base - Turco Inglés Diccionario
Historia

base

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Significados de "base" en diccionario turco inglés : 90 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
base v. dayandırmak
base n. üs
base n. baz
base n. temel
base n. taban
base n. dayanak
base n. kaide
base n. esas
base n. altlık
base n. alt
base n. kök
base adj. alçak
base adj. aşağılık
base adj. adi
General
base v. dayandırmak
base v. bina etmek
base v. kurmak
base v. temellenmek
base v. dayanmak
base v. bağlamak
base n. kök
base n. saha kenarı
base n. dayanak
base n. katışık
base n. karargah
base n. başlangıç sayısı
base n. altyapı
base n. altlık
base n. alt
base n. asıl
base n. taban
base n. esas
base n. dip
base n. temel
base n. ana
base n. ayak
base n. esas rakam
base n. başlama sayısı
base n. usul
base n. kaide
base n. taban plakası
base n. kural
base adj. korkak
base adj. kaba
base adj. ciğeri beş para etmez
base adj. rezil
base adj. sütsüz
base adj. kalp
base adj. sefil
base adj. sahte
base adj. soysuz
base adj. adi
base adj. değersiz
base adj. aşağılık
base adj. süfli
base adj. sütü bozuk
base adj. kanı bozuk
Slang
base piç
base uyuşturucu
Law
base adı
base tali derecede
base esas
base aşağı
base temel
base baz
base madun
Technical
base esas
base alt kısım
base üst tabaka
base taban
base temel almak
base referans almak
base kullanmak
base dip
base baz
base şişe dibi
Mechanic
base kaide
Architecture
base ayaklık
base bina eteği
Construction
base süpürgelik
Automotive
base taban
base baz kat
Statistics
base temel
Chemistry
base baz
Linguistics
base taban
base kök
Archaeology
base sütun altlığı
Environment
base baz
Military
base üs
base askeri üs

Significados de "base" con otros términos en diccionario inglés turco: 500 resultado(s)

Inglés Turco
General
base on v. dayanmak
base upon v. dayamak
base on v. esas almak
base oneself on v. bel bağlamak
base on v. baz almak
base oneself on v. güvenmek
touch base with v. biriyle görüşmek
base upon v. dayandırmak
base on v. esas kabul etmek
base upon v. dayanmak
touch base with v. konuşmak
base something on v. bir şeyi bir şeye dayandırmak
touch base v. konuşmak
touch base v. görüşmek
base on v. dayamak
base on v. dayandırmak
lay the base v. temel atmak
be established on base v. temel üzerine kurulmak
use as a base v. baz olarak almak
use something as base v. temel olarak kullanmak
set up a base v. üs kurmak
use something as base v. baz almak
use something as base v. temel almak
base (something) on (another) v. dayandırmak
base upon v. temele dayandırmak
base on v. temele dayandırmak
base on a scientific foundation v. bilimsel temele dayandırmak
base upon a scientific foundation v. bilimsel temele dayandırmak
use something as base v. dayanak almak
steal a base v. kale çalmak
extract data from the data base v. veritabanından veri çekmek
cylinder base n. silindir tabanı
home base n. üs
base metal n. adi metal
marine recreation base n. denizle ilgili dinlenme alanları
base metal n. ana metal
base camp n. üs
base register n. temel yazmaç
base plate n. altlık
knowledge base n. bilgi tabanı
base map n. temel harita
base coin n. sahte para
three base hit n. üç adım vuruşu
acid base imbalance n. asit baz dengesizliği
base for living n. yaşam sınırı
local base n. yerel taban
naval base n. deniz üssü
second base n. ikinci taban
lower base n. alt taban
bed base n. yatak bazası
bed base n. baza
base of operations n. harekat üssü
pudding with a caramel base n. kazandibi
reduced base moment arm n. azaltılmış taban moment kolu
disaster prevention shelter base n. afetten korunma barınak üssü
base of the neck n. ense kökü
logarithm to the base two n. iki tabanına göre logaritma
base line n. ana hat
home base n. merkez
legal base n. hukuki mesnet
data base n. veri tabanı
base temperature n. taban ısısı
base material n. temel malzemesi
customer base n. müşteri tabanı
client base n. müşteri tabanı
acid base n. asit baz
stable base n. sağlam zemin
sturdy base n. sağlam zemin
sturdy base n. sabit zemin
stable base n. sabit zemin
air force base n. hava kuvvetleri üssü
scientific base n. bilimsel dayanak
home base n. yönetim merkezi
base line n. esas hat
base colour n. ana renk
base level n. ana düzey
base pay n. taban ücret
base quantity n. temel büyüklük
base level n. temel düzeyi
base period n. temel dönem
base colour n. zemin rengi
base line n. ana çizgi
supply base n. ikmal üssü
base-court n. arka bahçe
acid-base imbalance n. asit-baz dengesizliği
base-court n. saray avlusu
acid-base equilibrium n. asit-baz dengesi
faith-base n. inanç temeli
make-up base n. makyaj bazı
zero-base budgeting n. sıfır tabanlı bütçeleme
base level n. temel seviyesi
base case lease n. esas kira kontratı
morphine base n. baz morfin
compound base n. bileşik baz
base period n. temel süre
base point n. taban puan
american base n. amerikan üssü
base explosive n. baz patlayıcı
secret base n. gizli üs
gum base n. sakız mayası
soap base n. sabun bazı
base effect n. baz etkisi
base line n. ölçü alınan çizgi
base line n. kenar çizgisi
base metal n. anametal
base hospital n. askeri üs hastanesi
compacted granular base n. sıkıştırılmış granüler temel
small base n. ufak üs
small base n. küçük üs
base fare n. esas tarife
base fare n. esas ücret
the base of the n. ...tabanı
people at the base of the pyramid n. piramidin tabanındakiler
bed base n. somya
broad base of knowledge n. geniş bilgi tabanı
base ten blocks n. onluk taban blokları
acid-base indicator n. asit baz belirteci
acid-base indicator n. asit baz göstergesi
target base line n. bir coğrafi alanın çevresiyle ana hedefleri birleştiren çizgi
off base adj. yanlış yolda
wide base adj. geniş tabanlı
off base adj. yanılmış
off base adj. yoldan çıkmış
Phrases
as the base esas olarak
Colloquial
get to first base ilk aşamayı geçmek
off base yanlış
get to first base ilk evreyi geçmek
get to first base iyi bir başlangıç yapmak
off base hatalı
Idioms
reach first base ilk adımı atmak
make first base ilk adımı atmak
reach first base ilk girişimi yapmak
make first base ilk girişimi yapmak
get to first base with something ilk evreyi/aşamayı geçmek
get to first base with something ilk aşamayı geçmek
get to first base with something iyi bir başlangıç yapmak
reach first base with something iyi bir başlangıç yapmak
get to first base aşama/gelişme kaydetmek
be off base yanlış olmak
reach first base with something ilk evreyi/aşamayı geçmek
reach first base with something ilk aşamayı geçmek
base one's opinion on something görüşünü/fikrini bir şeye dayandırmak/temellendirmek
way off base yanlış yolda olmak
get to first base with something bir şeyde önemli bir aşama kaydetmek
reach first base with something bir şeyde önemli bir aşama kaydetmek
Trade/Economic
base price liste fiyatı
tax base vergiye esas değer
corporate base kurumsal baz
base rate of interest temel faiz oranı
tax base of an asset or liability bir varlık veya borcun vergiye esas değeri
base price baz fiyat
nonborrowed base ödünç olmayan para tabanı
depreciation base amortisman esası
base pay asıl ücret
base bid ana teklif
base money baz para
base period baz dönem
base rate of interest baz faiz oranı
base value temel fiyat
base cost esas maliyet
base data temel veri
base drift temel eğilim
base period diğer yıllara ait verilerin karşılaştırılması için ele alınan dönem
revenue base gelir tabanı
tax base vergi tabanı
customer base müşteri tabanı
tax base of an asset or liability bir varlık veya borcun vergi tabanı
monetary base parasal taban
industrial resource base sanayi kaynakları temeli
total capital base to ratio orana esas sermaye toplamı
base year fiyat indeksleri hazırlanırken diğer yılların fiyatlarını karşılaştırmada esas alınan yıl
base pay fiyat düzeylerini ölçmek için yaygın olarak kullanılan bir indeks
base price malın üretim ya da dağıtım yerindeki fiyatı
taxable base vergi matrahı
base pay temel ücret
base year baz yıl
metallic base madensel baz
tax base vergi matrahı
base money ülkenin uluslararası rezervleri ile yurt içi kredilerinin toplamı
base stock method temel stok yöntemi
institutional base kurumsal baz
tax base vergi esası
base price taban fiyat
base period finansal tabloları karşılaştırmada temel alınan hesap dönemi
depreciation base amortismana temel olan değer
base period başlama devresi
base period esas alman dönem
base pay esas ücret
zero base budgetting sıfır tabanlı bütçeleme
loss of tax base vergi matrahı kaybı
installed base kurulu sistem
income tax base gelir vergisi matrahı
capital base sermaye tabanı
base bid specifications ana teklif tanımlamaları
base bid baz teklif
base bid price taban teklif fiyatı
product base price ürün taban fiyatı
credit base kredi tabanı
loan base kredi tabanı
base-point pricing temel noktaya göre fiyatlandırma
zero-base budgeting sıfır temelli bütçeleme
base salary taban aylık
base rate parça başına ücret
base stock method envanter değerleme yöntemi
base period esas dönem
base unit temel birim
base period temel dönem
base rate saat başına ücret
base time taban zaman
base unit parça adedi
have a large customer base müşterisi bol olmak
have a large customer base büyük bir müşteri hacmine sahip olmak
base services alt tabakadan kimselerin yaptığı hizmetler
depreciation base amortismana tabi değer
depreciation base amortismana tabi maliyet
economical base iktisadi temel
monthly tax base aylık matrah
base-case analysis temel durum analizi
declared tax base beyan olunan matrah
production base üretim kaynağı
base pay esas maaş
base pay asıl maaş
base cost baz maliyet
base interest rate gösterge faiz oranı
rule base kural tabanı
tax base of an asset or liability bir varlık veya borcun vergiye esas matrahı
base stock temel stok
base rate baz oran
corporate tax base kurumlar vergisi matrahı
common consolidated corporate tax base ortak konsolide kurumlar vergisi matrahı
base currency temel birim
base currency temel para birimi
human resource base insan kaynakları temeli
tax base increase matrah arttırımı
tax base increase matrah artırımı
monetary base para tabanı
base effect baz etkisi
money base parasal taban
base salary net maaş
base erosion and profit shifting matrah aşındırma ve kar aktarımı
Law
10 digit base onlar bazında
tax base vergi matrahı
base price taban fiyat
base pay esas ücret
base rate saat başına ücret
base stock temel stok
base services aşağı tabakadan insanların yapacağı türden hizmetler
base patent esas patent
base time işin yapılması için gereken süre
base patent ilk alınan patent
base pay ilave
base rate parça başına ücret
base training pattern esas yetiştirme örneği
base salary asli maaş
base sizes temel ölçüler
base salary esas maaş
base right ikinci derecedeki hak
base price esas fiyat
base price rate üretime göre değişmeyen parça fiyatı
base court aşağı dereceli mahkeme
base stock method envanter değerleme yöntemi
base pay ikramiye
base pay tahsisat gibi şeyler hariç olarak verilen ücret
base salary temel ücret
base pay temel ücret
base courts alt mahkemeler
base right tali hak
tax base vergi matrahı
Politics
sovereign base area egemenlik bölgesi
base period asıl dönem
base area zemin alanı
base year temel yıl
base prospectus temel izahname
membership base üye tabanı
power base seçmen grubu
power base siyasetçinin seçmen grubu
power base kuvvet üssü
social base toplumsal taban
establish a political base siyasi taban oluşturmak
create a political base siyasi taban oluşturmak
form a political base siyasi taban oluşturmak
voter base seçmen tabanı
base-case scenario baz senaryo
imperial intelligence base imparatorluk istihbarat üssü
military base askeri üs
naval base deniz üssü
Technical
base slab taban döşemesi
common base amplifier ortak bazlı kuvvetlendirici
total base number toplam baz numarası
data base management veri tabanı yönetimi
mirror base ayna kaidesi
base plate spring taban plakası yayı
total base number toplam baz sayısı
wooden base ahşap taşıyıcı sistem
base metal alaşımda esas teşkil eden metal
base spreading resistance baz içi direnci
water base mud sondaj çamuru
base caliper taban çap kumpası
base metal kaplama altındaki metal
lead base babbit kurşun kökenli sabit metal
common data base ortak veri tabanı
base line taban çizgisi
impermeable base geçirimsiz taban
circular time base dairesel zaman tabanı
wheel base tekerlek arası
chimney base baca temeli
base machine and equipment ana makine ve teçhizat
base page taban sayfası
base unit of measurement temel ölçüm birimi.
base failure taban göçmesi
base colour zemin rengi
insulating base material temel yalıtım malzemesi
antenna base anten bağlantısı
base stock alkalin yağ
base line ana çizgi
base plant temel plakası
data base dump veri tabanı dökümü
base circle çark dişi taban dairesi
air base askeri uçuş pisti
base fitting taban bağlantısı
weak base zayıf baz
curve of base taban eğrisi
data base manager veri tabanı yöneticisi
plastering base sıva altlığı
electronic tube base elektronik tüp tabanı
stabilized base course stabilize edilmiş temel tabakası
base engine motor bloğu
base oil baz karakterli yağ
base plate taban plakası
cloud base bulut alt sınırı
lead base babbit kurşun kökenli vayt metal
time base expansion zaman genleştirmesi
maximum base width maksimum taban genişliği
edison base edison soketi
base colour ana renk
data base maintenance veri tabanı bakımı
wheel base dingiller arası mesafe
distributed data base dağınık veri tabanı
column base kolon tabanı
time base generator tarama jeneratörü
time base generator tarama üreteci
mixed base notation karışık taban yazımı
wheel base dingil mesafesi
coal tar base katran esaslı
base of the dam baraj tabanı
base pulse width ana sinyal genişliği
base language taban dili
chimney intake at base tabandan baca girişi
data base trace veri tabanı izi
common base connection ortak bazlı bağlantı
base current taban akımı
base number taban sayısı
lead base babbit kurşun kökenli beyaz metal
base metal baz metal
data base administrator veri tabanı yöneticisi
wood base ahşap taşıyıcı sistem
data base administration veri tabanı yönetimi
magnetic base taban
base time taban zaman
base time temel zaman
asphalt base course asfalt altı temel tabakası
data base record veri tabanı kaydı
wood base ağaç taşıyıcı dizge
wooden base ağaç taşıyıcı dizge
angle of base friction taban sürtünme açısı
granular base granüler temel
tube base tüp tabanı
base of payment ödeme biçimi
mounting base montaj tabanı
base load baz yük
magnetic base manyetik baza
cloud base recorder bulut yüksekliği ölçme aygıtı
base frequency baz frekansı
data base structure veri tabanı yapısı
black base foundation bitüm ile tutturulmuş yol temeli
rim base jant tabanı
data base analyser veri tabanı çözümleyicisi
procedure base yordam tabanı
converter base konvertör tabanı
base coat baz kat
base cover taban kaplaması
grounded base topraklanmış baz
complement base tümler tabanı
base materials taban malzemeleri
base thickness buttress payanda tabanı uzunluğu
steel base çelik temel
base silver düşük ayarlı gümüş
paint base boya astarı
paint base astar kat
base fitting altlık parçası
base fitting altlık
annealing base tavlama tabanı
base map güncel durum haritası
base map taban harita
base course taban sırası
base plate temel plakası
asphalt base oil bitüm esaslı yağ
base unit of measurement temel ölçüm birimi
base station üs radyosu
base metals adi metaller
base course material temel tabakası gereci
base failure taban oturması
base metal ana metal
base frame ayak çerçevesi
base plate altlık
base failure taban çökmesi
base pressure temel basıncı
base metal adi metal
base resistant bazlara dirençli
base course temel tabakası
bituminous treated base bitümlü temel
buffer guide base plate tampon taban plakası
cylinder base silindir tabanı
nickel base alloy nikel temelli alaşım
floating point base gezer nokta tabanı
floating point base kayan ayrım tabanı
base-exchange softening katyon değişimi yumuşatma
double-base junction transistor çift bazlı jonksiyon transistörü
common-base amplifier ortak bazlı kuvvetlendirici
common-base connection ortak bazlı bağlantı
metal-clad base material metal kaplanmış temel malzeme
tuned-base oscillator baz akortlu osilatör
sub-base course temel altı
tin-base alloy kalay kökenli alaşım
sub-base course alt temel
sub-base alt temel
time-base generator zaman dayanağı üreteci
natural base doğal temel zemini
housing and base of filter filtre gövdesi ve altlığı
boom base pins bom kule bağlantı pimleri
refined base stock oil rafine edilmiş baz yağ
oil fılter base yağ filtresi tablası
base edge tabla kenarı
leuco base lökobaz
fast colour base diazo bazı
dye base boya bazı
management information base yönetim bilgi tabanı
oxidation base oksidasyon bazı
spindle base iğ alt kısmı
base plate taban levhası
lubricating pad base tampon gresör alt parçası
neon time base neon zaman bazı
weak base yeğni baz
lubricating base oils yağlama bazlı yağlar
petroleum base petrol esaslı
centre base merkez taban
time base zaman bazı
wheel base dingil aralığı
stereoscopic base stereoskopik baz
vertical base system düşey hattı usulü
vertical base düşey baz hattı
vertical base method düşey baz hattı usulü
long base method grafik kestirme usulü
lunar base ay üssü
metal-clad base material bakır kaplı temel malzeme
base drawing taban çizimi
base-burner otomatik dolumlu soba
base-burner otomatik beslemeli soba
base-band taban bant
heat resisting nickel base alloy ısıya dayanıklı nikel esaslı alaşım
nickel base alloy nikel tabanlı alaşım
time base stability zaman tabanı kararlılığı
copper-clad base material bakır kaplama taban malzemesi
base materials for printed circuits baskılı devreler için temel malzemeler
heat resisting nickel base alloy ni-ph ısıya dayanıklı nikel bazlı ni-ph
decontamination of nickel base alloys nikel esaslı alaşımların dekontaminasyonu
base bullion ham kurşun
air base hava üssü
exothermic base atmosphere ısıveren temelli atmosfer
exothermic endothermic base atmosphere ısıveren-ısıalan temelli atmosfer
endothermic base atmosphere ısıalan temelli atmosfer
tungsten base high speed steels volfram temelli yüksek hız çelikleri
puntied base taşlanmış dip
ground base taşlanmış dip
base glass temel cam
data base veri tabanı
base metal temel metal
base metal ucuz metal
sprue base döküm topuğu
colorless base renksiz kaplama maddesi
water-base adhesives su temelli yapıştırıcılar
base electrode taban elektrotu
rail base ray tabanı
rail base ray ayağı
lamp base lamba tabanı
base bullion katışık kurşun külçesi
silver base alloys gümüş temelli alaşımlar
copper base alloys bakır temelli alaşımlar
high-temperature iron-base alloys demir temelli yüksek sıcaklık alaşımları
iron- base heat resisting alloys demir temelli ısı dirençli alaşımlar
base metal kaynaklanan metal
iron base alloys demir temelli alaşımlar
iron-base rolls demir temelli merdaneler
zinc-base alloys çinko temelli alaşımlar
aluminium base alloys alüminyum temelli alaşımlar
aluminium base coatings alüminyum temelli dökümler
magnesium base alloys magnezyum temelli alaşımlar
graphite base carbon refractory grafit temelli karbon refrakter
diffused base transistor yayınık tabanlı transistör
base metal yenime uğrayan metal