strain - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

strain

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"strain" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 96 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
strain f. gerilerek zorlanmak (kaslar)
strain f. gerginleştirmek
strain f. gerilmek
strain f. kasılmak
strain f. çok gayret etmek
strain i. gerginlik
strain i. gerilme
strain i. zorlama
General
strain f. germek
strain f. süzmek
strain f. ayırıp kenara koymak
strain f. gayret etmek
strain f. saptırmak
strain f. burkmak
strain f. incitmek
strain f. kendini zorlamak
strain f. arasından seçmek
strain f. burkulmak
strain f. kucaklamak
strain f. zorlamak
strain f. elekten geçirmek
strain f. ıkınmak
strain f. çabalamak
strain f. eğilmek
strain f. kasmak
strain f. süzgeçten geçirmek
strain f. yormak
strain f. zarar vermek
strain f. didinmek
strain f. çarpıtmak
strain f. filtre etmek
strain f. filtrelemek
strain f. zorlayarak incitmek (kası)
strain i. aile
strain i. yük
strain i. eser
strain i. belirti
strain i. hava
strain i. kuvvet
strain i. basınç
strain i. incinme
strain i. ifade
strain i. iz
strain i. mizaç
strain i. tür (bitki için)
strain i. makam
strain i. karakter
strain i. germe
strain i. ırk
strain i. biçimsizleşme
strain i. şekil değiştirme
strain i. baskı
strain i. burkulma
strain i. özellik
strain i. şarkı
strain i. zor
strain i. deformasyon
strain i. cins (hayvan için)
strain i. usul
strain i. anlam
strain i. silsile
strain i. yapı
strain i. melodi
strain i. nesil
strain i. kan
strain i. tarz
strain i. anlatım
strain i. zorluk
strain i. irsi özellik
strain i. soy
Technical
strain şekil değiştirme
strain biçim değiştirme
strain zorlamak
strain gerginlik
strain süzmek
strain gerilim
strain germek
strain zorlanma
strain gerinim
Telecom
strain zor
Construction
strain birim şekil değiştirme
strain gerinme
Marine
strain deformasyon
strain şekil değiştirme
Psychology
strain gerilme
strain strese bağlı sinirlilik durumu
Food Engineering
strain gerinim
strain suş
Chemistry
strain zorlama
Biology
strain suş
Biochemistry
strain tür
Marine Biology
strain aynı özellikteki balıklar
strain soy
strain türdeş
Music
strain ses
strain nağme

"strain" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 340 sonuç

İngilizce Türkçe
General
grunt and strain f. ıkınıp sıkınmak
put a strain f. zorlamak
put a strain f. zorluk getirmek
put a strain f. sıkıntı vermek
strain a gnat f. titizlenmek
strain after f. gayret etmek
strain at f. gayret etmek
strain at f. çabalamak
strain at a gnat and swallow a camel f. ufak bir kabahati mesele yapıp büyük bir yanlışa aldırmamak
strain at a gnat and swallow a camel f. önemsiz bir şeyi mesele yapıp önemli bir şeye hiç aldırmamak
strain every nerve f. elinden geleni yapmak
strain every nerve f. yırtınmak
strain every nerve f. büyük bir çaba göstermek
strain every nerve f. paralanmak
strain every nerve (to do something) f. şartlarını zorlamak
strain eyes f. gözü yormak
strain off f. süzerek ayırmak
strain one's eyes f. gözlerine zarar vermek
strain one's mind f. zihnini kurcalamak
strain out f. süzerek ayırmak
strain somebody to one's breast f. kucaklamak
strain something out of f. bir sıvıyı süzgeçten geçirip ondan bir şey çıkarmak
strain the eyes f. göz yormak
strain the pasta f. makarna süzmek
strain the pasta f. makarnayı süzmek
elongation strain i. uzama gerilimi
eye strain i. göz yorgunluğu
shear strain i. kayma gerinimi
strain gauge i. gerinim ölçer
Colloquial
strain at the leash yerinde duramamak
strain at the leash sabırsızlık göstermek
strain at the leash kabına sığmamak
strain at the leash sabırsızlanmak
Idioms
be under a lot of strain oldukça (çok) gergin/stresli olmak
crack under the strain iş yükünden/stresinden bunalıma girmek
place a strain on someone birine yük olmak
place a strain on someone birini baskı altında tutmak
put a strain on one's pocket birinin kesesine (ekonomik yönden) yük olmak
put a strain on somenone's nerve sinirlerini germek
put strain on üzerine baskı uygulamak
strain at a gnat pireyi deve yapmak
strain at gnats and swallow camels ağaca bakmaktan ormanı görememek
strain at gnats and swallow camels büyük sorunları göz ardı edip ufak tefeklerle uğraşmak
strain at gnats and swallow camels ayrıntılara takılıp bütünü görememek
strain away (at something) bir şeye kendini kaptırmak
strain away (at something) üzerinde çok uğraşmak/çabalamak
strain every nerve tüm şartları zorlamak
strain every nerve her yolu denemek
strain every nerve çalmadık kapı bırakmamak
strain every nerve her çareye başvurmak
strain every nerve elinden geleni yapmak
strain every sinew tüm şartları zorlamak
strain for an effect çok uğraşmak
strain for an effect çok çaba sarfetmek
strain one's ears (duymak için) kulaklarını zorlamak
strain one's eyes (bir şeyi görmek için) gözlerini zorlamak
strain one's voice sesini zorlamak
Speaking
it's better not to strain yourself kendini zorlamazsan iyi olur
Trade/Economic
mental strain zihinsel gerginlik
strain one's credit kredisini zorlamak
Technical
anelastic strain süreli esnek gerinim
axial strain eksenel gerinim
bain strain bain gerinimi
bending strain eğilme uzaması
breaking strain kopma uzaması
breaking strain kırılma uzaması
compression strain sıkma gerinimi
compression strain basma gerinimi
compressive strain basma gerinimi
compressive strain basınç deformasyonu
constant pre-strain test sabit ön gerilme deneyi
controlled strain test deformasyon kontrollü test
conventional strain genelleşmiş gerinim
creep strain sürünme gerinimi
critical shear strain kritik kesme gerinimi
critical strain kritik gerinim
dielectric strain dielektrik gerinimi
dielectric strain içyükül gerinimi
dislocation strain energy dislokasyon gerinim erki
dynamic strain test dinamik gerilme deneyi
edge strain enlemesine gerinim
edge strain lines kenar gerinim çizgileri
effective strain etkin gerinim
effective strain rate etkin gerinim hızı
elastic strain elastik uzama
elastic strain esnek deformasyon
elastic strain esnek gerilim
elastic strain esnek gerinim
elastic strain elastik boy değiştirme
elastic strain esnek uzama
elastic strain energy esnek gerinim erki
elastic strain energy in tension çekmede elastik şekil değiştirme enerjisi
elastic strain recovery esnek gerinim toparlanması
elastic tensile strain elastik çekme uzaması
elastic tensile strain çekme etkisiyle elastik uzama
elastic true strain esnek gerçek gerinim
electrical resistance strain gages elektrik dirençli gerinim ölçütü
energy of strain şekil değiştirme enerjisi
engineering strain mühendislik gerinimi
engineering stress-engineering strain curve mühendislik gerilimi-mühendislik gerinimi eğrisi
engineering stress-engineering strain diagram mühendislik gerilimi-mühendislik gerinimi çizgesi
evaluation of thermal strain by physiological measurement ısıl zorlanmanın fizyolojik ölçümle değerlendirilmesi
failure strain kırılma şekil değiştirmesi
homogeneous strain homojen deformasyon
increase of strain deformasyon artması
inelastic strain esnemez deformasyon
initial strain başlangıç gerinimi
instantaneous strain birden biçim değiştirme
instantaneous strain ani deformasyon
internal strain iç deformasyon
internal strain iç gerilme
invariant plane strain değişmez düzlem gerinimi
limit of elastic strain elastik boy değiştirme sınırı
linear compressive strain doğrusal basma gerinimi
linear strain lineer deformasyon
linear strain doğrusal gerinim
linear strain tineer uzama
linear tensile strain doğrusal çekme gerinimi
load test at constant strain rate sabit deformasyon hızında yükleme testi
logarithmic strain tersüstel gerinim
logarithmic strain logaritmik gerinim
martensite transformation strain martensit dönüşüm gerinimi
maximum strain en yüksek gerinim
modulus of strain-hardening gerinim sertleştirmesi katsayısı
modulus of strain-hardening gerinim sertleşmesi katsayısı
natural strain doğal gerinim
necking strain belverme gerinimi
nominal strain anma gerinimi
permanent strain kalıcı biçim değiştirme
permanent strain kalıcı gerinim
permanent strain kalıcı uzama
plain of strain şekil değiştirme düzlemi
plane strain düzlemsel gerinim
plane strain düzlemsel deformasyon
plane-strain conditions düzlemsel gerinim koşulları
plane-strain fracture toughness düzlemsel gerinimli kırılma tokluğu
plastic strain kalıcı deformasyon
plastic strain yoğruk gerinim
plastic strain plastik şekil değiştirme
plastic strain plastik deformasyon
plastic strain ratio plastik gerinim oranı
potential energy of strain şekil değiştirme potansiyel enerji
principal direction of strain asal şekil değiştirme doğrultuları
principal strain asal şekil değiştirme
rate of strain biçim değiştirme hızı
rate of strain şekil değiştirme hızı
rate of strain hardening gerinim sertleştirmesi hızı
rate of strain hardening gerinim sertleşmesi hızı
relieved strain hafifletilmiş gerilme
residual strain artık deformasyon
rotating strain gauge döner gerinim ölçer
semiconductor strain gage yarıiletken gerinimölçer
shear apparatus equipped with strain control defarmasyon kontrollü kesme aleti
shear box with strain control deformasyon kontrollü kesme aleti
shear strain kesme gerinimi
shear strain kesme deformasyonu
shear strain response kayma gerilmesi cevabı
shearing strain kesme deformasyonu
shear-strain rate kesme-deformasyon hızı
slow strain rate test yavaş gerinme hız deneyi
specific strain özgül şekil değiştirme
state of strain gerinim durumu
state of strain şekil değiştirme hali
strain acceleration şekil değiştirmenin hızlandırılması
strain ageing uzama yaşlanması
strain ageing gerinim yaşlanması
strain aging gerinim yaşlandırması
strain aging gerinim yaşlanması
strain amplitude gerinim genliği
strain analysis gerinim çözümlemesi
strain analysis şekil değiştirme analizi
strain at failure kırılma deformasyonu
strain conditions şekil değiştirme şartları
strain control deformasyon kontrolü
strain controlled load test deformasyon kontrollü yükleme testi
strain curve gerinim eğrisi
strain disc gerinimli cam disk
strain distribution gerinim dağılımı
strain due to torsion torsiyon deformasyonu
strain due to torsion torsiyon şekil değiştirmesi
strain due to torsion torsiyon uzaması
strain element süzgeç elemanı
strain ellipsoid gerilmeli elipsoit
strain energy gerinim erki
strain energy şekil değiştirme enerjisi
strain failure yenilme uzaması
strain failure kopma uzaması
strain failure kırılma uzaması
strain gage strengeç
strain gage streyn geyç
strain gage birim deformasyon ölçer
strain gage uzama ölçeri
strain gage gerinim ölçer
strain gage gerinim pulu
strain gauge strengeyç
strain gauge gerinim pulu
strain gauge uzama ölçeri
strain gauge strengeç
strain gauge gerilme mastarı
strain gauge gerilim ölçer
strain gauge gerinimölçer
strain gauge gerilme göstergesi
strain gauge uzama ölçer
strain gauge birim deformasyon ölçer
strain hardening gerinim sertleşmesi
strain hardening gerinim sertleştirmesi
strain hardening pekleştirme
strain hardening şekil değiştirme sertleşmesi
strain hardening işlem sertleşmesi
strain hardening uzanma sertleşmesi
strain- hardening coefficient gerinim sertleşme katsayısı
strain- hardening coefficient gerinim sertleştirme katsayısı
strain markings gerinim izleri
strain marks dip izleri
strain measurement deformasyon ölçümleri
strain measurement uzama ölçümü
strain meter streyin metre
strain meter deformasyon ölçer
strain point katılaşma sıcaklığı
strain point katılaşma noktası
strain properties deformasyon özellikleri
strain rate gerilme oranı
strain rate şekil değiştirme hızı
strain rate gerinim hızı
strain rate deformasyon hızı
strain rate sensitivity gerinim duyarlılığı
strain relaxation gerinim gevşemesi
strain relief flexibility gerilim azaltma esnekliği
strain rods gerinim çubukları
strain tensor deformasyon tensörü
strain unit germe ünitesi
strain viewer gerinim izleyici
strain-age embrittlement gerinim yaşlandırması gevrekleşmesi (düşük karbonlu çelik)
strain-bearing element gergi taşıyıcı eleman
strain-free objective gerinimsiz nesnel mercek
strain-hardening coefficient pekleşme katsayısı
strain-hardening exponent pekleşme üsteli
strain-time curve deformasyon-zaman eğrisi
strain-time curve uzama-zaman eğrisi
stress per units of strain birim şekil değiştirme gerilmesi
stress-strain behaviour gerilim-gerinim davranımı
stress-strain curve gerilme şekil değiştirme eğrisi
stress-strain curve gerilim-gerinim eğrisi
stress-strain diagramme gerilim-gerinim çizgesi
stress-strain function gerilme-deformasyon fonksiyonu
stress-strain relation gerilme şekil değiştirme bağıntısı
stress-strain relation gerilme-deformasyon bağıntısı
temperature strain ısı genleşmesi
temperature strain ısısal deformasyon
temperature strain ısıl deformasyon
temporary strain geçici gerinim
tensile strain çekme deformasyonu
tensile strain çekme şekil değiştirmesi
tensile strain gerilme dayanımı
tensile strain çekme gerinimi
tensile stress and strain properties of vulcanized and thermoplastic rubbers vulkanize edilmiş ve termoplastik lastiklerin çekme gerilmesi ve uzama özellikleri
thermal strain ısıl zorlanma
thermal strain termal gerinim
transformation strain dönüşüm gerinimi
transverse strain enine gerinim
transverse strain enine deformasyon
true strain gerçek gerinim
true strain diagramme gerçek gerinim çizgesi
uniaxial strain tekeksenli gerinim
uniform strain tekdüze gerinim
uniform strain rate tekdüze gerinim hızı
unit strain birim gerinim
viscous strain viskoz şekil değiştirme
viscous strain akışmaz biçimdeğiştirme
viscous strain akışmaz biçim değiştirme
volume strain hacimsel gerinim
volumetric strain hacimsel şekil değiştirme
volumetric strain volumetrik deformasyon
volumetric strain hacimsel deformasyon
volumetric strain hacimsel bozulma
yield point strain akma sınırı deformasyonu
yield point strain akma uzaması
yield strain akma uzaması
yield strain akma gerinimi
Electric
strain relief sünmez (kablo vb)
Mechanic
strain analysis şekil değiştirme analizi
strain hardening sekil değiştirme sertleşmesi
strain hardening gerinim sertleşmesi
strain hardening uzama sertleşmesi
strain hardening pekleşme
Textile
determination of stress-strain characteristics in compression sıkıştırma halinde gerilme uzama özelliklerinin belirlenmesi
Construction
creep strain under compression basınç altında sünme
elastic strain geri dönebilen birim şekil değiştirme
elastic strain esnek birim şekil değiştirme
lateral strain transducer yanal gerilme ileticisi
longitudinal strain boyuna deformasyon
strain gage şekil değiştirme ölçer
strain gage şekil değiştirme ölçer
strain gauge gerinme ölçer
strain gauge gerinim ölçer
strain gauge gerinimi elektriksel sinyale dönüştüren cihaz
strain hardening gerinme sertleşmesi
strain residual kalıcı zorlama
stress strain curve gerilme şekil değiştirme eğrisi
Marine
maximum strain maksimum dayanım
residual strain kuvvetin etkisini yitirmesi sonrasında kalan deplasman
strain gage-type wave direction meter deformasyon göstergeli dalga yönölçeri
stress-strain diagram gerilme deformasyon diyagramı
Mining
compression strain sıkma gerinimi
compression strain basınçsal deformasyon
Medical
ebola–zaire strain ebola-zair suşu
gram strain and acridine orange strain gram boya ve akridin oranj boyası
heat strain ısı yükü
live vaccine strain canlı aşı suşu
mayinga strain mayinga suşu
muscle strain kas gerginliği
repetitive strain disorder aşırı kullanma sonucu kas veya bir organda meydana gelen rahatsızlık
repetitive strain injury aşırı kullanma sonucu kas veya bir organda meydana gelen rahatsızlık
Psychology
mental strain strese bağlı sinirlilik durumu
nervous strain strese bağlı sinirlilik durumu
role strain rol gerilimi
structural strain yapısal gerilme
Food Engineering
shear strain kayma gerinimi
Chemistry
tensile stress-strain çekme gerilme-uzama
Biology
bacterial strain bakteri varyantı
cell strain hücre soyu
strain specific bakteri suşuna özgü
strain specific bakteri suşuna bağlı değişen
strain-specific suşa özgü
strain-specific bakteri suşuna bağlı olarak değişen
Agriculture
strain breeding bir ırkın ıslahı
Apiculture
pure strain saf hat
Environment
calculation of the predicted heat strain beklenen ısıl gerilmenin hesaplanması
cumulative plastic strain energy kümülatif plastik gerilme enerjisi
shear strain kesme gerilmesi
strain energy gerilme enerjisi
strain meter gerilme ölçer
strain tensor gerilme tensörü
stress-strain curve stres-gerilme ilişkisi
volumetric strain-meter hacimsel gerilim ölçer
Geography
crustal strain kabuk şekil değiştirmesi
Geology
strain elipsoid birim deformasyon elipsoyidi
strain gauge birim deformasyon ölçer
strain softening birim deformasyon yumuşaması
Hunting
strain screw revolverlerde kabza içinde horozun gergin olarak muhafazasını sağlayan vida