işleme - Turco Inglés Diccionario
Historia

işlemeSignificados de "işleme" en diccionario inglés turco : 56 resultado(s)

Turco Inglés
General
işleme engraving n.
işleme movement n.
işleme cultivation n.
işleme crop n.
işleme play n.
işleme work n.
işleme travel n.
işleme embroider n.
işleme commission n.
işleme service n.
işleme working n.
işleme dupe n.
işleme handiwork n.
işleme processing n.
işleme operation n.
işleme handling n.
işleme dressing n.
işleme embroidery n.
işleme manipulation n.
işleme manufacturing n.
işleme performance n.
işleme running n.
işleme stitchery n.
Trade/Economic
işleme operation
işleme tooling
işleme perpetration
işleme processing
Technical
işleme running
işleme conditioning
işleme needlework
işleme performance
işleme stitchery
işleme processing
işleme machining
işleme manufacturing
işleme tooling
işleme working
Computer
işleme manipulation
işleme operation
işleme processing
Informatics
işleme handling
işleme processing
Telecom
işleme processing
Textile
işleme tambouring
işleme embroidery
işleme treatment
işleme shaping
işleme needlework
Automotive
işleme etching
işleme milling
işleme tooling
Marine
işleme processing yard
işleme processing facilities
Mining
işleme exploitation
Food Engineering
işleme processing
Tobacco
işleme process

Significados de "işleme" con otros términos en diccionario inglés turco: 500 resultado(s)

Turco Inglés
Common Usage
toprağı işleme cultivation n.
General
işleme tabi tutmak operationalise v.
işleme yapmak (bir şeyin üzerine) work v.
yeniden işleme sokmak recycle v.
işleme sokmak treat v.
müracaatı işleme konulmak one's application be submitted for processing v.
işleme koymak put into operation v.
işleme koymak put in process v.
işleme almak put into operation v.
işleme almak put into process v.
rehini/ipoteği işleme almak file a lien v.
işleme tabi tutmak operationalize v.
işleme almak/koymak call v.
keski ile işleme (taş) tooling n.
uyarlanabilir sinyal işleme adaptive signal processing n.
günah işleme sinning n.
içine işleme permeation n.
seri işleme serial processing n.
alet ile işleme tooling n.
çoklu işleme multiprocessing n.
gıda işleme tesisleri food processing establishments n.
balık işleme tesisleri fish handling facilities n.
doğal dil işleme natural language processing n.
balık işleme fish hardling n.
suç işleme perpetration n.
üzerine nakış işleme embroidering n.
veri işleme tekniği data processing technique n.
görüntü işleme image processing n.
konuşma işleme sistemleri speech processing systems n.
günah işleme committing sin n.
günah işleme transgression n.
idari veri işleme administrative data processing n.
işleme (toprağı) cultivation n.
işleme tabi tutma processing n.
otomatik veri işleme automatic data processing n.
sinyal işleme signal processing n.
yanlış işleme misfunction n.
içine işleme penetration n.
proje işleme ünitesi project operation unit n.
işleme tarzı working n.
geriye doğru işleme (hukuk) retroaction n.
bilgi işleme data processing n.
suç işleme (çocuklarda) delinquency n.
nokta işleme point processes n.
hatalı işleme malfunctioning n.
işleme mühendisliği process engineering n.
dosya işleme file processing n.
örnek işleme sample processing n.
günah işleme wrongdoing n.
işleme fabrikası processing plant n.
yeniden suç işleme eğilimi recidivism n.
gıda işleme food processing n.
işleme tarzı handling n.
bilgisayarla ses işleme computer sound processing n.
doğal maddeleri işleme endüstrisi extractive industries n.
içine işleme penetrating n.
ileri geri işleme shuttling n.
bilgi işleme data processing n.
adım adım işleme step by step processing n.
kelime işleme word processing n.
civa ile işleme mercurializing n.
civa ile işleme mercurialising n.
kurtyeniği işleme vermiculated dressing n.
birlikte işleme coprocessing n.
suç işleme delinquency n.
asitle madeni işleme etching n.
işleme durumu on-position n.
işleme özgü eğitim process-specific training n.
sinyal işleme-sayısal teknikler signal processing-digital techniques n.
tel işleme filigree n.
içe işleme penetration n.
kalemle işleme engraving n.
işleme ve depolama tesisi processing and storage plant n.
tahtayı yakarak işleme sanatı pyrography n.
zihinsel işleme mental processing n.
suç işleme committal n.
şerbetçiotu işleme tesisi oast n.
şerbetçiotu işleme tesisi oast house n.
şerbetçiotu işleme tesisi hop kiln n.
işleme ile ilgili operational adj.
işleme tabi tutulan processed adj.
işleme uygun bir şekilde actionably adv.
Idioms
birine karşı yasal işleme girişmek take action against someone
Speaking
işleme kondu it's in the pipeline
Trade/Economic
dahilde işleme usulü inward processing procedure
büyük deftere işleme entry
veri işleme business data processing
ayrı bir işleme sürecinden geçirilerek değeri artırılan mal improved good
hariçte işleme rejimi outward processing traffiç
hariçte işleme rejimi outward processing
işleme koyma exercise
gümrük kontrolü altında işleme rejimi processing under customs control
daha uzun vadeli bir işleme dönüştürmek roll over
hesabın işleme sıklığı account activity
dahilde işleme izin belgeleri inward processing licence
vadeli işleme konu varlık commodity
hariçte işleme izin belgesi outward processing licence
elektronik bilgi işleme yöntemlerinin ve bilgisayar ağlarının endüstri hayatında egemen olduğu toplum knowledge society
otomatik işleme kapama freeze
el ile işleme manipulation
dahilde işleme rejimi inward processing
çift yanlı işleme double entry bookkeeping
dahilde işleme rejimi inward processing regime
hariçte işleme rejimi outward processing regime
daha kısa vadeli bir işleme dönüştürmek roll down
altı ayda bir faiz işleme semi annual compounding
elektronik bilgi işleme electronic data processing
anında işleme yöntemi on-line processing
dahilde işleme rejimi inward processing traffic
dahilde işleme izin belgesi inward processing authorization certificate
dahilde işleme belgesi inward processing authorization certificate
dahilde işleme belgesi inward processing certificate
işleme girmek enter into a transaction
işleme özgü faktörler transaction specific factors
işleme dayalı net kar marjı yöntemi transactional net margin method (tnmm)
sipariş işleme order fulfillment
uluslararası posta işleme merkezi (upim) international mail processing center
hariçte işleme outward processing
dahilde işleme rejimi inward processing regime
Law
neşir vasıtası ile suç işleme committing crime by means of publication
tedbirsizlik ve dikkatsizlikle cürüm işleme committing felony by imprudence and carelessness
meslek ve sanatın icrası hususunda tecrübesizlikle cürüm işleme committing felony by inexperience in job or trade
kasten cinayet işleme voluntary manslaughter
kasden cinayet işleme murder
bilerek suç işleme scienter
suç işleme niyeti guilty intent
suç işleme kastı corrupt intent
suç işleme niyeti criminal intent
suç işleme kasti malice
karşı konulamaz (suç işleme vb) güdüsü irresistable impulse
tekrar suç işleme recidivism
geriye doğru işleme retroaction
suç işleme tarzı pattern of criminality
failin suç işleme anında var olması gereken zihni durumu guilty mind
suç işleme niyeti mens rea
failin suç işleme anında var olması gereken zihni durumu mens rea
suç işleme niyeti guilty mind
işleme hakkı right of adaptation
Politics
işleme faaliyetleri processing activities
işleme faaliyetleri processing activity
işleme faaliyetleri processing operations
mutat işleme usual handling
tekstil ürünlerine ilişkin ekonomik hariçte işleme düzenlemeleri komitesi committee on economic outward processing arrangements for textiles
Institutes
geçici ithalat ve hariçte işleme dairesi department of temporary importation and outward processing
Technical
yüzey işleme peening
ostenit işleme çeliği ausforming steel
su işleme water treatment
kural dışı durum işleme exception handling
siyanürle işleme cyaniding
dosya işleme file handle
numune işleme sample processing
toplu işleme batch processing
yeniden işleme noktası rerun point
kütük işleme file processing
sinyal işleme uygulaması signal processing application
otomatik data işleme automatic data processing
manüel parmak izi işleme sistemi manual fingerprint processing
iş işleme denetimi job processing control
veri işleme donatısı data handling equipment
harici hava işleme ünitesi make up air handling unit
yakıt işleme fuel handling
metin işleme text processing
deniz tabanında işleme subsea processing
imge işleme image processing
soğuk işleme cold working
kelime işleme word processing
geçek zaman işleme real time processing
otomatik data işleme sistemi automatic data processing system
veri işleme sistemi data handling system
metin işleme word processing
uzaktan bilgi işleme remote access data processing
bilgi işleme pop
hava işleme air treatment
kademeli işleme cascade processing
bilgi işleme hızı birimi baud
yazı işleme word processing
vektör işleme vector processing
dağıtımlı veri işleme distributed data processing
termomekanik işleme thermomechanical processing
dizelge işleme list processing
bayt işleme byte manipulation
hata işleme error handling
nesne işleme object handle
doğrudan erişimli işleme direct access processing
ostenit işleme ausforming
çoklu işleme byte manipulation
ostenit işleme sıcaklığı ausforming temperature
metal işleme sıvısı metal working fluid
veri işleme ekipmanı data handling equipment
kural dışılık işleme exception handling
sıcak işleme hot processing
işleme tabi tutulmamış unprocessed
uzaktan bilgi işleme teleprocessing
metal işleme teknolojileri metal processing technologies
yeni işleme başlatmamak quiesce
veri işleme dili data manipulation language
dizgi işleme dilleri string processing languages
öncelikli işleme priority processing
işleme merkezi machining center
veri işleme cihazı data processing device
metin işleme text manipulation
uzaktan toptan işleme remote batch processing
işleme çevrimi operation cycle
özyineli işleme iterative processing
otomatik işleme automatic working
dizgi işleme string manipulation
işleme payları machining allowances
ostenit işleme zamanı ausforming time
sayısal olmayan bilgi işleme nonnumeric data processing
taş işleme makinesi stone cutter
yeniden işleme reprocessing
işleme hızı processing speed
elektro erozyon ile işleme electrical discharge machining (edm)
elektrolitik işleme electrolytic grinding
çinko ile işleme zincification
günlük pancar işleme kapasitesi daily beet slicing capacity
işleme sertleşmesi work hardening
çağrı işleme call processing
merkezi işleme centralized processing
soğuk işleme cold work
ağbiçimi işleme reticulated dressing
sürekli işleme continuous operation
imeceli işleme cooperative processing
sıcak işleme hot working
sıcak işleme sıcaklığı hot working temperature
işleme atölyesi dressing shop
kuru işleme dry process
işleme yüzeyi working plane
altın ya da gümüşü tel biçiminde işleme filigree
don işleme düzeyi freezing level
hava işleme air-handling
ön-uç işleme front-end processing
kural dışı durum işleme exception-handling
harici hava işleme ünitesi make-up air handling unit
gelişigüzel veri işleme in-line processing
hat-dışı işleme off-line processing
çevrim-dışı işleme off-line processing
yığılmalı iş işleme stacked-job processing
bağsız işleme off-line processing
doğal maddeleri işleme endüstrisi extractive industry
metal işleme metal working
balıkkılçığı işleme herringbone dressing
mekanik işleme mechanical working
bilgi işleme information processing
işleme tabi tutmak process
özel işleme tabi tutmak process
poliüretan işleme ve kesme makinesi blade granulating and processing machine for polyurethane
bir torna tezgahında ağaç işleme wood turning
taş işleme sanatı stonework
işleme esnekliği limit of elasticity
bilya püskürtme ile toklaştırma veya yüzey işleme peening
yarı-sıcak işleme warm working
işleme makinesi machine tool
makinede işleme machining
makine ile işleme machining
kuru duvar işleme steening
taşrada veri işleme off-site processing
işleme durumu on-position
içe işleme deneyi penetration test
işleme mühendisi process engineer
işleme hatası processing error
rüstik işleme rustic dressing
işleme denemesi running test
kabarık kesmetaş işleme rustication
kaba işleme rough dressing
işleme hızı running speed
adım adım işleme step by step processing
kurtyeniği işleme vermiculated dressing
metal işleme makinesi metal processing machine
sayısal işaret işleme teknikleri digital signal processing techniques
sayısal sinyal işleme digital signal processing
sayısal sinyal işleme kaynak modülü digital signal processor
elektro erozyonla işleme electro discharge machining
görüntü işleme image processing
işleme emniyeti processing reliability
konuşma işleme speech processing
işleme teknolojisi processing technology
mum ile işleme tabi tutulmuş oluklu mukavva wax treated corrugated paperboard
önceden işleme tabi tutulmuş pretreated
yüzey işleme surface treating
yüzey işleme surface treat
formlu işleme morphed machining
yatay işleme horizontal machining
kalan talaşı işleme rest machining
paralel kalem işleme parallel pencil milling
sarmal işleme spiral machining
sınırsal işleme boundary machining
radyal işleme radial machining
doğrusal işleme linear machining
sabit z işleme constant z machining
kompozit işleme composite machining
çelik ve karbür işleme frezesi steel and carbide finishing bur
sayısal işaret işleme alt sistemi digital signal processing sub-system
benek yüzey işleme spotfacing
posta işleme makinesi mail processing machine
hassas işleme precision machining
hızlı ışıl işleme rapid thermal processing
hızlandırılmış işleme jet machining
işleme payı machining allowance
işleme payı process tolerance
işleme hasarı machining damage
işleme gerilimi machining stress
ışıl kimyasal işleme photochemical machining
iki bileşenli görüntü işleme binary image processing
ısıl işleme hazır tel process wire
kalıp işleme die cutting
kaba talaşlı işleme rough machining
kabartma motif işleme intarsia
kalemle işleme engraving
şerit işleme hattı strip processing line
toprağı işleme tilth
şerit işleme strip processing
tümleşik veri işleme integrated data processing
sesüstü talaşlı işleme ultrasonic machining
yeniden işleme blocking
sol-gel işleme sol-gel processing
talaşlı işleme erki machining energy
talaşlı işleme titreşimi machining vibration
talaşlı işleme payı machining allowance
talaşlı işleme dizgesi machining system
talaşlı işleme maliyeti machining costs
talaşlı işleme machining
iyon-demetli işleme ion-beam machining
talaşlı işleme gücü machining power
soğuk işleme cold finish
son talaşlı işleme finish machining
son işleme payı finish allowance
elektron ışınıyla işleme electron-beam machining
bölgesel soğuk işleme localized cold working
sıcak-soğuk işleme hot-cold working
veri işleme dizgesi data processing system
sıyırarak işleme skiving
yerinde işleme in-situ processing
sıcak işleme sıcaklığı hot-working temperature
elektrikli aşındırma ile metal işleme electroerosion metal working
elektron boşalımlı talaşlı işleme electron disccharge machining
basamaklı işleme deneyi stepdown test
elektrikli kimyasal işleme electrochemical machining
elektrikli kimyasal mikro işleme electrochemical micromachining
elektrik boşaltımlı işleme electrical discharge machining (edm)
elektronik veri işleme electronic data processing
elmas işleme diamond pointengraving
sesüstü aşındırıcılı işleme ultrasonic abrasive machining
lazerli işleme laser-beam machining
aşındırıcılı talaşlı işleme abrasive machining
konik işleme kalıpları coning dies
konik işleme coning
dökme işleme pouring practice
asitle desen işleme acid embossing
metal işleme metalworking
lazerli talaşlı işleme laser machining
konik işleme takımları coning tools
düşük sıcaklıkta işleme warm working
duman işleme fume treatment
plazma ışınlı işleme plasma beam machining
kolay işleme free machining
duman işleme tesisi fume treatment plant
otomatik veri işleme automatic data processing
açılı işleme oblique machining
fazla talaşlı işleme hogging
çoklu işleme multiprocessing
puntasız işleme centreless machining
eğik işleme oblique machining
puntasız talaşlı işleme centreless machining
ön işleme prior processing
çevre çizgisel talaşlı işleme contour machining
kolay talaşlı işleme free machining
dinlenme ile işleme arası süresi standing-off
diş işleme makinesi gear cutting machine
dinlenme ile işleme arası süresi coolingdown period
taş işleme aleti stone-working tool
işleme merkezleri machining centres
makinelerin işleme şartlarında geometrik doğruluğu geometric accuracy of machines operating under finishing conditions
yeniden işleme tesisi çözücü çözeltisi reprocessing plant dissolver solution
metal işleme endüstrisi metal working industry
nükleer tekrar işleme tesisinde plütonyum dioksit numunesi alma plutonium dioxide sampling in a nuclear reprocessing plant
işlem/işleme hızı speed of processing
sıcak işleme sıcaklıklarında çökelmeyle sertleşebilen precipitation hardening from hot-working temperatures
ağaç işleme makinelerinin güvenliği safety of woodworking machines
yeniden işleme tesisleri reprocessing plants
kağıt imal ve işleme makinesi paper making and finishing machine
ısıl işleme tabi tutulmuş karbonlu çelik dökümler heat-treated cast carbon steels
deney numunelerinin hazırlanması ve işleme tabi tutulması preparation and treatment of test pieces
işleme kompresörü process compressor
plastik işleme hattının eriyik ile temas halindeki sıcak ve soğuk metal yüzeylerinde zamanla oluşan birikme plate-out
hava işleme üniteleri air handling units
sayısal sinyal işleme işlemlerinde kullanılan bir kenar bulma algoritması sobel
ham kauçuğu kükürt veya onun bileşikleri ve ısı ile işleme vulcanisation
otomatik bilgi işleme sistemleri automatic data processing systems
otomatik işleme automatic handling
yüksek hızlı işleme için freze bıçakları milling cutters for high speed machining
gıda işleme makineleri food processing machinery
hidro işleme reaksiyonu hydroprocessing reaction
sinyal işleme elektroniği signal processing electronics
zemin işleme floor treatment
yüzey işleme surface treatment
işleme hassasiyeti machining accuracy
yüzey ön işleme kalitesi surface pretreatment quality
yüzey ön işleme kalitesi quality of surface pretreatment
yüzey işleme tekniklerinin etkinliği effectiveness of surface treatment techniques
hücresel işleme cellular processing
hücre işleme cellular processing
(asfaltı) soğuk olarak yerinde işleme cold in-place recycling
grafik işleme birimi graphics processing unit
cnc dik işleme merkezi cnc vertical processing center
kireç ile işleme tabi tutulmuş zemin soil treated by lime
hidrolik bağlayıcı ile işleme tabi tutulmuş zemin soil treated by hydraulic binder
zemin işleme ve temizleme makinesi floor treatment and cleaning machine
posta işleme makinesi mail handling machine
elektron ışını ile işleme electron beam processing
işleme sonrası eğri post curve
fason işleme contract machining
resim işleme photomanipulation
ham kauçuğu kükürt veya onun bileşikleri ve ısı ile işleme vulcanization
önceden işleme tabi tutulmuş pre-treated
tahıl işleme makinesi degerminator
makinede işleme machine treatment
döküm işleme casting finishing
işleme sonrası post-processing
işleme sonrası postprocessing
metal levha işleme cihazı nibbler
ayırma işleme ve paketleme tesisi sorting processing and packaging facility
malzeme ve malzeme işleme teknolojileri bölümü department of material and material processing technologies
transfere uygun işleme transfer-appropriate processing
işleme tabi tutma process
işleme tabi tutulma process
Computer
eşzamanlı boşa işleme karakteri synchronous idle character
işleme koyma tuşu submit button
hareket işleme transaction processing
sözcük işleme word processing
yığın işleme batch processing
veri işleme sistemi data processing system
çağrı işleme call processing
yönetsel bilgi işleme business data processing
yönetsel bilgi işleme administrative data processing
cebirsel işleme algebraic manipulation
toptan işleme batch processing
merkezi işleme centralized processing
toplu iş işleme batch processing
imeceli bilgi işleme collaborative computing
imeceli bilgi işleme cooperative computing
komut işleme command processing
renk işleme color treatment
imeceli işleme cooperative processing
birlikte işleme coprocessing
veri işleme data processing
bilgi işleme data processing
belge işleme dizgesi documentation system
kütük işleme durumu disposition
yanlışları işleme error handling
belge işleme documentation
belge işleme document processing
olağandışı durum işleme exception handling
öncelikli işleme foreground processing
işleme git go to process
aralık damgası yazı işleme gap character
özyineli işleme iterative process
tümleşik veri işleme integrated data processing
makineyle işleme machine processing
liste işleme list processing
mesaj işleme sistemleri message handling systems
ortam işleme media handling
pantone işleme renkleri pantone process
koşut işleme parallel processing
paralel işleme parallel processing
eşanlı işleme parallel processing
küme komut işleme pipelining
boruhattında işleme pipeline processing
küme komut işleme piping
sayı işleme number handling
uzakta işleme remote processing
işleme hatası processing error
iadeyi işleme koy process refund
gerçek zamanda işleme real time processing
kelime işleme word processing
bilgisayarla ses işleme computer sound processing
bilgi işleme alanı data processing area
tasarım işleme design processing
tasarım işleme teknolojileri design processing technologies
tasarım işleme programı design processing program
bayt işleme byte manipulation
çoklu işleme byte manipulation
yazı işleme word processing
metin işleme text manipulation
uzaktan bilgi işleme teleprocessing
metin işleme word processing
öncelikli işleme priority processing
veri işleme dili data manipulation language
veri işleme sistemi data handling system
veri işleme ekipmanı data handling equipment
veri işleme donatısı data handling equipment
doğrudan erişimli işleme direct access processing
istemle işleme demand processing
kütük işleme file processing
veri işleme cihazı data processing device
dosya işleme file processing
iş işleme denetimi job processing control
uzaktan bilgi işleme remote access data processing
dizelge işleme list processing
sayısal olmayan bilgi işleme nonnumeric data processing