kuvvet - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

kuvvet"kuvvet" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 63 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
kuvvet force i.
kuvvet power i.
kuvvet strength i.
General
kuvvet drive f.
kuvvet command i.
kuvvet exponent i.
kuvvet mightiness i.
kuvvet heart i.
kuvvet might i.
kuvvet dint i.
kuvvet vigour i.
kuvvet substance i.
kuvvet punch i.
kuvvet function i.
kuvvet beef i.
kuvvet vires i.
kuvvet go i.
kuvvet arm i.
kuvvet virtue i.
kuvvet sinew i.
kuvvet vim i.
kuvvet pep i.
kuvvet zing i.
kuvvet main i.
kuvvet energy i.
kuvvet thew i.
kuvvet moment i.
kuvvet vigor i.
kuvvet stamina i.
kuvvet action i.
kuvvet resource i.
kuvvet snap i.
kuvvet intensity i.
kuvvet faculty i.
kuvvet emphasis i.
kuvvet pith i.
kuvvet stress i.
kuvvet nerve i.
kuvvet activity i.
kuvvet vis i.
kuvvet robustness i.
kuvvet power i.
kuvvet force i.
kuvvet strength i.
kuvvet strain i.
kuvvet effort i.
kuvvet imperium i.
kuvvet balance i.
kuvvet ableness i.
kuvvet powerful s.
Slang
kuvvet kick
kuvvet juice
Law
kuvvet force
kuvvet arm
Politics
kuvvet power
Technical
kuvvet puissance
kuvvet strength
kuvvet potency
Computer
kuvvet power
Automotive
kuvvet force
kuvvet strength
Math
kuvvet power
Military
kuvvet force

"kuvvet" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

Türkçe İngilizce
General
kaba kuvvet kullanarak birini etkisiz hale getirmek overpower f.
kuvvet bulmak strengthen f.
kuvvet kullanmak use forcible means f.
kuvvet vermek strengthen f.
kuvvet vermek revitalize f.
kuvvet kazanmak gain vigor f.
üstün olmak (sayı/nüfuz/kuvvet/etki/derece açısından) predominate f.
kaba kuvvet kullanarak (birini) etkisiz hale getirmek overpower f.
kuvvet uygulamak apply force f.
kuvvet kazanmak gain strength f.
kuvvet uygulamak use force f.
kuvvet uygulamak bear f.
kuvvet sergilemek display power f.
kuvvet sergilemek display strength f.
kaba kuvvet kullanmak use brute force f.
kuvvet vermek enable f.
kuvvet vermek revitalise f.
kuvvet gösterisi show of strength i.
nükleer kuvvet nuclear force i.
kuvvet veya cesaretini kıran enervator i.
kuvvet çizgisi line of force i.
termodinamik kuvvet thermodynamic force i.
kuvvet ilacı roborant i.
kuvvet ilacı tonic i.
karşı kuvvet reaction i.
bileşke kuvvet resultant force i.
kuvvet şurubu restorative i.
acı kuvvet brute force i.
manevi kuvvet inner resources i.
ana kuvvet prime mover i.
askeri kuvvet military force i.
kuvvet veya cesaretini kırma enervating i.
manyetik kuvvet çizgisi magnetic line of force i.
mıknatıslayıcı kuvvet magnetizing force i.
yedek kuvvet reserves i.
kuvvet kazancı mechanical advantage i.
kuvvet verici ilaç tonic i.
manyetomotor kuvvet magnetomotive force i.
muharrik kuvvet driving power i.
kaba kuvvet brute force i.
muharrik kuvvet moving power i.
kaba kuvvet yaklaşımı brute force approach i.
kuvvet zamanı power stroke i.
motorize kuvvet panzer i.
mekanik kuvvet mechanical force i.
sevgiden doğan kuvvet satyagraha i.
kaba kuvvet force i.
kaba kuvvet jackboot i.
kaba kuvvet kullanan kimse jackboot i.
merkezkaç kuvvet centrifugal force i.
elektromotor kuvvet electromotive force i.
çevik kuvvet üyesi sweeney i.
üstel kuvvet exponential power i.
(kaldıraçta) kuvvet kolu effort distance i.
kuvvet yolu effort distance i.
kuvvet çizgisi force line i.
kuvvet katsayısı force constant i.
kuvvet komutanları commanders-in-chief of armed forces i.
iten kuvvet/güç booster i.
çevik kuvvet riot police i.
çevik kuvvet flying squad i.
kaba kuvvet saldırısı brute force attack i.
ortaya çekici kuvvet centripetal force i.
rehine kurtarma operasyonları gibi zor durumlarda nihai çare olarak kullanılan askeri kuvvet in-extremis force i.
temas gerektiren kuvvet contact force i.
daimi kuvvet/güç standing force i.
kuvvet kavramı force concept i.
kilogram kuvvet kg-f (kilogram-force) i.
ton-kuvvet ton-force i.
tahtın arkasındaki kuvvet eminence grise i.
kaba kuvvet raw power i.
kontrolsüz kuvvet raw power i.
kuvvet verici roborant s.
Phrases
kuvvet yönüne bağlı olarak depending on the direction of force
Proverb
birlikten kuvvet doğar united we stand united we are stronger
birlikten kuvvet doğar there is safety in numbers
birlikten kuvvet doğar united we stand divided we fall
birlikten kuvvet doğar there is strength in numbers
birlikten kuvvet doğar union is strength
birlikten kuvvet doğar many hands make light work
Colloquial
kaba kuvvet brute force
birlik kuvvet getirir union makes strength
birlikten kuvvet doğar union makes strength
tabana kuvvet kaç book it
Idioms
görünmeyen kuvvet the power behind the throne
beline kuvvet more power to your elbow!
beline kuvvet more power to you!
eline kuvvet more power to you!
eline kuvvet more power to your elbow!
kaba kuvvet heavy-handed force
Speaking
Allah sana güç kuvvet versin! may god strengthen you
Slang
kuvvet (içkide) kick
Trade/Economic
kuvvet politikası power politics
mali kuvvet financial muscles
güdücü kuvvet motive power
satın alma kuvvet paritesi purchasing power parity
Law
çevik kuvvet action force
kuvvet veren virtual
Politics
çok taraflı kuvvet multilateral force
çevik kuvvet riot squad
kuvvet üssü power base
teşrii kuvvet legislative power
çevik kuvvet rapid deployment force
kuvvet politikası power politics
kuvvet politikası gunboat diplomacy
yönetimdeki birçok unsurun karşılıklı etkileşimlerine dayalı olarak oluşturulan ortak mutabakatlara dayalı kuvvet alanı hetaerarchy
yönetimdeki birçok unsurun karşılıklı etkileşimlerine dayalı olarak oluşturulan ortak mutabakatlara dayalı kuvvet alanı heterarchy
kuvvet/güç kullanma yasağı the prohibition of the use of force
paramiliter kuvvet paramilitary force
kuvvet konuşlandırılması force deployment
cephe gerisinde faaliyet gösteren kuvvet fifth column
Technical
termoelektromotif kuvvet thermoelectromotive force
zırhlı kuvvet armored force
kuvvet hattı line of force
dış kuvvet external force
zıt elektromotor kuvvet back electromotive force
normal kuvvet eğrisi normal force curve
kuvvet tüneli power tunnel
mekanik enerjiyi ısı enerjisine dönüştüren kuvvet dissipative force
normal kuvvet longitudinal force
kuvvet alanı field of force
uygulanan kuvvet applied force
direkt elektromotor kuvvet direct electromotive force
iç kuvvet internal force
teğetsel kuvvet tangential force
radyal kuvvet radial forces
kuvvet çokgeni force polygon
kaybedici kuvvet dissipative force
buharlı kuvvet santralı steam power station
bileşen kuvvet component force
enine kuvvet transverse force
bir cismi sabit durumda tutan kuvvet constraining force
merkezcil kuvvet centripetal force
merkezkaç kuvvet ile temizleme centrifugal purification
kuvvet kanalı power channel
yanal kuvvet transverse force
kritik kuvvet critical force
normal kuvvet normal force
bir cismi ilk durumuna getiren kuvvet restoring force
kuvvet dalgalanması force fluctuation
tam kuvvet full tilt
radyal kuvvet radial force
insan tarafından üretilen doğal kuvvet prime mover
dinamometri (kuvvet ölçümü) dynamometry
etkili elektromotor kuvvet effective electromotive force
yanal kuvvet lateral force
merkezi kuvvet central force
ikiz kuvvet momenti moment of a couple
dengelenmemiş kuvvet unbalanced force
tekil kuvvet single force
1000 volta eşit olan bir elektromotor kuvvet birimi kilovoit
eksenel kuvvet axial forces
normal kuvvet diyagramı normal force diagram
kuvvet kolu effort arm
kuvvet ölçer force meter
birleşik eğilme ve eksenel kuvvet combined bending and axial loading
elektromanyetik kuvvet electromagnetic force
artık mıknatıslanım giderici kuvvet coercive force
kuvvet kanalı power canal
düzlem kuvvet sistemi plane forces system
ikincil kuvvet secondary force
kuvvet poligonu force polygon
aksiyel kuvvet axial force
yanal kuvvet transversal force
kuvvet aktarması force transmission
yatay kuvvet çifti horizontal couple
buharlı kuvvet santralı steam power plant
eksenel kuvvet centered force
merkezkaç kuvvet centrifugal power
kuvvet kolu lever arm
dinamik kuvvet dynamic force
eksenel kuvvet axial force
ana kuvvet principal force
virtüel kuvvet virtual force
yapıcı kuvvet actuating force
dağıtılmış kuvvet distributed force
merkezdışı kuvvet eccentric force
aşındırıcı kuvvet abrasive strength
bağlayıcı kuvvet adhesion force
indirgen kuvvet reducing power
kalorifik kuvvet calorific power
özekkaç kuvvet centrifugal force
merkezkaç kuvvet centrifugal force
özeksel kuvvet central force
santrifüj kuvvet centrifugal force
kapalı kuvvet poligonu closed force polygon
sıkıştırıcı kuvvet compressive force
düzeltici kuvvet restoring force
dengeleyici kuvvet restoring force
yatay kuvvet lateral pressure
mıknatıslayan kuvvet magnetizing force
manyetomotor kuvvet magnetomotive force
mıknatıssal kuvvet magnetic force
manyetik kuvvet magnetic force
manyetizan kuvvet magnetizing force
efektif kuvvet effective power
kuvvet merkezi generating station
kuvvet diyagramı force diagram
zıt elektromotor kuvvet back-electromotive force
kaba kuvvet yaklaşımı brute-force approach
elektromotiv kuvvet emf -electromotive force voltage
zıt elektromotor kuvvet counter-electromotive force
alçak düşülü kuvvet santralı low-head water-power station
yatay kuvvet horizontal force
hidrolik kuvvet hydraulic power
mekanik kuvvet mechanical force
elektromotor kuvvet emf
bileşke kuvvet resultant
kuvvet serisi power series
zıt elektromotor kuvvet counter electromotive force
kuvvet momenti moment of force
kuvvet noktası position of the effort
itici kuvvet propelling force
işletici kuvvet propelling force
sürücü kuvvet propelling force
noktasal kuvvet concentrated force
üçüncü kuvvet third power
öncü kuvvet vanguard
açık kuvvet poligonu unclosed force polygon
muharrik kuvvet ve su light power and water
sabit kuvvet constant force
toplam itici kuvvet total impulse
ortalama kuvvet mean strength
ortalama kuvvet average strength
çekirdek kuvvet core fleet
amaçlanan kuvvet seviyesi objective force level
boylamasına kuvvet longitudinal force
eşik kuvvet seviyesi threshold force level
çekme deneyi makinesinin kuvvet ölçme sistemi force measuring system of the tensile testing machine
ısıl atomsal kuvvet mikroskopisi thermal atomic force microscopy
ısıl kuvvet thermal force
itici kuvvet impulsion
termik kuvvet santrali thermal power station
üç boyutlu kuvvet alanı three-dimensional force field
üç boyutlu kuvvet alanlı görünge ölçümü three-dimensional force field spectroscopy
sesüstü kuvvet mikroskopisi ultrasonic force microscopy
yatay kuvvet mikroskopisi lateral force microscopy
taramalı kuvvet mikroskopisi scanning force microscopy
taramalı kuvvet mikroskobu scanning force microscope
taramalı durağan elektrikli kuvvet mikroskopisi scanning electrostatic force microscopy
esnek kuvvet elastic force
elektromotor kuvvet electromotive force
elektrikli devingen kuvvet electromotive force
etkin kuvvet eğimi effective force gradient
dağıntısal kuvvet entropic force
dikey kuvvet perpendicular force
magnetomotif kuvvet birimi gilbert
piezotepkimeli kuvvet mikroskopisi piezoresponse force microscopy
mıknatıssal rezonanslı kuvvet mikroskopisi magnetic resonance force microscopy
mıknatıs kuvvet mikroskopisi magnetic force microscopy
elektrostatik kuvvet mikroskopisi electrostatic force microscopy
döndürücü kuvvet rotational force
fotonlu kuvvet mikroskobu photonic force microscope
kesite dikey kuvvet normal force
salınımlı kuvvet mikroskopisi pulsed force microscopy
korunumlu kuvvet conservative force
lazer ışın kuvvet yoğunluğu dağılımı laser beam power density distribution
kilogram-kuvvet kilogram-force
kuvvet momenti torque
kuvvet ilacı tonic
kuvvet birimi unit of force
kuvvet mikroskopisi force microscopy
kuvvet çizgisi line of force
kuvvet ölçme dynamometry
kuvvet merkezi power centre
kuvvet döngüsü moment of force
kuvvet değişimi mikroskopisi force modulation microscopy
teğetsel kuvvet kaydı tangential force recording
tavsiye edilen kuvvet sınırları recommended force limits
aerodinamik kuvvet aerodynamic force
dengesiz kuvvet unbalanced load
kanada gelen kuvvet blade force
değişken/değişen kuvvet varying force
kuvvet ölçme sisteminin doğrulanması ve kalibrasyonu verification and calibration of the force-measuring system
kuvvet ölçme sistemi force-measuring system
kuvvet serilerinin yakınsaklığı convergence of power series
kuvvet yasası power law
ters elektromotor kuvvet reverse electromotive force
değişken kuvvet variable force
Computer
eyleyici kuvvet actuating force
merkezcil kuvvet centripetal force
yitirgen kuvvet dissipative force
Informatics
kaba kuvvet saldırı exhaustion attack
Electric
elektromotor kuvvet electromotive force
etkili elektromotor kuvvet effective electromotive force
direkt elektromotor kuvvet direct electromotive force
elektromanyetik kuvvet electromagnetic force
kuvvet alanı field of force
elektromotiv kuvvet electro-motive force
elektrik kuvvet mikroskopisi electric force microscopy
Mechanic
gerekli kuvvet required force
teğetsel kuvvet tangential force
radyal kuvvet radial force
Textile
en büyük kuvvet altında boyca uzama elongation at maximum force
Construction
sıfırlayıcı kuvvet coercive force
atomsal kuvvet mikroskobu atomic force microscope
itici kuvvet driving force
itme kuvvet repulsive force
Automotive
manyetik alan içinde hareket eden manyetik kuvvet hatları flux
elektromotiv kuvvet gerilimi electromotive force voltage
santrifüj kuvvet centrifugal force
fren kuvvet testi brake force test
yan kuvvet side force
manyetik kuvvet düşey çizgileri vertical lines of magnetic force
manyetik kuvvet magnetic force
kuvvet hatları lines of force
kuvvet zamanı power stroke
kuvvet çifti roll couple
kuvvet kolu torque arm
aerodinamik kuvvet aerodynamic force
yan kuvvet side force
manyetik kuvvet çizgileri magnetic lines of force
manyetomotor kuvvet magnetomotor force
merkeze çekici kuvvet centripetal force
elektromotor kuvvet electromotive force
teğetsel kuvvet tangential tension
paund kuvvet pound force
Aeronautic
kuvvet çubuğu drag strut
eksensel kuvvet axial force
aerodinamik kuvvet aerodynamic force
engelleme kuvvet takviyeleri drag wires
santripetal kuvvet centripetal force
kuvvet balans force balanced accelerometer
engelleme kuvvet ekseni drag axis
uçağın kanat ve dümenini etkileyerek onu kaldıran kuvvet lift
kuvvet balans transduzeri force balance transducer
kuvvet oranı force ratio
Marine
dengeleyici kuvvet coriolis force
çekici kuvvet tractive force
halatın bükümü sırasında uygulanan kuvvet lay
hidrostatik kuvvet hydrostatic restoring force
düşey kuvvet vertical force
kuvvet uygulanan yer locality of exerting force
yerçekimsel kuvvet gravitational force
tutucu kuvvet restoring force
kuvvet akısı radiation force
deprem esnasındaki hidrolik kuvvet hydrodynamic force during earthquake
iki eksenli sıkıştırıcı kuvvet biaxial compressive strength
çapraz kuvvet transverse force
akışmazlık kuvvet viscous force
depreme kaynaklı hidrodinamik kuvvet earthquake-induced hydrodynamic force
Medical
zihinsel kuvvet mental faculty
elektrostatik kuvvet electrostatic force
atomsal kuvvet mikroskobu atomic force microscope
referans eş değer eşik kuvvet seviyeleri reference equivalent threshold force levels
kuvvet hapı pep pill
Psychology
pratiğin kuvvet yasası power law of practice
Pharmaceutics
kuvvet ilacı tonic
Food Engineering
sürükleyici kuvvet driving force
yürütücü kuvvet driving force
sürücü kuvvet driving force
itici kuvvet driving force
Math
kuvvet merkezi radical center
kuvvet kümesi power set
formal kuvvet serisi formal power series
formel kuvvet serisi formal power series
kuvvet ekseni radical axis
n'ci kuvvet nth power
kuvvet serisi power series
kuvvet özelliği power property
kuvvet fonksiyonu power function
iki çemberin kuvvet ekseni radical axis of two circles
Statistics
göreli kuvvet relative potency
Physics
zayıf kuvvet weak force
baskın kuvvet strong force
diğer bir kuvvet tarafından dengelenen kuvvetin bileşimi ya da kombinasyonu equilibrant
metrik sistem kuvvet birimi dyne
bileşen kuvvet component force
ısılçekirdeksel kuvvet thermonuclear force
termonükleer kuvvet thermonuclear force
ısıl elektromotor kuvvet thermal electromotive force
özekçil kuvvet centripetal force
merkezcil kuvvet centripetal force
merkezkaç kuvvet centrifugal power
kaybedici kuvvet dissipative force
yitirgen kuvvet dissipative force
bileşke kuvvet resultant force
yüke etkiyen kuvvet force on charge
manyetik kuvvet çizgisi magnetic line of force
kuvvet çizgisi line of force
nükleer kuvvet nuclear force
kuvvet vektörü force vector
özgül itici kuvvet specific impulse
ton-kuvvet tone-force
atomsal kuvvet mikroskobu atomic force microscope
atomlararası kuvvet interatomic force
atomsal kuvvet mikroskopisi atomic force microscopy
gidergen kuvvet coercive force
dış kuvvet external force
iç kuvvet internal force
maddenin doğasında olan kuvvet innate force of matter (vis insita)
kuvvet alanı forcefield
elektriksel kuvvet electrical force
ivme verici kuvvet accelerating force
hızı sabit olmayan harekete neden olan kuvvet accelerating force
ivmelendirici kuvvet accelerating force
Chemistry
kuvvet sabiti force constant
elektromotor kuvvet electromotor force
etki üretebilen aktif kuvvet veya madde agent
kıvıliter kuvvet electromotor force
kimyasal kuvvet chemical force
devingen kuvvet mikroskopisi dynamic force microscopy
kimyasal kuvvet mikroskobisi chemical force microscopy
moleküllerarası kuvvet intermolecular force
Botanic
merkezkaç kuvvet centrifugal force
Agriculture
yanal kuvvet side force
Environment
sismik kuvvet seismic force
kararsız aerodinamik kuvvet unsteady aerodynamic force
Geology
kaydırıcı kuvvet driving force
sıkıştırıcı kuvvet compressive force
1 g’lık bir kütleye saniye’de 1 cm’lik ivme kazandıran kuvvet dyne
hareket ettirici kuvvet driving force
aşındırıcı kuvvet abrasive power
Military
tek kuvvet tarafından yapılan tedarik single department procurement
taktik hava kuvvet komutanlığı tactical air force command
tek kuvvet tarafından gerçekleştirilen satın alma single department purchase
zırhlı kuvvet armoured force
yüksek hazırlık seviyeli kuvvet high readiness force
uluslararası halihazır kuvvet international actual strength
vurucu kuvvet bölgesi striking force area
vurucu kuvvet striking force
yurt dışı seferi kuvvet mesajı expeditionary force message
üçüncü derecede hazır kuvvet retired reserve
müşterek kuvvet joint force
mavi kuvvet komutanı blue commander
milli kuvvet komutanı national force commander
nükleer kuvvet nuclear force
nato havadan erken ihbar ve kontrol kuvvet komutanlığı nato airborne early warning and control force command
müşterek kuvvet komutanı joint force commander
mevcut kuvvet current force
nato havadan erken ihbar ve kontrol kuvvet komutanı commander nato airborne early warning and control force command (naew&c fc)
muntazam kuvvet regular force
mevcut kuvvet actual strength
silah taşıma ve kuvvet kullanma arming and use of force
özel kuvvet mensubu ranger
sayı ve kuvvet üstünlüğü preponderance
çevik kuvvet mobile force
çok uluslu kuvvet multi national force
çevik vurucu kuvvet mobile striking force
çok uluslu kuvvet multinational force
dengelenmemiş kuvvet unbalanced force
çevik stratejik vurucu kuvvet mobile strategic striking force
dost kuvvet friendly force
çok uluslu kuvvet multiple force
stratejik kuvvet intikali force projection
emniyet için özel ayrılmış kuvvet security detachment
elde bulunan kuvvet current force
elde tutulmuş kuvvet withheld force
ek kuvvet provisional force
fiili kuvvet yüzdesi percentage of authorized strength
fiili kuvvet action strength
gelecekte kullanılabilecek kuvvet contingency force
gayri nizami kuvvet irregular force
fiili kuvvet effective strength
fiili kuvvet international actual strength
geçici kuvvet temporary force
geçici kuvvet provisional force
fiili kuvvet authorized strength
halihazır kuvvet present strength
hafif silahlara sahip kuvvet lighty
hakiki kuvvet actual strength
gerekli askeri kuvvet required military force
görev ve kuvvet seviyesi birlikte ayarlanmış maddeler combination mission/level of effort oriented items
hazır kuvvet alert force
karşılıklı ve dengeli kuvvet indirimi mutual and balanced force reductions
işgalci kuvvet occupant force
kadro artırmalı kuvvet force basis
karşılıklı ve dengeli kuvvet indirimi müzakereleri mutual and balanced force reduction talks
karşı kuvvet counter-force
istek yapan kuvvet komutanlığı requiring department
karma kuvvet mixed force
kadro kuvvet artırması force augmentation
kuvvet tasarrufu yapmak economize forces
kuvvet muharebe hava karakolu force combat air patrol
kuvvet birimi module
kuvvet birleşimi force mix
kuvvet planlama süreci force planning process
kuvvet seviyesi level of strength
kuvvet komutanı force commander
amfibi kuvvet sancak gemisi amphibious force flagship
kuvvet çarpanı force multiplier
ara kuvvet planlama seviyesi intermediate force planning level
kuvvet koruma force protection
kuvvet içi intraservice
kuvvet komutanlığı özel stokları retail single manager stocks
kuvvet kullanma force entry
kuvvet dengesi balance of power
kuvvet harp akademileri service war colleges
kuvvet hedefi force goal
kuvvet komutanlıkları service commands
kuvvet gönderme numarası force marking
kuvvet grubu strength group
kuvvet belirleme simülasyon ve harekat planlama yardımcısı tool for operations planning force activation and simulation
amerikan donanmasında özel bir kuvvet navy seal
amfibi kuvvet amphibious force
alıkonmuş kuvvet withheld force
amfibi vurucu kuvvet amphibious striking force
kuvvet hazırlama seviyesi force generation level
kuvvet azaltma çizelgesi reduction table
kuvvet paketi force packaging