak iddia etmek
Construction
claim ek istekler

Significados de "claim" con otros términos en diccionario inglés turco: 324 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
raise a claim v. bir iddia öne sürmek
assert a claim v. bir iddia öne sürmek
assert a claim v. bir iddiada bulunmak
raise a claim v. bir iddiada bulunmak
General
claim responsibility for v. üstlenmek
make a claim to v. sahip çıkmak
make a claim to v. istekte bulunmak
stake out a claim v. sahip çıkmak
stake out a claim v. hak iddia etmek
claim against v. dava açmak
assert a claim v. bir iddia öne sürmek
put in a claim for v. hak iddia etmek
claim the body v. cesede sahip çıkmak
file a claim v. dava açmak
assert a claim v. bir iddiada bulunmak
give up a claim v. davadan vazgeçmek
lay claim to v. sahip çıkmak
assert a claim v. iddiada bulunmak
go on to claim v. söylecek denli ileri gitmek
claim compensation v. bedel talep etmek
claim compensation v. tazminat talep etmek
claim one's place in history v. tarihteki yerini almak
claim someone's custody v. velayetini istemek
prove a claim v. iddia kanıtlamak
win a claim v. iddia kazanmak
make a claim v. iddia ortaya atmak
claim the opposite v. tersini iddia etmek
file a claim in court v. istihkak davası açmak
stake a claim v. hak talebinde bulunmak
lay claim to v. hak talebinde bulunmak
claim a right v. hak talebinde bulunmak
make a claim on v. hak talep etmek
make a claim on v. hak talebinde bulunmak
lay claim to v. talep etmek
lay claim to v. hak iddia etmek
claim one's rights v. hak aramak
claim one's rights v. hakkını aramak
claim someone's life v. hayatına mal olmak
claim possession on something v. bir şeyin üzerinde hak iddia etmek
claim damages v. tazminat talep etmek
claim damages v. tazminat istemek
submit a claim v. talep etmek
submit a claim v. istemek
submit a claim v. dilek sunmak
claim lives v. can almak
claim responsibility for the alleged theft v. hırsızlık olayını üstlenmek
make a wage claim v. zam istemek
go on to claim that v. ...diyecek/iddia edecek kadar ileriye gitmek
file a claim for compensation v. tazminat talebiyle dava açmak
claim title v. mülkiyet iddia etmek
claim title v. mülkiyet iddiasında bulunmak
lay a claim v. üzerinde hak iddia etmek
file a claim v. talep açmak
refute a claim v. bir iddiayı çürütmek
claim for damages n. tazminat talebi
counter claim n. karşı dava
equalisation claim n. muvazaa talebi
claim for damages n. tazminat davası
claim for damage n. tazminat talebi
wage claim n. ücret artış talebi
equalisation claim n. ödünleme talebi
unsecured claim n. adi alacak
claim payment n. hasar ödemesi
loss claim n. hasar tazminatı
claim agent n. hasar servis yetkilisi
insurance claim n. sigorta tazminat talebi
claim form n. talep formu
civil claim n. hukuk davası
Phrasals
claim back from geri istemek
claim something for something tazminat talep etmek
claim something for something tazminat talebinde bulmak
claim something for oneself hak iddia etmek
Phrases
no claim shall lie against -den hiçbir hak talep edilemeyecektir
Idioms
stake a claim to something sahip çıkmak
stake a claim on something hak iddia etmek
stake a claim on something sahip çıkmak
stake a claim to something hak iddia etmek
stake one's claim üzerinde hak iddia etmek
stake one's claim sahiplenmek
someone's claim to fame ününün haklı nedeni
someone's claim to fame ünlü olmasının gerekçesi
someone's claim to fame ününün altında yatan neden
lay claim to something hak iddia etmek
stake out a claim on something hak iddia etmek
stake out a claim to something hak iddia etmek
claim the lives of six people altı can almak
claim a life can almak
claim the lives of six people altı kişinin canını almak
claim the lives of six people altı insanın canına mal olmak
claim one's life yaşamına son vermek
claim one's life birinin yaşamına mal olmak
Slang
claim rights on something bir şeyin üzerinde hak iddia etmek
Trade/Economic
claim for refund iade talebi
transfer of claim alacağın temliki
notice of claim sigortacılıkta hasar ihbarı
claim sign off beyan onaylama
counter claim karşı tazminat davası
transfer of claim alacağın devri
unsecured claim adi alacaklar
adverse claim karşıt iddia
litigation, suit, claim, action, proceeding or investigation dava, talep veya soruşturma
counter claim karşı iddia
claim the bankruptcy of the creditor borçlunun iflasını talep etmek
claim holder lisans sahibi
damage claim hasar tazminat talebi
abstract claim soyut alacak
money claim para olarak isteme hakkı
parts claim yedek parça talebi
residual claim ikinci derecedeki alacaklar
contractual claim sözleşmeden doğan talepler
pension indemnity claim emeklilik tazminatı talebi
indemnity claim tazminat talebi
environmental claim çevresel talep
notified claim bildirilen talep
tax claim vergi talebi
warranty claim teminat talebi
purchaser's claim satın alanın talebi
employee indemnity claim çalışanın tazminat talebi
waiver of claim alacaktan vazgeçme
exaggerated claim abartılı hasar talebi
no claim bonus hasarsızlık indirimi
pecuniary claim para alacağı
recourse claim rücu tazminatı
according to the claim iddiaya göre
existence of claim alacağın mevcudiyeti
unsatisfied claim ödenmemiş borç
claim sign-off beyan doğrulama
claim sign-off beyan onaylama
make a wage-claim ücret artışı talep etmek
third-party claim üçüncü taraf talebi
product-liability claim mal sorumluluğu davası
no-claim bonus sigortacılıkta kusursuzluk indirimi
wage claim ücret artış talebi
freight claim navlun alacağı
tax claim vergi alacağı
claim statistics hasar istatistiği
claim assessor hasar müfettişi
monetary claim parasal alacak hakkı
total claim toplam talep
abstract claim mücerret alacak
claim paid ödenen hasar
compensation claim tazminat talebi
claim for relief vergi indirimi talebi
commercial claim ticari alacak
claim priority rüçhan talep etmek
termination claim fesihten doğan iddia
pecuniary claim maddi alacak
revenue sharing claim sales pledge agreement hasılat paylaşımlı alacak satış vaadi sözleşmesi
assign a claim alacağı devretmek
claim damages hasar talebinde bulunmak
re-claim tazmin istemi
patent claim patent hakkı talebi
patent claim patent istemi
independent claim bağımsız istem
dependent claim bağımlı istem
illiquid claim donuk alacak
priority claim öncelik talebi
benefit claim (sağlık/sosyal) yardim talebi
claim letter talep mektubu
jobless claim işsizlik sigortası başvurusu
claim for compensation tazmin talebi
claim for restitution tazmin talebi
claim for compensation tazminat talebi
claim for restitution tazminat talebi
claim management talep yönetimi
warranty claim garanti kapsamında işlem (yapılması) talebi
prior claim to assets varlıklar üzerinde öncelikli hak talebi
reinstatement claim işe iade davası
Law
civil claim sivil mahkemede açılan dava
settlement of claim davanın sulhü
unfounded claim asılsız talep
acquiesce in the claim peşinen kabul etmek
wrongful death claim ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme
restitution claim istirdat davası
claim for damages tazminat talep etmek
legal claim kanuni hak
quit claim davadan vazgeçme
quietude of claim davanın sükunu
claim relief muafiyet iddiasında bulunmak
bankruptcy/debt enforcement claim icra iflas davası
claim a stay of execution yürütmeyi durdurma istemiyle dava açmak
claim for damages tazminat talebinde bulunmak
wrongful death claim hileli vefat davası
civil claim hususi şikayet davası talebi
substantiate the claim iddianın doğruluğunu kanıtlamak
counter claim karşı dava
alternative claim alternatif talep
principal claim asli dava
adverse claim karşı iddia
value of the claim davanın değeri
counter claim mütekabil dava
claim to create a mortgage ipotek kurulmasını isteme hakkı
claim of forgery sahtelik iddiası
bar a claim yasak etmek
claim of recourse rücu hakkı
bar a claim engel olmak
claim contrary to good faith hüsnüniyete aykırılık davası
claim to expense masraftan mütevellit hak
claim for indemnification tazminat talebi
claim for collection of defense evidence müdafaa delillerini toplama talebi
assignment of claim alacağın temliki
assert a claim iddiada bulunmak
sustain a claim talebi kabul etmek
recognise the claim iddiayı kabul etmek
overrule a claim talebi reddetmek
recognise a claim talebi kabul etmek
no claim bonus hasarsızlık indirimi
notice of claim hasar ihbarı
notification of claim hasar bildirimi
claim for damages tazminat istemi
rival claim karşı iddia
statement of claim dava layihası
accessory claim feri dava
waive a claim davadan vazgeçmek
just claim haklı iddia
just claim muhik talep
have a claim hakka sahip olmak
legal claim kanuni hak talebi
legal claim yasal hak talebi
transfer of claim alacağın temliki
claim for damages tazminat davası
claim damages zarar ve ziyan iddia etmek
loss of claim tazminat hakkının kaybı
examination of claim talebin incelenmesi
cash claim nakden ödenecek hasar
make a claim şikayette bulunmak
claim and delivery haksız olarak ele edilen bir şeyin iadesi davası
claim and delivery istirdat davası
contingent claim meydana gelmesi şüpheli bir olaya bağlı alacak hakkı
contingent claim bir duruma bağlı talep
contingent claim meydana gelmesi şüpheli bir olaya bağlı talep
reverse claim karşı savunma
counter claim karşı savunma
counter claim karşı iddia
reverse claim karşı duruşma
reverse claim karşı iddia
counter claim karşı duruşma
unliquidated claim meblağı belli olmayan alacak talebi
unliquidated claim miktarı belli olmayan tazminat talebi
principal claim asıl iddia
pledge of claim alacak üzerinde rehin hakkı
pledge of claim alacak üzerinde tutu hakkı
dormant claim ileriye yönelik alacak
dormant claim gelecekteki alacak
third party claim üçüncü kişinin hak iddiası
recourse claim rücu talebi
recourse claim rücu tazminatı
claim or relief sought iddia olunan şey
adverse claim mukabil iddia
non-claim yasal süre zarfında tanınan dava veya talep hakkının kullanılmaması
priority of a claim bir hak talebinin önceliği
right to claim talep hakkı
fraudulent claim hileli iddia
small claim adi tazminat talebi
small claim basit tazminat talebi
claim to compensation tazminat talebi
supplemental claim ilave iddia
supplemental claim ek iddia
supplemental claim eklenen iddia
supplemental claim tamamlayıcı iddia
supplemental claim ilave edilen iddia
divorce claim boşanma talebi
divorce claim boşanma iddiası
claim to be not guilty suçsuz olduğunu iddia etmek
claim to be innocent masum olduğunu iddia etmek
claim to be not guilty masum olduğunu iddia etmek
claim to be innocent suçsuz olduğunu iddia etmek
file a claim for compensation tazminat davası açmak
particulars of the claim dava gerekçeleri
particulars of claim dava gerekçeleri
claim form (uk) mahkeme celbi
discharge of a claim tazminatın karşılanması
waiver of claim davadan feragat
right to claim alacak hakkı
claim adjuster hasar eksperi
claim adjuster hasar tasfiyesini ele alan kimse
statement of claim dava dilekçesi
statement of claim talep dilekçesi
Politics
claim a compensation tazminat istemek
legal and material claim yasal ve maddi iddia
refugee status claim mülteci statüsü talebi
manifestly unfounded claim açıkça mesnetsiz başvuru
admitted claim peşinen kabul edilen tazminat talebi
announce a claim hasarı ihbar etmek
claim responsibility for the attack saldırıyı üstlenmek
claim responsibility for the attack saldırının sorumluluğunu üstlenmek
claim the attack saldırıyı üstlenmek
Insurance
outstanding claim muallak hasar
no-claim discount hasarsızlık indirimi
no-claim bonus on renewal yenilemede hasarsızlık indirimi
outstanding claim tasfiye edilmemiş hasar
no claim discount hasarsızlık indirimi
no claim return hasarın olmadığı nakliyat sigorta poliçesinde primin bir kısmının iadesi
each and every claim hasar başına
notification of claim hasar ihbarı
no claim bonus hasarsızlık
free of claim for accident reported bildirilen kazanın hasarsız olması hali
no claim bonus hasarsızlık indirimi
no-claim bonus hasarsızlık indirimi
notice of claim hasar ihbarı
insurance claim sigorta talebi
claim examiner (sigorta talebini araştırmakla görevli) (sigorta) eksperi
claim agent (ev/araç vb) hasar/tazminat talebine bakan görevli
no claim return hasarsızlık iadesi
Technical
re-claim geriye istemek
re-claim geriye çağırmak
re-claim hak iddiası
re-claim geri isteme
Computer
claim device aygıtı belirt
promotional claim code indirim talep kodu
Telecom
claim for damages tazminat talebi
Aeronautic
baggage claim bagaj teslim
baggage claim bagaj teslim yeri
baggage-claim tag bagaj talep fişi
baggage claim area bagaj teslim bölümü
Marine
claim assessor hasar müfettişi
freight claim yük alacağı
marine claim deniz alacağı
Mining
mining claim maden işletme hakkı
Medical
label claim etikette belirtilen
Psychology
neurotic claim nevrotik hak iddiası
Food Engineering
health claim sağlık beyanı
nutritional claim beslenme beyanı
Military
fraudulent claim sahte talep