belge - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

belgeSens de "belge" dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 41 résultat(s)

Turc Anglais
Common Usage
belge document n.
General
belge testimonial n.
belge record n.
belge letter n.
belge documentary n.
belge note n.
belge reference n.
belge transcript n.
belge card n.
belge sheepskin n.
belge questionnaire n.
belge brief n.
belge testiness n.
belge deed n.
belge muniment n.
belge certificate n.
belge certification n.
belge voucher n.
belge document n.
belge instrument n.
belge label n.
belge title n.
Trade/Economic
belge instrument n.
belge warrant n.
belge voucher n.
belge diploma n.
belge deed n.
belge document n.
belge documentation n.
Law
belge muniment n.
belge testimonial n.
belge voucher n.
belge certificate n.
belge deed n.
Politics
belge written record n.
belge paper n.
belge act n.
belge charta n.
Technical
belge voucher n.
Computer
belge doc n.
Telecom
belge certificate n.

Sens de "belge" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 500 résultat(s)

Turc Anglais
Common Usage
belge arşivleme document archiving n.
General
belge vermek certify v.
belge vermek certificate v.
belge düzenlemek draw up a document v.
belge düzenlemek draft a document v.
belge düzenlemek prepare a document v.
belge almak obtain certification v.
belge doğruluğunu sağlamak proofing a document v.
belge hazırlamak prepare a document v.
belge sunmak present a document v.
birine veya bir yere başvuruda bulunmak veya bir belge sunmak/ibraz etmek file something with someone or something v.
imzalı ve mühürlenmiş bir şekilde düzenlemek (belge) execute under hand or under seal v.
düzenlemek (belge) set v.
bir belge imzalamak sign a document v.
bir şeyi yazılı belge haline getirmek set (something) down in writing v.
işbu belge present n.
kayıp belge missing document n.
gümrük vergisi ödemeden malların geçici ithaline izin veren resmi belge carnet n.
bir şeyin satın alınmasında para yerine geçen belge token n.
belge kutusu deedbox n.
nihai belge concluding document n.
emanet belge escrow n.
geçici belge provisional scrip n.
arkasına imza atılmış belge endorsable instrument n.
ek (belge vb) rider n.
yazılı belge written document n.
manyetik mürekkepli belge okuyucu magnetic ink document sorter n.
manyetik mürekkepli belge okuyucu magnetic ink document reader n.
yasal belge legal document n.
ortak belge joint text n.
bir ürüne ait teknik özelliklerin açıklandığı belge specification sheet n.
doldurulmak üzere hazırlanmış basılı belge form n.
gizli belge confidential document n.
geçici belge provisional certificate n.
ordu ya da devletçe çıkarılan ve bilet ya da başka seyahat dokümanlarıyla değiştirilebilen belge warrant n.
geçici belge provisional bond n.
eklenmiş belge enclosure n.
veriliş tarihi (belge vb) issue date n.
işbu resmi belge hereby with this document n.
sahte belge forged document n.
belge numarası voucher number n.
ticari belge commercial document n.
belge kayıp dilekçesi lost document application n.
belge kayıp dilekçesi application for lost document n.
ilgili belge corresponding certificate n.
ekli belge attached document n.
ekli belge enclosed document n.
belge veren certifier n.
bilgi ve belge yönetimi information and document management n.
(belge vb.) teslim listesi submittal list n.
ek belge supplementary document n.
ek belge additional document n.
gizli belge secret document n.
resmi belge formal document n.
(belge/evrak vs üzerine) ad-soyadın baş harfleriyle atılan kısa imza initialing n.
sızdırılan belge a leaked paper n.
belge sahteciliği documentary fraud n.
örnek belge sample document n.
(belge/evrak vs üzerine) ad-soyadın baş harfleriyle atılan kısa imza initialling n.
belge tarihçesi document history n.
(belge, istatistiksel bilgi, resim, gazete haberi gibi) bir tartışmada tarafların kullandığı inandırıcı veya ikna edici ya da destekleyici noktalar, konular talking point n.
kapı gibi belge an undeniable/indisputable document n.
kapı gibi belge an airtight document n.
kapı gibi belge an irrefutable document n.
belge no document no n.
uygun teknik belge appropriate technical document n.
dünya belge mirası world documentary heritage n.
belge göstererek belirtme documentation n.
projede yapılacakları listeleyen belge scope statement n.
vergi borcunun ödendiğini belirten belge tax certificate n.
belgeye şerit üzerinde iliştirilmiş belge eki label [obsolete] n.
belge niteliğinde olan certificatory adj.
isme muharrer (belge) nominative adj.
belge karşılığında against document adv.
Phrasals
yazılı belge ile iletişim kurmak write to v.
belge haline getirmek draft up v.
belge haline getirmek draw up v.
belge/tasarı/taslak hazırlamak draw up v.
belge düzenlemek draw up v.
belge düzenlemek draw up v.
Phrases
bu belge yalnızca bilgi amaçlıdır this document is for information purpose only expr.
bu belge velinin isteği üzerine verilmiştir this document has been issued upon the request of parent expr.
Colloquial
100 sayfa gizli belge 100 pages of classified material n.
Idioms
belge göstermek come with receipts v.
(belge vb) almak be in receipt of something v.
(bir şeyle) ilgili yazılı belge almak get (something) in black and white v.
geçersiz belge not worth the paper it's written on n.
geçersiz belge not worth the paper it's printed on n.
resmi/kayıta geçen/kanıt niteliği taşıyan belge paper trail n.
Slang
sahte belge düzenlemek pencil whipped v.
apart topar ortaya bir şey (yazılı materyal, yazı, belge) koymak hack out v.
Trade/Economic
projelerde iş/talep sahibinin proje tamamlandıktan sonra gerçekleştirmeyi istediği gereksinimlerin ne olduğunu ve neden yapıldığını anlatan belge business requirement document (brd) n.
açıklama sağlayan belge numarası legend n.
ab ülkelerinde geçerli belge eu accepted certification n.
antrepo makbuzunun başkasına devrini sağlayan belge warehouse transfer permit n.
belge mukabili akreditif sight credit n.
belge hazırlama documenting n.
belge sıralama document sequencing n.
belge sözleşmesi document contract n.
bekar olduğuna dair belge single status certificate n.
belge eklenmemiş akreditif ya da konşimento clean letter of credit n.
belge karşılığı avans advance against documents n.
belge düzenleme draw up a deed n.
belge mübadelesi exchange of contracts n.
belge usulü rationing system n.
belge teslimiyle yükümlü olmayan taraf nonfiling party n.
belge profili document profile n.
belge düzenleme draw up deed n.
belge usulüyle dağıtma rationing n.
belge üzerinde sahtekarlık forgery n.
belge sırası document sequencing n.
belge örneği specimen n.
belge üzerinde yapılan sahtekarlık forgery n.
belge eklenmiş çek voucher check n.
bekar olduğunu gösteren belge single status certificate n.
bir kuruluşun işlerini nasıl yapılacağını gösteren belge policy statements n.
borcun ortadan kalktığını belirten belge release of liability n.
çalıştığını gösterir belge proof of employment letter n.
çalışanın bir önceki iş yerinden aldığı/alacağı bir başka işyerinde çalışmasında "bizim açımızdan herhangi bir mahzuru yoktur" rızasını gösterir belge certificate of no objection n.
çalışanın bir önceki iş yerinden aldığı/alacağı bir başka işyerinde çalışmasında "bizim açımızdan herhangi bir mahzuru yoktur" rızasını gösterir belge no objection certificate n.
çalıştığını gösterir belge proof of employment n.
denetlenmiş belge audited voucher n.
devri mümkün mülkiyeti gösteren belge equity security n.
daha sonra ihraç edilecek tahvili temsil eden geçici belge interim bond n.
düzenlendiği tarihten sonraki bir tarih konan yasal belge postdate n.
doldurulacak yerleri boş veya açık bırakılmış belge blank n.
ekli belge accompanying document n.
ekli belge attached document n.
eksik belge outstanding document n.
geçici belge scrip n.
geçici belge interim certificate n.
geçici belge hamili seripholder n.
gerekli belge necessary document n.
geminin kapasitesi üzerinde yüklenmediğini gösterir belge loadhne certificate n.
gerekli belge necessary certificate n.
gizli belge restricted matter n.
gümrük resminin iadesini sağlayan belge debenture n.
genel sağlık durumunu gösteren belge bill of health n.
gemiye verilen belge sea letter n.
hisse senedi ve tahvil ihraç eden şirketlerin açıklamak zorunda oldukları bilgileri içeren belge prospectus n.
hamiline yazılı belge bearer instrument n.
havaleye eklenen açıklayıcı belge remittance slip n.
hasta olduğuna dair belge sick note n.
ıslak imzalı belge original signed document n.
imza sahibinin eliyle yazılmış belge holograph n.
ıslak imzalı belge document with wet signature n.
imzalayanın mühür veya işaretini taşıyan belge sealed instrument n.
kapatılmış belge discharged document n.
kaptanın taşıdığı yükü göstermek üzere doldurup varılan yerin gümrük idaresine sunduğu belge manifesto cargo n.
kaptanın varış yerinin gümrük idaresine verdiği ve geminin yükünü gösteren belge manifest n.
kıymetli evrakın imha edildiğine ilişkin belge cremation certificate n.
kıymetli ticari belge commercial paper n.
kayıtlara esas oluşturan belge posting medium n.
kıymetsiz belge worthless paper n.
makbuz fiş belge voucher n.
malın tesliminde ödemeyi sağlamak için kullanılan bir belge forced billing n.
maaşın ödendiğini gösteren belge pay stub n.
maaş ve ücretle ilgili her türlü belge ve kayıtlar payroll records n.
malın teslim alındığını gösteren belge ware-house certificate n.
malın teslim alındığını gösteren belge ware-house receipt n.
mali belge report n.
onaylanmış belge certified document n.
ön rapor/belge workpaper n.
ödemeyi ispatlayan belge voucher n.
ön rapor/belge work paper n.
öncelik hakkını gösteren belge stock warrant n.
ölü belge dead letter n.
resmi belge authentic document n.
resmi belge official document n.
rüçhan hakkı gösteren belge stock warrant n.
sağlam belge good paper n.
resmi belge public document n.
şirketin kurulmasına yasalar çerçevesinde izin verildiğini gösteren belge certificate of incorporation n.
şirketlerin müşterilere saatlik hizmet vermesi üzerine hesabının tutulduğu belge time-sheet record n.
teftiş edilmiş belge audited voucher n.
tescile mesnet belge certificate of registration n.
ticari belge commercial paper n.
tek idari belge single administrative document (sad) n.
ticari belge ordinary bill n.
vergi dairesinden alınan borcu olmadığına ilişkin belge tax clearance certificate n.
yardımcı belge ancillary document n.
(belge vb) veriliş nedeni reason for issue n.
bir şirketi kuran yasal belge articles of incorporation n.
belge eklenmemiş clean adj.
bu belge ile beyan olunur ki know all men by these presents expr.
belge eklenmemiş clean draft expr.
belge karşılığında peşin olarak cash on documents expr.
belge karşılığı peşin cash on documents expr.
işbu belge ile..tasdik olunur this is to certify that expr.
Law
belge vermek certificate v.
ibraz etmek (dava sırasında belge/kanıt) exhibit v.
sahte belge düzenlemek forge a document v.
sahte belge düzenlemek fabricate a document v.
sürücülerin belirli sınırları geçmesine izin veren belge carnet n.
davalının, şerifin yetki alanı dışında olduğunu gösteren belge testatum [obsolete] n.
belge üzerindeki kazıntı rasure n.
belge üzerindeki silinti rasure n.
belge dışı delil evidence aliunde n.
belge sahteciliği forgery of documents n.
belge metin kısmı body of an instrument n.
belge özelliğinde yazı brief n.
bir belge üzerinde gizlice bir takım değişiklikler yapma tampering n.
bireyin kendi el yazısıyla yazıp imzaladığı belge chirograph n.
bir tutuklunun serbest bırakılması için verilen belge ticket of leave n.
bir şirketin aktifleri üzerinde firma sahibinin sahip olduğu hakları gösteren belge certificate of beneficial interest n.
davanın dayanaklarını ve kapsamını ayrıntılı olarak bildiren belge bill of particulars n.
düzenlemek (belge) issue n.
geçici belge interim certificate n.
hukuki belge düzenleyen kişi draftsman n.
hukuki belge düzenleyen kişi draughtsman n.
izinsiz gizli belge bulundurma suçu unauthorized possession of classified material n.
ibraz etme (dava sırasında belge/kanıt) exhibition n.
kişinin kendi el yazısıyla yazdığı belge chirograph n.
mülk sahipliğini kanıtlayana belge property qualification n.
müstenit belge supporting document n.
noter tasdikli belge notarial document n.
ölü doğmuş bebek için verilen belge stillbirth certificate n.
özel belge private document n.
resmi belge official document n.
talep hakkından ibrayı gerektiren belge quitclaim n.
taraflardan biri tarafın ileri sürülen bir belge veya senedin daha sonra inkar edilmemesi estoppel by deed n.
talep hakkından ibrayı gerektiren belge quitclaim deed n.
üzerindeki tarih veya eskiliği nedeniyle gerçek kabul edilen herhangi bir tanıklığa gerek duyulmayan kanıt niteliğindeki belge ancient document n.
yazılı belge written instrument n.
yasal belge legal instrument n.
yazılı belge brief n.
yeminli belge affidavit n.
Politics
belge düzenlenmek draw up a certificate v.
muhalefet veya şikayet bildiren resmi belge remonstrance n.
açık belge teorisi clair act theory n.
hükümetin politikasını açıklamak maksadıyla yayınlanan belge state paper n.
hukuki belge veya hükümlerin özünü ortaya koyucu yorumlama construction n.
içinde teklifler bulunan belge green paper n.
ortak transit ve tek idari belge common transit and single administrative document n.
sahte belge false document n.
tek idari belge single administrative document n.
ulusal belge national paper n.
yazılı belge brief n.
Institutes
bilgi ve belge merkezi centre for information and documentation n.
Insurance
bir sigorta başvurusunun geçici olarak kabul edildiğini gösteren belge binding slip n.
herbir sendikanın tesisini gösteren belge syndicate sheet n.
nakliyat dışı hasar ödemelerinde kullanılan belge synopsis sheet n.
poliçe verilinceye kadar verilen belge, sertifika insurance certificate n.
Tourism
iş seyahati acenteleri loncası'nca verilen belge certificate in business travel n.
rezervasyonu kesinleştiren yazılı veya basılı belge confirmation n.
Technical
belge çoğaltımı documentary reproduction n.
belge edinimi document retrieval n.
Belge Değiştokuş mimarisi Document Interchange architecture n.
belge kipi document mode n.
belge değişim mimarisi document interchange architecture n.
belge kalıbı document template n.
belge referans kenarı document reference edge n.
değerli belge veya para saklamak için kullanılan dayanıklı metal kutu veya kasa coffer n.
erişim kısıtlı belge restricted document n.
işaret taramalı belge mark scanning document n.
kabuk belge shell document n.
manyetik mürekkepli belge okuyucu recognition magnetic ink document reader n.
manyetik mürekkepli belge sıralayıcı ink document sorter n.
özgün belge original document n.
Computer
belge kurtarmak retrieve a document v.
belge kurtarmak recover a document v.
belge doğruluğunu sağlamak proofing a document v.
açık belge biçimi open document format n.
adsız belge untitled document n.
al belge get document n.
alt belge subdocument n.
alt belge yarat create subdocument n.
ana belge master document n.
ana belge main document n.
asıl belge main document n.
asıl belge master document n.
asıl belge görünümü master document view n.
belge görüntüleme document imaging n.
belge işlem dizgesi documentation system n.
belge bağlantıları document map n.
belge hazırlama sistemi document preparation system n.
belge başlığı document title n.
belge belge document n.
belge türü document type n.
belge biçimi document format n.
belge alanları document fields n.
belge dolaştırma document routed n.
belge sözlüğü document dictionary n.
belge okuyucu document reader n.
belge şablonu için tuş atamaları key assignments for document template n.
belge modu document mode n.
belge altbilgisi document footer n.
belge besleyicisi document feeder n.
belge durumu document state n.
belge sürücüsü document drive n.
belge sonu end of document n.
belge değiştokuş mimarisi document interchange architecture n.
belge şablonu document template n.
belge türü tanımı document type definition n.
belge nesne modeli document object model n.
belge etiketi document label n.
belge referans kenarı document reference edge n.
belge postalama document posted n.
belge otomasyonu document automation n.
belge kılavuzu document grid n.
belge sağlama proofing a document n.
belge üzerinde hareket scrolling through a document n.
belge gövdesi document body n.
belge işleme dizgesi documentation system n.
belge temelleri document basics n.
belge sıkışması document jam n.
belge ekranı document screen n.
belge kapat doc close n.
belge yönetimi document management n.
belge yarı penceresi document pane n.
belge örneği document template n.
belge kabı folder n.
belge alma document retrieval n.
belge görünümü document view n.
belge simgesi document icon n.
belge yönetimi managing documents n.
belge bilgisi document information n.
belge biçemi document style n.
belge sonu end document n.
belge yetkisi document authority n.
belge şablon dosyası document template file n.
belge istatistikleri document statistics n.
bağlantılı belge linked document n.
belge düzeltmeleri document revisions n.
belge numarası document number n.
belge boyutu document size n.
belge dönüşümleri document conversions n.
belge erişim document retrieval n.
belge başı start document n.
belge dosyası document file n.
belge içeriği document contents n.
belge işleme documentation n.
belge içerik mimarisi document contents architecture n.
belge işleme document processing n.
belge besleyici document feeder n.
belge menüsü documents menu n.
belge kitaplığı document library n.
belge yönetim sistemi document management system n.
belge kilitleme locking a document n.
belge kapat document close n.
belge adı document name n.
belge silme document deletions n.
belge özelliklerini sor prompt for document properties n.
belge denetim menüsü document control menu n.
belge yolu document path n.
belge penceresi document window n.
belge işlem documentation n.
belge kılavuz çizgisi document grid n.
bu belge this document n.
bir belge paylaşım sitesi scribd n.
bu belge kitaplığını delete this n.
bileşik belge compound document n.
bunları listeleyen yeni belge yarat create a new document which lists n.
bileşik belge desteği compound document support n.
boş belge blank document n.
bileşik belge mimarisi compound document architecture n.
bileşik belge yaratma compound document creation n.
bileşik belge komutları compound document commands n.
çoklu belge arabirimi multiple document interface n.
çok dosyalı belge multiple-file document n.
elektronik belge yönetim sistemi electronic document management system (edms) n.
eksik belge yazıtipi missing document font n.
erişim kısıtlı belge restricted document n.
geçerli belge current document n.
etkin belge active document n.
gönderme yapılan belge alanları referenced document fields n.
geriye dönen belge turnaround document n.
geriye dönümlü belge turnaround document n.
html belge html document n.
işaret taramalı belge mark scanning document n.
kabuk belge form document n.
karışık belge mixed document n.
kaynak belge source document n.
kaynak belge source doc n.
kullanılabilen her belge any available document n.
manyetik mürekkepli belge sıralayıcı magnetic ink document sorter n.
manyetik mürekkepli belge okuyucu magnetic ink document reader n.
microsoft belge dönüştürücüleri microsoft document converters n.
normal belge normal document n.
normal belge görünümü normal document view n.
özgün belge original document n.
postala belge post document n.
sadece şu anki belge için seçenekler options for current document only n.
salt metin belge text only n.
s/b belge b/w document n.
sadece geçerli belge için seçenekler options for current document only n.
sadece ana belge main document only n.
sekmeli belge arayüzü tabbed document interface n.
sonraki belge next document n.
taşınabilir belge formatı pdf n.
toplam belge total docs n.
tüm belge whole document n.
taşınabilir belge formatı portable document format n.
tüm belge entire document n.
taslak belge draft document n.
veriyle birleştirilecek belge merge the data with the document n.
varsayılan belge şablonu default document template n.
üzerinde çalışılan belge current document n.
yeni ana belge new main document n.
yeni belge new document n.
yeni belge türü new document type n.
zengin metinli belge rich text document n.
yönlendir belge route document n.
yürürlükteki belge current document n.
sıkıştırılmış (yazılım, belge vb) zipped adj.
sıkıştırılmış [yazılım, belge vb] zipped adj.
alt belge böl split subdocument expr.
açık belge yok no documents open expr.
alt belge birleştir merge subdocument expr.
alt belge sil remove subdocument expr.
ana belge düzenle edit main document expr.
belge tamam document done expr.
belge silmeyi onayla confirm document deletions expr.
belge yok no document expr.
belge postalama tarihi document posted expr.
belge metnini göster/gizle show/hide document text expr.
belge koru protect document expr.
belge dolaştır route document expr.
belge kilitle lock document expr.
belge türünü değiştir change document type expr.
belge biçemlerini otomatik güncelleştir automatically update document styles expr.
bu belge otomatik olarak oluşturulmuştur this document is automatically generated expr.
belge ile birlikte include with document expr.
belge biçimlerini otomatik güncelleştir automatically update document styles expr.
belge kaydetme tarihi document saved expr.
belge açık değil document not open expr.
belge taşındı document moved expr.
bir belge seçin select a document expr.
belge görünümünü değiştir change document view expr.
burada belge kısayolu yarat create document shortcut here expr.
belge kopyala copy document expr.
belge korumasını kaldır unprotect document expr.
belge koru protect document for expr.
belge korumalı document is protected expr.
belge dolaştırma tarihi document routed expr.
belge ile kaydet save with document expr.
belge şablonuyla with document template expr.
yeni belge tara scan new expr.
Informatics
açık belge plaintext n.
belge yönetimi document management n.
belge biçimi document format n.
belge yaratıcı document creator n.
belge biçemi document format n.
belge haritası document map n.
belge yazarı document author n.
belge kipi document mode n.
belge edinim document retrieval n.
belge kitaplığı document library n.
belge erişim document retrieval n.
belge örneği document template n.
belge profili document profile n.
belge içerik mimarisi document contents architecture n.
belge dosyası document file n.
belge kaynaştırma document merge n.
belge okuyucu document reader n.
belge sözlüğü document dictionary n.
belge hazırlayıcı document author n.
belge mimarisi document architecture n.
belge işleme sistemi documentation system n.
belge penceresi document window n.
belge yönetim yazılımı document manager n.
belge toparlama document assembly n.
belge adı document name n.
belge düzenleyici document editor n.
belge değiştokuş mimarisi document interchange architecture n.
belge işleme document processing n.
belge oluşturucu document creator n.
birincil belge primary document n.
bileşik belge mimarisi compound document architecture n.
elektronik belge gönderme sistemi electronic document transmission system n.
hedef belge destination document n.
hedef belge target document n.
kabuk belge shell document n.
şifresiz belge plaintext n.
taslak belge draft document n.
yürürlükteki belge current document n.
belge tabanlı document-centric adj.
belge merkezli document-centric adj.
Telecom
belge doğruluğunu sağlamak proofing  document v.
faksla gönderilen mesaj veya belge telefacsimile n.
belge adı document name n.
renksiz belge geçer iletimi black facsimile transmission n.
Automotive
belge sahibi certificate holder n.
teknik belge spec sheet n.
Transportation
motorlu taşıtın gümrükten kısa süreli geçişine izin veren belge tryptique n.
motorlu taşıtın gümrükten kısa süreli geçişine izin veren belge tryptyque n.
Aeronautic
uluslararası hava nakil vasıtalarında uçucu personel olarak görev yapanlara shgm tarafından tanzim edilen ve görevleri süresince hava hudut kapılarından giriş ve çıkışlarını sağlayan pasaport yerine geçerli belge landing card n.
Marine
konşimento düzenlenene kadar yükün gemiye bindirildiğini gösteren belge mate's receipt n.
yükün gemiye alındığı bildirilen ve ikinci kaptan tarafından veya onun adına imzalanan belge mate's receipt n.
Agriculture
durumu açıklayan belge document state of expression n.
Tobacco
kabul edildiğine dair belge inspection certificate n.
Education
derece bildirir belge degree certificate n.
eğitim derecesi bildirir belge degree certificate n.
lise veya üniversite diploması gibi resmi bir programın tamamlandığını belirten belge diploma n.
History
iskoç asillerini ve seçkinlerini listeleyen belge ragman's roll n.
1. edward’a sadakatlerini belirtmiş olan iskoç asillerini listeleyen belge ragman rolls n.
ırk, ikamet ve meslek belirten resmi belge reference book [south african] n.
ingiltere parlamentosunun 1640’ta kral 1. charles'a sunduğu, hükümetin kötülüklerini, suiistimalleri ve meclis’in savunduğu reformları listeleyen belge remonstrance n.
ingiltere parlamentosunun 1640’ta kral i. charles'a sunduğu, hükümetin yanlışlarını, suiistimalleri ve meclis’in savunduğu reformları listeleyen belge grand remonstrance n.
Religious
seyahat eden din adamlarının piskopos tarafından görevlendirildiklerini gösteren belge canonical letters n.