save - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

save

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"save" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 40 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
save f. (para) biriktirmek
save f. kurtarmak
save f. biriktirmek
save i. kurtarma
General
save f. muhafaza etmek
save f. tutmak
save f. kusuruna bakmamak
save f. artırmak
save f. tasarruf etmek
save f. kayda geçirmek
save f. engellemek
save f. ayırmak
save f. bağışlamak
save f. idareli harcamak
save f. biriktirmek
save f. kurtarmak
save f. (para) biriktirmek
save f. korumak
save f. saklamak
save f. idareli kullanmak
save f. kazandırmak
save i. sayıyı önleme
save ed. gayri
save ed. başka
save ed. hariç
save ed. yalnız
save ed. dışında
save ed. haricinde
save ed. ancak
save ed. -den başka
Trade/Economic
save tasarrufta bulunmak
Technical
save kaydetmek
save korumak
save kurtarmak
save saklamak
Computer
save kaydet
save saklama
save kaydedilen
save kaydetme
save kaydetmek

"save" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 409 sonuç

İngilizce Türkçe
General
save on f. idareli kullanmak
save on f. tasarruf etmek
save face f. başını dik tutmak
save one's face f. itibarını zedeleyebilecek bir durumdan yüzünün akıyla çıkmak
save money f. para biriktirmek
save oneself f. başının çaresine bakmak
save one's skin f. sağ kurtulmak
save money f. para tutmak
save up f. para biriktirmek
save one's skin f. postu kurtarmak
save one's skin f. başını kurtarmak
save face f. görünüşü kurtarmak
save time f. zaman kazanmak
save life f. hayat kurtarmak
save one's face f. yiğitliğe leke sürmemek
save one's life f. canını kurtarmak
save one's skin f. paçayı kurtarmak
save for f. para biriktirmek
save up f. biriktirmek
save time f. zamandan kazanmak
save time f. zamandan tasarruf etmek
save the changes f. değişiklikleri kaydetmek
save the world f. dünyayı kurtarmak
save somebody from death f. ölümden kurtarmak
save somebody from death f. ölmekten kurtarmak
save the building from demolition f. binayı yıkımdan kurtarmak
save the house from demolition f. evi yıkımdan kurtarmak
save one's place f. yerini tutmak
save the day f. günü kurtarmak
save someone from the wreckage f. enkazdan kurtarmak
save someone from the wreckage f. göçükten kurtarmak
save someone from the wreckage f. enkaz altından kurtarmak
save someone from the wreckage f. göçük altından kurtarmak
save someone's life f. hayatını kurtarmak
save time f. zaman kazandırmak
save the situation f. hızır gibi yetişmek
save money f. tasarruf etmek
save one’s honour f. namusunu korumak
save one’s honor f. namusunu korumak
save on f. israfından kaçınmak
save as f. yeni adla saklamak
save one's breath f. boşuna soluk tüketmemek
save one's breath f. nefesini boşuna tüketmemek
save up f. tasarruf sağlamak
save one's life f. hayatını kurtarmak
save on energy f. enerjiden tasarruf etmek
save one’s life f. hayatını kurtarmak
save something for the right occasion f. bir şeyi uygun bir zamana saklamak
save someone the trouble f. birini zahmetten kurtarmak
save the cost f. maliyeti kurtarmak
save the lives of two men f. iki adamın hayatını kurtarmak
save money up f. para biriktirmek
save everybody's lives f. herkesin hayatını kurtarmak
save the marriage f. evliliği kurtarmak
save oneself f. kendini kurtarmak
save money for something f. bir şey için para biriktirmek
save a seat on the bus f. birine otobüste yer ayırmak
save the photographs from the fire f. fotoğrafları yanmaktan kurtarmak
save someone from the attacker f. birini saldırgandan kurtarmak
save space f. (telefonda vb) yer kazanmak
save the hostages f. rehineleri kurtarmak
save a seat f. yer tutmak
save appearances f. görüntüyü kurtarmak
save someone from drowning f. birini boğulmaktan kurtarmak
enforced save i. çalışanların tasarrufa teşvik edilmesi
save-all i. atık-önleyici
save the date i. düğüne davet etmek amacıyla gönderilen ön davetiye
power save mode i. enerji tasarrufu modu
power save mode i. güç tasarrufu modu
save that zf. ancak
save for ed. hariç
save that bağ. yalnız
god save us ünl. tanrı bizi korusun
god save the king ünl. tanrı kralı korusun
Phrasals
save up for something bir şey için para biriktirmek
save money toward something (bir şey almak/belli bir amaç/hedef için) para biriktirmek
Phrases
save your energy save your money enerjini boşa harcama paran cebinde kalsın
god save britain tanrı britanya'yı korusun
god save the queen tanrı kraliçeyi korusun
save my earth dünyamı kurtar
save our souls ruhlarımızı kurtarın
Proverb
save up something for a rainy day ak akçe kara gün içindir
save for a rainy day ak akçe kara gün içindir
beauty will save the world dünyayı güzellik kurtaracak
Colloquial
save one's bacon canını kurtarmak
save one's bacon durumunu kurtarmak
god save the mark! aman tanrım!
god save the mark! ne diyeceğimi bilemiyorum!
save me kurtar beni
save someone's bacon yardımına koşmak
save someone's neck imdadına yetişmek
save someone's neck birinin kıçını kurtarmak
save someone's skin yardımına yetişmek
save someone's bacon yardımına yetişmek
save someone's skin yardımına koşmak
save someone's skin yardım etmek
save someone's neck yardımına yetişmek
save someone's neck yardım etmek
save someone's bacon imdadına yetişmek
save someone's skin imdadına yetişmek
save someone's neck yardımına koşmak
save someone's bacon yardım etmek
save someone's bacon birinin kıçını kurtarmak
save someone's skin birinin kıçını kurtarmak
save me some birazını bana bırak
save that bullshit bırak saçmalamayı
save that bullshit bırak maval okumayı
save the best for the last en iyisini sona saklamak
save the best for the last en iyisini en sona saklamak
can't do something to save your life hayatta/ölse yapamamak
save it! sus!
save it! (öğütleri vb) kendine sakla!
save it! kapa çeneni!
Idioms
save one's skin postu kurtarmak
save face zevahiri kurtarmak
save one's breath çenesini yormamak
scrimp and save kemerleri sıkmak
save your breath çeneni yorma!
save one's bacon yakayı kurtarmak
save one's neck postu kurtarmak
pinch and save dişinden tırnağından artırmak
save appearances zevahiri kurtarmak
save someone's blushes birisini utandırmaktan kaçınmak
save someone's blushes utandırmamaya çalışmak
scrimp and save çok cimri olmak
scrimp and save cebinde akrep olmak
scrimp and save çok tutumlu olmak
scrimp and save üçün beşin hesabını yapmak
save someone's bacon kıçını kurtarmak
save somebody's skin birinin kıçını kurtarmak
save a bundle on something bir yığın para ödemekten kurtulmak
save a bundle on something epeyce bir miktar tasarruf etmek
save something for a rainy day (zor günler için) bir kenara koymak
save something for a rainy day zor günler için saklamak
save oneself (for marriage) (evlenene kadar) bekaretini korumak
save one's own skin kendi postunu kurtarmak
scrimp and save ucu ucuna geçinmek
scrimp and save kıt kıtına harcamak
save your own skin kendi kıçını kurtarmak
save the day durumu/vaziyeti kurtarmak
Speaking
turn on the lights to save your eyes gözlerinizi yormamak için ışığı açın
he walks home to save carfare yol parasından tasarruf etmek için eve yürüyerek gider
save your breath ne desen nafile
save your breath nefesini tüketme
save your breath ne desen boş
you had a chance to save yourself kendini kurtarma şansın vardı
i'll save you the trouble sizi zahmetten kurtarayım
save me beni kurtar
save the last bullet for yourself son kurşunu kendin için sakla
I came to save you seni kurtarmaya geldim
save it! düşüncelerini kendine sakla!
Slang
save your own ass kendi kıçını kurtar
a hell of a save mükemmel bir kurtarış
save the drama for your mama zırıltılarını anana sakla
Trade/Economic
marginal propensity to save marjinal tasarruf eğilimi
average propensity to save ortalama tasarruf eğilimi
propensity to save tasarruf eğilimi
marginal propensity to save marjinal tasarruf meyli
propensity to save tasarruf temayülü
propensity to save artırım eğilimi
save and go away kurtar ve kaç
marginal propensity to save marjinal tasarruf eğilimi
Law
save for the exceptions or derogations provided for -de öngörülen istisnalar ya da sapmalar saklı kalmak kaydıyla
save the statute davanın zamanaşımını kesmek
Politics
save for the exceptions or derogations provided for de öngörülen istisnalar ya da sapmalar saklı kalmak kaydıyla
save as otherwise provided aksine rapor olmadıkça
save as otherwise provided aksi öngörülmedikçe
even in such circumstances it is your duty to save the turkish independence and republic işte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen, türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır
Technical
recovery save set kurtarma kaydetme kümesi
save as yeni adla kaydetmek
save as yeni adla saklamak
auto-save on submit gönderme sırasında otomatik kaydetme
Computer
toner save toner tutumu
save/update all kaydet/tümünü güncelleştir
lock/save sheet sayfayı kilitle/kaydet
save as/save copy as farklı kaydet
save/update kaydet/güncelleştir
save to idc/htx idc/htx'e kaydet
save as/export farklı kaydet/ver
would you like to save your changes? değişiklikleri kaydetmek istiyor musunuz?
save copy kopyayı kaydet
save in kaydetme yeri
save text metni kaydet
save picture in document resmi belgeye kaydet
save map template harita şablonu kaydet
save in folder kaydet
save a copy kopyasını kaydet
save copy as kaydet kopya yeni adla
save file as type kaydedilecek dosya türü
save scheme düzeni kaydet
save workbook kaydet çalışmakitabı
save formatted values biçimleriyle birlikte
save colors renkleri kaydet
save picture as resmi farklı kaydet
save report assave report raporu kaydet
save file as type dosya kayıt türü
save changes değişiklikleri kaydet
save macro as makroyu farklı kaydet
save as html html olarak kaydet
save as olarak kaydet
save ade as ade'yi farklı kaydet
save copy as kopyayı farklı kaydet
save chart as grafiği farklı kaydet
save record kaydı kaydet
save binder as cildi farklı kaydet
save this image bu resmi kaydet
save html html'yi kaydet
save with document belge ile kaydet
save data only for forms veriyi sadece formlar için kaydet
save property özelliği kaydet
save report assave results sonuçları kaydet
save data only for forms formlar için veriyi kaydet
save file dsn dosya dsn'i kaydet
save form as formu farklı kaydet
save ribbons şerit tutumu yap
save workspace çalışma alanını kaydet
save with fonts yazıtipleriyle kaydet
save page as sayfayı farklı kaydet
save selections seçimleri kaydet
save history as geçmişi farklı kaydet
save system authority sistem saklama yetkisi
save capture? yakalama kaydedilsin mi?
save object nesne kaydet
save file in dosya kaydedilecek yer
save summary as özeti adıyla kaydet
save all tümünü kaydet
save form formu kaydet
save settings ayarları kaydet
save it to disk dosyayı diske kaydetmek
save as report rapor olarak kaydet
save copy as kopyasını farklı kaydet
save options kaydetme seçenekleri
save options seçenekleri kaydet
save copy as kopya kayıt türü
save logging file günlük dosyasını kaydedin
save avi file avı dosyası kaydet
save current kaydet
save toner toner tutumu
save key anahtarı kaydet
save unformatted values salt değerler olarak
save my name only yalnız adımı kaydet
save qualifier niteleyici kaydet
save log günlüğü kaydet
save midi scheme as mıdı düzenini farklı kaydet
save web query web sorgusunu kaydet
save all kaydet
save login id and oturum açma kimliğini kaydet ve
save data as veriyi farklı kaydet
save and exit kaydet ve çık
save preview picture önizleme resmini kaydet
save as default varsayılan olarak kaydet
save workbook as çalışma kitabını farklı kaydet
save on exit çıkışta kaydet
save messages iletileri kaydetme
save in folder kaydedileceği klasör
save to html html'ye kaydet
save formatted biçimli kaydet
save results sonuçları kaydet
save query sorguyu kaydet
save mde as mde'yi farklı kaydet
save search as aramayı kaydet
save list liste kaydet
save my name and password parola ve adımı kaydet
save selection seçimi kaydet
save project projeyi kaydet
save current document geçerli belgeyi kaydet
save object nesneyi kaydet
save as query sorgu olarak kaydet
save movie filmi kaydet
save report raporu kaydet
save password parolayı kaydet
save template şablonu kaydet
save error kaydetme hatası
save now şimdi kaydet
save as table tablo olarak kaydet
save history geçmişi kaydet
save version sürüm kaydet
save layout yerleşimi kaydet
save settings on exit çıkışta ayarları kaydet
save page sayfayı kaydet
save file as dosyayı farklı kaydet
save password parolayı sakla
save form to formu kaydet
save property özellik kaydet
save contents içerik kaydet
save chart grafik kaydet
save format biçim kaydet
save date kayıt tarihi
save copy as kopya olarak kaydet
save template şablon kaydet
save header source üstbilgi kaynağı kaydet
save as dosyasını farklı kaydet
save as file dosya olarak kaydet
save native picture formats only sadece doğal resim biçimlerinde kaydet
save to disk diske kaydet
save web page web sayfasını kaydet
save file dosya kaydet
save table tabloyu kaydet
save in kayıt yeri
save native picture formats only sadece özgün resim biçimlerini kaydet
save external link values dış bağlantı değerlerini kaydet
save form as report formu rapor olarak kaydet
save theme temayı kaydet
save as adıyla kaydet
save macro sheet as makro sayfasını farklı kaydet
save new object kaydet yeni nesne
save method yöntemi kaydet
save to kaydetme yeri
save changes in değişiklikleri kaydet
save query sorgu kaydet
save to database veritabanına kaydet
save in konum
save as farklı kaydet
save to file dosyaya kaydet
save as file dosyayı farklı kaydet
save pin pın'i kaydet
save qualifier niteleyiciyi kaydet
save as type kayıt türü
save as text metin olarak kaydet
save in inbox gelen kutusu'na kaydet
save binder cilt kaydet
save as yeni adla kaydet
save search arama kaydet
save previous scheme önceki düzeni kaydet
save search as arama kaydet
save contents içeriği kaydet
save system information sistem bilgisini kaydet
save workspace kaydet çalışmaalanı
save system files sistem dosyaları'nı kaydet
save target as hedefi farklı kaydet
save as picture resim olarak kaydet
save file as? dosya olarak kaydedilsin mi?
save as url url olarak kaydet
save address adresi kaydet
save it to disk diske kaydet
save worksheet as çalışma sayfasını farklı kaydet
save photo fotoğrafı kaydet
save palette paleti kaydet
save file as type dosyanın kayıt türü
save file saklama kütüğü
save toolbar kaydet araç çubuğu
save data with table layout veriyi tablo düzeniyle kaydet
save files dosyaları kaydet
save in folder kaydedilecek klasör
save in içine kaydet
save message as iletiyi farklı kaydet
save dialog kaydet diyalog
save data source veri kaynağını kaydet
save search aramayı kaydet
save and close kaydet ve kapat
select to save kaydetmek için seçin
automatic save every otomatik kaydetme aralığı
save attachment eki kaydet
save form form kaydet
save and update all kaydet ve tümünü güncelleştir
save briefcase evrak çantası'nı kaydet
can save files dosyaları kaydedebilir
automatically save view görünümü otomatik olarak kaydet
save scheme as düzeni farklı kaydet
can't save kaydedemiyor
cannot save kaydedilemiyor
save and dial kaydet ve çevir
save results sonuçları sakla
save file in kayıt yeri
background save arka planda kayıt
confirm save kaydetmeyi onayla
don't save kaydetme
energy save enerji tasarrufu
don't save log günlüğü kaydetme
energy save güç tutumu
failed to save kaydedemedi
fast save hızlı kaydetme
file save dosya kaydet
file save as dosyayı farklı kaydet
full save tamamını sakla
lock and save template şablonu kilitle ve kaydet
lock but don't save kilitle ancak kaydetme
power save güç tasarrufu
power save güç tutumu
power save mode enerji koruma modu
power save mode güç tutumu modu
power save güç koruması
power save mode enerji kazanç modu
power save on güç koruması açık
save as copy kopya olarak kaydet
save a file dosya kaydetme
prompt for save kaydetmek için sor
prompt to save normal template normal şablonu kaydetmeden önce sor
save task order görev sırasını kaydet
save as kaydet yeniadla
recalculate before save kaydetmeden önce hesapla
save all data tüm veriyi kurtar
disk full-unable to complete save operation disk dolu-kayıt işlemi tamamlanamıyor
toner save -on toner tutumu yap -açık
save as yeni adla sakla
save the folder klasörü kaydet
save my phone number telefon numaramı kaydet
save function kaydetme fonksiyonu
save playlist çalma listesini kaydet
save draft taslağı kaydet
Food Engineering
save-all şerbet tutucu
Environment
campaign to save the rainforests yağmur ormanlarını kurtarma kampanyası
Sport
kick save kalecinin atılan şutu ayakları ile önlemesi
kick save topu ayaklarıyla kurtarma
Football
pull off a great save nefis bir kurtarış yapmak
save penalty penaltıyı kurtarmak
save penalty penaltı kurtarmak
Printery
save-all system elyaf geri kazanma sistemi
Abbreviation
save our souls sos