iletişim - Turco Inglés Diccionario
Historia

iletişimSignificados de "iletişim" en diccionario inglés turco : 19 resultado(s)

Turco Inglés
Common Usage
iletişim communication n.
General
iletişim channel n.
iletişim touch n.
iletişim telecommunications n.
iletişim transmission n.
iletişim communications n.
iletişim communication n.
iletişim conversation n.
iletişim dialog n.
iletişim dialogue n.
Technical
iletişim intercommunication
iletişim drive line propeller shaft
Computer
iletişim communications
iletişim narrator
Telecom
iletişim intercommunication
iletişim link
Automotive
iletişim communication
Linguistics
iletişim communication
Military
iletişim command

Significados de "iletişim" con otros términos en diccionario inglés turco: 500 resultado(s)

Turco Inglés
Common Usage
etkili iletişim effective communication n.
General
iletişim kurmak communicate with somebody v.
iletişim sağlamak connect v.
iletişim sağlamak reach v.
iletişim halinde bulunmak stay in touch with v.
iletişim içinde olmamak be out of touch with v.
iletişim halinde bulunmak keep in touch v.
iletişim kurmak communicate v.
açık iletişim kurmak establish an open communication v.
aracılığıyla iletişim kurmak communicate through v.
sözlü olmayan iletişim non-verbal communication v.
iletişim içerisinde olmak be in touch with v.
iletişim halinde olmak be in communication with v.
iletişim halinde olmak be in touch with v.
iletişim içinde olmak be in communication with v.
iletişim içinde olmak be in touch with v.
iletişim içerisinde olmak be in communication with v.
iletişim kurmak make contact with v.
iletişim kanallarını açmak open the communication channels v.
(biriyle) iletişim kurmak/iletişime geçmek reach out v.
bir şey aracılığıyla iletişim kurmak communicate via something v.
iletişim içinde olmak be/keep in contact with v.
iletişim içerisinde olmak be/keep in contact with v.
biriyle iletişim halinde olmak keep in touch v.
iletişim kurmak (telsiz ile) raise v.
iletişim planlama communication planning n.
lazer iletişim sistemleri laser communication systems n.
sosyal açıdan kitle iletişim araçları social aspects of mass media n.
sahte iletişim pseudo communication n.
bilimde iletişim communication in science n.
iletişim becerisi communication skill n.
pazarlama iletişim stratejisi marketing communication strategy n.
değişken iletişim sistemleri mobile communications systems n.
iletişim yöneticisi communication executive n.
kişilerarası iletişim interpersonal communication n.
veri iletişim donatımı data communications equipment n.
optik iletişim optical communications n.
iletişim araçları communication instruments n.
evlilikte iletişim communication in mariage n.
iletişim engelleri communication barriers n.
iletişim zekası communications intelligence n.
kitle iletişim araçları the media n.
dilsel iletişim linguistic communication n.
terörizm ve kitle iletişim araçları terrorism and mass media n.
iletişim cihazı relay n.
kitle iletişim mass communication n.
iletişim sistemi communication system n.
iletişim çizgisi düzeni communication line discipline n.
polis ve kitle iletişim araçları police and mass media n.
uluslararası iletişim international communication n.
iletişim ve teknoloji communication and technology n.
iletişim ve teknoloji communication and tecnology n.
iletişim hattı pipeline n.
iletişim hattı denetim yöntemi communication line control procedure n.
mobil iletişim sistemleri mobile communication systems n.
kitle iletişim araçları mass communication n.
iletişim aracı pulpit n.
bireylerarası iletişim interpersonal communication n.
sinemada kültürlerarası iletişim intercultural communication in motion pictures n.
iletişim sözcüğü communication word n.
iletişim vasıtaları communication instruments n.
uzun mesafeler arası iletişim long distance communications n.
iletişim sistemleri communication systems n.
yazılı iletişim written communication n.
iletişim ağı network n.
genel iletişim general communication n.
sözel görsel iletişim audio visual communication n.
iletişim oluğu communication channel n.
telsiz iletişim sistemleri wireless communication systems n.
örgütlerde iletişim communication in organizations n.
broadband iletişim sistemleri broadband communication systems n.
sözlü iletişim oral communication n.
iletişim çizgisi hata düzeni communication line error discipline n.
dijital iletişim digital communications n.
askeri iletişim military communications n.
iş yerinde sözsüz iletişim nonverbal communication in the workplace n.
kitle iletişim araçlarında terörizm terrorism in mass media n.
pazarlamada iletişim communications in marketing n.
kültürlerarası iletişim intercultural communication n.
birebir iletişim peer to peer communication n.
iletişim eksikliği miscommunication n.
yönetimde iletişim communications in management n.
iletişim ucu communication terminal n.
kitle iletişim mass media n.
örgütsel iletişim organizational communication n.
kişisel iletişim servisi sistemleri personal communication service systems n.
elektronik iletişim araçları electronic media n.
sosyal iletişim communication n.
iletişim kopukluğu lack of communication n.
kitle iletişim araçları mass media n.
kitle iletişim araçları ve genç yetişkinler mass media and young adult n.
sağlıklı iletişim healthy communication n.
manevi ve ahlaki açıdan kitle iletişim araçları moral and ethical aspects mass media n.
kitle iletişim araçları ve kamuoyu mass media and public opinion n.
iletişim eğitimi education of communication n.
eğitimde iletişim communication in education n.
iletişim hattı communication line n.
yazılı iletişim scriptum n.
iletişim teknolojisi communication technology n.
sınır ötesi iletişim cross boundary communication n.
iletişim mühendisliği communication engineering n.
ölülerle iletişim kurma gramarye n.
açık iletişim open communication n.
kitle iletişim araçları ve müzik mass media and music n.
kitle iletişim araçları ve teknoloji mass media and technology n.
kitle iletişim araçları ve ırk ilişkileri mass media and race relations n.
kitle iletişim araçları ve kadınlar mass media and women n.
kitle iletişim araçları ve cinsellik mass media and sex n.
kitle iletişim araştırmacıları mass media scholars n.
kitle iletişim araçları politikası mass media policy n.
eğitimde kitle iletişim araçları mass media in education n.
kitle iletişim araçları ve azınlıklar mass media and minorities n.
kitle iletişim araçları ve sanat mass media and the arts n.
kitle iletişim araçları ve dil mass media and language n.
kitle iletişim araçları ve kültür mass media and culture n.
kitle iletişim araçları ve spor mass media and sports n.
kitle iletişim araçları ve çevre mass media and the environment n.
kitle iletişim araçları ve çocuklar mass media and children n.
kitle iletişim araçları eleştirisi mass media criticism n.
kitle iletişim uzmanları mass media specialists n.
kitle iletişim araçlarında şiddet violence in mass media n.
iletişim ve kültür communication and culture n.
iletişim programları media programs n.
iletişim ve trafik communication and traffic n.
iletişim ve sanat communication and the arts n.
işçi sendikaları ve kitle iletişim araçları labor unions and mass media n.
istatistiksel iletişim teorisi statistical communication theory n.
iletişim modelleri communication models n.
yerel kitle iletişim araçları local mass media n.
iletişim politikası communication policy n.
etnik kitle iletişim araçları ethnic mass media n.
görsel iletişim visual communication n.
iletişim sanatı communication art n.
iletişim formu communication form n.
sözlü iletişim verbal communication n.
iletişim bilgileri contact information n.
iletişim teknikleri communication techniques n.
diğer insanlarla yaşanan iletişim sorunu social problem n.
sesli iletişim voice communication n.
bilgi ya da iletişim engeli chinese wall n.
sakatlar için iletişim araçları communication aids for disabled n.
iletişim bozuklukları communicative disorders n.
iletişim hizmetleri advertising communication services n.
iletişim sektörü communication sector n.
kültürlerarası iletişim cross-cultural communication n.
etkili iletişim impressive communication n.
ikili iletişim two-way communication n.
çift yönlü iletişim two-way communication n.
toplu olarak gönderilen ve internet iletişim kurallarına aykırı olduğu kabul edilen e-posta spamming n.
sendikalar ve kitle iletişim araçları trade-unions and mass media n.
sözsüz iletişim non-verbal communication n.
kitle iletişim araçları media n.
uzun mesafeler arası iletişim long-distance communications n.
şehirlerarası iletişim long distance communication n.
benzer iletişim araçları comparable means of communication n.
insanlarla iletişim communication with people n.
kablosuz iletişim wireless communication n.
iletişim faaliyetleri communication activities n.
iletişim becerileri communication skills n.
kesintisiz iletişim uninterrupted communication n.
yüz yüze iletişim face-to-face communication n.
görsel iletişim ürünleri print production n.
görsel-işitsel kitle iletişim araçları audiovisual media n.
kültürler arası iletişim cross-cultural communication n.
iyi iletişim becerisi good communication skill n.
iki taraflı iletişim bilateral communication n.
sosyal iletişim ağı social network n.
sosyal iletişim ağı social communication network n.
iletişim kopukluğu communication gap n.
kurumsal iletişim sorumlusu corporate communication executive n.
iletişim/ulaşım bilgileri contact details n.
kişisel iletişim kanalları personal communication channels n.
etkin iletişim effective communication n.
(dille olmayan) sözcüklerle değil mimik ve jestlerle gerçekleştirilen konuşma/iletişim şekli non-verbal language n.
iletişim biçimi mode of communication n.
iletişim biçimi way of communication n.
evrensel kişisel iletişim universal personal telecommunication n.
çok yönlü iletişim multidirectional communication n.
iletişim devrimi communication revolution n.
kitle iletişim araçlarının toplumsal yönleri social aspects of mass media n.
iletişim özgürlüğü freedom of communication n.
iletişim süreci communication process n.
beden dili yoluyla iletişim nonverbal communication n.
iletişim giderleri communication expenses n.
insanlar ile sağlıklı/iyi iletişim kuramayan kimse poor communicator n.
haberleşme (iletişim) kapasitesi communications capability n.
iletişim çağı era of communication n.
iletişim çağı communication age n.
iletişim ekibi communication team n.
jestlerle yapılan iletişim fingerspell n.
jestlerle yapılan iletişim finger-spell n.
özel iletişim vergisi (öiv) special communication tax n.
tümleşik iletişim unified communications n.
iletişim altyapısı communication infrastructure n.
iletişim başarısı communication success n.
iletişim toplantısı communication meeting n.
sözsüz iletişim paralanguage n.
fikir, inanç yahut inanç sistemi, kültür aracılığıyla yayılan yahut anne babadan geçen kültürel miras, gözlemleme ya da iletişim araçları vasıtasıyla edinilen davranış şekli meme n.
iletişim hattı hata disiplini communication line error discipline n.
iletişim (hattı) disiplini communication line discipline n.
kurumsal iletişim ve halkla ilişkiler corporate communication and public relations n.
yukarıdan aşağıya iletişim downward communication n.
ölülerin ruhlarıyla iletişim kurulması table rapping n.
ölülerin ruhlarıyla iletişim kurulması spirit rapping n.
ölülerin ruhlarıyla iletişim kurulması table tapping n.
ölülerin ruhlarıyla iletişim kurma table tapping n.
dış iletişim external communication n.
konuşmacının söylediklerine, dinleyicinin sözlü/sözsüz olarak verdiği karşılıktan doğan iletişim biçimi call-and-response n.
iletişim kurulamaz noncommunicable adj.
hızla yapılan (iletişim vb) fast-paced adj.
Phrasals
(resmi anlamda) birisiyle düzenli olarak görüşmek/iletişim kurmak check in with somebody
Colloquial
biriyle iletişim kurmak be on to
iletişim kurmak get ahold of somebody or something
Idioms
(bir liderin/önemli bir kişinin) halk ile iletişim becerisi the common touch
iletişim halinde olmak keep in touch
iletişim halinde olmak get in touch
iletişim halinde olmak be in touch
bir grup veya organizasyon içerisinde gayri-resmi bir iletişim sistemi (kuşların haber uçurması) jungle telegraph
Speaking
internet bir iletişim aracıdır internet is a communication tool
Trade/Economic
iletişim araçları mass media
yatay iletişim lateral communication
kurumsal pazarlama ve iletişim müdürü corporate marketing and communications manager
müşteri iletişim merkezi ve ses portalı cözümleri customer contact and voice portal solutions
iletişim menejeri communications manager
kurumsal iletişim corporate communication
etkin iletişim successful communication
çok aşamalı iletişim akımı multistep flow of communication
görsel iletişim tasarımcısı visual communication designer
iletişim planı communications plan
iletişim araçları media
saf iletişim pure communication
çoğu örgütlerde rastlanan informal iletişim ağı grapevine
iletişim araçlarında yer alan ve belli bir kişi veya kurumun bir kamusal sorun hakkındaki görüşlerini yansıtan reklam public issue advertising
fiyat iletişim esnekliği price transmission elasticity
dünya bankalararası mali iletişim birliği society for worldwide interbank financial telecommunications
kitle iletişim araçları media
sözlü olmayan iletişim nonverbal communication
iletişim ve pazarlama alanlarında uzmanlaşan ve bu hizmetleri müşterilerine sunan işletme advertising agency
iletişim araçları kanalı ile verilmek istenen bir mesajın hedef aldığı insan topluluğu audience
kitle iletişim aracı media
işçi sendikaları ve kitle iletişim araçları labor unions and mass media
kitle iletişim araçlarında kamu refahı public welfare in mass media
iletişim danışmanlığı communication consultancy
özel iletişim vergisi special communication tax
gizli içerikli iletişim confidential communication
yazılı iletişim written communication
iletişim sektörü telecommunications sector
iletişim kampanyası communication campaign
iletişim teknolojisi firması communication technology firm
iletişim stratejisi communication strategy
komünikasyon/iletişim endüstrisi communications industry
iletişim taktiği communication tactic
iletişim masrafları/giderleri communication expenses
resmi iletişim formal communication
ofis içi iletişim inter-office communication
federal iletişim komisyonu bildirimi fcc statement
kurumsal iletişim uzmanı corporate communications specialist
müşteri ile (bire bir) iletişim customer facing
pazarlama iletişim uzmanı marketing communication specialist
özel iletişim vergisi special communication tax
Law
iletişim hukuku communication law
iletişim yasası communication law
iletişim yardım kanunu uygulama yasası communications assistance for law enforcement act (calea)
Politics
gizli, gayri resmi veya üstü kapalı yollarla iletişim kurmak backchannel v.
gizli, gayri resmi veya üstü kapalı yollarla iletişim kurmak back-channel [usa] v.
iletişim araçları information media
siyasal iletişim political communication
uluslararası iletişim international communication
gizli, gayrı resmi yahut düzenli işlemeyen iletişim yolu/kanalı back-channel
kültürler arası iletişim cross-cultural communication
iletişim gizliliği confidentiality of communication
devlet açık sistem iletişim profili government open system interconnection profile
iletişim danışmanı communication consultant
iletişim danışmanı communication advisor
abd federal iletişim komisyonu united states federal communication commission
iletişim teknolojileri bakanlığı ministry of communication technologies
iletişim politikaları communication policies
bileşenlerinin doğrudan birbirleriyle iletişim kurabildikleri eşit yetki ve haklara sahip olduğu bir sistemin yapısı hetaerarchy
bileşenlerinin doğrudan birbirleriyle iletişim kurabildikleri eşit yetki ve haklara sahip olduğu bir sistemin yapısı heterarchy
abd, ingiltere, kanada, avustralya ve yeni zelanda istihbarat örgütlerinin dünya üzerindeki iletişim sistemlerini denetlemek amacıyla kurdukları ortak projenin kod adı echelon
kitle iletişim araçları mass media
iletişim kanalları communication channels
oecd enformasyon, bilgisayar ve iletişim politikaları komitesi oecd committee for information, computer and communications policy
Institutes
kitle iletişim yürütme komitesi steering committee on the mass media
bab iletişim ağı weu telecommunications network
bilgi ve iletişim teknolojileri information and communication technology
avrupa orman bilgi ve iletişim sistemi european forestry information and communication system
avrupa ormancılık bilgi ve iletişim sistemi european forestry information and communication system
federal iletişim komisyonu federal communication commission
iletişim komisyonu communication commission
ulaştırma ve iletişim bakanlığı ministry of transportation and communication
havza örgütlenmeleri uluslararası iletişim ağı ınternational network of basin organizations (ınbo)
uluslar arası sulama yönetimi iletişim ağı ınternational network on participatory ırrigation management (ınpım)
islam ülkeleri su kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetimi iletişim ağı inter-islamic network on water resources development and management (inwrdam)
bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu information and communication technologies authority
federal iletişim komisyonu federal communications commission (fcc)
telekomünikasyon iletişim başkanlığı (tib) telecommunications communication presidency
kurumsal tanıtım, iletişim ve sponsorluk koordinatörlüğü coordination office of corporate promotion, communication and sponsorship
kültürel diplomasi, medya ve iletişim bürosu office of cultural diplomacy, media and communication
medya, iletişim ve sektörel ilişkiler grup koordinatörlüğü office of group coordinators for media, communication and sectoral relations
plan koordinasyon ve iletişim şubesi section of plan, coordination and communication
kurumsal iletişim başkanlığı department of corporate communication
savunma sanayii iletişim ve koordinasyon şubesi section of defense industry communication and coordination
bilgi yönetimi, bilişim ve iletişim teknolojileri başkanlığı department of data management, informatics and communication technologies
iletişim daire başkanlığı department for communication
bilişim ve iletişim teknolojileri dairesi başkanlığı department of informatics and communication technologies
bilişim ve iletişim teknolojileri güvenliği dairesi başkanlığı department of informatics and communication security
sivil toplum iletişim ve kültür başkanlığı directorate of civil society, communication and culture
savunma sanayii iletişim ve koordinasyon şubesi section of defence industry communication and coordination
bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu information technologies and communications authority
ticari bilgi ve iletişim hizmetleri dairesi department of commercial information and communication services
Tourism
kitle iletişim kurumu mass communication institution
Media
soğuk iletişim aracı cool media
kitle iletişim aracı mass medium
sıcak iletişim aracı hot media
kitle iletişim araçları ve savaş mass media and the war
görsel kitle iletişim araçları visual media
kitlesel iletişim mass communication
kitle iletişim araçları mass media
kitle iletişim cihazı mass communication device
kitle iletişim araçlarının kullanımını media consumption
Technical
işitme engelliler için iletişim cihazı tdd (telecommunications device for the deaf) n.
iletişim bağlacı communication link
iletişim yöneticisi communications manager
tek yönlü iletişim simplex communication
iletişim santralı switching center
görsel iletişim visual communication
iletişim kuralı yığını protocol stack
sbp2 taşıma/iletişim kuralı süzgeç sürücü sbp2 transport/protocol filter driver
sekme iletişim kutusu tab dialog
gerçek zaman iletişim kuralı real time protocol
internet iletişim kuralı adresi internet protocol address
noktalar arası iletişim kuralı ppp
veri iletişim data communication
iletişim alıcısı communication receiver
iletişim oluğu communications channel
zamanuyumsuz iletişim asynchronous communication
işitsel iletişim auditory communication
elektromanyetik iletişim electromagnetic communications
ağ iletişim çevrimleri network communications circuits
ınternet iletişim kuralı adresi ip address
uzaktan iletişim erişim yöntemi telecommunications access method
iletişim terminali communication terminal
iletişim yöneticisi communications executive
veri iletişim donatımı data communications equipment
iletişim denetim aygıtı communication control device
iletişim aygıtları communication devices
iletişim denetim karakteri communication control character
telle iletişim wire communication
ültrasonik iletişim ultrasonic communication
iletişim aygıtı data set
iletişim telsizi communication radio
temel uzaktan iletişim erişim yöntemi basic telecommunication access method
yönlendirme bilgi iletişim kuralı routing information protocol
iletişim kapısı communications port
eşzamansız iletişim asynchronous communication
eşzamanlı iletişim synchronous communication
can iletişim hattı can communication
yazı göndererek iletişim sağlayan cihaz typetalk
iletişim çizgisi communication line
seri iletişim serial communication
iletişim sözcüğü communications word
iletişim merkezi communications center
iletişim bağlantısı communication link
veri iletişim hızı data signalling rate
iletişim kanalı communications channel
sistemlerarası iletişim intersystem communications
dizgelerarası iletişim intersystem communications
iletişim denetim aygıtı communications control device
kıyı gemi arası iletişim ship to shore communication
dijital iletişim digital communication
telefon türü iletişim telephonic communication
yerüstü iletişim terrestrial communication
iletişim ayarları communication setting
iletişim aygıtı communication device
iletişim kuralı paketi protocol suite
şebeke iletişim devreleri network communications circuits
eşzamansız iletişim adaptörü asynchronous communications adapter
uydu iletişim dizgesi satellite communication system
iletişim anasistem host system
internet iletişim kuralı transmission control protocol
iki yönlü iletişim duplex communication
optik iletişim optical communications
telsiz iletişim sistemleri wireless communication systems
sayısal iletişim digital communications
patlamalı iletişim burst communication
iletişim uydusu communication satellite
iletişim kolaylıkları communication facilities
iletişim protokolü communication protocol
iletişim işgöreni communication server
iletişim güvenliği communications security
komuta ve kontrol iletişim sistemi communication system
iletişim ağı yönetimi communication network management
iletişim alanı communication space
iletişim mühendisliği communication engineering
iletişim kuramı communication theory
iletişim ağı communications network
iletişim uyarlayıcısı communication adapter
iletişim ağı communication network
sayısal iletişim sistemi digital communication system
doğrudan iletişim direct communication
yüksek düzeyli iletişim kuralı higher-level protocol
iletişim hattı denetim yöntemleri- communications line control procedures
noktalar arası iletişim kuralı point-to-point protocol
kızılötesi iletişim infrared communication
hiper metin aktarım iletişim kuralı hyper text transport protocol
tümleşik sayısal iletişim ağı integrated services digital network
hafif dizin erişimi iletişim kuralı lightweight directory access protocol
devingen sunucu yapılandırma iletişim kuralı dynamic host configuration protocol
ağ haberleri aktarma iletişim kuralı network news transfer protocol
posta iletişim kuralı post office protocol
sıkıştırılmış seri hat ınternet iletişim kuralı compressed serial line internet protocol
çoğulortam iletişim merkezi multimedia customer contact
ınternet iletişim kuralı internet protocol
internet denetim iletisi iletişim kuralı internet control message protocol
yalın ağ yönetimi iletişim kuralı simple network management protocol
süreçler arası iletişim interprocess communication
ışık yardımıyla iletişim phototelegraphy
kablolu iletişim hızı wire speed
kullanıcı veri bloğu iletişim kuralı user datagram protocol
iletim denetimi iletişim kuralı transmission control protocol
dar bantlı iletişim narrowband communication
eşdüzeyler arası iletişim peer to peer communication
noktadan noktaya iletişim point to point communication
telgraf türü iletişim telegraphic communication
iletişim alanı telecommunication space
iletişim modülü communication module
işitsel kitle iletişim araçları audio media
telsiz iletişim radio communication
iletişim sistemlerinin referans modelleri reference models of the communication systems
iletişim engeli communication obstacle
iletişim engelleri communication obstacles
tehlike iletişim standardı hazard communication standard
iletişim dizgesi intercom system
radyolu iletişim radio communication
iletişim döngüsü communication loop
iletişim mesajı communication message
iletişim istasyonu communication station
uluslararası iletişim international communication
elektronik sinyaller ve iletişim protokolleri electronic signals and transmission protocols
iletişim şebekesi communication grid
Computer
iletişim uydusu active communications satellite n.
küçük yerel ağları birbirine bağlayan yüksek hızlı iletişim hattı backbone n.
iletişim bağlantısı communication link
bilgisayar iletişim ağları computer communication networks
smtp iletişim kuralı smtp protocol
gölgelendirme iletişim kutusu shading dialog
windows xp işletim sisteminde bluetooth ile çalışan cihazlarla iletişim kurmaya olanak tanıyan program bluesoleil
göster iletişim show dialog
tcp/ıp iletişim kuralı tcp/ip protocol
teknik iletişim technical communication
internet protokollerini kullanarak şirket dışındaki bayiler, müşteriler gibi belirli noktalara da bağlanan iç iletişim ağı extranet
iletişim bağlantısını sına test communication link
iletişim kurallarını sına test protocols
etiketli iletişim kutusu tab dialog
alt iletişim öğesi sub dialog
truetype yazıtipleri iletişim kutusu truetype fonts dialog box
tanımsız iletişim kaydı alanı undefined dialog record field
web iletişim kuralı web protocol
iletişim kutusunu görüntüle view dialog
geniş iletişim ağı wide area network
kullanıcı iletişim kutusu user dialog
iletişim kutusunu çalıştır run dialog
güvenli iletişim yapılabilen merkezler secure sites
veri iletişim hızı data signaling rate
iletişim kuralı durumu protocol status
iletişim hızı baud rate
dizisel iletişim serial communication
çoğuşmalı iletişim burst mode communication
iletişim kuralı ekle add protocol
geliştirilmiş eşdüzeyde iletişim advanced peer to peer networking
geliştirilmiş programdan programa iletişim advanced program to program communication
çoğuşmalı iletişim burst communication
geliştirilmiş eşdüzeyde iletişim advanced peer to peer network
3 boyutlu iletişim ve ekran etkileri 3d dialog and display effects
herhangi bir iletişim kuralı any protocolany protocol
appletalk dosya iletişim kuralı appletalk file protocol
apple iletişim kuralı appletalk
genişbantlı iletişim broadband communication
kenarlıklar iletişim kutusu borders dialog
veri iletişim hızı baud rate
ikili iletişim kuralları binary communications protocol
iletişim yönetim programı communications manager
iletişim bağlantı noktası com port
iletişim uydusu communication satellite
iletişim kapısı communication port
sıkıştırma dma iletişim bozukluğu compression dma communication failure
iletişim uyarlayıcısı communication adapter
iletişim bağı communication link
komuta kontrol iletişim sistemi command and control communication system
iletişim bağlantı noktası communications port
bilgisayar ortamlı iletişim computer mediated communication
ortak iletişim kitaplığı common dialog library
iletişim ortamı communication media
iletişim sunucusu communication server
iletişim ağı yönetimi communications network management
komuta ve kontrol iletişim sistemi communication system
iletişim ağı communication network
iletişim uydusu communications satellite
veritabanı yarat ve iletişim kur create and interact with database