subject - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

subject

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"subject" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 61 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
subject i. ders
subject i. özne
subject i. konu
subject i. denek
General
subject f. maruz bırakmak
subject f. mecbur etmek
subject f. tabi kılmak
subject f. boyun eğdirmek
subject f. etmek
subject f. çektirmek
subject f. bağımlı kılmak
subject f. uğratmak
subject i. ders (okul/lise veya üniversitede belirli bir bilim dalına ait)
subject i. vatandaş
subject i. husus
subject i. dürtü
subject i. süje
subject i. bende
subject i. madde
subject i. tema
subject i. tebaa
subject i. vatandaş (hükümdarlığa tabi olan)
subject i. uyruk
subject i. sebep
subject i. söz konusu
subject i. branş
subject i. nokta
subject i. kul
subject i. konu olan şey
subject i. kobay
subject i. kadavra
subject i. hedef
subject i. neden
subject i. mevzu
subject i. kurban
subject i. konu
subject i. özne
subject i. nesne
subject i. şahıs
subject i. bahis
subject i. hürriyetsiz halk
subject s. tabi
subject s. maruz
subject s. hür olmayan
subject s. bağlı
subject s. karşı karşıya olan
subject s. çeken
subject s. bağımlı
Law
subject dava konusu
Politics
subject kul
subject tebaa
subject vatandaş
subject yurttaş
Technical
subject konu
subject özne
subject maruz kalmak
Computer
subject konu özne
Medical
subject klinik araştırmalarda denek
Psychology
subject denek
Linguistics
subject fail
subject ozne

"subject" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 341 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
subject to ed. tabi
General
alternate one subject with another f. konu değiştirmek
approach the subject carefully f. konuya dikkatle yaklaşmak
approach the subject with caution f. konuya dikkatle yaklaşmak
be a subject for f. konusu olmak
be a subject of f. konusu olmak
be subject of f. maruz kalmak
be subject to f. bağımlı olmak
be subject to f. bağlı olmak
be subject to f. tabi olmak
be subject to f. arasıra tekrarlanan bir durumu belirtmek için kullanılır
be subject to discrimination f. ayrımcılığa uğramak
be subject to violence f. şiddete uğramak
be the subject of an investigation f. soruşturmaya konu olmak
be the subject of gossip f. söz olmak
be the subject of gossiping f. ağzına sakız olmak
be the subject of one's gossiping f. ağzına sakız olmak
become a subject of gossip f. dile düşmek
bone up on a subject f. kısa zamanda bir konuyu çalışıp öğrenmek
bring up a subject f. bahis açmak
bring up the subject f. konuyu açmak
bring up the subject f. açmak
broach the subject f. konuyu açmak
broach the subject f. konuya girmek
broach the subject of money f. para konusunu açmak
change the subject f. lafı çevirmek
change the subject f. konuyu saptırmak
change the subject f. sözü çevirmek
change the subject f. konuyu değiştirmek
choose a subject f. konu seçmek
clarify the subject f. konuyu açıklığa kavuşturmak
clear up the subject f. konuyu açıklığa kavuşturmak
close a subject f. defteri kapamak
come back to a subject f. konuya dönmek
convey the subject (matter) f. konuyu aktarmak
deal with a (subject/matter) entirely f. bütün olarak ele almak
discuss a subject f. konu işlemek
distort the subject f. konuyu çarpıtmak
drop the subject f. konuyu kapatmak
dwell on a subject f. bir konuyu uzatmak
find out the subject f. konuyu öğrenmek
follow the subject f. konuyu takip etmek
get back to the subject f. konuya geri dönmek
get back to the subject f. konuya dönmek
go off the subject f. konu dışına çıkmak
handle the subject f. konuyu ele almak
investigate all the characteristics of someone (or some subject) f. ıcığını cıcığını sormak
learn the subject f. konuyu öğrenmek
master a subject f. konuya hakim olmak
open a subject f. konu açmak
open up the subject f. konuyu açmak
return to the subject f. konuya dönmek
return to the subject f. konuya geri dönmek
subject somebody to test f. sınava tabi tutmak
subject to f. tabi olmak
subject to f. tabi tutmak
subject to f. buyruğu altına almak
subject to f. karşı karşıya getirmek
subject to f. konu olmak
subject to f. yapmak (birine olumsuz bir şey)
subject to f. bağlı olmak
subject to f. maruz bırakmak
subject to a condition f. bir şeyi şart koşmak
subject to approval f. onaya tabi olmak
subject to law f. kanuna tabi olmak
touch briefly on the subject f. konuya kısaca değinmek
touch upon a subject f. birşeye dokunmak
treat a subject f. konu işlemek
twist the subject f. konuyu çarpıtmak
wander from the subject f. konudan sapmak
wander from the subject f. konudan ayrılmak
wander from the subject at hand f. ele alınan konudan ayrılmak
wander off the subject f. konuyu saptırmak
wander off the subject f. konudan sapmak
a british subject i. britanya vatandaşı
alphabetical list and subject index i. alfabetik liste ve konu indeksi
boring subject i. sıkıcı konu
british subject i. ingiliz yurttaşı
broad subject i. geniş konu
cover subject i. kapak konusu
data subject i. ilgili/veri konusu kişi
deep subject i. derin konu
delicate subject i. hassas mevzu
delicate subject i. hassas konu
delicate subject i. nazik mesele
dull subject i. sıkıcı konu
education subject i. eğitim konusu
error on subject i. yükümlüde hata
experimental subject i. denek
experts in one's subject i. konusunda uzman kişiler
having a good command of subject i. konuya hakim olma
human subject i. insan denek
liege subject i. kölelik konusu
main subject i. ana konu
major subject heading system i. ana başlık sistemi
non-muslim subject in the ottoman empire i. zimmet ehli
non-muslim subject in the ottoman empire i. zimmi
open subject i. açık konu
optional subject i. seçmeli ders
project subject i. proje konusu
purpose and subject i. amaç ve konu
research subject i. araştırma konusu
science-related subject i. bilimle ilgili konu
scope and summary of the subject i. mevzuun mahiyeti ve hülasası
short subject i. kısa konu
single subject research i. tek denetli araştırma
social subject i. toplumsal özne
subject area i. konu alanı
subject area i. konu bölümü
subject cataloging i. konu kataloglaması
subject discussed in the article i. makalede işlenen konu
subject headings i. konu başlıkları
subject matter i. mevzu
subject matter i. konu
subject matter i. dava konusu
subject matter i. ana fikir
subject matter expert i. branş/dal uzmanı
subject matter expert i. konu uzmanı
subject of i. uyruklu
subject of activity i. faaliyet konusu
subject of discussion i. bahis konusu
subject of homework i. ödev konusu
subject of objection i. itiraz konusu
subject of project i. proje konusu
subject of resolution i. kararın konusu
subject of study i. inceleme konusu
subject of the book i. kitabın konusu
subject of the meeting i. toplantı konusu
subject of the meeting i. toplantının konusu
subject to load i. taşıyıcının, yer olduğu takdirde yolcuyu taşımayı kabul etmesi
subject to load i. yüklemeye tabi
subject which a student has flunked i. takıntı
test subject i. denek
the subject of legislation i. yasa konusu
the subject of this talk i. bu konuşmanın konusu
thesis subject i. tez konusu
topic/subject of your article i. makalenizin konusu
touchy subject i. hassas konu
touchy subject i. hassas mevzu
far from the subject s. konudan uzak
subject to a licence s. ruhsata tabi
subject to change s. değişime tabi
subject to change s. değişikliğe tabi
subject to change s. değiştirilmeye tabi
subject to discount s. indirime konu olan
subject to discount s. indirime tabi olan
subject to permission s. izne tabi
about this subject/topic zf. bu konuda
on this subject zf. bu konuda
subject to zf. bağlı olarak
subject to being open zf. açık olması koşuluyla
subject to elimination zf. elemeye tabi
on the subject of ed. konusunda
subject to ed. bağlı
subject to ed. koşulu ile
subject to ed. maruz kalan
subject to ed. meyilli
subject to ed. ile karşı karşıya kalma
subject to ed. karşı karşıya olan
subject to ed. eğilimi olan
subject to ed. çeken
Phrases
concerning to the subject konuya ilişkin
relating to the subject konuya ilişkin
shall be subject to ... law ... hukukuna tabi olacaktır
subject to review ileride değiştirme şartıyla
Colloquial
drop the subject! kapat şu konuyu artık!
Idioms
get off the subject konudan çıkmak/sapmak
touch on the subject konuya değinmek
Speaking
another subject/topic diğer bir konu
can we change the subject please? konuyu değiştirebilir miyiz lütfen?
can we just drop the subject now bu konuyu artık kapatsak
can we just drop the subject now bu konuyu kapatsak
can we just drop the subject now artık bu konuyu kapatsak
can we just drop the subject now bu konuyu kapatsak artık
don't change the subject konuyu değiştirme
don't tell me the subject hasn't come up bu konunun gündeme gelmediğini söylemeyin bana
I finished my subject ben konumu bitirdim
i don't want to talk about this subject bu konuda konuşmak istemiyorum
i'm not changing the subject konuyu değiştirmiyorum
it is forbidden to sell or serve alcoholic beverages to persons under 18; those acting otherwise shall be subject to legal actions 18 yaşını doldurmayanlara alkollü içkilerin satışı veya sunumu yapılamaz; yapanlar hakkında yasal işlem uygulanır
let's get off the subject bu konuyu kapatalım
that's a very sensitive subject for me benim için çok hassas bir konu
when the subject is denince
Trade/Economic
advances paid for assets subject to depletion verilen avanslar
amount subject to discount indirime esas tutar
assets subject to amortization özel tükenmeye tabi varlıklar
assets subject to depletion-natural resources özel tükenmeye tabi varlıklar
be subject to fluctuations dalgalanmalara tabi olmak
commercial subject ticari konu
deposit account subject to notice vadeli mevduat hesabı
export subject to registration ihracı tescile bağlı mallar
in order to clarify the subject konuya açıklık getirmek üzere
information subject to change without notice bilgilerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır
metrological subject field metroloji konu alanları
other assets subject to depletion diğer özel tükenmeye tabi varlıklar
property subject to depletion tükenmeye tabi varlıklar
salary subject to arrangement bir esasa dayanan aylık
securities subject to repo repo konusu menkul değerler
sold subject to contract (sstc) anlaşma aşamasında
sold subject to contract (sstc) fiyatta anlaşılmış ancak sözleşme henüz imzalanmamış
subject fields konu alanları
subject matter mevzu
subject matter ihtilaf konusu
subject of licence lisansa tabidir
subject of standardisation standardizasyon konusu
subject of the agreement sözleşmenin konusu
subject of the agreement anlaşmanın konusu
subject of the tax verginin konusu olan şey
subject of the tax vergi konusu
subject of the tax vergiye tabi olan şey
subject to approval onaya bağlı
subject to availability stoklarla sınırlı
subject to collection tahsile tabidir
subject to collection tahsil edilmeye tabidir
subject to customs gümrüklü
subject to customs duty gümrüğe tabi olmak
subject to customs duty gümrüğe tabi olma
subject to customs duty gümrük vergisine tabi olmak
subject to duty gümrüke tabi
subject to duty gümrüğe tabi
subject to duty gümrük işlemine tabi olmak
subject to licence lisansa tabidir
subject to license being granted lisansa tabi
subject to prior sale satış önceliğine tabi
subject to prior sale satış önceliği olan
subject to review incelenmek koşuluyla
subject to review ileride incelenmek şartıyla
subject to the preceding sentence bir önceki cümleye tabi olmak üzere
tax subject vergi konusu
upon the terms and subject to the conditions of this agreement işbu sözleşmenin şartlarına göre ve bunlara tabi olmak kaydıyla
upon the terms and subject to the conditions of this agreement işbu sözleşmenin kayıt ve şartlarına göre
Law
be subject to a condition bir şarta bağlı olmak
content and the summary of the subject mevzuun mahiyeti ve hülasası
nature and summation of the subject mevzuun mahiyeti ve hülasası
person subject to military law askeri şahıs
person subject to military law askeri hukuka tabi şahıs
subject matter mevzuu
subject matter of the suit davaya konu
subject of dispute anlaşmazlık konusu
subject of law hukukun süjesi
subject of patent patent konusu
subject of performance ifanın mevzuu
subject of the case davanın konusu
subject of the contract sözleşmenin konusu
subject race tabi ırk
subject to the terms and conditions of this agreement işbu sözleşmenin hüküm ve şartları çerçevesinde
subject-matter konu
subject-matter jurisdiction konu bakımından yargılama yetkisi
subject-matter jurisdiction konu bakımından yetki
subject-matter jurisdiction (medeni usul hukuk sisteminde) görev
the essence and the abstract of the subject mevzuun mahiyeti ve hülasası
unknown subject of an investigation meçhul fail
unknown subject of an investigation kimliği belirlenememiş suçlu
Politics
national subject vatandaş
national subject tebaa
national subject yurttaş
natural born british subject doğuştan ingiliz vatandaşı
subject the communication to censorship haberleşmeyi sansüre tabi tutmak
subject to the conditions öngörülen koşullar uyarınca
subject to the conditions öngörülen koşullara bağlı olarak
Insurance
subject approval no risk sigortalının yürürlüğe girecek riziko ile ilgili hüküm ve şartları onaylaması zorunluğu
subject leading underwriter lider sigortacıya tabi
subject matter of insurance sigorta konusu
subject matter premium income sigorta konusu prim geliri
subject premium reasürans priminin hesaplandığı direkt sigortacı primi
subject to acceptance kabule tabi
subject to approval onaya tabi
subject to average avaryaya tabi
subject to underwriters' approval sigortacıların onayına tabi
Technical
autonomous subject otonom özne
group by subject konuya göre gruplama
single subject research model tek denekli araştırma modeli
subject to frost attack don tesirine dayanıksız
Computer
all use subject to volume license agreement tüm kullanımlar bu sürümün lisans anlaşmasına tabidir
alternate subject diğer konu
any subject herhangi bir konu
by subject konuya göre
comment subject açıklama konusu
edit subject konuyu düzenle
issuer:subject veren kuruluş:konu
issuer:subject sertifikayı veren:konu
mail message subject line mektup iletisi konu satırı
no subject konu yok
no subject konusuz
subject focus konu alanı
subject index konu dizini
subject line konu satırı
subject name ilgili adı
subject name konu ad
subject phone konu telefonu
subject prefix konu öneki
subject usage konu kullanımı
type of subject ilgilinin türü
Informatics
data subject veri sahibi
Medical
experimental subject rights denek hakları
Psychology
between-subject design denekler arası dizayn
subject bias denek yanlılığı
Biology
subject group denek grubu
Education
compulsory subject zorunlu ders
course subject ders konusu
cover a topic/subject ders anlatmak
cover a topic/subject konu anlatmak
exam subject sınav konusu
exam topic examination subject sınav konusu
lecture on a topic/subject ders anlatmak
lecture on a topic/subject konu anlatmak
subject matter knowledge alan bilgisi
subject matter teacher branş öğretmeni
Linguistics
active subject eyleyen özne
assigning new subject yeni özneleme
connected with subject öznel
external subject dışsal özne
grammatical subject dilbilgisel özne
internal subject içsel özne
logical subject mantıksal özne
logical subject örtülü gerçek özne
normal subject içsel özne
null subject gizli özne
possessing a subject özde özneli
raising to subject öznel konuma geçme
subject as goal etkilenen özne
subject complement tanımlama tümleci
subject deletion özne silimi
subject demotion düzey düşme
subject pronoun özne zamiri
subject pronouns özne zamirleri
subject variable konu değişkeni
subject-verb disagreement özne-yüklem uyumsuzluğu
with objective subject nesnel özneli
with subject as actor yapan özneli
Military
army subject schedule kara kuvvetleri eğitim konuları zaman çizelgesi
conventional armaments and equipment subject to the treaty antlaşma kapsamındaki silah ve araç
department of the army special subject for inspection kara kuvvetleri bakanlığı özel denetleme konusu
intelligence subject code istihbarat konu kodu
nato intelligence subject code nato istihbarat konuları kodu
nato subject indicator system nato konu gösterge sistemi
subject indicator code konu gösterge kodu
subject schedule konu planı
Ottoman Turkish
be subject to haiz olmak
subject to vabeste
subject to a person or a state reaya