kısmen - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

kısmen"kısmen" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 30 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
kısmen partly zf.
kısmen partially zf.
General
kısmen partial s.
kısmen in patches zf.
kısmen in part zf.
kısmen in some measure zf.
kısmen partway zf.
kısmen part zf.
kısmen half zf.
kısmen somewhat zf.
kısmen to a certain extent zf.
kısmen not entirely zf.
kısmen not totally zf.
kısmen moderately zf.
kısmen slightly zf.
kısmen comparatively zf.
kısmen relatively zf.
kısmen (up) to a point zf.
kısmen to a certain degree zf.
kısmen partially zf.
kısmen non-exhaustively zf.
Idioms
kısmen to a certain extent
Trade/Economic
kısmen partial
kısmen in part
Technical
kısmen partial
kısmen semi-
kısmen partially
kısmen partly
Aeronautic
kısmen semi
Archaic
kısmen ratherish zf.

"kısmen" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 173 sonuç

Türkçe İngilizce
General
kısmen gidermek alleviate f.
hükümsüz kılmak (tamamen/kısmen) vitiate f.
kısmen kararlaştırmak semiresolute f.
kısmen kör olmak be sand-blind f.
kısmen sahip olmak own partially f.
kısmen sahip olmak own partly f.
kısmen gerçekleştirmek realize partly f.
kısmen gerçekleştirmek carry out partially f.
kısmen gerçekleştirmek carry out partly f.
kısmen teşekkür etmek thank in part f.
kısmen iyileşmek rally f.
kısmen geri zekalı kimse moron i.
kısmen yere gömülü sera pit i.
kısmen suyu alınmış yoğun süt evaporated milk i.
kısmen uygarlaştırma semidomestication i.
eski isim hallerinden kısmen ya da tamamen çıkmış fiiller nounal i.
kısmen zeminin altında bulunan bina katı semi-basement i.
kısmen kabul partial acceptance i.
kısmen etkili partial s.
kısmen şeffaf semicrystalline s.
kısmen hayali semifictional s.
kısmen kanuni semilegal s.
kısmen bağımsız semiindependent s.
kısmen evcil semidomesticated s.
kısmen tanrısal semidivine s.
kısmen hareketli semiactive s.
kısmen gizemli semimystical s.
kısmen klasik semiclassical s.
kısmen resmi semiformal s.
kısmen kutsal semisacred s.
kısmen medenileşmiş semicivilised s.
kısmen efsanevi semilegendary s.
kısmen otonom semiautonomous s.
kısmen biyografik semibiographical s.
kısmen zarlı semimembranous s.
kısmen opak semiopaque s.
kısmen primitif semiprimitive s.
kısmen olgun semimature s.
kısmen efsanevi semimythical s.
kısmen geleneksel semitraditional s.
kısmen şekillenmiş semiform s.
kısmen saygın semirespectable s.
kısmen dominant semidominant s.
kısmen ciddi semiserious s.
kısmen edebi semiliterate s.
kısmen politik semipolitical s.
kısmen tarımsal semiagricultural s.
kısmen dik semierect s.
kısmen tamamlanmış partially completed s.
kısmen tıkanmış semi-clogged s.
kısmen habersiz semioblivious s.
kısmen sosyalist semisocialistic s.
kısmen perde ayaklı semipalmate s.
kısmen güneşli partly sunny s.
kısmen taşlaşmış semipetrified s.
kısmen mavi blueish s.
kısmen mavi bluish s.
kısmen medenileşmiş semicivilized s.
kısmen zamanı geçmiş slightly dated s.
kısmen zamanı geçmiş slightly outdated s.
kısmen ya da tamamen partially or wholly zf.
kısmen bilinçli olarak semiconsciously zf.
kısmen klasik olarak semiclassically zf.
kısmen biyografik bir tarzda semibiographically zf.
kısmen hiciv niteliğinde semisatirically zf.
kısmen hayali olarak semifictionally zf.
kısmen veya tamamen partly or wholly zf.
en azından kısmen at least in part zf.
kısmen veya tamamen in whole or in part zf.
Phrasals
(kapı aralığı gibi bir yerden) bir gözünü kısmen kısarak bakmak squint out of something
Phrases
kısmen doğrudur it requires qualifications
kısmen doğru fakat that is partly true but
kısmen hava yüzünden partly because of the weather
kısmen katılmak rather agree
Idioms
kısmen iyi kısmen kötü the curate's egg
Speaking
kısmen de bundan dolayı partly and partly
kısmen şundan partly and partly
Trade/Economic
benzer olmayan bir varlıkla tamamen veya kısmen takas edilen varlığın maliyeti cost of an asset acquired in exchange or part exchange for dissimilar asset
kısmen ödenmiş kredi partially amortized loan
tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri the reasons of not doing completely or partly a physical count of inventory
kısmen ödenmiş tahvil partly paid bond
benzer bir varlıkla tamamen veya kısmen takas edilen varlığın maliyeti cost of an asset acquired in exchange or part exchange for similar asset
benzer varlıkla tamamen veya kısmen değiştirilen varlığın maliyeti cost of an asset acquired in exchange or part exchange for similar asset
kısmen veya tamamen devletin sahip olduğu veya yönettiği kuruluş parastatal
kısmen teminata sahip alacaklı partly secured creditor
kısmen ödenmiş partly paid
kısmen ödenmiş hisse senetleri partly paid shares
kısmen ödenmiş hisse senedi part paid stock
kısmen ödenmiş sermaye partly paid capital
kısmen ödenmiş hisse senetleri partly paid stock
kısmen kabul part acceptance
kısmen ödeme part payment
kısmen ödenmiş hisse senedi part-paid stock
kısmen sahip olunan bağlı ortaklık partially-owned subsidiary
bedeli kısmen ödenmiş hisse senedi part-paid stock
bir hesabın kısmen tasfiyesi in partial settlement of an account
kısmen ödenen hisse senedi not fully paid stock
kısmen kabul partial acceptance
kısmen ödeme partial payment
kısmen veya tamamen in part or whole
kısmen veya tamamen partly or as a whole
benzer olmayan bir varlıkla tamamen veya kısmen takas edilen/değiştirilen varlığın maliyeti cost of an asset acquired in exchange or part exchange for dissimilar asset
kısmen sahip olunan bağlı ortaklık partially- owned subsidiary
benzer bir varlıkla tamamen veya kısmen takas edilen/değiştirilen varlığın maliyeti cost of an asset acquired in exchange or part exchange for similar asset
kısmen tamamlanmış (bitmemiş/tam olmayan) makineler partly completed machinery
Law
kısmen veya tamamen feshetmek terminate in part or in whole
kısmen teslim partial delivery
kısmen tazmin partial compensation
kısmen tediye part payment
kısmen geçersiz partially invalid
kısmen kabul part-acceptance
kısmen yapılma part performance
kısmen ifa part performance
Politics
devlet tarafından kısmen kontrol edilen paragovernmental
Technical
kısmen batmış savak partial drowned weir
kısmen batmış jet partial submerged jet
kısmen veya tümü ile boşaltmak deplete
kısmen plastik semiplastic
kısmen yapma partial performance
kısmen bitirme partial performance
kısmen kaymış partially slipped
kısmen kaymış partly drifted
kısmen alaşımlı partially alloyed
kısmen iletken olan malzemelerin ısıtılması heating of partially conductive materials
kısmen indirgenmiş nikel oksit partially-reduced nickel oxide
tip deneyleri kısmen yapılmış partially type-tested
gazları kısmen tekrar birleşen nikel kadmiyum prizmatik ikincil tekli hücre cadmium prismatic secondary single cell with partial gas recombination
önceki kaplamanın kısmen kaldırılması localized removal of previous coating
Computer
kısmen iptal partial cancel
kısmen tamam partial ok
kısmen kapatılmış partially enclosed
Electric
delikleri kısmen delinmiş band chadless tape
Textile
rengi kısmen engelleyen madde semi-opaque
Automotive
ileri teknolojili kısmen sıfır emisyonlu araç advanced technology partial zero emission vehicle
kısmen sıfır emisyonlu araç partial zero emission vehicle
silindirlere üstten yapısal desteğin kısmen sağlandığı motor bloğu semi open deck engine block
Marine
kısmen karışık tip partially mixed-type
Medical
bir uzvu (özellikle kol ya da bacak) kısmen ya da tamamen ameliyatla kesip almak amputate
yazılı metinleri anlama yeteneğinin kısmen yitirilmesi partial alexia
skrotumu kısmen kesip çıkarma ameliyatı scrotectomy
kirişi kısmen çıkarma ameliyatı tenonectomy
irisi kısmen ameliyatla çıkarmak iridectomise
göz kapağının kısmen olmaması ablepharon
ön dilmiğin kısmen çıkarılması topectomy
kısmen görme kaybına uğramış partially blind
Dentistry
kısmen ya da kötü gelişmiş rudimentary
Optics
göz akını kısmen çıkarma scleretomy
Food Engineering
insan tüketimine yönelik tamamen veya kısmen dehidre edilmiş süt certain partly or wholly dehydrated preserved milk for human consumption
kısmen yağı alınmış süt partly skimmed milk
temizlemeden veya kısmen temizlenerek without cleaning or after a partial cleaning
kısmen kaymaksız partially skimmed
kısmen yağı alınmış part-skim
kısmen yağsız part-skim
hızlıca dondurulup saklanabilmesi için ekmeğin ya da hamurun kısmen pişirilmesi parbaking
Statistics
kısmen bağlı blok tasarımı partially linked block design
kısmen dengeli kafes partially balanced lattice
kısmen dengeli sıralar partially balanced arrays
kısmen dengeli bağlı blok tasarımı partially balanced linked block design
kısmen tutarlı gözlemler partially consistent observations
kısmen dengeli tamamlanmamış blok tasarımı partially balanced incomplete block design
Chemistry
kısmen ayrışmış slightly dissociated
kısmen işlenmiş su partially treated water
tamamen veya kısmen amonyakla korunan preserved wholly or in part with ammonia
Biology
kısmen kıkırdaktan oluşmuş semicartilaginous
Zoology
yaşayan kemirgenlerin en irisi olan, kısmen perdeli ayakları ve domuz boyundaki kuyruksuz güney amerika kemirgeni capibara (hydrochoerus hydrochaeris) i.
kısmen suda yaşayan semiaquatic
Botanic
kuzey ve güney amerika'nın batısında yetişen, çok yıllık, kökleri kısmen parazitik olan bitki cinsi castilleia i.
kuzey ve güney amerika'nın batısında yetişen, çok yıllık, kökleri kısmen parazitik olan bitki cinsi castilleja i.
Tobacco
kısmen zenepli partly sessile
Meteorology
kısmen açık partly clear
Military
kısmen muharebeye girmek piecemeal commitment
kısmen planlanmış intikal partially planned movement
kısmen harbe hazır limited combat ready