effect - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

effect

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"effect" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 44 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
effect i. tesir
effect i. etki
General
effect f. sonuca vardırmak
effect f. gerçekleştirmek
effect f. yerine getirmek
effect f. meydana getirmek
effect f. ulaşmak
effect f. etkisi olmak
effect f. başarmak
effect f. sonuç vermek
effect f. sonuçlandırmak
effect f. etkilemek
effect i. reaksiyon
effect i. sonuç
effect i. verim
effect i. etkime
effect i. akis
effect i. meal
effect i. eser
effect i.
effect i. husus
effect i. gerçeklik
effect i. izlenim
effect i. hüküm
effect i. etki
effect i. anlam
effect i. netice
effect i. fiil
effect i. uygulama
effect i. yürürlük
effect i. efekt
effect i. mevki
effect i. etmen
effect i. eşya
Trade/Economic
effect işler kılmak
effect alacak bakiyesi
effect nakit mevcudu
effect menkul kıymetler
effect taşınır mallar
effect ödeme yapmak
effect poliçe çıkarmak
Law
effect meriyet
effect yürürlükte olan
Computer
effect efekt

"effect" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
General
take effect f. tutmak
have one's curse take effect f. ahı tutmak
put into effect f. uygulamak
for someone's curse to take effect f. bedduası tutmak
take effect f. etkisini göstermek
have no effect f. bana mısın dememek
take effect f. yürürlüğe girmek
go into effect f. yürürlüğe girmek
carry into effect f. uygulamaya koymak
put into effect f. yürürlüğe almak
(for a law) go in effect f. yürürlüğe girmek
have a harmful effect on f. zararı dokunmak
put a plan into effect f. planı faaliyete geçirmek
put a plan into effect f. planı devreye sokmak
carry into effect f. hayata geçirmek
carry into effect f. gerçekleştirmek
put into effect f. uygulamaya koymak
lessen the effect f. etkisini hafifletmek
reduce the effect f. etkiyi aza indirmek
reduce the effect f. etkiyi azaltmak
lose one's effect f. etkisini kaybetmek
lose one's effect f. etkisini yitirmek
put into effect f. yürürlüğe koymak
show (its) effect (drug etc) f. faydasını göstermek
be in effect f. yürürlükte bulunmak
go in effect f. yürürlüğe girmek
exercise effect f. tesir etmek
exercise effect f. etkilemek
have effect f. etkilemek
have effect f. tesir etmek
have an effect on f. etkilemek
have an effect upon f. etkilemek
have an effect on f. etki etmek
have an effect upon f. etkisi olmak
have an effect on f. üzerinde etkisi olmak
have an effect upon f. üzerinde etkisi olmak
have an effect upon f. etki etmek
have an effect on f. etkisi olmak
have a very beneficial effect f. çok yararlı bir etkisi olmak
have negative effect on the markets f. piyasalara olumsuz yansımak
have a negative effect on f. üzerinde olumsuz bir etkisi olmak
have anti-aging effect f. yaşlanmayı geciktirmek
have anti-aging effect f. yaşlanmayı geciktirici etkisi olmak
take effect f. etkili olmak
take effect f. tesirli olmak
take effect f. hükmü geçmek
take effect f. etkin olmak
take effect f. etkilemek
feel the effect f. etkiyi hissetmek
put/bring/carry something into effect f. (bir şeyi) kuvveden fiile çıkarmak
have an effect on something f. etki etmek
bring something into effect f. yürürlüğe koymak
effect an insurance f. sigorta akdetmek
give effect to f. yürürlüğe koymak
experience side effect f. yan etki görmek
have an effect upon f. üzerinde etkili olmak
have an effect on f. üzerinde etkili olmak
use to great effect f. doğru biçimde kullanmak
use to great effect f. fayda doğuracak biçimde kullanmak
use to great effect f. yararlanmak
produce an effect f. etki yaratmak
take effect f. geçerli olmak
set to take effect f. yürürlüğe girmek
bystander effect i. seyirci kalma etkisi
effect of taxation on i. vergilendirmenin etkisi
microhysteresis effect i. mikrohisterezis etkisi
side effect i. yan etki
cocktail party effect i. kokteyl partisi etkisi
contagion effect i. bulaşma etkisi
psychological effect i. psikolojik etki
quintuple effect i. beşetkili
magnetron effect i. manyetron etkisi
lightning effect i. şimşek efekti
blast effect i. patlama etkileri
contrast effect i. zıtlık etkisi
displacement effect i. yer değiştirme etkisi
photomagnetic effect i. fotomanyetik etki
magnetooptical effect i. manyetooptik etki
isolation effect i. izolasyon etkisi
effect of inflation on i. enflasyon/enflasyon etkisi
bystander effect i. kalabalık içinde herhangi bir olaya müdahale etmeme eğilimi
side effect i. yan tesir
condition effect i. koşul etkisi
halo effect i. ağıl etkisi
cause effect relationship i. neden sonuç ilişkisi
gore effect i. aşırı soğuk beklentisi fenomeni
statistically significant effect i. istatistiki önem tesiri
effect of growth i. büyüme etkisi
wall effect i. duvar etkisi
boomerang effect i. bumerang etkisi
mutual effect i. etkileşim
atmospheric greenhouse effect i. atmosferik sera etkisi
effect of technological innovations on i. teknolojik yeniliklerin (bir şeye) etkisi
direct effect i. doğrudan etki
edge effect i. kıyı etkisi
effect of inflation on accounting i. muhasebede enflasyon etkisi
adverse effect i. aksi tesir
shore effect i. kıyı etkisi
sound effect i. ses efekti
many body effect i. çok kütleli etki
wealth effect i. zenginlik etkisi
perverse effect i. ters etki
cause and effect i. sebep ve sonuç
greenhouse effect i. sera etkisi
dynamic effect i. dinamik etki
time effect i. zaman etkisi
after effect i. artçı
after effect i. sonuç
after effect i. gecikmiş etki
after effect i. bir olayın sonunda gerçekleşen
after effect i. etki sonrası
law in effect i. uygulanan kanun
effect on employment i. istihdam etkisi
employment effect i. istihdam etkisi
magnetic effect i. manyetik etki
visible effect i. gözle görülür etki
profound effect i. büyük etki
strong effect i. büyük etki
noticeable effect i. gözle görülür etki
multiplier effect i. çarpan etkisi
adverse effect i. ters etki
chilling effect i. soğutma etkisi
destructive effect i. yıkıcı etki
counter-effect i. ters etki
cause-effect diagram i. sebep-sonuç tablosu
knock-on effect i. ikincil etki
knock-on effect i. zincirleme etki
multiple-effect i. çoketkili
lethal effect i. öldürücü etki
cause and effect relation i. neden sonuç ilişkisi
cause and effect i. sebep sonuç
cause and effect relation i. sebep sonuç ilişkisi
peltier effect i. peltier etkisi
proximity effect i. yakınlık etkisi
sun effect i. güneş etkisi
detrimental effect i. kötü etki
detrimental effect i. zararlı etki
cause and effect relationship i. sebep-sonuç ilişkisi
cause and effect relationship i. neden-sonuç ilişkisi
the cause and effect rule i. sebep sonuç kuralı
the cause and effect principle i. sebep sonuç kuralı
synergy effect i. sinerji etkisi
frequency effect i. sıklık etkisi
big dictionary effect i. büyük sözlük etkisi
the law in effect i. yürürlükteki yasa
base effect i. baz etkisi
important effect i. önemli etki
demonstration effect i. özendirme etkisi
demonstration effect i. özendirici etki
negative effect i. olumsuz etki
negative effect i. negatif etki
equally devastating effect i. aynı derecede yıkıcı etki
the effect of the family i. ailenin etkisi
ill effect i. kötü etki
ill effect i. olumsuz etki
calming effect i. sakinleştirici etki
exclusionary effect i. dışlayıcı etki
exploitative effect i. sömürücü etki
appreciable effect i. kayda değer etki
moderating effect i. ılımlı etki
in effect s. yürürlükte olan
without effect s. tesirsiz
in effect s. geçerli
without effect s. beyhude
of no effect s. tesirsiz
in effect s. yürürlükte
without effect s. etkisiz
in effect zf. gerçekten
in domino effect zf. ardı ardına
in effect zf. gerçekte
for effect zf. göstermelik
in effect zf. filhakika
in effect zf. gerçi
to that effect zf. o anlamda
to that effect zf. o etkiye
in effect zf. doğrusu
for effect zf. etki yapmak için
to that effect zf. bu hususta
in effect zf. tesir itibarıyla
in effect zf. aslında
for effect zf. gösteriş için
to that effect zf. bu mealde
in effect zf. aslına bakılırsa
Phrasals
come into effect uygulanmaya başlamak
come into effect uygulamaya geçmek
come into effect faaliyete geçmek
come into effect yürürlüğe girmek
Phrases
with effect from tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
with multiplier effect çarpan etkisiyle
with effect from -den itibaren geçerli (olmak üzere)
or words to that effect ya da bu anlama gelecek olan benzer sözler
Colloquial
a domino effect domino etkisi
a ripple effect dalga etkisi
a snowball effect kartopu etkisi
a snowball effect çığ etkisi
Idioms
strain for an effect çok uğraşmak
strain for an effect çok çaba sarfetmek
have a bad effect (on someone) kötü gelmek
the domino effect domino etkisi
put something into effect bir şeyi yürürlüğe sokmak
put something into effect bir şeyi uygulamaya koymak
put something into effect bir şeyi yürürlüğe almak
Speaking
i have that effect on people insanlar üzerinde böyle bir etkim var
Trade/Economic
trade creation effect ticaret yaratıcı etki
keynes effect keynes etkisi
real balance effect reel balans etkisi
have effect and bear consequence hüküm ve sonuç doğur
racket effect tek yönlü etki
elimination of a charge having effect equivalent to customs duty eş değerli vergi veya resimlerin kaldırılması
revenue effect of a tariff gümrük tarifelerinin gelir etkisi
material adverse effect önemli bir olumsuz etki
liquidity effect likidite etkisi
charges having an effect equivalent to customs duties eş etkili vergiler
taxes with equivalent effect eş etkili vergiler
price effect fiyat etkisi
snob effect züppelik etkisi
expectations effect bekleyiş etkisi
effect of the merger birleşmenin geçerliliği
trade diversion effect ticaret saptırıcı etki
protective effect koruma etkisi (tarifelerin)
substitution effect ikame etkisi
neutral production effect yansız üretim etkisi
equivalent effect eş etkili
demonstration effect gösteriş için tüketim
wealth effect refah etkisi
giving effect statement proforma tablo
monetary effect parasal etki
effect on unemployment insurance işsizlik sigortasına etkisi
net export effect net ihracat etkisi
equivalent effect taxes eş etkili vergiler
dilutive effect sulandırma etkisi
threat effect tehdit etkisi
size effect hacim etkisi
income effect gelir etkisi
effect of assumed conversions varsayılan dönüştürme etkisi
giving effect statement proforma hesap durumu
interest rate effect faiz oranı etkisi
effect lag etki gecikmesi
multiplier effect çoğaltan etkisi
production effect of a tariff gümrük tarifelerinin üretim etkisi
dilutive effect hisse başına kar azalışı ya da hisse başına zarar artışı etkisi
demonstration effect gösteriş etkisi
bandwagon effect etkileşimli talep
greenhouse effect sera etkisi
combined leverage effect bileşik kaldıraç etkisi
international fisher effect uluslararası fisher etkisi
real income effect reel gelir etkisi
consumption effect tüketim etkisi
charges having an effect equivalent to customs duties eş değerli vergi
announcement effect duyuru etkisi
information about changes in accounting estimates and their monetary effects, those which have materially effect to gross profit ratios işletmenin gayrisafi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri
law of effect etki kanunu
trade effect of a tariff tarifelerin ticaret etkisi
material adverse effect maddi olumsuz etki
type approval with limited effect sınırlı tip onayı
appearance effect görünüş etkisi
effect of growth büyüme etkisi
in effect cari
multiplier effect çarpan etkisi
threshold effect eşik etkisi
restrictive effect kısıtlayıcı etki
effect payment ödeme yapmak
neutral consumption effect yansız tüketim etkisi
wealth effect servet etkisi
real balance effect reel ankes etkisi
this agreement becomes valid with immediate effect until .../... bu sözleşme .../... tarihine kadar behemehal yürürlüğe girecektir
anti-trade production effect ticarete karşı üretim etkisi
anti-trade consumption effect ticarete karşı tüketim etkisi
j-curve effect j-eğrisi etkisi
chain-reaction effect zincirleme tepki etkisi
day-of-the-week effect haftanın günleri etkisi
price-decreasing effect fiyat düşürücü etki
terms-of-trade effect ülkenin ticaret yapmakta olduğu göreceli mal fiyatlarında ortaya çıkan değişme
pro-trade production effect ticareti artırıcı üretim etkisi
tanzi-olivera effect tanzi-olivera etkisi
superior-worker effect yetenekli işçi etkisi
pro-trade consumption effect ticarete yönelik tüketim etkisi
pro-trade production effect ticarete yönelik üretim etkisi
pro-trade consumption effect ticareti artırıcı tüketim etkisi
corrective effect düzeltici etki
protection effect koruma etkisi
portfolio effect portföy etkisi
settling effect kapayıcı etki
production effect üretim etkisi
retarding effect yavaşlatıcı etki
accelerator effect hızlandıran etkisi
financial effect mali etki
financial effect finansal etki
global effect küresel etki
total effect toplam etki
whiplash effect kırbaç etkisi
bullwhip effect kırbaç etkisi
put the project into effect projeyi hayata geçirmek
takeback effect tüketici maliyetlerinin düşmesi ile ortaya çıkan tüketim artışı
rebound effect tüketici maliyetlerinin düşmesi ile ortaya çıkan tüketim artışı
real wealth effect reel servet etkisi
crowding-out effect dışlama etkisi
compensatory effect telafi edici etki
bandwagon effect sürü psikolojisi
deflationary effect deflasyonist etki
deflationary effect deflasyon etkisi
effect of scale ölçek etkisi
with immediate effect derhal yürürlüğe girmek üzere
with immediate effect derhal geçerli olmak üzere
halo effect hale etkisi
horn effect hale etkisi
halo effect halo etkisi
horn effect halo etkisi
sheepskin effect diploma-etiket etkisi
rubber band effect likidite sonrası piyasanın içine girdiği toparlanma eğilimi
calendar effect takvim etkisi
material adverse effect önemli olumsuz etki
similar-to-me effect benzerlik etkisi
glass ceiling effect erkek bireylerin baskın olduğu işletmelerde kadın çalışanların ilerlemesine olanak sağlamayan soyut bir engel
tax-effect accounting vergi etkili muhasebe yöntemi
charges having equivalent effect eş etkili vergi
trade diversion effect ticaret saptırıcı etki
network effect ağ etkisi
wealth effect servet etkisi
crowding out effect kamu yatırımlarının özel yatırımları azaltıcı etkisi
substitution effect ikame etkisi
trade creation effect ticaret yaratıcı etki
Pigou effect pigou etkisi
base effect baz etkisi
income effect gelir etkisi
crowding in effect yer açma etkisi
trickle-down effect aşağıya sızma etkisi
trickle-down effect insibağ etkisi
crowding in effect içleme etkisi
crowding out effect dışlama etkisi
intra-month effect ay dönüşü etkisi
Law
take effect yürürlülüğe girmek
in full force and effect tam olarak yürürlükte
exchange rate effect kur etkisi
go into effect meriyete girmek
effect of withdrawal feshin tesiri
effect of failure to give security teminat vermemenin tesiri
effect of reversed judgment bozulan hükmün tesiri
effect of intervention müdahalenin tesiri
being in effect yürürlükte olma
modifying the effect etkisini değiştirme
retrospective effect makable şamil tesir
legal effect hukuki sonuç
the law in effect yürürlükteki kanun
the law in effect yürürlükteki yasa
have a retroactive effect makabline şamil olmak
carry into effect yürürlüğe sokmak
carry into effect uygulamak
cause and effect sebep ve sonuç
cause and effect neden ve etki
constitutive effect yapıcı mahiyet
constitutive effect ihdasi mahiyet
constitutive effect kurucu mahiyet
suspensive effect askıya alma etkisi
be in effect yürürlükte olmak
legal effect hukuki netice
entry into effect yürürlüğe girme
narcotic drugs effect uyuşturucu madde etkisi
entry into effect date yürürlüğe giriş tarihi
cease to have effect yürürlükten kalkmak
effect of transfer devir işleminin etkisi
effect of dissolution feshin etkisi
effect of transfer on corporation devir işleminin anonim ortaklığa etkisi
extraterritorial effect (yasaların) kendi sınırlarının dışında geçerli olması
take effect hüküm ifade etmek
Politics
arrangements having similar effect eş etkili düzenlemeler
immediate effect ani etki
put into effect yürürlüğe koymak
date of effect yürürlük tarihi
adversely effect ters etki
put into effect uygulamaya koymak
cause and effect relation neden-sonuç ilişkisi
crowding-out effect hükümet borçlanmasının dışlama etkisi
rally 'round-the flag effect bayrak etrafına toplanma etkisi
rally 'round-the flag effect bayrak etrafında toplanma
declaratory effect of determination of refugee status mülteci statüsü tespitinin deklarasyon niteliği/etkisi
Insurance
with effect from -den geçerli olmak üzere
Tourism
displacement effect çalışanların asli işlerinden ayrılıp otel işi gibi turizmle ilişkili işlere geçmeleri
Technical
channel effect kanal etkisi
mesh effect ızgara etkisi
capillary effect kılcal etki
faults limited effect arızalar şekilde
photovoltaic effect fotoelektrik etki
capillary effect kapiler etki
skin effect deri olayı
chilling effect soğutma etkisi
hall effect sensor manyetik etkili kaptör
impact effect darbe tesiri
dual effect control etkili kontrol
faults limited effect sınırlı şekilde
effect of depth derinlik tesiri
coriolis effect koriyolis etkisi
shot effect sanjan etkisi
dehumidifying effect nem alma etkisi
photoemissive effect fotosalım etkisi
tunnel effect tünel etkisi
field effect transistor alan etki tranzistoru
barometric effect barometrik etki
servo effect hidrolik destek
photoconduction effect fotoiletim etkisi
impact effect vuru etkisi
field effect varistor alan etkili varistör
schottky effect şotki etkisi
zeeman effect zeeman etkisi
edison effect edison etkisi
lag effect gecikme etkisi
explosive effect patlama tesiri
doppler effect dopler etkisi
photovotaic effect fotovoltayik etki
condenser heat rejection effect kondenserin ısı geri verme etkisi
compton effect compton etkisi
electrographic effect elektrografik etki
seismic effect of blasting patlamanın sismik tesiri
iridescent effect yanardöner görünüm
retarding effect geciktirici tesir
thermionic effect termiyonik etki
edge effect kenar etkisi
barkhausen effect barkhausen etkisi
changeable effect yanardöner görünüm
expression effect sıkma etkisi
common ion effect ortak iyon etkisi
calorific effect kalorifik etki
cavity effect boşluk tesiri
flicker effect kırpışma olayı
barnet effect barnet etkisi
meissner effect meissner etkisi
buoyancy effect kaldırma tesiri
refrigerating effect soğutma etkisi
dual effect control çift tesirli kontrol
arch effect kemerleme tesiri
effect of moisture nem tesiri
antenna effect anten etkisi
effect of moisture rutubet tesiri
stack effect baca etkisi
effect of lateral friction yanal sürtünme etkisi
end effect uç etkisi
edge effect yan etki
effect thread efekt ipliği
mordanting effect mordanlama efekti
napping effect tüylendirme etkisi
ripple effect dalgalanma etkisi
skin effect kabuk tesiri
seebeck effect sibek etkisi
motor effect motor etkisi
skin effect yüzey etkisi
skin effect kabuk etkisi
thompson effect tomson etkisi
cooling effect soğutma etkisi
electrostatic kerr effect elektrostatik kerr etkisi
Hall effect Hall olayı
dynode effect dinot etkisi
flywheel effect volan etkisi
mangle effect sıkma efekti
peltier effect peltier etkisi
secondary effect tali etki
Joule effect Joule etkisi
auger effect auger etkisi
scouring effect oyulma tesiri
schottky effect schottky etkisi
blocking effect blokaj etkisi
capture effect yakalama etkisi
buoyancy effect yüzdürme
scale effect ölçek tesiri
effect of lateral friction yanal sürtünme tesiri
faults limited effect arızalar / sınırlı şekilde
chemical binding effect kimyasal bağlanma etkisi
thomson effect thomson etkisi
noise effect parazit etkisi
electrophonic effect elektrofonik etki
lethal effect öldürücü tesir
dual effect compressor çift tesirli kompresör
topographic effect topografik tesir
stabilizing effect dengeleyici etki
heat effect ısı tesiri
shot effect yanardöner görünüm
chimney effect baca etkisi
volta effect volta etkisi
toxic effect toksik tesiri
channeling effect kanallama etkisi
damping effect sönüm tesiri
proximity effect yakınlık etkisi
thermoelectric effect termoelektrik etki
photomagnetoelectric effect foto manyetoelektrik etki
hall effect sensor hall etki algılayıcısı
doppler effect doppler etkisi
shore effect sahil etkisi
wall effect yüzey etkisi
field effect transistor alan etkili transistör
bernoulli effect bernulli etkisi
yarkovsky effect yarkovski etkisi
island effect adacık olayı
sun effect güneş etkisi
zener effect zener olayı
zener effect zener etkisi
capture effect yakalanma etkisi
calorific effect kalorifık etki
calorific effect ısıl etki
heat effect ısı etkisi
thermomechanical effect termomekanik etki
dual effect control çift etkili kontrol