net - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

net

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"net" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 54 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
net i.
net i. file
net i. şebeke
net s. net
General
net f. ağ örmek
net f. ağ ile örtmek
net f. kazanç getirmek
net f. ağ ile tutmak
net f. ağ ile yakalamak
net f. kazanmak
net f. kar getirmek
net f. kar etmek
net f. ağ yapmak
net f. tuzağa düşürmek
net i. tül
net i. tuzak
net i. çevrim
net i. açılım
net i. hile
net i.
net s. net olarak
net s. temiz
net s. indirimsiz
net s. katıksız
net s. kesin
net s. kesintisiz
net s. safı
net s. safi
net s. açık seçik
Trade/Economic
net safı
net darası çıktıktan sonra geriye kalan
net mahsuplaşmak
net net
net safi
Technical
net seçik
net file
net tül
net belirgin
net net
net kesintili
net saltlanık
net açık
Computer
net net
net
Telecom
net şebeke
net
Textile
net file
net ağ örgü
Construction
net halis
net öz
Astronomy
net şebeke
net ağcık
net retikulum
Tennis
net yeniden servis atma nedeni

"net" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 25 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
net net s.
net clear s.
General
net clear-cut s.
net explicit s.
net decided s.
net lucid s.
net distinct s.
net picturesque s.
net just s.
net straight s.
net unequivocal s.
net clean s.
net transparent s.
net compendious s.
net plain s.
net sharp s.
net unblurred s.
Idioms
net as clear as vodka
net clear as vodka
net as clear as crystal
Trade/Economic
net net
Technical
net explicit
net net
net clear
Computer
net net

"net" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
General
(ball) go into the net f. top ağlara gitmek
be caught in a net f. ağa tutulmak
cast a net f. ağ bırakmak
cast a net f. ağ atmak
draw the net f. ağ çekmek
get caught in fishing net f. ağa takılmak
go over the net f. fileyi geçmek
make a net f. ağ örmek
bed net i. cibinlik
butterfly net i. kepçe
butterfly net i. kelebek ağı
cast net i. serpme
cast of a net i. voli
detonating net i. ateşleme fitil ağı
dip net i. kepçe
fishing net i. balık ağı
fyke net i. pinter
gill net i. balık ağı
gill net i. ziyde
guard net i. koruma ağı
guard net i. koruyucu ağ
hair net i. file
hair net i. saç filesi
insecticide treated bed net i. sıtma hastalığından korunmak için kullanılan böcek öldürücü tedavi yatak filesi/ağı
insecticide-treated mosquito net i. ilaçlı cibinlik
insecticide-treated net i. ilaçlı cibinlik
landing net i. ağkepçe
large fishing net i. ablatya
luggage net i. bagaj sepeti
luggage net i. bagaj filesi
market net i. pazar filesi
mosquito net i. cibinlik
mosquito net i. sinek teli
mosquito net i. sineklik
moving net i. hareket eden ağ
net amount i. katkısız tutar
net amount i. net miktar
net amount i. safı miktar
net capacity i. net kapasite
net curtains i. tül perdeler
net curtains i. tüller
net fare i. net tarife
net fee i. çıplak ücret
net profit i. net kazanç
net profit i. net ürün
net rate i. net fiyat
net registered tonnage i. net kayıtlı tonaj
net rope i. ağ ipi
net salary i. çıplak ücret
net savvy i. internet meraklısı kimse
net savvy i. internetle haşir neşir olan kimse
net savvy i. internet bagımlısı kimse
net section i. net kesit
net sum i. net tutar
net value i. gerçek değer
net value i. net değer
net weight i. safi ağırlık
net weight i. net ağırlık
railway net i. demiryolu şebekesi
safety net i. güvenlik ağı
scoop net i. kepçe
seine net i. uzatma
seine net i. ablatya
seine-net i. ığrıp
sweep net i. gırgır
tennis net i. tenis ağı
trammel net i. balık ağı
trammel net i. kuş yakalama ağı
trawl net i. alkarna
trawl net i. trol
trawl net i. kepçe
wire trawl net i. apoşi
in net zf. net olarak
in net zf. kesintiler düşüldükten sonra
Colloquial
on the net internette
surf the net internette takılmak
Idioms
cast one's net wide (değerlendirmenin vs) kapsamını geniş tutmak
cast one's net wider (değerlendirmenin vs) kapsamını geniş tutmak
slip through the net elinden kaçırmak
slip through the net paçayı yırtmak
slip through the net cezadan yırtmak
slip through the net yanına kar kalmak
slip through the net ceza almadan kurtulmak
Trade/Economic
appropriation of net income net gelirin tahsisi
closing net debt statement net borç beyanı kapanışı
cost of goods sold net of rebates on invoice faturalı indirimlerden net satılan mallar maliyeti
cumulative net liquidity deficit kümülatif net likidite açığı
cumulative net liquidity excess kümülatif net likidite fazlası
customer's net debit balance müşteri net borç bakiyesi
deduction from net income net gelirden yapılan indirim
determination of net profit net karın belirlenmesi
determination of net profit net karın saptanması
difference between the redemption and issuance of net tl government bonds and lease certificates net türk lirası cinsi dibs ve kira sertifikası itfa-ihraç farkı
disposition of net income net gelir terkibi
distributable net profit of the period dağıtılabilir net dönem karı
distributable net profit of the period net dağıtılabilir dönem karı
expected rate of net profits beklenen net kar oranı
final certificate of the closing net debt statement net borç beyanı kapanışı son onayı
foreign exchange net general position yabancı para net genel pozisyonu
foreign exchange net general position yabancı para net genel pozisyon
general net wealth tax net varlık vergisi
high net worth segment yüksek gelir segmenti
high-net-worth individual yüksek net değerli birey
marketing net pazarlama şebekesi
national net worth ulusal net servet
net aggregate expenditure net toplam harcama
net amount net tutar
net amount net yekun
net asset value net varlık değeri
net asset value net aktif değeri
net asset value per share hisse başına net varlık değeri
net asset vaule net aktif değeri
net assets net varlıklar
net assets özvarlık
net assets borçlardan geri kalan kısım
net assets aktif toplamı
net assets net aktifler
net assets öz varlık
net assets net aktif
net assets net net varlıklar
net assets net net kıymetler
net assets net aktif
net autonomous consumption net otonom tüketim
net avails bir senedin iskonto edildikten sonraki net tutarı
net avails net kazanç
net avails net gelir
net avails net ele geçen
net avails net hasılat
net back price net sürüm fiyatı
net balance net bakiye
net balance principle net bakiye prensibi
net barter terms of trade net değişim ticaret hadleri
net basis net esas
net basis net esasına göre
net benefit net kar
net bonded debt net rehinli tahvil borcu
net book value net defter kıymeti
net book value net muhasebe değeri
net book value net kayıt kıymeti
net book value defterde yazılı olan net değer
net book value kayıtlı net değer
net book value net defter değeri
net budget safi bütçe
net budget net bütçe
net capacity net kapasite
net capital net sermaye
net capital flow net sermaye akışı
net capital movement net sermaye akımı
net capital outflow net sermaye çıkışı
net cash net ödeme
net cash flow from investing activities yatırım faaliyetlerinden net nakit akışı
net cash flow from investing activities yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit akışı
net charter geminin net kirası
net corporation profit safi kurum kazancı
net cost safi maliyet fiyatı
net cost safi maliyet
net cost net maliyet
net creditor net alacaklı
net credits net alacaklar
net current assets mütedavil sermaye
net current assets net cari aktif
net current assets döner sermaye
net current assets net çalışma sermayesi
net current assets net net işletme sermayesi
net cycle time net devir müddeti
net debits net borçlar
net debt net borç
net debt adjustment net borç ayarlaması
net debt stock net borç stoku
net debtor net borçlu
net decrease in assets aktifte net azalma
net decrease in assets net aktifte azalma
net decrease in liabilities pasifte net azalma
net decrease in liabilities net pasifte azalma
net deffered preopening costs net ertelenmiş açılış öncesi masraflar
net deficit net açık
net disbursement net kullanım
net disposal proceeds varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan net tahsilatlar
net disposal proceeds varlıkları elden çıkarma net tahsilatları
net domestic assets net iç varlıklar
net domestic assets yurtiçi net varlıklar
net domestic assets net iç varlıklar
net domestic output yurtiçi net hasıla
net earned premium kazanılmış net prim
net earned premium kazanılmış net prim
net earning safi kar
net earning net kar
net earning net kazanç
net earning per share hisse başına net kazanç
net earnings net kazançlar
net earnings net kazanç
net earnings per share hisse başına net kazanç
net economic welfare net ekonomik refah
net effective interest rate net efektif faiz oranı
net equity value net öz sermaye değeri
net equity variation net öz sermaye farkı
net errors and omissions net hatalar ve unutmalar
net errors and omissions istatistik farklar hesabı
net errors and omissions net hata ve noksan
net errors and omissions net hata ve noksan
net exchange differences kambiyo farkları
net exchange differences net kur farkları
net exchange position net döviz pozisyonu
net expenditure net gider
net expense net masraf
net expense safi gider
net export net ihracat
net export effect net ihracat etkisi
net export of goods and services aktif cari işlemler bilançosu
net exports net ihracat
net factor income net faktör gelirleri
net figure net rakam
net flows net akım
net foreign assets net dış varlıklar
net foreign assets net dış varlıklar
net foreign exchange purchase/sale transactions against tl türk lirası karşılığı net döviz alış/satış işlemleri
net foreign factor income net dış faktör geliri
net foreign factor income net dış kesim faktör geliri
net foreign investment net dış yatırım
net foreign investment net yabancı yatırım
net freight net navlun
net generation z kuşağı
net government receipts net hükümet gelirleri
net identifiable assets tanımlanabilir net varlıklar
net imf position net imf pozisyonu
net in advance nakit peşin ödeme
net income net gelir
net income safi gelir
net income net hasılat
net income net kar
net income safi irat
net income after tax vergi sonrası net kar
net income approach net gelir yaklaşımı
net income appropriation net gelir tahsisi
net income before tax vergi öncesi net kar
net income for the period dönem net geliri
net income group net gelir grubu
net income not to be shared paylaşımlı olmayan net gelir
net income of the period dönem net karı
net income sharing net gelir paylaşımı
net increase net artış
net interest net faiz
net interest safi faiz
net interest expense net faiz gideri
net interest income net faiz geliri
net interest margin net faiz marjı
net international investment position net uluslararası yatırım pozisyonu
net intervention net müdahale
net investment net yatırım
net investment in a foreign entity yabancı kuruluştaki net yatırım
net investment in a foreign entity yurtdışı bir kuruluştaki net yatırım
net investment in a foreign operation yabancı ülke faaliyetlerindeki net yatırım
net investment in a foreign operation yurtdışı faaliyetlerindeki net yatırım
net investment in a foreign operation yurtdışı faaliyetlerdeki net yatırım
net investment in a lease finansal kiralamadaki net yatırım
net investment in a lease finansal kiralamadaki net alacaklar
net investment income net yatırım gelirleri
net invoice price net fatura fiyatı
net leasable area kiralanabilir net alan
net lease net kiralama
net lettable area kiralanabilir net alan
net liquid assets net likit aktif
net liquid assets nakde çevrilmesi kolay olan menkul kıymetler
net liquidity balance net likidite dengesi
net liquidity balance net likidite dengesi
net liquidity deficit according to the maturity segments vade dilimlerine göre net likidite açığı
net liquidity excess according to the maturity vade dilimlerine göre net likidite fazlası
net liquidity shortage net likidite açığı
net load net yük
net loan losses net kredi kayıpları
net loss net zarar
net loss safi zarar
net loss for the period dönem net zararı
net loss of the period dönem net zararı
net minimum wage net asgari ücret
net monetary gain/loss net parasal pozisyon kar-zararı
net monetary position net parasal durum
net monetary position net parasal pozisyon
net monetary position loss net parasal pozisyon zararı
net monetary position profit net parasal pozisyon karı
net national debt net milli borç
net national debt net milli borç
net national income net milli gelir
net national product net milli hasıla
net national product net ulusal gelir
net national product safi milli hasıla
net national product net safi milli hasıla
net net weight malın dış ve iç ambalajının dahil olmadığı ağırlık
net of costs masraflar düşüldükten sonra kalan net rakam
net of inflation enflasyondan arındırılmış
net of tax vergiler düşüldükten sonra kalan net rakam
net of tax vergiler düşüldükten sonra kalan miktar
net off mahsuplaşmak
net operating income approach net faaliyet geliri yaklaşımı
net operating profit net işletme karı
net operating profit after tax vergi sonrası net kar
net operating profit net işletme karı
net operating-income approach net faaliyet geliri yaklaşımı
net output net hasıla
net paid net ödenen
net pay net ücret
net pay net maaş
net period profit or loss dönem net karı veya zararı
net premium net prim
net premium method net prim yöntemi
net premium on acquisition net iktisap primi
net present value net şimdiki değer
net present value net bugünkü değer
net present value analysis net bugünkü değer analizi
net present value method net şimdiki değer yöntemi
net present value method net bugünkü değer yöntemi
net present value net bugünkü değer
net price net fiyat
net price safi fiyat
net price net riyat
net price her türlü ıskonto ve indirimler çıkartıldıktan sonra kalan fiyat
net price change net fiyat değişmesi
net price procedure net fiyat yöntemi
net private domestic investment net yurt içi yatırım
net proceeds safi gelir
net proceeds net hasılat
net proceeds net gelir
net proceeds net kazançlar
net proceeds net gelirler
net product net ürün
net profit net kar
net profit net ürün
net profit net kazanç
net profit safi kazanç
net profit safi kar
net profit amount net kar miktarı
net profit and loss net kar ve zarar
net profit change net kar değişimi
net profit for the period dönem safi kurum kazancı
net profit for the period dönem net karı
net profit for the year net dönem karı
net profit margin net kar marjı
net profit of the company for the period dönem safi kurum kazancı
net profit on sales satışlardan elde edilen net kar
net profit on sales net satış karı
net profit on sales net satış karı
net profit on sales net satışlardan elde edilen safi kar
net profit or loss net kar veya zarar
net profit/loss net dönem karı-zararı
net promoter score (nps) net tavsiye skoru
net prompt cash hazır para
net prompt cash peşin para
net public debt net kamu borcu
net purchase net satın alma
net purchase price net alım fiyatı
net purchase price net alış fiyatı
net purchases net alış alım fiyatı
net purchases net alışlar
net rate of devaluation net devalüasyon oranı
net real operating profit/loss net esas faaliyet karı-zararı
net realisable value net gerçekleştirilebilir değer
net realisable value net gerçekleşebilir değer
net realizable value net gerçekleştirilebilir değer
net realizable value net gerçekleşebilir değer
net realizable value method net gerçekleştirilebilir değer yöntemi
net receipts net gelir
net receipts net hasılat
net receivables net alacaklar
net register tonnage net tescil tonu
net registered tonnage net kayıtlı değer
net registered tonnage (nrt) net tonaj
net rentable area kiralanabilir net alan
net rental net kira
net reproduction rate net üreme gücü (oranı)
net reserve net karşılık
net retention time net alıkonma zamanı
net return ratio net gelir oranı
net revenues net gelirler
net revenues of state monopolies net devlet tekel geliri
net sales net satışlar
net sales profit net satış karı
net savings net tasarruf
net selling price net satış fiyatı
net settlement karşılıklı netleştirme
net settlement net ödeme
net settlement net mahsuplaşma
net sound value net sağlam değer
net statutory profit of the year yıllık net zorunlu kar
net surplus net fazlalık
net tare safi tara
net tare safi dara
net tare net dara
net tax burden net vergi yükü
net tax payable ödenecek net vergi
net taxes net vergiler
net total cost net toplam fiyat
net transfer net transfer
net transfers net transferler
net turnover net ciro
net unrealized gains on available for-sale securities pazarlanabilir menkul kıymetlerin tahsil edilmemiş net kazançları
net weight net ağırlık
net weight safi sıklet
net working capital net işletme sermayesi
net working capital cari pasiflerden cari aktiflerin çıkartılması ile bulunur
net working capital net mütedavil sermaye
net working capital net döner sermaye
net working capital net çalışma sermayesi
net worth net varlık
net worth özvarlık
net worth özsermaye
net worth toplam borç ve alacaklar arasındaki fark
net worth net servet
net worth net değer
net worth öz varlık
net worth share net kar payı
net yield net gelir
net yield net getiri
net yield safi verim
net yield net verim
net-worth tax net-değer vergisi
net-worth tax net varlık vergisi
per capita net income kişi başına düşen net gelir
period net income/loss dönem net karı/zararı
positive net present value project pozitif net bugünkü değerli proje
public net debt stock kamu net borç stoku
residual net income adi hisse senetlerine kalan kar payı
residual net profit kalan net kar
safety net sosyal güvenlik programları
settle net karşılıklı netleştirme
settle net net mahsuplaşma
settle net net ödeme
total net asset value of fund fon büyüklüğü
total net profit toplam net kar
transactional net margin method (tnmm) işleme dayalı net kar marjı yöntemi
ultra-high-net-worth individual ultra yüksek net değerli birey
yield as net profit net kar olarak ödemek
Law
net factor income from abroad net dış alem faktör gelirleri
net smelter return royalty net izabe geliri hakkı
net succession net miras miktarı
net succession bütün borç ve vergilerin ödenmesi sonrası varislere geçen net tereke miktarı
net succession net tereke
Politics
financial safety net finansal güvenlik ağı
global financial safety net küresel finansal güvenlik ağı
government safety net hükümet güvenlik ağı
net cumulative allocation net kümülatif tahsisler
net inflows net akışlar
net international payments net uluslararası ödemeler
net international reserve net uluslararası rezerv
net present value net bugünkü değeri
net private capital flows net özel sermaye akımları
safety net güvenlik ağı
social safety net sosyal güvenlik ağı
social safety net sosyal güvenlik ağı
social safety net programs sosyal güvenlik programları
Insurance
estimated net premium income tahmini net prim geliri
gross net estimated premium income brüt net tahmini prim geliri
gross net premium income brüt net prim geliri
gross net written premium income brüt net akdedilen prim geliri
net abs tüm tenziller düşüldükten sonra ödenen prim
net asset value net varlık değeri
net earned premium kazanılmış net prim
net earned premium net kazanılmış primler
net original rate net asli fiyat
net premium net prim
net premium income net prim geliri
net premiums net primler
net proceeds net hasıla
net registered tonnage kayıtlı net tonaj
net retained brokerage alıkonulan net brokeraj
net tariff rate net tarife fiyatı
net written premium income net akdedilmiş prim geliri
net written premiums net yazılan primler
on net nakliyat sigortasında brüt prim eksi tenziller
original net premium asli net prim
original net rate asli net fiyat
original net retained premium income asli net konservasyon prim geliri
safety net sigorta
total net asset value of fund fon büyüklüğü
ultimate net loss nihai net hasar
ultimate net loss clause nihai net hasar klozu
Tourism
net fare acentenin kendi fiyat ilavesini koyduğu komisyonsuz tarife
net tourism income net turizm geliri
Technical
bow net şahin ağı
cable net kablo ağı
casting net serpme ağ
clipping net klipsli ağ
command net komuta ağı
critical value of the net state variable net durum değişkeninin kritik değeri
crystallographic net kristalografik ağ
data net veri ağı
directed net kontrollü çevrim
distributing net dağıtım ağı
dog net çengelli ağ
equal-area net eşit alan ağı
fishing net balıkçı ağı
flow net akım ağı
flow net analysis akım şebekesi analizi
flow net analysis akım ağı çözümlemesi
fly net sineklik
hair net ınce saç filesi
iron net demir ağ
life net kurtarma ağı
load securing net yük emniyet ağı
main leveling net ana nivelman ağı
minimum detecteable value of the net state variable net durum değişkeninin en düşük tespit edilebilir değeri