gross - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

gross

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"gross" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 62 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
gross i. brüt
gross s. berbat
General
gross f. kazanmak
gross f. brüt olarak (belirli bir miktar para) toplamak
gross f. hasılat yapmak
gross i. on iki düzine
gross i. gros
gross i. bütünlük
gross i. 144'lük grup
gross i. grosa
gross i. gayri safi (miktar/ağırlık)
gross i. küme
gross i. brüt para toplamı
gross s. sıkı
gross s. toplam
gross s. kocaman
gross s. apaçık
gross s. aşırı şişman
gross s. çirkin
gross s. çok şişman
gross s. kalın
gross s. tamam
gross s. iri yarı
gross s. koyu
gross s. iğrenç
gross s. gayrı safı
gross s. hepsi
gross s. müstehcen
gross s. kaba
gross s. tulum gibi
gross s. göze batan veya tahammül edilmez (kusur, hata vb)
gross s. şişko
gross s. bariz
gross s. kesintisiz
gross s. kesif
gross s. duba gibi
gross s. kötü
gross s. toptan
gross s. şeni
gross s. görgüsüz
gross s. hantal
gross s. şişkin
gross s. iri
gross s. bütün
gross s. büyük
gross s. yoğun
gross s. inceliksiz
gross s. fıçı gibi
Phrases
gross prime esas
Slang
gross iğrenç
Trade/Economic
gross düzine
gross net olmayan
gross kesintisiz
gross brüt
gross gayrisafi
gross kar yapmak
gross gayri safi
gross bürüt
gross affedilmez
Technical
gross oniki düzine
Medical
gross kabaca tümörü çıkarma operasyonu
Places
gross nebraska eyaletinde yerleşim yeri

"gross" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 425 sonuç

İngilizce Türkçe
General
gross out f. iğrenmek
gross out f. iğrendirmek
box office gross i. gişe hasılatı
greal gross i. yüz kırk dört düzine
gross amount i. brüt tutar
gross area i. brüt alan
gross earning i. brüt kazanç
gross economic benefit i. brüt ekonomik fayda
gross floor area i. toplam zemin alanı
gross hourly earnings i. saat ücreti
gross income i. brüt gelir
gross injustice i. büyük haksızlık
gross injustice i. ağır haksızlık
gross insult i. çok ağır hakaret
gross interest i. brüt faiz
gross mistake i. büyük hata
gross national product i. gsmh
gross product i. brüt hasıla
gross revenue i. bürüt hasılat
gross salary i. brüt maaş
gross settlement i. götürü hesap
gross slander i. ağır iftira
gross ton i. bin ton
gross ton i. groston
gross ton i. büyük ton
gross ton i. gros ton
gross tonnage i. brüt tonaj
gross tonnage i. gros ton
gross vehicle weight i. dolu ağırlık
gross weight i. brüt ağırlık
gross weight i. gros ağırlık
gross weight i. daralı ağırlık
gross-out humour i. tuvalet ile ilgili yapılan belden aşağı şakalar
gross-out humour i. belden aşağı tuvalet şakaları
gross-out humour i. insanın tuvalet ihtiyacı ile ilgili yapılan şakalar
by the gross zf. on ikişer düzine olarak
by the gross zf. yüz kırk dörder
in gross zf. bütünüyle
in gross zf. toptan
a great gross yüz kırk dört düzine
Colloquial
so gross berbat!
so gross iğrenç!
so gross çok kötü!
Idioms
gross out somebody bıktırmak
gross out somebody iğrendirmek
gross out somebody nefret ettirmek
gross out somebody bezdirmek
gross somebody out bezdirmek
gross somebody out bıktırmak
gross somebody out nefret ettirmek
gross somebody out iğrendirmek
gross someone out bezdirmek
gross someone out tiksindirmek
gross someone out iğrendirmek
gross someone out bıktırmak
gross someone out nefret ettirmek
Speaking
that's gross bu iğrenç
think of something gross iğrenç bir şey düşün
Trade/Economic
adjusted gross income tespit edilmiş brüt gelir
adjusted gross income tespit edilmiş gayri safi gelir
adjusted gross income düzeltilmiş gayri safi gelir
bill of gross adventure yazılı deniz ödüncü sözleşmesi
bill of gross adventure deniz kredisi sözleşmesi
by the gross toptan
deduction from gross income brüt gelirden yapılan indirim
easement in gross kişisel irtifak hakkı
gdp (gross domestic product) gsyih (gayrisafi yurtiçi hasıla)
gross adventure gemi ipoteği ile borçlanılan para
gross adventure deniz ödüncü
gross amount gayrisafi miktar
gross amount brüt miktar
gross amount katkılı tutar
gross average büyük avarya
gross average hourly earnings ortalama saat başı işçi ücreti
gross average weekly earnings haftalık ortalama işçi ücreti
gross barter terms of trade gayri safi değişim ticaret hadleri
gross barter terms of trade gayrisafi değişim ticaret hadleri
gross bonded debt brüt teminatlı borçlar
gross book value brüt muhasebe değeri
gross book value brüt defter değeri
gross book value brüt defter defteri
gross budget brüt bütçe
gross budget gayri safi bütçe
gross budget gayrisafi bütçe
gross charter brüt kiralama
gross compensation brüt tazminat
gross compensation brüt olarak ödenen ücret
gross compensation gayri safi olarak ödenen ücret
gross compensation payment brüt tazminat ödemesi
gross complements birinin fiyatı değiştiğinde diğerinin talebi ters yönde etkilenen girdiler
gross complements tamamlayıcı girdiler
gross corporate profits gayri safi kurum kazançları
gross cost brüt maliyet
gross cost gayrı safi maliyet
gross cost of sold merchandise satılan malın brüt maliyeti
gross cost price brüt maliyet fiyatı
gross debt brüt borç
gross deposits toplam brüt mevduat
gross development value (gdv) brüt kalkınma değeri
gross domestic product gayri safi yurtiçi hasıla
gross domestic product gayri safi yurt içi hasıla
gross domestic product gayrisafi yurt içi hasıla
gross domestic product gayrisafi yurtiçi hasıla
gross domestic product (gdp) gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh)
gross domestic savings gayri safi yurt içi tasarruflar
gross earning gayri safi kazanç
gross earning brüt kazanç
gross earnings brüt kar
gross earnings gayri safi kazanç
gross earnings gayrisafi kar
gross earnings brüt hasılat
gross earnings brüt kazanç
gross equivalent brüt tekabülü
gross fault ağır kusur
gross fault büyük hata
gross fixed assets brüt sabit varlıklar
gross fixed capital formation gayri safi sabit sermaye oluşumu
gross freight gayri safi navlun
gross freight brüt navlun
gross income brüt gelir
gross income brüt gelir
gross income gayri safi gelir
gross income brüt kar
gross income kesintisiz gelir
gross interest brüt faiz
gross interest gayri safi faiz
gross interest faizin gayrisafi tutarı
gross interest amount brüt faiz tutarı
gross investiment gayrisafi milli ürün
gross investment gayrı safi yatırım
gross investment gayri safi yatırım
gross investment gayri safi yatırım
gross investment expenditures gayri safı yatırım harcamaları
gross investment in tangible goods maddi mallara ilişkin brüt yatırım
gross investment in the lease finansal kiralama brüt yatırımı
gross load kayıplar dahil yük
gross loss brüt hasar
gross loss brüt zarar
gross loss gayri safi zarar
gross loss on sales satışların brüt zararı
gross margin brüt marj
gross margin brüt kar oranı
gross margin gayri safi kar
gross margin gayrisafi kar
gross margin method brüt kar yöntemi
gross minimum wage brüt asgari ücret
gross national debt brüt kamu borçları
gross national debt gayrisafi kamu borçları
gross national expenditure brüt milli harcamalar
gross national expenditure gayrisafi milli harcamalar
gross national expenditure gayrisafi milli harcama
gross national expenditure gayri safi milli harcama
gross national expenditures gayri safi milli harcamalar
gross national income gayrı safi milli gelir
gross national income, gni brüt milli gelir, gayrisafi milli gelir
gross national product gayrisafi yurtiçi hasıla
gross national product gayri safı milli hasıla (gsmh)
gross national product toplam milli üretim
gross national product gayrı safi yurtiçi hasıla
gross national product gayri safi milli hasıla
gross national product gayrisafi milli hasıla
gross national product gayri safi milli hasıla
gross national product brüt gayri safi milli hasıla
gross national product brüt milli gelir
gross national product gnp gayri safi milli hasıla
gross national product per capita kişi başı gayri safi milli hasıla
gross national product per capita kişi başına gayri safi yurt içi hasıla
gross national wellfare gayri safi milli refah
gross negligence ağır ihmal
gross negligence büyük gaflet
gross negligence büyük kusur
gross negligence ağır kusur
gross non-performing loans brüt takipteki alacaklar
gross of ice premium brüt prim
gross operating earnings brüt işletme kazancı
gross operating earnings gayri safi işletme kazancı
gross operating spread brüt kardan malın alış masrafları düşüldükten sonra kalan miktar
gross output gayri safi üretim
gross pay brüt ücret
gross pay brüt maaş
gross premium brüt prim
gross price brüt fiyat
gross price gayri safı fiyat
gross private domestic investment gayri safı özel yurt içi yatırım
gross private domestic investment gayrisafi özel yurtiçi yatırım
gross proceeds gayri safi hasılat
gross proceeds gayrisafi hasılat
gross profit gayri safi kar
gross profit gayri safi kar
gross profit gayrisafi kar
gross profit brüt kar
gross profit gayri safı kar
gross profit analysis brüt kar analizi
gross profit analysis brüt kar tahlili
gross profit margin brüt kar marjı
gross profit method brüt kar yöntemi
gross profit of a trading company bir ticari şirketin brüt karı
gross profit on sales satışların brüt karı
gross profit on sales satıştan elde edilen gayrisafi kar
gross profit on sales satış brüt karı
gross profit or loss brüt satış karı veya zararı
gross profit percentage brüt kar yüzdesi
gross profit rate brüt kar oranı
gross public debt gayri safi hükümet borçları
gross real operating profit/loss brüt esas faaliyet karı/zararı
gross receipts gayri safi satışlar
gross receipts gayri safı satışlar
gross receipts brüt ödemeler
gross receipts brüt tahsilat
gross receipts gayrisafi satışlar
gross receipts brüt hasılat
gross register tonnage gros recister tonajı
gross register tonnage brüt gemi tonajı
gross register tonnage sicile kayıtlı gros ton
gross registered tonnage brüt tonaj (grt)
gross reportable fringe benefits total bildirim gerektiren brüt yan ödenekler toplamı
gross request brüt ihtiyat
gross return brüt dönüş
gross revenue gayri safi hasılat
gross revenue gayri safi gelir
gross revenue brüt gelir
gross revenue gayrisafi gelir
gross revenue brüt hasılat
gross sale revenues gayrısafi satış hasılatı
gross sales gayri safı satışlar
gross sales brüt satış
gross sales toplam gayri safi satışlar
gross sales brüt satışlar
gross sales margin brüt satış karı
gross simple interest brüt basit faiz
gross substitutes ikame girdiler
gross surplus brüt kar
gross tax burden gayri safi vergi yükü
gross terms brüt hükümler
gross tonnage brüt tonaj
gross tonnage brüt gemi tonajı
gross trading loss brüt ticari zarar
gross trading profit gayri safi ticari kar
gross up clause brütleştirme maddesi
gross up clause brütünü bulma maddesi
gross value gayri safi kıymet
gross value gayrisafi değer
gross value brüt kıymet
gross value added brüt katma değer
gross value added gayrisafi katma değer
gross wage brüt ücret
gross weight brüt ağırlık
gross yearly salary yıllık brüt maaş
gross yield brüt verim
gross yield brüt getıri
gross yield gayrisafi verim
in the gross toptan
information about changes in accounting estimates and their monetary effects, those which have materially effect to gross profit ratios işletmenin gayrisafi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri
monthly gross salary expectation aylık brüt maaş beklentisi
negative gross accrued interest eksi brüt faiz tahakkuku
negative gross margin brüt zarar
nominal gross domestic income nominal gayrı safı yurt içi hasıla
potential gross national product potansiyel verim
potential gross national product potansiyel gayri safi milli hasıla
profit or loss from gross sales brüt satış karı veya zararı
rate of gross profit gayri safi kar oranı
rate of gross profit brüt kar oranı
rate of gross profit gayrisafi kar oranı
sell in gross toptan satmak
total gross national product toplam gayri safi milli hasıla
total gross national product brüt gayri safi milli hasıla
trend rate of gross national product growth gayri safi milli hasılanın büyüme oranı trendi
Law
alimony in gross vergiler çıkmadan nafaka
easement in gross kişisel irtifak hakkı
gross breach ağır ihlal
gross fault ağır kusur
gross fault ağır hata
gross misconduct ağır suç
gross misconduct görevi kötüye kullanma
gross misconduct ağır suistimal
gross neglect ağır ihmal
gross negligence ağır ihmal
gross negligence büyük gaflet
gross negligence büyük ihmal
gross receipts brüt hasılat
gross revenue brüt hasılat
killing by gross carelessness taksirle öldürme
killing by gross carelessness taksirle adam öldürme
open and gross lewdness alenen ahlaka aykırı hareket
servitude in gross şahsi irtifak
widespread and gross violation yaygın ve kapsamlı şekilde ihlal
Politics
committee on the harmonisation of gross national income at market prices gayrisafi milli gelirin piyasa fiyatlarıyla uyumlaştırılması komitesi
committee on the harmonisation of the compilation of gross national product at market prices gayrisafi milli hasılanın piyasa fiyatlarıyla derlenmesinin uyumlaştırılması komitesi
gross human rights violations ağır insan hakları ihlalleri
gross national debt gayri safi devlet borçları
gross national product (gnp) gayri safi milli hasıla
gross negligence ağır kusur
Institutes
gross national product gayrısafi milli hasıla
real time gross settlement system gerçek zamanlı brüt hesap kapatma sistemi
Insurance
gross arrived damaged value varış tarihinde hasarlı brüt değer
gross arrived sound value varış tarihinde sağlam brüt değer
gross earned premium brüt kazanılmış primler
gross minimum wage brüt asgari ücret
gross net estimated premium income brüt net tahmini prim geliri
gross net premium income brüt net prim geliri
gross net written premium income brüt net akdedilen prim geliri
gross original premium brüt asli prim
gross original rate brüt asli fiyat
gross premium brüt prim
gross premium income brüt prim geliri
gross registered tonnage kayıtlı brüt tonaj
gross retention brüt konservasyon
gross tons brüt ton
gross weight brüt ağırlık
gross written premiums brüt yazılan primler
gross yield brüt hasilat
on gross nakliyat sigortasında tenzillerden önceki brüt prim
original gross premium asli brüt prim
original gross premium income asli brüt prim geliri
original gross rate asli brüt fiyat
Tourism
gross operating profit brüt işletme geliri
Media
gross rating point rating
Technical
gross anatomy makroskopik anatomi
gross area saltlanmamış olan
gross area çıkarılmamış alan
gross calorific value üst ısıl değer
gross calorific value üst kalorilik değer
gross calorific value brüt ısıtıcı değeri
gross capacity brüt kapasite
gross combination weight yalın birleşik ağırlık
gross density brüt yoğunluk
gross duty brüt sulama suyu miktarı
gross engine power brüt motor gücü
gross error kaba hata
gross head brüt düşü
gross index ana dizin
gross index temel dizin
gross irrigable area brüt sulanabilir alan
gross irrigation area brüt sulama alanı
gross porosity aşkın gözeneklilik
gross power toplam güç
gross pressure mutlak basınç
gross product brüt gelir
gross reservoir capacity brüt rezervuar kapasitesi
gross revenue brüt gelir
gross section dolu kesit
gross ton brüt ton
gross ton büyük ion
gross tonnage gros tonaj
gross tonnage gros tonilato
gross train weight azami yüklü katar ağırlığı
gross vehicle weight azami yüklü ağırlık
gross vehicle weight (gvw) brüt araç ağırlığı
gross vehicle weight rating yalın taşıt ağırlığı derecelendirmesi
gross weight daralı ağırlık
gross weight brüt ağırlık
gross weight azami ağırlık
gross weight uçağın kargo da dahil toplam ağırlığı
nominal gross-lidded capacity kapalı durumdaki anma brüt kapasite
Computer
gross index ana dizin
gross index temel dizin
Telecom
equivalised gross household income eşit brüt hane halkı geliri
gross barter terms of trade gayri safi değişim ticaret hadleri
gross exposure brüt maruziyet
gross value added gayri safi katma değer
Construction
gross construction area inşaatın toplam alanı
gross error kaba hata
Automotive
gross axle load brüt aks yükü
gross axle weight rating brüt aks yükleme değeri
gross combination weight brüt kombine ağırlık
gross combination weight brüt toplam ağırlık
gross power brüt güç
gross vehicle weight dolu ağırlık
gross vehicle weight gros ağırlık
gross vehicle weight yolcular ve yükle birlikte toplam taşıt ağırlığı
gross vehicle weight brüt araç ağırlığı
vehicle gross mass brüt araç kütlesi
Traffic
gross defective ağır kusurlu
Aeronautic
center of gross lift toplam kaldırma kuvveti merkezi
center of gross lift toplam taşıma kuvveti merkezi
design gross weight dizayn brüt ağırlığı
gross flight path toplam uçuş yolu
gross flying weight brüt uçuş ağırlığı
gross lift toplam kaldırma kuvveti
gross standard thrust toplam standard itme kuvveti
gross tare weight toplam dara ağırlığı
gross thrust toplam itme kuvveti
gross weight toplam ağırlık
gross wing area toplam kanat alanı
Marine
gross register tonnage brüt gemi tonajı
gross registered tonnage hacim kapasitesi
gross ton gros ton
gross ton gros tonilato
gross tonnage brüt gemi tonajı
gross tonnage gayri safi tonaj
gross tonnage gros tonaj
gross tonnage brüt tonajı
gross tonnage geminin kapalı yerlerinin hacmi
gross weight yüklü ağırlık
Medical
fine and gross motor skills ince ve kaba motor becerileri
gross cystic disease of breast kistik meme hastalıkları
gross examination numunelerin gözle yapılan patolojik muayenesi
gross lesion gözle görülebilen lezyon
gross pathology gros patoloji
gross sample homojen örnek
gross-ferguson technique gross-ferguson tekniği
Psychology
gross motor control kaba motor kontrol
gross motor coordination kaba motor koordinasyonu
gross motor skills kaba motor becerileri
Optics
gross motor coordination büyük motor koordinasyon
Food Engineering
nominal gross lidded capacity kapatılmış kutu anma brüt kapasitesi
Marine Biology
gross catch gerçek av
Agriculture
gross agricultural income gayrisafi tarımsal gelir
gross agricultural production gayri safi tarımsal üretim
Environment
capacity factor–gross tam kapasite faktörü
gross alpha activity of nonvolatile radionuclides uçucu olmayan radyonüklidlerin alfa aktivitesinin ölçülmesi
gross alpha particle activity brüt alfa radyoaktivitesi
gross beta particle activity brüt beta radyoaktivitesi
gross floor area brüt taban alanı
measurement of gross beta activity in non-saline water tuzlu olmayan sularda beta aktivitesinin ölçülmesi
Geology
gross floor area binaların taban alanı toplamı
Military
d-day material readiness gross capability d-günü malzeme hazırlık gayri-safi imkan ve kabiliyeti
gross register tonnage gayri safi tonilato
gross settlement kaba tutarı
gross space gayri safi depolama sahası
gross space available for storage safi depolama sahası
gross space for storage operation safi depolama çalışmaları sahası
gross tonnage gayri safi tonilato
gross vehicle weight brüt araç ağırlığı
gross vehicle weight gayri safi araç ağırlığı