base - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

base

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "base" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 88 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
base v. dayandırmak
base n. üs
base n. baz
base n. altlık
base n. temel
base n. kaide
base n. esas
base n. dayanak
base n. taban
base n. alt
base n. kök
base adj. aşağılık
base adj. alçak
base adj. adi
General
base v. dayandırmak
base v. bina etmek
base v. kurmak
base v. bağlamak
base v. temellenmek
base v. dayanmak
base n. asıl
base n. taban plakası
base n. dip
base n. kök
base n. saha kenarı
base n. dayanak
base n. başlama sayısı
base n. esas rakam
base n. esas
base n. usul
base n. kaide
base n. kural
base n. temel
base n. ana
base n. altlık
base n. alt
base n. katışık
base n. taban
base n. karargah
base n. başlangıç sayısı
base n. altyapı
base n. ayak
base adj. kalp
base adj. kanı bozuk
base adj. sefil
base adj. adi
base adj. sahte
base adj. soysuz
base adj. değersiz
base adj. aşağılık
base adj. korkak
base adj. kaba
base adj. ciğeri beş para etmez
base adj. sütsüz
base adj. rezil
base adj. süfli
base adj. sütü bozuk
Slang
base piç
base uyuşturucu
Law
base adı
base tali derecede
base esas
base aşağı
base temel
base baz
base madun
Technical
base alt kısım
base referans almak
base kullanmak
base dip
base baz
base esas
base taban
base temel almak
base şişe dibi
base üst tabaka
Mechanic
base kaide
Architecture
base bina eteği
base ayaklık
Construction
base süpürgelik
Statistics
base temel
Chemistry
base baz
Linguistics
base taban
base kök
Archaeology
base sütun altlığı
Environment
base baz
Military
base üs
base askeri üs

Bedeutungen, die der Begriff "base" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
base (something) on (another) v. dayandırmak
base on v. dayanmak
base on v. baz almak
base on v. dayandırmak
base on v. dayamak
base on v. esas kabul etmek
base on v. esas almak
base on v. temele dayandırmak
base on a scientific foundation v. bilimsel temele dayandırmak
base oneself on v. güvenmek
base oneself on v. bel bağlamak
base something on v. bir şeyi bir şeye dayandırmak
base upon v. temele dayandırmak
base upon v. dayandırmak
base upon v. dayamak
base upon v. dayanmak
base upon a scientific foundation v. bilimsel temele dayandırmak
be established on base v. temel üzerine kurulmak
extract data from the data base v. veritabanından veri çekmek
lay the base v. temel atmak
set up a base v. üs kurmak
steal a base v. kale çalmak
touch base v. görüşmek
touch base v. konuşmak
touch base with v. konuşmak
touch base with v. biriyle görüşmek
use as a base v. baz olarak almak
use something as base v. temel olarak kullanmak
use something as base v. baz almak
use something as base v. dayanak almak
use something as base v. temel almak
acid base n. asit baz
acid base imbalance n. asit baz dengesizliği
acid-base equilibrium n. asit-baz dengesi
acid-base imbalance n. asit-baz dengesizliği
air force base n. hava kuvvetleri üssü
american base n. amerikan üssü
base camp n. üs
base case lease n. esas kira kontratı
base coin n. sahte para
base colour n. zemin rengi
base colour n. ana renk
base effect n. baz etkisi
base explosive n. baz patlayıcı
base fare n. esas ücret
base fare n. esas tarife
base for living n. yaşam sınırı
base hospital n. askeri üs hastanesi
base level n. temel düzeyi
base level n. ana düzey
base level n. temel seviyesi
base line n. ana hat
base line n. ölçü alınan çizgi
base line n. ana çizgi
base line n. esas hat
base line n. kenar çizgisi
base map n. temel harita
base material n. temel malzemesi
base metal n. ana metal
base metal n. adi metal
base metal n. anametal
base of operations n. harekat üssü
base of the neck n. ense kökü
base pay n. taban ücret
base period n. temel dönem
base period n. temel süre
base plate n. altlık
base point n. taban puan
base quantity n. temel büyüklük
base register n. temel yazmaç
base temperature n. taban ısısı
base-court n. saray avlusu
base-court n. arka bahçe
bed base n. somya
bed base n. baza
bed base n. yatak bazası
broad base of knowledge n. geniş bilgi tabanı
client base n. müşteri tabanı
compacted granular base n. sıkıştırılmış granüler temel
compound base n. bileşik baz
customer base n. müşteri tabanı
cylinder base n. silindir tabanı
data base n. veri tabanı
disaster prevention shelter base n. afetten korunma barınak üssü
faith-base n. inanç temeli
gum base n. sakız mayası
home base n. yönetim merkezi
home base n. üs
home base n. merkez
knowledge base n. bilgi tabanı
legal base n. hukuki mesnet
local base n. yerel taban
logarithm to the base two n. iki tabanına göre logaritma
lower base n. alt taban
make-up base n. makyaj bazı
marine recreation base n. denizle ilgili dinlenme alanları
morphine base n. baz morfin
naval base n. deniz üssü
people at the base of the pyramid n. piramidin tabanındakiler
pudding with a caramel base n. kazandibi
reduced base moment arm n. azaltılmış taban moment kolu
scientific base n. bilimsel dayanak
second base n. ikinci taban
secret base n. gizli üs
small base n. ufak üs
small base n. küçük üs
soap base n. sabun bazı
stable base n. sağlam zemin
stable base n. sabit zemin
sturdy base n. sabit zemin
sturdy base n. sağlam zemin
supply base n. ikmal üssü
the base of the n. ...tabanı
three base hit n. üç adım vuruşu
zero-base budgeting n. sıfır tabanlı bütçeleme
off base adj. yanılmış
off base adj. yoldan çıkmış
off base adj. yanlış yolda
wide base adj. geniş tabanlı
Phrases
as the base esas olarak
Colloquial
get to first base iyi bir başlangıç yapmak
get to first base ilk evreyi geçmek
get to first base ilk aşamayı geçmek
off base yanlış
off base hatalı
Idioms
base one's opinion on something görüşünü/fikrini bir şeye dayandırmak/temellendirmek
be off base yanlış olmak
get to first base aşama/gelişme kaydetmek
get to first base with something iyi bir başlangıç yapmak
get to first base with something ilk evreyi/aşamayı geçmek
get to first base with something bir şeyde önemli bir aşama kaydetmek
get to first base with something ilk aşamayı geçmek
make first base ilk girişimi yapmak
make first base ilk adımı atmak
reach first base ilk girişimi yapmak
reach first base ilk adımı atmak
reach first base with something bir şeyde önemli bir aşama kaydetmek
reach first base with something iyi bir başlangıç yapmak
reach first base with something ilk aşamayı geçmek
reach first base with something ilk evreyi/aşamayı geçmek
way off base yanlış yolda olmak
Trade/Economic
base bid ana teklif
base bid baz teklif
base bid price taban teklif fiyatı
base bid specifications ana teklif tanımlamaları
base cost baz maliyet
base cost esas maliyet
base currency temel birim
base currency temel para birimi
base data temel veri
base drift temel eğilim
base effect baz etkisi
base erosion and profit shifting matrah aşındırma ve kar aktarımı
base interest rate gösterge faiz oranı
base money baz para
base money ülkenin uluslararası rezervleri ile yurt içi kredilerinin toplamı
base pay fiyat düzeylerini ölçmek için yaygın olarak kullanılan bir indeks
base pay esas maaş
base pay asıl ücret
base pay asıl maaş
base pay temel ücret
base pay esas ücret
base period esas alman dönem
base period esas dönem
base period diğer yıllara ait verilerin karşılaştırılması için ele alınan dönem
base period baz dönem
base period başlama devresi
base period finansal tabloları karşılaştırmada temel alınan hesap dönemi
base period temel dönem
base price malın üretim ya da dağıtım yerindeki fiyatı
base price taban fiyat
base price baz fiyat
base price liste fiyatı
base rate parça başına ücret
base rate baz oran
base rate saat başına ücret
base rate of interest temel faiz oranı
base rate of interest baz faiz oranı
base salary taban aylık
base salary net maaş
base services alt tabakadan kimselerin yaptığı hizmetler
base stock temel stok
base stock method envanter değerleme yöntemi
base stock method temel stok yöntemi
base time taban zaman
base unit parça adedi
base unit temel birim
base value temel fiyat
base year baz yıl
base year fiyat indeksleri hazırlanırken diğer yılların fiyatlarını karşılaştırmada esas alınan yıl
base-case analysis temel durum analizi
base-point pricing temel noktaya göre fiyatlandırma
capital base sermaye tabanı
common consolidated corporate tax base ortak konsolide kurumlar vergisi matrahı
corporate base kurumsal baz
corporate tax base kurumlar vergisi matrahı
credit base kredi tabanı
customer base müşteri tabanı
declared tax base beyan olunan matrah
depreciation base amortisman esası
depreciation base amortismana temel olan değer
depreciation base amortismana tabi değer
depreciation base amortismana tabi maliyet
economical base iktisadi temel
have a large customer base müşterisi bol olmak
have a large customer base büyük bir müşteri hacmine sahip olmak
human resource base insan kaynakları temeli
income tax base gelir vergisi matrahı
industrial resource base sanayi kaynakları temeli
installed base kurulu sistem
institutional base kurumsal baz
loan base kredi tabanı
loss of tax base vergi matrahı kaybı
metallic base madensel baz
monetary base parasal taban
monetary base para tabanı
money base parasal taban
monthly tax base aylık matrah
nonborrowed base ödünç olmayan para tabanı
product base price ürün taban fiyatı
production base üretim kaynağı
revenue base gelir tabanı
rule base kural tabanı
tax base vergi matrahı
tax base vergi tabanı
tax base vergi esası
tax base vergiye esas değer
tax base increase matrah artırımı
tax base increase matrah arttırımı
tax base of an asset or liability bir varlık veya borcun vergiye esas değeri
tax base of an asset or liability bir varlık veya borcun vergi tabanı
tax base of an asset or liability bir varlık veya borcun vergiye esas matrahı
taxable base vergi matrahı
total capital base to ratio orana esas sermaye toplamı
zero base budgetting sıfır tabanlı bütçeleme
zero-base budgeting sıfır temelli bütçeleme
Law
10 digit base onlar bazında
base court aşağı dereceli mahkeme
base courts alt mahkemeler
base patent esas patent
base patent ilk alınan patent
base pay temel ücret
base pay ilave
base pay tahsisat gibi şeyler hariç olarak verilen ücret
base pay ikramiye
base pay esas ücret
base price esas fiyat
base price taban fiyat
base price rate üretime göre değişmeyen parça fiyatı
base rate parça başına ücret
base rate saat başına ücret
base right tali hak
base right ikinci derecedeki hak
base salary temel ücret
base salary esas maaş
base salary asli maaş
base services aşağı tabakadan insanların yapacağı türden hizmetler
base sizes temel ölçüler
base stock temel stok
base stock method envanter değerleme yöntemi
base time işin yapılması için gereken süre
base training pattern esas yetiştirme örneği
tax base vergi matrahı
tax base vergi matrahı
Politics
base area zemin alanı
base period asıl dönem
base prospectus temel izahname
base year temel yıl
base-case scenario baz senaryo
create a political base siyasi taban oluşturmak
establish a political base siyasi taban oluşturmak
form a political base siyasi taban oluşturmak
imperial intelligence base imparatorluk istihbarat üssü
membership base üye tabanı
military base askeri üs
naval base deniz üssü
power base kuvvet üssü
power base seçmen grubu
power base siyasetçinin seçmen grubu
social base toplumsal taban
sovereign base area egemenlik bölgesi
voter base seçmen tabanı
Technical
air base hava üssü
air base askeri uçuş pisti
aluminium base alloys alüminyum temelli alaşımlar
aluminium base coatings alüminyum temelli dökümler
angle of base friction taban sürtünme açısı
annealing base tavlama tabanı
antenna base anten bağlantısı
asphalt base course asfalt altı temel tabakası
asphalt base oil bitüm esaslı yağ
base bullion katışık kurşun külçesi
base bullion ham kurşun
base caliper taban çap kumpası
base circle çark dişi taban dairesi
base coat baz kat
base colour ana renk
base colour zemin rengi
base course taban sırası
base course temel tabakası
base course material temel tabakası gereci
base cover taban kaplaması
base current taban akımı
base drawing taban çizimi
base edge tabla kenarı
base electrode taban elektrotu
base engine motor bloğu
base exchange katyon değişimi
base exchange capacity kök değiştirim sığası
base failure taban çökmesi
base failure taban oturması
base failure taban göçmesi
base fitting taban bağlantısı
base fitting altlık
base fitting altlık parçası
base flow baz akışı
base frame ana şasi
base frame ana karkas
base frame ayak çerçevesi
base frequency baz frekansı
base friction taban sürtünmesi
base glass temel cam
base glass ana cam
base glass esas cam
base language taban dili
base line temel hat
base line ana çizgi
base line taban çizgisi
base load temel yük
base load baz yük
base load operation temel yükte çalışma
base load power plant bazyük santralı
base load running temel yükte çalışma
base machine and equipment ana makine ve teçhizat
base map halihazır harita
base map güncel durum haritası
base map taban harita
base materials taban malzemeleri
base materials for printed circuits baskılı devreler için temel malzemeler
base materials in sheet or roll form for application uygulamaya yönelik tabaka veya rulo halindeki temel malzemeler
base metal baz metal
base metal temel metal
base metal kaplama altındaki metal
base metal ucuz metal
base metal kök metal
base metal adi metal
base metal alaşımda esas teşkil eden metal
base metal ana metal
base metal kaynaklanan metal
base metal yenime uğrayan metal
base metals adi metaller
base number taban sayısı
base of filter filtre tablası
base of filter filtre yuvası
base of neck boyun altı (cam)
base of payment ödeme biçimi
base of the dam baraj tabanı
base oil baz karakterli yağ
base oil baz yağı
base page taban sayfası
base plant temel plakası
base plate taban levhası
base plate altlık
base plate taban plakası
base plate temel plakası
base plate spring taban plakası yayı
base pressure temel basıncı
base pulse width ana sinyal genişliği
base resistant bazlara dirençli
base silver düşük ayarlı gümüş
base slab taban döşemesi
base spreading resistance baz içi direnci
base station üs radyosu
base stock alkalin yağ
base thickness buttress payanda tabanı uzunluğu
base time taban zaman
base time temel zaman
base unit of measurement temel ölçüm birimi
base unit of measurement temel ölçüm birimi.
base-band taban bant
base-burner otomatik dolumlu soba
base-burner otomatik beslemeli soba
base-exchange softening katyon değişimi yumuşatma
base-load turbine temel yük türbini
base-mounted tabandan bağlantılı
base-mounted air compressors tabana bağlanan hava kompresörü
bituminous treated base bitümlü temel
black base foundation bitüm ile tutturulmuş yol temeli
boom base pins bom kule bağlantı pimleri
breaking off of base dip kırılması
buffer guide base plate tampon taban plakası
carry base load bazyükte çalışmak
casing base gövde kaidesi
centre base merkez taban
charcoal base atmophere odun kömürü temelli atmosfer
chimney base baca temeli
chimney intake at base tabandan baca girişi
chromium base alloys krom temelli alaşımlar
circular time base dairesel zaman tabanı
cloud base bulut alt sınırı
cloud base recorder bulut yüksekliği ölçme aygıtı
coal tar base katran esaslı
cobalt base alloy kobalt esaslı alaşım
cobalt base heat resisting alloys kobalt temelli ısı dirençli alaşımlar
cobalt base superalloys kobalt temelli üstünalaşımlar
cobalt-base alloys kobalt temelli alaşımlar
colorless base renksiz kaplama maddesi
column base kolon tabanı
common base amplifier ortak bazlı kuvvetlendirici
common base connection ortak bazlı bağlantı
common data base ortak veri tabanı
common-base amplifier ortak bazlı kuvvetlendirici
common-base connection ortak bazlı bağlantı
complement base tümler tabanı
converter base konvertör tabanı
copper base alloys bakır temelli alaşımlar
copper-clad base material bakır kaplama taban malzemesi
curve of base taban eğrisi
cylinder base silindir tabanı
data base veri tabanı
data base administration veri tabanı yönetimi
data base administrator veri tabanı yöneticisi
data base analyser veri tabanı çözümleyicisi
data base dump veri tabanı dökümü
data base maintenance veri tabanı bakımı
data base management veri tabanı yönetimi
data base manager veri tabanı yöneticisi
data base record veri tabanı kaydı
data base structure veri tabanı yapısı
data base trace veri tabanı izi
decontamination of nickel base alloys nikel esaslı alaşımların dekontaminasyonu
determination of acid or base number asit veya baz sayısı tayini
diffused base transistor yayınık tabanlı transistör
dirty base kirli dip
distributed data base dağınık veri tabanı
double-base junction transistor çift bazlı jonksiyon transistörü
dye base boya bazı
edison base edison soketi
electronic tube base elektronik tüp tabanı
endothermic base atmosphere ısıalan temelli atmosfer
exothermic base atmosphere ısıveren temelli atmosfer
exothermic endothermic base atmosphere ısıveren-ısıalan temelli atmosfer
fast colour base diazo bazı
floating point base kayan ayrım tabanı
floating point base gezer nokta tabanı
gold base alloy altın esaslı alaşım
granular base granüler temel
graphite base carbon refractory grafit temelli karbon refrakter
ground base taşlanmış dip
grounded base topraklanmış baz
gum base sakız mayası
heat resisting nickel base alloy sıcaklığa dayanıklı nikel esaslı alaşım
heat resisting nickel base alloy ısıya dayanıklı nikel esaslı alaşım
heat resisting nickel base alloy ni-ph ısıya dayanıklı nikel bazlı ni-ph
high-temperature cobalt-base alloys kobalt temelli yüksek sıcaklık alaşımları
high-temperature iron-base alloys demir temelli yüksek sıcaklık alaşımları
high-temperature nickel-base alloys nikel temelli yüksek sıcaklık alaşımları
housing and base of filter filtre gövdesi ve altlığı
impermeable base geçirimsiz taban
indented base ezik dip
insulating base material temel yalıtım malzemesi
iron base alloys demir temelli alaşımlar
iron- base heat resisting alloys demir temelli ısı dirençli alaşımlar
iron-base rolls demir temelli merdaneler
lamp base lamba tabanı
lead base alloys kurşun temelli alaşımlar
lead base babbit kurşun kökenli sabit metal
lead base babbit kurşun kökenli beyaz metal
lead base babbit kurşun kökenli vayt metal
lead base soldering alloys kurşun temelli lehim alaşımları
leuco base ak boya
leuco base lökobaz
lime-base kireç temelli
long base method grafik kestirme usulü
lubricating base oils yağlama bazlı yağlar
lubricating pad base tampon gresör alt parçası
lunar base ay üssü
machine base makine ayağı
machine base makine kaidesi
magnesium base alloys magnezyum temelli alaşımlar
magnetic base taban
magnetic base manyetik baza
make-up base makyaj astarı
management information base yönetim bilgi tabanı
maximum base width maksimum taban genişliği
metal-clad base material bakır kaplı temel malzeme
metal-clad base material metal kaplanmış temel malzeme
microscope base mikroskop tabanı
mirror base ayna kaidesi
mixed base notation karışık taban yazımı
molybdenum base high speed steels molibden temelli yüksek hız çelikleri
motor base motor tabanı
mounting base montaj tabanı
natural base doğal temel zemini
neon time base neon zaman bazı
nickel base alloy nikel esaslı alaşım
nickel base alloy nikel tabanlı alaşım
nickel base alloy nikel temelli alaşım
nickel base alloys nikel esaslı alaşımlar
nickel-base alloys nikel temelli alaşımlar