az - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

azSens de "az" dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 50 résultat(s)

Turc Anglais
Common Usage
az short adj.
az slight adj.
az small adj.
az little adj.
az few adj.
az low adj.
General
az fewer adj.
az penurious adj.
az meagre adj.
az scant adj.
az meager adj.
az insufficient adj.
az trifling adj.
az marginal adj.
az under adj.
az stingy adj.
az slender adj.
az scrimp adj.
az slim adj.
az scarce adj.
az inconsiderable adj.
az poor adj.
az shoestring adj.
az skimpy adj.
az contracted adj.
az skimp adj.
az spare adj.
az limited adj.
az poco adj.
az thin adj.
az scrimpy adj.
az light adj.
az narrow adj.
az exiguous adj.
az less adj.
az scanty adj.
az seldom adv.
az rarely adv.
az insufficiently adv.
az a bit adv.
az a little adv.
az short of something prep.
Colloquial
az short of something
Idioms
az few and far between
Technical
az minor
az slightly
Chemistry
az symbol of nitrogen
Biochemistry
az oligo
Archaic
az vile
British Slang
az farty

Sens de "az" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 500 résultat(s)

Turc Anglais
Common Usage
çok az iş/çalışma/emek lack of work n.
en az at least adj.
en az least adj.
daha az less adj.
az incelenmiş underinvestigated adj.
az çok more or less adv.
az daha almost adv.
çok az too little adv.
General
az gelmek be scarce v.
gerekenden az bir miktarı vermek skimp on v.
değerinden az fiyat istemek undercharge v.
az bulmak regard as too little v.
renklendirmek (az) tinge v.
az doldurmak underfill v.
beklenenden daha az doldurmak underfill v.
az eşyayla seyahat etmek travel light v.
az miktarda bulunmak be in short supply v.
az zaman kalmak be a short period of time v.
az tüketmek spend little v.
olduğundan az göstermek understate v.
gerekenden az para istemek undercharge v.
az vermek skimp v.
az bilmek know little v.
az vermek scrimp v.
daha az önemli saymak subordinate v.
az paraya çalışmak sweat v.
az kalmak run short of v.
bir işin yapılması için çok az zaman vermek give short notice v.
az kalmak be outnumbered v.
az para almak undercharge v.
az tüketmek consume little v.
az gelmek be insufficient v.
hak ettiği maaştan az vermek underpay v.
az görmek find insufficient v.
az zaman kalmak have a short time v.
az buz olmamak be of no small matter v.
az şarj etmek undercharge v.
az yer kaplamak take a small space v.
az para vermek underpay v.
tabağındaki yemekten pek az yemek pick at one's food v.
gerçek değerinden az değer vermek undervalue v.
beklenenden daha az başarı göstermek underachieve v.
az vermek stint v.
az ışıklamak underexpose v.
miktarı az olmak be low in v.
hak ettiğinden az para vermek underpay v.
az değer biçmek underprice v.
az bulmak consider insufficient v.
az kullanmak underuse v.
az bulunmak be in short supply v.
az olmak be in short supply v.
daha az korkmasını sağlamak make someone less fearful v.
az bir farkla yenmek nose out v.
gerekenden az bir miktarı kullanmak skimp on v.
kuş gibi az yemek peck at v.
az kullanmak underutilize v.
gerekenden az almak undercharge v.
gereğinden az değer vermek underrate v.
gerçek değerinden az değer vermek underrate v.
az değer biçmek underestimate v.
az olmak be scarce v.
az bilmek know a little v.
az kalmak run short of (something) v.
az gelmek fall short v.
az beklemek wait a while v.
az bekletmek keep someone wait for a while v.
az beklemek wait a little while v.
daha az kısıtlamak disinhibit v.
az kalmak go short v.
az yemek eat sparingly v.
az yemek eat a little v.
az önemi olmak have little importance v.
az önemi olmak have lesser importance v.
az önemi olmak have minor importance v.
az önemi olmak have less importance v.
çok az yemek eat like a bird v.
az gelmek come short (with someone) v.
az duymak hear less v.
-den daha az önemli olmak be subordinate to v.
para üstünü az vererek birini kandırmak short-change v.
az bir cezayla yakayı sıyırmak get off to v.
az tahmin etmek underestimate v.
az olarak tahmin etmek underestimate v.
beklediğinden az ilgi göstermek give short change v.
çok az yemek peck v.
çok az çaba harcamak make the slightest effort v.
az tutmak cost little v.
yapacak çok az şeyi olmak have little to do v.
az bulmak find insufficient v.
kendine güveni az olmak have low self esteem v.
az çok bilmek know more or less v.
az ihtiyaç duymak need little v.
az ihtiyaç duymak have little need of something v.
az temsil etmek under-represent v.
az temsil etmek underrepresent v.
az değişmek change little v.
çok az ortak yönleri olmak have little in common v.
bir şeyi çok az bilmek know very little about something v.
bir şey hakkında çok az bilgisi olmak know very little about something v.
az yemek undereat v.
bir saatten az zamanı olmak/kalmak have less than an hour v.
az harcamak underspend v.
az uyumak sleep little v.
biri hakkında çok az şey bilmek know very little about someone v.
biri hakkında çok az şey bilmek know little about someone v.
çok az bir parayla geçinmek live on a very small amount of money v.
bir konu hakkında çok az bilgisi olmak know very little about something v.
iyi maaşlı bir işi bırakıp daha az stresli olan bir işi seçmek downshift v.
iyi maaşlı bir işi bırakıp daha az kazandıran ve stressiz bir işi tercih etmek downshift v.
beklenenden az tepki göstermek underreact v.
daha az yemek eat less v.
az kullanmak underutilise v.
günde en az yüz soru çözmek solve at least 100 questions daily v.
günde en az yüz soru çözmek do at least 100 questions a day v.
az yüklemek underload v.
az/yetersiz kadro vermek understaff v.
az/yetersiz sayıda personel sağlamak understaff v.
az pişirmek undercook v.
az miktarda vermek scant v.
daha az maaş almak receive a lower salary v.
çok az birikim yapmak undersave v.
az maaş almak get a low salary v.
az miktar drop n.
az yağlı süt skim milk n.
az işlemden geçmiş yiyecek wholefood n.
en az eylem least action n.
içinde az miktarda sağlık verici mineraller bulunduran içme suyu çeşidi mineral water n.
çok az miktar pittance n.
değerinden az fiyat undercharge n.
az zamana çok iş sığdırma zorunluluğu time pressure n.
az kilometreli low mileage n.
çok az miktar atom n.
pek az isteği olan bir adam a man of few wants n.
az gelişmiş ülke the third world n.
dünyanın az gelişmiş kesimleri third world n.
genellikle 12 kişi veya daha az yolcu alan küçük otobüsler minibus n.
az bulunma rareness n.
başarı ihtimali az olup gerçekleşince kazancı çok olan bir iş a long shot n.
az miktar suspicion n.
az ücretli iş sweated labor n.
besin değeri az olan yiyecek junk food n.
sık aralıklarla az miktarda gıda alma nibbling n.
az çok sınırları belli olan toprak parçası region n.
az bir derece/miktar touch n.
az ışıklama underexposure n.
beyazla az miktarda karışmasından oluşan renk moor n.
az bir miktar spot n.
en az erişim süreli yordam minimum access routine n.
çok az ücret pittance n.
az bir miktar cast n.
az yoran ve çok kazandıran iş rocking chair job n.
az rastlanırlık exceptionality n.
az sayıda çalışma limited number of studies n.
az miktar fewness n.
az buçuk bilgi smattering n.
saman gibi gıdası az yiyecek roughage n.
alçalma ile yükselmenin en az olduğu gelgit neap tide n.
az bulunma rarity n.
az yağlı süt skimmed milk n.
az bulunurluk scarcity n.
az kireçli su soft water n.
az miktar twopence n.
az miktar inch n.
çok az miktar driblet n.
en az erişim süreli kodlama minimum access coding n.
beklentilerden daha az oranda başarılı olan underachiever n.
az miktar trifle n.
az miktar shade n.
az miktar little n.
beklenilenden daha az başarı gösterme underachieving n.
az miktar handful n.
en az geciktirme kodlaması minimum delay coding n.
borsada fiatların az miktarda düşmüş olması eased off a fraction n.
az miktar dribblet n.
beklenenden daha az başarı gösteren underachieving n.
büyük çaba gerektiren ama sonuçta az kar getiren iş hardscrabble n.
az miktar suggestion n.
en az üç direkli yelkenli gemi barque n.
kazanma şansı az olan kimse/takım underdog n.
en az erişim süreli programlama minimum access programming n.
oksijenin az olduğu şartlar anoxic conditions n.
hayatı hakkında az şey bilinen kimse shadowy figure n.
az bir miktar dash n.
pek az miktar drop n.
başarı ihtimali az bir işe girişme wildcatting n.
yüksekliği az olan, büyük çağlayan cataract n.
az gösterme understatement n.
az miktar driblet n.
az miktar tinge n.
az zaman kaldı little time left n.
çok az hard line n.
daha az şey less n.
az etli domuz pirzolası sparerib n.
az gösterme meiosis n.
çok az para chickenfeed n.
az miktar mickle n.
gelişmeye çalışan fakir veya az gelişmiş ülke developing country n.
az miktar modicum n.
az konuşan adam a man of few words n.
az konuşma reticence n.
az tanınmışlık obscurity n.
az konuşan adam a man of a few words n.
az miktar smallness n.
az bulunma seldomness n.
az verme scrimping n.
az bir miktar smidgeon n.
az buçuk bilen kimse smatterer n.
para üstünü az vererek birini kandıran shortchanger n.
az değer biçme underestimation n.
az miktar bit n.
az kullanılmış underuse n.
az bulunur bitkiler rare plants n.
çok az fark a minor difference n.
çok az fark a slight difference n.
getirisi az iş thankless job n.
az şans a slim chance n.
yok denecek kadar az minute amount n.
türüne az rastlanan/rastlanır kimse rara avis n.
türüne az rastlanır rara avis n.
az bakım low maintenance n.
az önem little importance n.
az bakım (gerektiren) low maintenance n.
az miktar dash n.
az yağlı süt low-fat milk n.
işi az parası çok görev sinecure n.
ölçülemeyecek kadar az bir miktar olan skerrick n.
az tüketim low consumption n.
kazanma olasılığı az olan yarışmacı outsider n.
hakkında az bilinen fakat beklenmedik bir şekilde başarılı olan ya da olma ihtimali bulunan siyasi lider dark horse n.
olduğundan az/küçük/önemsiz gösterme understatement n.
az miktar touch n.
az sayıda katılım limited participation n.
az miktarda para small amount of money n.
az para small amount of money n.
çok az azalma slight reduction n.
çok az düşüş slight reduction n.
az kullanılmış araba slightly used car n.
daha az gelişmiş alanlar less developed areas n.
çok az yağlı diet very low-fat diet n.
yok denecek kadar az şans a slight chance n.
az şans a slight chance n.
sık aralarla ancak az miktarda besin alma nibbling n.
az çıkmış sakal stubbly beard n.
az/küçük ihtimal slight possibility n.
az/küçük olasılık slight possibility n.
en az bir yıllık garanti minimum warranty of one year n.
az ün demicelebrity n.
çok az beans n.
pek az beans n.
az bulunur şey beaut n.
(7-10 yaş grubu çocuklar için hazırlanmış) resimlerin az olduğu çocuk kitabı chapter book n.
az stresli iş low-stress job n.
az bakım isteyen peyzaj low-maintenance landscape n.
çok az insan very few people n.
haftanın en az 3 günü et yemeyen yarı vejeteryan flexitarian n.
haftanın en az 3 günü et yemeyen yarı vejeteryan semi-vegetarian n.
az ve sık yiyen kimse grazer n.
az artış slight increase n.
az bilinen bir resim a rare photo n.
az bilinen bir resim a rare picture n.
antik şehir surlarında en az iki kontrollü giriş bölümü zwinger n.
az pişmiş biftek rare steak n.
az parçalı alet gadget n.
az şişirilmiş lastikler underinflated tyres n.
az şişirilmiş lastikler underinflated tires n.
az miktarda para pocket change n.
az bilinen kamarupan dilleri abor n.
beklenenden az tepki underreaction n.
(birini ya da bir şeyi) daha az çekici hale getirme deglamorization n.
(birini ya da bir şeyi) daha az çekici hale getirme deglamorisation n.
en az masraflı yol least-cost path n.
az miktar ace n.
az kullanılan, genelde kaldırımı olmayan yol back road n.
alkol oranı %14'ten az olan şarap table wine n.
az şekerli sade bisküvi tea biscuit n.
az şekerli sade bisküvi teacake n.
çok az kılı olan ya da kılsız at kuyruğu rattail n.
çok az kılı olan ya da kılsız at kuyruğu rat-tail n.
pek az tanınan obscure adj.
az açık (kapı) ajar adj.
daha az önemli olan (başka bir şeye göre) subordinate adj.
aralarında az aralık bulunan tight adj.
çok az konuşan taciturn adj.
pek az insignificant adj.
personeli az olan understaffed adj.
az konuşan uncommunicative adj.
çok az paltry adj.
az ve öz tabloid adj.
çok az beggarly adj.
az bulunur rare adj.
az pişmiş underdone adj.
az ve öz multum in parvo adj.
az pişmiş rare adj.
daha az sayıda less adj.
az ve öz laconic adj.
az bulunur infrequent adj.
az kişinin anlayacağı obscure adj.
en az merest adj.
az kullanan sparing adj.
en az fewest adj.
çok az spot of adj.
daha az lesser adj.
az (ihtimal) slim adj.
çok az very few adj.
daha az önemli lesser adj.
ne az ne çok olan moderate adj.
personeli az olan undermanned adj.
az (less/least) little adj.
pek az marginal adj.
az konuşan reticent adj.
yardımcısı az underhanded adj.
pek az remote adj.
çok az süren momentary adj.
az değer biçilmiş underestimated adj.
daha az emek isteyen laborsaving adj.
imkanları az olan underprivileged adj.
normaldan az ağırlığı olan underweight adj.
kanlı (az pişmiş) underdone adj.
az kayıplı low loss adj.
az kullanan spare adj.
tensel zevklerle az ilgilenen abstemious adj.
daha az fewer adj.
az kültürlü middlebrow adj.
az rüzgarlı veya rüzgarsız anlamında (havaya) calm adj.
az eğimli (çatı) lowpitched adj.
az (bir miktar) modest adj.
az beslenmiş underfed adj.
kıymeti pek az worth adj.
meyli çok az (yokuş) gentle adj.
az değer biçilmiş undervalued adj.
az karanlık dusk adj.
zayıf (az) poor adj.
az değil not a few adj.
çok az (bir miktar) miserable adj.
çok az niggardly adj.
en az derece least adj.
az nüfuslu underpopulated adj.
az miktar few adj.
az bulunur scarce adj.
pek az scanty adj.
yemeği az olan (sofra) skimpy adj.
az (bir olasılık) off adj.
az sonra soon adj.
az ve öz short and sweet adj.
az ve öz succinct adj.
az maharetli semiskilled adj.
az doymuş undersaturated adj.
pek az a modicum of adj.
az gelişmiş underdeveloped adj.
az konuşan self contained adj.
az bir miktar a modicum of adj.
az sayıda phenomenal adj.
gerçek payı çok az olan farfetched adj.
az ve öz pithy adj.
en az miktar least adj.
yoğunluğu az low density adj.
az yer kaplayan storable adj.
masrafı az inexpensive adj.
daha az verilmiş scrimpier adj.
en az verilmiş scrimpiest adj.
paranın üstü az verilerek kandırılmış kişi shortchanged adj.
en az least adj.
en az minimal adj.
sahip olduğundan az biçimde değerlendirilmiş underrated adj.
en az min adj.
çok az too few adj.
daha az less adj.
en az minimum adj.
az saçı olan hirtellous adj.
çok çalışmaya karşılık az kazanç sağlayan hardscrabble adj.
normalden daha az oranda kullanılmış underutilized adj.
az kullanılmış underutilised adj.
az kullanılmış underutilized adj.
normalden daha az oranda kullanılmış underutilised adj.
daha az karlı less profitable adj.
az parçalı bulutlu slightly cloudy adj.
az parçalı bulutlu rather cloudy adj.
az hizmet alan underserved adj.
az hizmet gören underserved adj.
az değer biçilmiş underpriced adj.
beklenenden daha az anticlimactic adj.
az eğitilmiş poorly trained adj.
az eğitimli poorly trained adj.
daha az oy almış outvoted adj.
türüne az rastlanan unique adj.
türüne az rastlanan rare adj.
türüne az rastlanır unique adj.
türüne az rastlanır rare adj.
az dumanlı low side-stream adj.
-den az under adj.
az konuşan self-contained adj.
az sürtünmeli low-frictional adj.
çok az bitty adj.
az masraflı economical adj.
çok fazla ya da çok az disproportionate adj.
az miktarda little adj.
bağlayıcısı az meager adj.
daha az minor adj.
az sıkışık loose adj.
az eğimli low-pitched adj.
az kilometreli low-mileage adj.
az çalışanı olan undermanned adj.
az bulunur uncommon adj.
(et) az pişmiş rare adj.
az değişik variant adj.
az tanınan adı pek duyulmamış as yet little known adj.
az beslenmiş ill-fed adj.
az beslenmiş undernourished adj.
az pişmiş underburnt adj.
az dayanıklı shaky adj.
az pişirilmiş undercooked adj.
az pişmiş undercooked adj.
yarıdan daha az less than half adj.
kadar az as little as adj.
kadar az as low as adj.
hakkında az şey bilinen underrecognised adj.
hakkında az şey bilinen underrecognized adj.
çok küçük/az precious little/few adj.
az topuklu low-heeled adj.
az kullanılan of little use adj.
her zamanki miktardan az less than usual amount adj.
alışılmış miktardan az less than usual amount adj.
eksik/az ışıklandırılmış underlit adj.
az eşyalı (oda) uncluttered adj.
çok daha az a lot fewer adj.
daha az bağımlılık yapan less addictive adj.
çok daha az far less adj.
az miktarda a trace of adj.
az miktar a trace of adj.
az ama öz concise adj.
az ama öz succinct adj.
az ama öz compendious adj.
az ve öz concise adj.
az ve öz compendious adj.
az köpüren (deterjan) low-sudsing adj.
tecrübesi/deneyimi az semi-experienced adj.
daha az evrimleşmiş less evolved adj.
az tanınan as yet little known adj.
çok az kullanılmış underutilised adj.
çok az kullanılmış underutilized adj.
az yiyip içen abstinent adj.
az ile yetinen abstemious adj.
az köpüklü low-foam adj.
az köpüren low-foaming adj.
az konuşan monosyllabic adj.
bağlayıcısı az meagre adj.
az yağlı low-fat adj.
daha az pahalı less expensive adj.
daha az talihli less fortunate adj.
az değer görmüş underappreciated adj.
az rastlanan occasional adj.
dolgusu az understuffed adj.
az dolgulu understuffed adj.
çok çok daha az far fewer adj.
az kıdemli junior adj.
az kaynaklı resource-poor adj.
az bulunan limited adj.
nesnel hakikatlerin belirli bir konu üzerinde kamuoyunu belirlemede duygulardan ve kişisel kanaatlerden daha az etkili olması durumu post-truth adj.
az/ender rastlanan exceptional adj.
az miktarda a couple of adj.
az sayıda a couple of adj.
az eğitimli ill-trained adj.
az idmanlı ill-trained adj.
eşine az rastlanır rare adj.
yoğunluğu az rare adj.
az pişmiş rear [dialect] adj.
az bilinen recondite adj.
az tanınmış kimseler arasında below the salt adv.
çok çok az barely adv.
daha az mücadeleci bir şekilde adversarially adv.
pek az sonra in less than no time adv.
az parayla on a shoestring adv.
en az at the least adv.
-den az less than adv.
az az little by little adv.
çok az barely adv.
az bir şekilde slightingly adv.
az değil o kadar no less adv.
az ve öz concisely adv.
az daha all but adv.
ya az ya hiç little or nothing adv.
az kaldı nearly adv.
en az derecede least adv.
az önce just now adv.
çok az merely adv.
az önce a short time ago adv.
az çok kind of adv.
az kaldı by a hair's breadth adv.
az bagajla light adv.
az çok rather adv.
az önce deja adv.
az bir miktara kadar remotely adv.
az çok about adv.
az zaman içinde soon adv.
az kaldı almost adv.
-den daha az less than adv.
çok az miktarda olarak diddly adv.
az kalsın near adv.
hiç denecek kadar az little or nothing adv.
en az at the very least adv.